Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2627
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos
Sentència de Guadalupe
Sentència sobre els mals usos
Date / Place promulgat Santa María de Guadalupe 1486-04-21
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Note a la Library of Congress hi ha un exemplar que no sabem a quina edició correspon, on el text ocupa 12 ff.
Subject DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2926
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Memorials, 67 (BITECA manid 2400)
Imprint Barcelona (IBE): Pere Posa (IBE), 1486 a quo (IBE)
Location in witness ff. 111-118v ff. 108-115v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] In Christi nomine Pateat cunctis: Quod cum inter seniores pagensium de remençam … Marie de guadalupo suam inter ipsas partes protulit sententiam in hunc qui sequitur modum
pream.: Nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella de Arago … en aquella millor via forma e manera que fer ho poden procein a sentenciar arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
text: E PRIMERAMENT per quant per part dels dits pagesos nos es fera gran … [ 118v] … lo pare de Marcis goxat en Uolart de Canoues. Jo el Rey
ID no. of Witness 2 cnum 779
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 161, núm. inventari 5424 (BITECA manid 1564)
Copied 1486 a quo - 1500 (primer quadern)
Location in witness ff. 1-12
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aco es la Sentencja donade per la Sacra Mages\tat/ Reyal entre los Senyors dels pagesos de vna part e los dits pagesos de part altre
intr.: Jn Christi nomjne pateat cunctis … [ 1v] … Sententiam jn hunc qui setuitur modum
salutatio: Nos don fferrando per la gracia de deu Rey de Castella … Sentencias, arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats enla forma seguent
rubr.: Capitol dela ablicio e execucio dels Sis mals usos e reductio de aque
text: E primerame per quant per part dels dits pagesoso nos es feta gran clamor de sis mals usos … [ 11] … Martino de Angulo domicello alumnis di[c]tu dominj Regis
tit.: [ 11v] Signum ffardinandi dei gracia (…) Los condampnats per la sentencia dessa Reyal magestat son los seguents
text: Clauaguera de batet … [ 12] … en Velart de Canoues
ID no. of Witness 3 cnum 2354
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 19 Fol (3) (BITECA manid 2237)
Imprint Barcelona (Biblioteca de Catalunya): Diego de Gumiel (BdC suggereix a Gumiel com impressor), Pere Posa (BdC suggereix a Gumiel com impressor), 1496 ca.
Location in witness ff. a-b iiv ff. 1-8v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
Incipit & Explicits acc.: [ ar] I3N christi nomine. Pateat cunctis: Quod cum inter seniores pagensium de remença | ex vna: & ipsos pagenses iam dicte condicionis pricipatus [sic] Cathalonie partibus | ab altera fuerit firmatum compromissum causis … Tandem die vicesimoprimo mensis aprilis anni presentis et infra|scripti millesimi.cccc.lxxxvj. dictis partibus ad audiendam sentenciam assignata et | notificata dictus serenissimus dominus Rex […] cameram monasterij sancte Marie de gua|dalupo suam inter ipsas partes protulit sententiam in hunc qui sequitur modum
intr.: Nos don Ferrando per la gracia de dey Rey de Castella de Arago de Leo | de Sicilia […] e Comte de Go|ciano. En virtut del poder a nos atribuit perlos senyors o seniors dels pagesos de | remensa e o de mals vsos de vna part:e per los dits pagesos del nostre principat de | Cathalunya dela part altra … [ av] … en aquella millor via forma e manera que fer ho podem proceim a sentenciar arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
text: E PRIMERAMENT per quant per part dels dits pagesos nos es feta gran clamor de sis mals vsos vulgarment appellats … [ biiv] … lo pare de Narcis goxat: en Uolart de Canoues. Jo el rey
Note En curs de revisió.
ID no. of Witness 4 cnum 2088
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, F.B. 2362 (BITECA manid 1561)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28 (García Craviotto)
Location in witness ff. 1-10
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Interpretacio feta per lo senyor Rey en la sentencia per sa maiestat donada entre los seniors e los pagesos olim de remensa: e altres conpresos en dita sentencia per la potestat de aquella per sa altesa reseruada feta en Barchinona a tres de noembre. any Mil.cccc.lxxxxiij
tit.: La sentencia que lo senyor Rey dona a nostra dona de Gadelup entre los senyors e los pagesos de remensa a .xxi. de abril any. mil. cccc. lxxxvi
acc.: I5n christi nomine: Pateat cunctis. Quod cum inter seniores pagensius de remensa ex vna … et amicabilis compositur sedens more iudicis indicantis itus quandam cameran monasterij sancte maria de Guadalupo suam inter ipsas partes pro tulit sententiam in hunc qui sequitur modum
pream.: Nos don Ferrando per la gratia de deu Rey de Castella … arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
rubr.: Capitol .ij. qui tracta dells .vi. mals usos
text: E primerament per quant per part dels dits pagesos nos es feta gran clamor … [ 10] … lo pare de Narcis goxat en Uolart de canoues. Jo el Rey
ID no. of Witness 5 cnum 2278
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9-VII-31 (2) (BITECA manid 2211)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. (García Craviotto)
Barcelona: Pere Miquel [?], 1493 ca. - [?] (Goff)
Location in witness ff. 1-8v ff. 380-388 ff. a-b iiv
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
Incipit & Explicits intr.: [ 1] I6N christi nomine Pateat cuntis: Quod cum inter seniores pagensium de remença ex vna: et ipsos pagenses iamdicte condicionis principatus Cathalonie partibus ab altera fuerit firmatum compromissum … Tandem die vicesimo primo mensis aprilis anni presentis et infra scripti millesimi .cccc.lxxxvj. dictis partibus ad audiendam sentenciam assignata et notificata dominus serenissimus dominus Rex arbiter et arbitrator et amicabilis compositor sedens more iudicis iudicantis intus quandam cameram monsterij sancte Marie de gaudalupo [sic] suam inter ipsas partes protulit sententiam in hunc qui sequitur modum
intitulatio: Nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e Comte de Gociano
pream.: En virtut del poder a nos atribuit per los senyors o senories dels pagesos de remença e o [sic] de mals vsos de vna part:e per los dits pagesos del nostre principat … [ 1v] … proceim a sentenciar arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
dispositio: E PRIMERAMENT per quant per part dels dits pagesos nos es feta gran clamor de sis mals vsos vulgarment appellats: … [ 8v] … lo pare de Narcis goxat: en Volart de Canoues. Jo el rey
Record Status Created 1992-06-05
Updated 2008-01-16