Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2621
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs
Date / Place promulgat 1362
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts probablement és part de texid 4804 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Subject FURS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 11917
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 6 (BITECA manid 2871)
Copied 1362
Location in witness ff. 1-13
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] [I]N christi nomine Nouerint vniuersi Quod Anno a natiuitate dominj Millessimo.Trecentesimo Sexagesimo Secundo Die decima octobre Illustrissimus princeps e dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … Cerjtanie
intr.: Cum Rex Castelle proditorie et Jnigne pacem firmatam … [ 1v] … tenores secuntur per hec verba
dispositio: Primerament com sia dupte de fur si lo fill jnstituit per lo pare o per la mare e agreujat de restitucio pot de traure o no dela herencia … [ 11] … sien donades als dits suplicants franques de dret de segell e de altre qualseuol dret de scriuans o altres oficials dela Cort P. canc
concl.: Quequidem vniuersa Capitula prouisiones declaraciones confirmaciones et concessiones predictas ad suplicacionem omnjum … [ 11v] … Acta et publicata fuerunt hec omnja jn ecclesia beate marje dicte ville Montissonj octaua die Marcij Anno a natiuitate dominj Mo ccco. Sexagesimo Tercio Regnique ipsius domjnj Regis vicesimo octauo
conf.: Signum nostri Petri dei gracia Regis Aragonum … [ 13] … aprobamus et firmamus eisque assentimus ac nostrum assensum adhibemus
testimonis: Testes fuerunt ad publicacionem … et plures alij jn multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi Conesa Secretarij dicti domini Regis eiusque auctoritate notari publici … jncliti jnfantis et xxiiija berengarij
ID no. of Witness 2 cnum 2263
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7 (BITECA manid 2198)
Copied Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08
Location in witness ff. 2-19
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362
Incipit & Explicits intitulatio: [ 2] In christi nomine nouerunt vnjuersi quod anno a natiuitate dominj Millessimo .ccco. lxo. secundo die decima octobre jllustrissimus princeps e dominus domjnus Petrus dei gratia Rex Aragonum … Cerjtanie
intr.: Cum Rex Castille proditorje et Jnjgne pacem firmatam … [ 2v] … e villarum Regalium Regnj valentie sub hac forma
pream.: A2la graciosa ajuda per vos molt alt e poderos Rey princep e senyor Senyor en .P. per la gracia de deu Rey darago … les quals ara per la donchs sien loades e prouades e ratificades e confirmades
dispositio: Primerament per les causes e rahons desusdites e sots les dites e dejus scrites condicions retencions saluaments maneres e protestacions lo dit braç de Ciutats e viles Reals … [ 18] … e cascu per la part quelin pertanya pagar
concl.: [ 18v] Cum jtaque (…) oblacione e publicacione dominj predicti … Acta fuerunt hec locis diebus e annjs predictis
testimonis: Presentibus ad hoc testibus e ad publicacionem … alijs in multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi conesa Secretarij dicti domini Regis … [ 19] … mandauit sua bulla plumbea comunnei
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2008-12-19