Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2640
City and Library Gent Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower
Collection: Call number BHSL.HS.3284 | Antic HS. 3284
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 16
Page Layout 1 columnes
Hand gòtica gòtica catalana cursiva acurada, que sembla del s. XIV
Watermark cap de brau amb antena i aspa (Briquet 14632 doc. 1389; Piccart VI.198 doc. 1393-94, entre altres llocs a Barcelona)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: en vermell, de tres unitats de pauta, algunes sense fer
Il·lustració espai en blanc probablement deixat per a una il·lustració (al primer fragment)
Altres: tocs de color vermell en algunes lletres i en la paginació de la taula que es troba al final del volum
Condition conté 14 fragments recuperats d'una relligadura, de diferents mides, però amb un raonable estat de conservació que en permet la lectura de gairebé tot el text
References (most recent first) Tractat a: Capdevila Arrizabalaga et al. (2017), Inspecció personal
Tractat a: Capdevila Arrizabalaga (2017), “####”, Congresso internazionale de l’AHLM (Roma, 09/2017)
Tractat a: Agustí (2012), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2012), Informació personal
Tractat a: Ricketts (2006-07), “Fragments d'un manuscrit du Breviari d'amor catalan de la Bibliothèque de l'Université de Gand: édition et commentaire”, Rivista di Studi testuali
Tractat a: Ricketts (2005), Inspecció personal
Note aquests fragments han estat recuperats de la relligadura d'un llibre de la biblioteca (P.A. Matthiolus, Commentarios, Venetiis, 1558). Seguim la descripció del contingut dels fragments que ens ha fet arribar P. Casanelles, amb les aportacions d'Alfred Agustí que ha identificat els fragments del Compendi historial i de l'escrit de (Nicodemus). Hores d'ara no es pot descartar que aquests fragments provinguin de dos manuscrits diferents, un amb el Compendi i l'altre amb el Breviari seguit per l'escrit de Nicodemus, però fa pensar el fet que el f. ccxxxvii contingui text del Breviari i el f. ccxxxviii ho faci del Compendi, tal vegada el manuscrit contenia una barreja de les dues obres? [fragments en curs d'estudi 02 04 2012]

Internal Description
Number of texts in volume: 17
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7472
Location in volume f. 1r [fragment 1]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS text I: [ 1] Dix pilat ajats guardes e guardats lo axi … e segellaren la pedra
rubr.: Dels senyals dela pass[io]
text II: L3a hora que ihesuchrist crucificaren … e hauja nom dionisi e estaua en .i. car[…] o pagua qui vol djr via de verjtat E per la […]
Condition fragment
Note inclou dos textos separats per 20 línies en blanc, però el text segueix bé si es pren com a model el manuscrit BNF esp. 541 (primer text f. 90a,2-90a,10 i segon text f. 90a,11-90b,7); aquest espai en blanc podria haver estar destinat a una il·lustració
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12261
Location in volume f. 1v [fragment 1] (Casanellas)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1v] E ell respos los que asso no hera astrat fet … e Rey dels jueus
Condition fragment
Note es tracta del verso del fragment anterior (CNUM 7422), on segueix el text després d'una llacuna de 18 línies (prenent com a punt de comparació BNF esp. ms. 541)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8948
Location in volume ff. 2r-v [fragment 2] (foliació segons el conjunt de fragments)
ff. 1r-v (fragment 2)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (vv. 23834 i ss.) (Ricketts)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […]ment [l]ac coronat despjnes aytan poc … [ 1v] … En aytal manera doc[…] dic deu[…] sos menbres per ço que com[…]
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8949
Location in volume f. 4r-v [fragment 3] (foliació segons el conjunt de fragments)
f. 1 (tercer fragment)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (v. 24350 i ss.)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text I: [ 4] Jhesuchrist car si lauos fes la djujnjtat ab la […] Car deus es verjtat e vida … per lo part[…] tots jutgats
text II: [ 4v] eus los hauja vedat que no men passen per ço planch … no deujares […] quel fill de deu
Condition fragment
Note entre el recto i el verso d'aquest fragment s'han perdut algunes línies; mantenim la separació en dos fragments (text I i text II) per facilitar la recerca
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8950
Location in volume f. 5r-v [fragment 4] (.)
f. ccxxxviir-v (fol. ant.)
f. 1r-v (fragment 4)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (v. 24710 i ss.)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text I: [ 5] E per son falljment E desquesta dolor pren contriccio … Axi matex dels altres pecats nos empara remissio de pena […] ssancta passio com dona poder ha […]
text II: [ 5v] tot penjdent peccador quj aells se confessas … E aq[uest]s estan aquj entro que adeu plau Segons que han deça mes perseuerat en mals e en peccats. E mentre en a[quest […]
Condition fragment
Note donada la breu llacuna entre recto i verso, transcrivim inc. i expl. de les dues cares del foli
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12262
Location in volume f. 6r-v [fragment 4]
f. 2r-v (fragment 4)
f. ccxxxviiiir-v (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi (Agustí)
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6r] […] xij vegades
text I: [a]3reus direm com apparech xij vegades de puy qque rressucita … e dix los yo vju lo senyor nostre qui es ressucitat e asson dix
text II: [ 6v] La iiij. vegada apparech ales dites fembres qui tornauen del monjment … e poderos en obra e en paraula [de]uant deu […]
Condition fragment
Note entre aquest foli i l'anterior, segons la foliació antiga, s'han perdut dos folis sencers del manuscrit. El text es correspon amb el del ms. BNF esp. ms. 541 f. 92c,1-92d,20 (recto) i f. 92d,21-93c,10 (verso) i a la p. 231 de l'edició
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8951
Location in volume f. 7r-v [fragment 5]
f. 1r-v (fragment 5)
f. ccxlir-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi (A. Agustí)
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS text I: [ 7] los dexebles molt alegres dela vista del senyor E dixlos altre uegada pau sia ab vosaltres … de pex en los filats que nols po[…]
text II: [ 7v] […] lo senyor com sent Pere … posaran les mans sobre los malalts e cobraran sanjtat E con jhesus los hac asso dit pujassen al cels
Condition fragment
Note identificat inicialment per P. Ricketts com a part del Breviari d'amors (v.. 25115 i ss.), en A. Agustí indica que es tracta d'un fragment del Compendi historial que es correspon amb BNF ms. 451 f. 94c,1-95a,21 i 95a,23-95d,19. Tot i que es podria parlar de dos fragments (i així els hem distingit en la transcripció, car només manca una línia entre el primer i el segon), mantenim un sol registre per al passatge
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8952
Location in volume f. 8r-v [fragment 6]
f. 1r-v (fragment 6)
f. ccxliiir-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (v. 25392 i ss.)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text I: [ 8] E lauors aparegueren a aque a aquells llengues en semblança de foch ardent … E digueren com se pot fer que tots aquests son galileus
text II: E saben parlar e entenen tots altres lengatges … [ 8v] … [rúbr.] Sermo del hauenjment del sant sperit ne per qual Raho fon trames en aytal. [inc. text II] D3oncs con lo saluador[…]
Condition fragment
Note fragment de foli que conté al recto els vv. 25392 i ss. del Breviari d'amors, segons Ricketts, i al verso els ff. 25420 i ss.; al peu del recto es deixà un espai en blanc segurament destinat a una il·lustració
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8953
Location in volume f. 9r-v [fragment 7]
f. 1r-v (fragment 7)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (v. 25531 i ss.)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text I: [ 9] [a]q[quel ha ver[tader]a carjtat. E que nol […] carjtat […] nostre senyor deus Car aquell … de tot son cor nostre senyor dus […] complex los seus manaments segons que demun[t] […]
text II: [ 9v] o contrarj aquel q[ui no] ama deu no serua nj compleix … [en]tendre en vna manera. Djram me alguns […]
Condition fragment
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8954
Location in volume f. 10r-v [fragment 8]
f. 1r-v (fragment 8)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (v. 25809 i ss.)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text I: [ 10] Ell no ha na[g]una transmutacio[…] s conta[…] per fer aquesta gracia a nosaltres … la sancta fe ne encara sol no
text II: [ 10v] de ihesuchrist. E hon mes tot aq[uest] eren … que us dire mes quels dons de jhesuchrist que sion dix[…]
Condition fragment
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8955
Location in volume f. 11r [fragment 9]
f. 1r (fragment 9)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS text: [ 11] gloria e bena[au]yrança sens fi ab aquell quj viu … per jnfinita seculorum secula amen
colofó: Acaba[…] demos deo gracias a .xxviij de ffabrer lany […]ta e sinch. Quj escripsit scribat semper cum domino vjuat a[me]n
Condition fragment
Note al peu del text, en lletra posterior, una anotació fa esment a l'any 1490, però no té a veure amb el colofó
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8956
Location in volume f. 11v [fragment 9]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11244
Desconegut. Evangeli de Nicodemus
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] […] [N]icodemus quj sobollj lo cors de jhesuchrist
text: […] uos diguem desus com jhesuchrist apres que fon ressuci[tat] … […]cita traguel daqui com auant
Condition fragment
Note es correspon amb el text del ms. BNF esp. 541 f. 96b,17-97a,12
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8957
Location in volume f. 12 [fragment 10]
f. 1 (fragment 10)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11244
Desconegut. Evangeli de Nicodemus
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 12] creu en jnfern per tenjr per tots temps espaordit lo diable que no pusque fer tort … E entre nos que hauem altres testimonis dels euangelistes que alls no han per aquel quj vju e Regne per jnfjnjta seculorum secula amen. deo gracias
Condition fragment
Note es correspon amb el text del ms. BNF esp. 451 105b,25-106a,9
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8958
Location in volume ff. 13r-v [fragment 11]
ff. 1r-v [fragment 11]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (índexs)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS índex: [ 13] Del decayment dels diables .xxxiiij [iiij. ratllat i substituït a l'interliniat per .v … [ 13v] … Dela natura dels .iiij. alements e primerament del foch e desa natura .lvj [el .j. final sembla ratllat
Condition fragment
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 12263
Location in volume f. 14r-v [fragment 12]
f. 1-2r-v (fragment 12)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (índexs)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS índex: [ 14] Per qual Raho los primers pares foren punjts ten fortament per ten leyg peccat .lxxxiij … Dela .v. obra de misericordia la qual es visi[tar los] malalts .xcviij
Condition fragment
Note el verso d'aquest foli acaba amb un reclam horitzontal, decorat en vermell i situat cap a la dreta del foli, gairebé fent caixa
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8959
Location in volume f. 15r-v [fragment 13]
f. 1r-v (fragment 13)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (índexs)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS índex: [ 15] Dela confes[i]o general la qual hom deu fer con hom vol entrar en oracio … [ 15v] … dela malea del [t]reball de la [mort] .cliiii. […]
Condition fragment
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8960
Location in volume f. 16r-v [fragment 14]
f. 1r-v (fragment 14)
f. cclxvii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor (índexs)
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS índex: [ 16] Mjracles que feu jhesuchrist en la sua sancta passio .ccxxj. … [ 16v] … Del escrit de Nicodemus qui sobollj lo cors de jhesuchrist .ccxlviiij
Condition fragment
Note les dues darreres rúbriques de la taula són: “Sermo del euanjment del sant sperit ne per qual Raho ho tremes en aytal guisa .ccxliiij” i “Del escrit de Nicodemus qui sobolllj lo cors de Jhesuchrist .ccxlviiij”
Record Status Created 2002-11-24
Updated 2017-01-25