Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2619
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs
Date / Place promulgat 1348
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts part de texid 1821 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1348
Subject FURS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9635
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 4 (BITECA manid 2799)
Copied València (regne): Mateu Adrià, 1348
Location in witness ff. 1-7v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348
En Pere any 1348
Incipit & Explicits pream.: [ 1ra] N8ostre senyor deu les ordinations e poder del qual han tanta perfeccio … [ 1va] … e en .p. garcia sindich e procurador dela vniuersitat dela vila de alpont
dispositio: On nos dit rey ab a [sic] cort consell e expres consentiment de tots los dessusdits (…) [f. 1vb] ffem e ordenam en la present cort general los furs dauall scrits … [ 7v] … En .p. gracia sindich e procurador dela vniuersitat dela vila Dal pont
testimonis: E foren presents testimonis ala dita publicatio lo noble bernat de cabrera … en testimoni de les coses damunt dites et a corroboracio de aquelles fem posar en los presens furs nostra bolla de plom pendent
certificació: Seny ✠ al den matheu adria escriua secretari del dit senyor Rey … [ 8] … E en la .xxiij. on es escrit aytal. E cloi.
ID no. of Witness 2 cnum 9609
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxvivb-cxxra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvivb] Furs feyts en la ciutat de valentia en lo temps dela vnio per lo molt alt senyor rey en Pere .xviii. kalendas februarii. anno domini .M.ccc.xlviii
prol.: [N]7Ostre senyor deu les ordenations e poder del qual han tanta perfectio que son inmutables e sens defalliment … [ cxviiva] … los dits furs antichs e nous e capitols e les addicions dessus dits en lur força e valor saluant en quant en los presents furs nouells es a aquell mellorat corregit e declarat
tit.: De cassacio e anullacio dela vnio de valentia. Ru.i.
dispositio: [C]3Om per occasio de dos priuilegis los quals foren atorgats lun es asaber per lo senyor en Pere rey darago besaui nostre de bona memoria … [ cxxra] … dels sdeueniments empero tantsolament dela dita cort del offici de justiciat de cinquanta solidos: docents solidos reals de valencia .H. cancelarius
tit.: Dela terça publicatio. .iii.
conf.: [L]3os quals dos furs pus prop dits foren fets e publicats lo dia e any damunt pus prop dits presents / consintents / atorgants / e jurants en lo dit capitol dels preicadors … official dela plana de borriana procurador del honrat pare en crist en jacme bisbe de Tortosa etcaetera prout superius nominantur
testimonis: E foren presents testimonis ala dita publicatio lo noble en Bernat de cabrera … e a corroboratio de aquelles fem posar en los presents furs nostra bolla de plom pendent
auten.: Seny [..] al den matheu adria scriua [..] secretari del dit senyor rey [..] e per auctoritat real notari publich per tota la terra e senyoria sua: … qui ales coses damuntdites fo present e aquelles feu scriure ab ras e smenat etcaetera
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2008-12-19