Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2622
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs
Date / Place promulgat 1371
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts probablement és part de texid 4806 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
Subject FURS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2262
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 11 (BITECA manid 2199)
Copied 1358 a quo
Location in witness ff. 1-14
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] IN christi nomine. Pateat vniuersis. Quod cum excellentissimus ac magnificus princeps dominus Petrj dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Per letras suas datas valencie .xxvio. die Aprilis Anno a Natiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo primo Curias generales pro tuicione et reformacione Regnorum … [ 1v] … esse talis
salutatio: Ala graciosa ajuda per vos molt alt princep e poderos Rey e senyor senyor en Pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
intr.: demanada a la Cort general per vos senyor jndita o appellada als valencians e ajustada en la Ciutat de Valencie … [ 2] … e no sens aquells los quals la Excellencia de vos senyor deny e lj placia benignament acceptar atorgar e prouehir. E lo senyor Rey pren lo dit do graciosament. G. d. palau
dispositio: Primerament que alcun dels dits braçes [sic] o vniuersitat o singular daquells o daquell o alcuna persona tenguda a paga o contribucio de les dites coses nos puxa o nos puxen escusar o eximir per alcun priuilegi o concessio fets … [ 13] … o .x. persones de aquell braç concordants nj puxa metre altre en loch de aquell axj mort o absent. visa
certificació: Sig ✠ num mei Bernardi de bonastre jllustrissimi dominj regis Aragonum secretarij … [ 14] … folij e et clausula. (…) Ego. Bernardus de bonastre
ID no. of Witness 2 cnum 2264
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 10 (BITECA manid 2197)
Copied 1371 a quo
Location in witness ff. j-xiiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371
Incipit & Explicits intitulatio: [ j] N3Ouerint vniuersi Quod cum Jn Curijs generalibus quas Jllustrissimus ac magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: cum literis suis datis valencie vicesima sexta die Aprilis Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Septuagesimo primo jndixit valentinis et celebrauit … sunt huius modi seriey [sic]
intr.: A2 la molt gran senyoria de vos molt alt Princep Rey e senyor Ara en les presents Corts generals les quals celebrats en la Ciutat de valencia als valencians lo braç deles Ciutats e viles Reyals … e aquells per sa merce proueir los quals son dela tenor seguent
dispositio: Primerament com segons fur alcu no pusca esser destret que vltra sa volentat reeba hostes nels alberg. E en temps passat uos senyor ab letres vostres sobre la obseruacio estreta del dit fur haiats fetes alcunes prouisions … [ 12v] … no faça ans lo dit priuilegj obserue segons sa forma e tenor. G. de palou
conf.: Que siquidem Capitula cum dictis Responsionibus … [ xiii] … Consiliarijs dominj Regis et pluribus alijs Jn multitudine copiosa G. de Palou
subscr.: Sig ✠ num mei bernardi de bonastre jllustrissimj domjnj Regis Aragonum secretarij … [ xiiiv] … pagine .xiij. folij bulla plumbea et clausa. Mand. Dominj Rex. Ego bernat de bonastre
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2008-12-19