Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2614
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Furs de València
Date / Place celebració Sagunt 1428
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject València (regne)
FURS
DRET
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 9643
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. lv-lviii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lv] Proujsio dels Censals
intitulatio: N2os Alfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … tenorjs sequentis
intitulatio: Nos en johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … lochtinent general del molt excellent senyor Rey nostre molt car e molt amat frare
dispositio: Considerants esser profit e vtilitat dela cosa publica e dels singulars de aquella necessari e vtil fauorir los censals e violarjs e encara les Cartes de deute … [ lviiv] … Romanjnts totes les altres coses en lo dit fur mencionades en sa força e valor
datatio: dada en Valencia a vjnt dies de Maig en lany dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents Trenta huyt
auten.: yo el Rey juan Nosque dictam prouisionem gratam parint et acceptam habentes … [ lviii] … jussimus sigillo secreto jn dorso munjtum
datatio: Datum Garete die xviij. mensis Nouembrjs anno a natiuitate domjnj Millesimo. Quadrjngentesimo Tricesimo. Octauo. Rex Alfonsus
Note els formulismes de cancelleria són en llatí. Palmart, als ff. ff. iiijr-vir dóna una provisió sobre els censals en llatí, que és de 20-10-1427, aquesta, donada sota la lloctinència de Joan de Navarra i en català, és del 1438 i la deroga; segurament és el text extractat a Palmart als ff. viiv-viiiv
ID no. of Witness 2 cnum 9642
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. xxxviii-liiiiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ xxxviii] S2i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cupdicia … exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser a Nos entendre ab tot studi e solicitut en djreccio dela cosa publica … [ xxxx] … en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat. Pelegrj.
rubr.: [ xxxxv] De aduocats e procuradors
dispositio: A2quell es dit procurador de seca quj no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ liiiv] … ne coses en aquella contengudes o compreses Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns la Ecclesja de santa Marja dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua Nou dies del mes de Deembre … en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt e huyt. E del Regne del dit senyor lany Tretze
testimonis: presents consentints e atorgants aquelles los [f. liiii] Testimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud. Pelegrj
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jnpendenti munjri. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj dominj Aragonum Regis … [ liiiiv] … eiusdem folij Mallorques Menorques
ID no. of Witness 3 cnum 9593
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 128-138v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ 128] Jncipiunt fori editi per serenissimum domjnum Regem Alfonsum tercium jn villa Muriueteris publicati Jn ecclesia maiorj Nona decembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo vicesimoctauo
proem.: S5i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre E souint per cega copdicia et fragilitat … dels casos e varietats dels temps ocurrents
intitulatio: On nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants en cara que vltra la quis diquer ab tot sdudi [sic] et solitut en direccio dela cosa publica … [ 129v] … saluants en quant en los presents furs nous es a aquell millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocats e de procuradors
dispositio: A3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ 138v] … coses en aquella contengudes e compreses ans romanguen en sa força e valor
datatio: F3etes foren les coses damunt dites e publicades dins la sgleya de santa Maria dela vila de Muruedre on la cort celebraua dijous ques comptaua nou dies del mes de desembre … en lany dela nativitat de nostre senyor M cccc xxviij E del Regne del dit senyor lo any Tretze presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: T3estimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ Mossen dalmau … consellers del dit senyor e altres en gran multitut
ID no. of Witness 4 cnum 9775
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 24-35v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits pream.: [ 24] [S]7i fluctuant condiçio humanal sots gouern del ffranch arbitre e souint per çega cubdicia … juxta exhigencia dels cassors e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago etc
dispositio: Considerants propri esser anos considerar ab tot studi e sollicitut en direccio dela cosa publica … [ 25v] … en quant en los presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocat et procurador de sequa
dispositio: [A]3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ 34v] … Jussimus nostro sigillo jmpendenti munitam Date et acta dertuse quintadecima die Marcij Anno aNatiuitate dominj Mo CCCo vintesimo Regnique nostri quinto
auten.: Signum Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … et Ceritanie. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Otho Episcopus detursensis … Comes Moach [?]
certificació: Sig ✠ num mei ffranciscj de arinyo Secretarij dominj Regis … [ 35] … ne coses en aquella contengudes e compresas ans contanguen en soffi‡a [?] e valor
concl.: [F2]etes fforen les dites coses e publicades dins la Ecclesia de sancta Maria de Muruedre on la Cort se celebraua … sots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: [T2]estimonis son quj presents foren ales sobredites coses Lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … e altres en gran multitut
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que ell no dega admetre ne admeta ne loctinent del dit Senyor o lo gouernador general o portans veus de aquel o sos lochtinents de aquell ne Batle general ne altres offiçials del dit Senyor puxen admetre ne admeten Recors algu de vasal o vasals de qualseuol singulars del dit brac mjlitar ne de altres en ffauor de aquells … segons que mjllor los pertanyia ans del present acte
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que per Raho de pobrea o mjserabilitata viduhitat o pupillaridat ell no dega o loctinent del dit Senyor o lo gouernador general e oportant veus de aquells o sos lochtinents Batle general o altres officials del dit Senyor a Jnstancia de algun vassall o vassalls de qualseuol singulars del braç mjlitar no puxen euocar o traure causa alguna o causes mogudes … E uol lo dit Senyor que la present prouisio dure perpetualment
Note al verso del f. 35 apareixen dues provisions reials (entrades com a notes)
ID no. of Witness 5 cnum 10290
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 7 (BITECA manid 2825)
Copied Sagunt: 1428
Location in witness ff. j-[x]
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits intitulatio: [ j] J7N dei nomine Cunctis Pateat euidenter Quod Cum in Curia generali quam jllustrissimus et magnifficus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionjs et Ceritanie
pream.: Jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam jndixit et celebrare jncepit in Ciuitate Valencie die duodecima mensis Aprilis … vt superius est expressum tenores jnferius per ordinem subsequntur
acc.: J6tem senyor Com per vn Capitol posat en via de greuge per lo braç dela Esglesia contra lo vostre Batle general micer Johan mercader en la Cort general per vos senyor celebrada al Regne de Valencia en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil. CCCC. deuuyt … [ ij] … E comana la relacio del dit fet faedora en son consell a micer Gabriel de palomar e micer Guillem dalpnat. Pelegrj
salutatio: Molt excellent princep e senyor
dispositio: E3n les Corts per la vostra gran senyoria celebrades als Regnicoles del Regne de Valencia en lany Mil. CCCC. deuuyt per tots los Tres braços dela dita Cort fon offert greuge dela Jnobseruança que era feta … [ [ix]] … En aço empero no vol lo dit senyor esser compresa o entesa la leuda appellada del Cap de Tortosa. Pelegrj.
certificació: Q4uibusquidem prouisionibus in plena Curia de mandato domini Regis predicti per me ffranciscum darinyo eiusdem dominj Regis Secretarjum … ac suam nemjne discrepante presciterunt voluntatem preteriter et assensum. Pelegrj.
certificació: [ [ixv]] H8ec igitur omnia et singula precontenta ego ffranciscus darinyo Secretarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius dominj Regis eius bulla plumbea fuit hic apposita Jnpendenti
datatio: Que omnia et singula supradicta fuerunt acta et per dictum dominum Regem publicari mandata Jntus ecclesiam beate Marie ville Murjueterjs vbi dicta Curia celebrabatur die venerjs Jntitulata decima nona die Nouembris Anno anatiuitate dominj Millesimo .Quadringentesimo Vicesimo Octauo. Regnique ipsius dominj Regis Terciodecimo
testimonis: Presentibus ad hec pro testibus Reuerendo Jn christo patre domino dalmacio … et alijs jn numero copioso. Pelegrj
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij dominj Regis predicti … [ [x]] … Et in viijo folio in ljnea lxxxj eiusdem capitulj peatge portage
ID no. of Witness 6 cnum 2256
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 25 (BITECA manid 2190)
Copied Sagunt: 1428-11-19
Location in witness ff. 1-18v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] J8N dei nomine Cunctis pateat euidenter Quod cum in Curia generali quam illustrissimus et magnifficus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: Jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam jndixit et celebrare jncepit in Ciuitate Valencie die duodecima mensis Aprilis proxime preteriti … vt superius est expressum tenores jnferius per ordinem subsecuntur
salutatio: Molt poderos Rey princep e senyor
dispositio: L2os Capitols deius scrits ab humil e subiecta reuerencia de vostra Reyal senyoria vos offeriren los vostres humils vassalls e sotmeses los Sindichs deles Ciutats e viles Reyals de Regne de Valencia aiustats ala present Cort … [ 17v] … Sia seruada la prouisio feta per lo senyor Rey en Marti en les derreres Corts. Pelegrj
certificació: [ 18] Q3uequidem Capitula responsiones et prouisiones eorum ego ffrancisco darinyo Secretarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius dominj Regis eius bulla plumbea fuit hic apposita jnpendenti
datatio: Que omnia et singula supradicta fuerunt acta et per dictum dominum Regem publicarj mandata Jntus ecclesiam beate Marie ville Muruueterjs vbi dicta Curia celebrabatur die venerjs … Anno anatiuitate dominj .Millesimo. CCCCo vicesimo Octauo. Regnique ipsius domini Regis Terciodecimo
testimonis: Presentibus adhec pro testibus Reuerendo in christo patre domino Dalmacio … et alijs jn numero copioso. Pelegrj.
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij domjnj [f. 18v] Regis predicti … et capitulj al batle general
ID no. of Witness 7 cnum 10291
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 6 (BITECA manid 2824)
Copied Sagunt: 1428-12-09
Location in witness ff. i-xiiij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits pream.: [ i] S3i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cubdicia … iuxta exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser anos entendre ab tot studi e solicitut en direccio dela cosa publica … [ ijv] … enquant en los presents furs nous es a aquells millorat corregit e declara. Pelegrj.
rubr.: De Aduocats e procuradors
dispositio: [ iij] A4quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ xiii] … Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj.
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la Ecclesia de santa maria dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua [f. xiiiv] nou dies del mes de deembre … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents vint e huyt E del Regne del dit senyor lany Tretze presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. Pelegrj.
testimonis: T2estimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut. Pelegrj.
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti munirj. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj domini Aragonum … [ xiiii] … eiusdem folij. Mallorques Menorques
ID no. of Witness 8 cnum 9659
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4 (BITECA manid 2820)
Copied València [?]: 1446 a quo
Location in witness f. cxxxiiiira-rb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiira] Incipiunt fori Regis Alfonsi celebrati Jn villa Muriueteris Anno Amatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Vicesimoctauo
pream.: S11I fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitri … dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso etc.
intr.: Considerants propi esser a nos entendre … [ cxxxiiiirb] … ab tot studi e solicitut en directio dela cosa publica (…)
Note disposició en curs d'estudi
ID no. of Witness 9 cnum 7181
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 217 (BITECA manid 1751)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 14-21
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ 14] Capitols appellats del redreçament del general fets en les Corts perlo senyor Rey celebrades enla vila de Muruedre an lany Mil ccccc. xviij
intitulatio: I7N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ciritanie
intr.: Attendentes per venerabilem Religiosum … Curiam supradictam oblata reuerenter Capitula que sequintur
acc.: M4Olt alt princep e senyor a vostra gran senyoria humilment offiren los tres brassos del nostre Regne de Valencia los capitols seguents … [ 14v] … atorgar aquells
text: .i. P4Rimerament quels Deputats del dit Regne que huy son o per temps seran per si o ab consell de algunes altres persones del dit Regne … [ 20] … Datis in villa muriueteris Jntus ecclesiam Beate Marie dicte uille vbi Curia celebrabatur predicta Nona die Decembris Anno anatiuitate domini Mi7592llesimo cccc.o xxviijo Regnique nostri Tercio decimo
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … concedimus et firmamus Rex alfonsus
subscr.: [ 20v] T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … Consiliarij domini regis predicti
auten.: S3ignum mei Jacobi benedicti scriptoris Jllustrissimi domini aragonum REgis … in dictionibus comitis ducis
auten.: [ 21] Dominus Rex mandauit mihi iacobo benedicti in cuius poss firmauit dominus
ID no. of Witness 10 cnum 7591
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 217 (BITECA manid 1751)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 22-27
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Capitos [sic] dela profferta feta al senyor Ren enles corts per aquell celebrades al incoles del regne de valencia en la vila de Muruedre en lany Mil ccc. xxviij
intitulatio: I8N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Attendentes per venerabilem Religiosum … Capitula que sequintur
text: .i. M3Olt excellent senyor Los tres braços dela Cort de vostre Regne de valencia … [ 26v] … Quod est actum et datum in ecclesia Beate marie Muriueteris vbi dicta curia celebrabatur die Decimanona mensis Nouembris Anno a natiuiutate domini Millesimo cccc.o xxviij.o Regnique nostri Tercio decimo
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis aragonum … firmamus concedimus et Juramus Rex alfonsus
subscr.: T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … Consiliarij comini Regis predicti
auten.: [ 27] S3ignum mei jacobi benedicti Scriptoris Jllustrisimi domini … [ 27v] … Dominus Rex mandauit mihi francisco darinyo in cuius posse firmauit et Jurauit. Registrata
ID no. of Witness 11 cnum 7592
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 217 (BITECA manid 1751)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 28-30
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Capitols fets en les corts perlo senyor Rey celebrades en la vila de sent Matheu en lany Mil cccc. xxviiijo ab los quals es donat orde ales subdelegations fahedores per los officials del general
intitulatio: I9N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Attendentes per uenerabilem Religiosum … Capitula que sequintur
tit.: Molt excellent senyor .i.
text: L3Os tres braços e staments dela present Cort perço quels officis dels Deputats … [ 29v] … in ecclesia maiori ville sancti mathei ubi dicta Curia est solita celebrari die Decima nona Decembris anno anatiuitate domini Millesimo .cccc.o xxviiijo. Regnique nostri quarto decimo De funes vid.
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis aragonum … [ 30] … Qui predicta laudamus Concedimus et firmamus
subscr.: T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … secretarius domini Regis predicti et alij numero copioso
auten.: S3ignum mei Jacobi Benedicti Scriptoris Jllustrisimi domini … Dominus Rex mandauit mihi iacobo Benedicti in cuius posse firmauit et fuit P. et uisa in consilio. Jn exercitu Curiarum Val. iij.o Registrata
ID no. of Witness 12 cnum 9628
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxxxrb-ccxxxvira
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxrb] Incipiunt fori editi per serenissimum dominum regem alfonsum tercium in villa muriueteris publicati in ecclesia maiori nona die decembris anno a natiuitate domini .M.cccc.xxviii
pream.: [S]7I fluctuant condicio humana sots gouern del franc arbitre e souent per cega cobdicia e fragilitat … [ ccxxxira] … saluant en quant en los presents furs nous es a aquells mellorat / corregit / e declarat. Pelegri
tit.: De aduocats e procuradors .R .i.
dispositio: [A]3Quell es dit procurador de secca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys / o no sera creat notari … [ ccxxxvira] … lo qual dia lo dit senyor rey licentia la dita cort
datatio: En lany dela natiuitat de nostre senyor .M.CCCC.vint e huyt. E del regne del dit senyor lany .xiij. … Presents consentients e atorgants aquelles los damuntdits tots e sengles en lo prohemi dels presents furs nomenats. Pelegri
testimonis: Testimonis son qui presents foren a les sobredites coses / lo reuerend pare en crist mossen dalmau … e micer ioan mercader batle general del regne de valentia conseller del dit senyor e altres en gran multitud. Pelegri
conf.: Signum [..] Alfonsi dei gracia etcaetera [..] Qui predicta laudamus fir [..] mamus … bulla nostra plumbea fecimus eadem impendenti muniri. Rex Alfonsus
auten.: Sig ✠ num mei jacobi benedicti scrip / [..] toris illustrissimi domini Ara / [..] gonum regis … alijs negocijs arduis occupati predictis interfui eaque in presenti quaterno siue volumine pergameneo a parte etcaetera
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-02-20