Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2609
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs nous
Date / Place promulgat 1446
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador en nom del rei per: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Associated Texts texid 11172 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre la caça en mar o en albufera, promulgat 1406-07-01
Note furs promulgats per l'Infant Joan quan era rei de Navarra i governador i loctinent general del rei Alfons el Magnànim
Subject Catalunya-Aragó (regne)
FURS
DRET
Number of Witnesses 20
ID no. of Witness 1 cnum 9646
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness f. lxxvir-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvir] Exequtoria dela prouisio del greuge del jurament de seruandis foris Aragonum
intitulatio: J5ohannes dei gratia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … surrogatis ab eis Salutem et dilectionem
acc.: Quia per brachium vniuersitatum Ciuitatum et villarum Regalium … jnter cetera Capitolum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com en tot lo Regne de valentia se haia seruar vn fur e ley enoy puixa hauer altre fur ne altre costum … [ lxxviv] … sien seruats et signants lo priuilegi del Rey don Alfonso dat en Valentia ydus Nouembre Anno Mo cccoxxviiijo
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capituli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebrauit prima die Julij Anno Anatiuitate dominj Millesimo ccccoxxxxovjo. El Rey Johan
Note s'han perdut els ff. lxxvii i lxxviii
ID no. of Witness 2 cnum 9644
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. lviiiv-lxxiii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiiv] Furs nous fets perlo senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey en la Seu dela Ciutat de valentia lo primer dia del mes de Juliol en lany dela nativitat de nostre senyor M ccccxxxxvj
dispositio: G2ouernant justicia la cosa publica es donat repos pau e tranquilitat al poble … [ lxxii] … sia stada pagada pensio alguna: falco
concl.: F4etes foren les coses damunt dites e publicades dins la casa del capitol dela Seu de Valentia
datatio: on la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre senyor M cccc xxxxvj. E del Regne del dit senyor co es de Sicilia deça far lany dontze e dels altres Regnes lany trenta hun. presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ lxxiiv] Testimonjs son quj foren presents ales coses dessus dites lo venerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en leys Consellers dels dits senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dei gracia Regis Nauarre Jnfantis et Gubernatoris generalis Aragonum et Sicilie … Et ad maiorem illorum corroboracionem burla [sic] plumbea dicti dominj Regis fecimus eadem Jnpendenti munirj
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ lxxiii] … ac in octaua linea huius clausure jn quo quj
ID no. of Witness 3 cnum 9645
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. lxxiiii-lxxv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiiii] Acte de cort del trencament dela preso
intitulatio: Pateat vniuersis Quod Jllustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Siclie … honorandissimj existens personalum
acc.: die mense hora et anno subscriptis Jn domo capituli Sedis valentia vbi tota curia generalis Regnj valentia erat … mandaujt ordinacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present cort atorgat al braç deles Ciutats e viles reals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso … E si es honrat hom stiga pres en la sala per [f. lxxiiiiv] mig any sens alguna remissio
concl.: Quamquidem ordinacionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … capiendo numerum ab hora meridie
datatio: Anno a natiuitate dominj Millesimo cccco xxxxvjo … Anno Tricesimo primo
testimonis: presentibus et ad hec vocatis pro testibus venerato jn christo patre Garcia … ac pluribus alijs in numero copioso. falco
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ lxxv] … supplicantibus dictis et […] vnjuersitatum
ID no. of Witness 4 cnum 2252
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. lxxv-lxxvi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Exequtoria dela prouisio del greuge del dret de caçar en la Albufera
intitulatio: J4ohannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … generalis serenissimj dominj Regis fratris nostri carissimj fferranj
acc.: Dilectis nostris Barulo generali Regnj Valentie Necnon custodi sen custodibus Albuffarie … jnter cetera capitulorum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com per [f. lxxvv] furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquell puixen libertament e sens pagar algun dret caçar aixi en mar com en Albuffera … No obstants qualseuol Jnhibicions fetes encontrarj
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … [ lxxvi] … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capituli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebrauit prima die Julij Anno Anatiuitate dominj Mo ccccoxxxxovjo. El Rey Johan
ID no. of Witness 5 cnum 2244
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 256-261v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits pream.: [ 256] [g]3ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau fe tranquillitat al poble de deu acomanat als Reys e senyors temporals car la obra e effectes de Justicia (…) On Nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e gouernador general de Arago e de Cecilia (…) [f. 256va] informats dela jnnata volentat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don alfonso per la diujnal gracia gloriosament E digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e bens de dit senyor los presents furs de valencia a consentiment dels tres braços de la cort per nos celebrada enla Ciutat de valencia … perla conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On Nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e gouernador general de Arago e de Cecilia … del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: [ 256va] informats dela jnnata volentat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don alfonso per la diujnal gracia gloriosament E digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e bens de dit senyor los presents furs de valencia a consentiment dels tres braços de la cort per nos celebrada enla Ciutat de valencia … [ 257va] … o per appellacio si expresament en algun fur no ho aurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela cort
dispositio: [d]2Eclarant lo fur si posa o composicio del alt Rey en jacme posat sots Rubricha del quart e deles penes e addent a aquell ordenam que si algu haura posat clam … [ 261v] … la qual pena hauran a executar los justicies deles cjutats vjles e lochs e en ffadiga de aquelles lo gouernador o son lochtinent
Note segueixen als ff. 262r-246r altres disposicions en llatí
ID no. of Witness 6 cnum 11675
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. cxxi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxi] Pracmaticha o arte de cort del trencament dela preso
intr.: Ara hoiats queus fa asaber lo honorable mossen Gujllem crespi de valldaura caualler … atorgat ales Ciutats e viles Reyals del present Regne lo qual es del tenor seguent
dispositio: Per acte dela present Cort atorgat al braç deles Ciutats e viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres enla preso … per ço que daciauant ignorancia no puixa esser allegada e guart si quj guardar si ha
Associated Persons promulgador: Guillem Crespí de Valldaura (Mort 1451)
Note segueixen documents en llatí fins al f. cxxvj. Al f. cxxvij es copia el mateix document que trobàvem al f. cxx (CNUM 11361). Segueixen més textos en llatí
ID no. of Witness 7 cnum 11357
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. ciij-cxvijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Furs nous fets pe lo Senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt Senyor Rey en la Seu de Valencia lo primer dia del mes de Juliol En lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil. CCCC. Cuaranta Sis
pream.: G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranqujllitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … Aquests son los voluntarjs treballs quels Reys e senyors per la amor dels subdits amprenen per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e Gouernador general darago … lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Jnformats dela jnnada [sic] voluntat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don Alfonso per la diujnal gracia glorjosament e digna de memorja (…) [f. ciijv] per tal nos en nom loch e veu del dit senyor de volentat e consentiment dels tres bracos dela cort per nos celebrada en la Ciutat de valencia … [ ciiijv] … e no en les questions presents o pendents principalment o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
tit.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: [D]3eclarants lo fur si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del quart e deles penes … [ cxvjv] … de deu anys ença sera stada demanada judicialment o fora de juhj sera stada pagada pensio alguna
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la casa del capitol dela seu de valencia on la dita cort se acostuma [f. cxvij] tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxxx vj. E del Regne del dit senyor ço es de Sicilia deça far lany dotze e dels e dels [sic] altres Regnes lany [tretze ratllat] trentaset presentes son sent[..]ts e atorgats aquelles los damunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales coses dessus dites lo venerable pare en christ don Garcia … Gabrjel de palomar doctor en leys consellers dels dits senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dey gracia Regis nauarre Infantis e Gubernatorjs generalis Aragonum … bulla plumbea dicti domjnj Regis fecimus eadem jmpendenti munjrj
certificació: Sig ✠ num mei Gujllermj bernardj de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilje secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram … [ cxvijv] … expressa licencia del senyor Rey regnant o de ses antacessors etc
ID no. of Witness 8 cnum 11358
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. cxvijv-cxviijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvijv] Acte de Cort del trencament dela preso
intitulatio: P3ateat vnjuersis Quod Jllustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … honorandissimj existens personaliter
acc.: die mense hora et anno subscriptis Jn domo capituli sedis valentia vbi tota curia generalis Regnj valentia … mandaujt ordjnacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present cort atorgat al braç deles Ciutats e vjles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso … [ cxviij] … E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig any sens alguna remissio
concl.: Quamquidem ordjnacionem Ego dictus secretarjus et notarjus publicus … capiendo numerum ab hora meridiey
datatio: Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxxxvjo … Anno Tricesimo primo
testimonis: presentibus et vocatis pro testibus venerato jn christo patre Garcia … ac pluribus alijs in numero copioso. falco
certificació: [ cxviijv] Sig ✠ num mei Guillermj bernardj de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie secretarij eiusque auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam … jn cuius posse firmitaujt et juraujt
ID no. of Witness 9 cnum 11360
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. cxviiijv-cxx
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiijv] Prouisio que mana seruar axi als del Regne de valencia com als stranys los priujlegis atorgats al present Regne
intitulatio: J3ohannes dey gratia Rex Nauarre etc loctinentis generalijs etc
salut.: Reuerendo et venerabilibus jn christo … Salutem et dileccionem
intr.: quja per brachium vnjuersitatum … Capitulum tenorjs sequentem
dispositio: Jtem senyora com en tot lo Regne de valencia se haia seruar hun fur e vna ley … [ cxx] … et signats lo priujlegi del Rey Don Alfonso
conf.: dat en valencia ydus Nouembrjs Anno Mo ccco xxviiijo quarume vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo capituli Sedis valencie vbi dicta curia celebrat prima die Julij Anno anatiuitate dominj Mo ccccxxxxvjo Rey Johan
Note és una altra confirmació dels drets de caça donada el 1446 en corts
ID no. of Witness 10 cnum 9594
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 140-151
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits pream.: [ 140] [G]5Ouernant Justicia. La cosa publica es donat respos pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … Aquests son los voluntaris treballs quels Reys e Senyors perla amor dels subdits amprenen per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e Gouernador general de Arago … lochtinent general del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: informats dela jnnada [sic] voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diujnal gracia gloriosament e digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e veu de dit Senyor de voluntat e consentiment dels tres braços de la Cort per nos celebrada en la Ciutat [f. 140v] de valencia … [ 141] … e no en les questions presents o pendents principalment o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
dispositio: [D]5eclarant lo fur. Si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del Quart e deles penes … [ 150v] … de deu anys ença sera stada demanada judicialment o fora de juhi sera stada pagada penssio alguna. Ffalco
datatio: F3etes foren les coses damunt dites e publicades dins la Casa del Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cort se acostuma tenir e celebrar Diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre Senyor Mil cccc xxxx Sis. E del Regne del dit Senyor ço es de Sicilia deça ffar lany dotze e dels Altres Regnes lany Trentahu. presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo proehmj dels dits furs contenguts
testimonis: Testimonis son qui presents ales coses dessus dites foren lo benerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en leys. Consellers […] dits Senyors Reys
auten.: […] Johannis dei gracia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum … […] bulla plumbea dicti domjnj Regis fecimus […]
certificació: [ 151] Sig ✠ num mei Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram et dominacionem suam … dicti dominj Regis Nauarre acti octaue […]
ID no. of Witness 11 cnum 9742
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 152-153
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ 152] Acte de cort del trencament dela preso
intitulatio: P3ateat vniuersis Quod illustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … publicarij mandauit ordinacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present Cort atorgat al brac deles Ciutats viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso de algunes deles Ciutats e viles Reyals del present Regne per crim o delicte algu … [ 152v] … Encara statuhim e ordenam que tot hom quj stant fora la preso ajudara al trenquament dela preso o hi dara artelleries stiga per mig any en la preso comuna E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig any sens alguna remissio
conf.: Quamquidem ordinaçionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … et publicarj mandata seu mandato dicti dominj Regis supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum pro lictis hitam
datatio: In dicta domo Capituli Sedis valencia vbi dicta Curia celebraturj die venerjs Jntitulata prima Julij … Anno anatiuitate dominj Mo CCCCxxxxvj Regnique dicti dominj Regis Sicilie citra ffaro Anno duodecimo Aliorum vero Regnorum Anno Tricesimo primo
testimonis: Presentibus et ad hec vocatis pro testibus venerabile In christo patre Garcia … ac pluribus alijs Jn numero copioso ffalco
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque Auctem notari publici … [ 153] … plane dicte xvj pecre supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum
ID no. of Witness 12 cnum 9752
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 153-154
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ 153] Exequtoria dela prouisio del greuge del dret de caçar en la Albufera
intitulatio: J6ohannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … Locumtinentis generalis serenissimj
acc.: Dilectis nostris Baulio generali Regnj Valentie [f. 153v] nec non custodi sen custodibus Albufarie … jnter cetera Capitulorum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com per furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquell puxen libertament e sens pagar al gundret [sic] caçar axi en mar com en albuffera … seruats los furs e priuilegis parlants dela materia del present [f. 154] greuge No obstants qualseuol Jnhibicions fetes en contrarj
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capitoli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebratur Prima die Julij Anno anatiuitate dominj M CCCCxxxxvjo. El Rey Johan
ID no. of Witness 13 cnum 9772
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness f. 154r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ 154] La pracmatica dela lorga
acc.: A3ra oiats queus fan saber de part del senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey que assuplicacio dels Jurats Racional Sindich e consell dela Ciutat de Valencia per gran beneffici e vtilitat dela cosa publica … coprivilegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e gouernador general de Arago e de Sicilia … senyor dela Ciutat de balaguer lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
pream.: volents quant en nos es posar e constitujr en tranquilitat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins habitadors … Los Jurats Racional Sindich e consell dela dita Ciutat a nos feta
dispositio: Ab tenor dela present pracmatica sanctio statuim sanctim e ordenam que daquj auant tots e qual seuol habitadors dela Ciutat e Regne de Valentia … [ 154v] … La present empero prac matica [sic] sanctio volent durar per temps de x anys tansolament
datatio: En testimonj de les quals coses manam la present esser feta ab lo sagell reyal enpendent guarnida Dada en Valentia axx dies de Juliol en lany dela nativitat de nostre senyor M CCCC xxxxvj … e dels altres Regnes xxxj
conf.: el Rey Johan per que abla present publica crida Jntenen e notiffiquen totes les dites coses e cascuna de aquelles atot hom engeneral e acascu en spicial [sic] perque daci auant ignorancia noy puxa esser allegada … E guait si que guardar sia falco
ID no. of Witness 14 cnum 9776
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 40-55
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits pream.: [ 40] [G]3ouernant Justicia la cosa publica: es donat repos pau e tranquillitat al poble per deu acomanat als Reys e successors temporals Car la obra e effecte de justicia … [ 40v] … perla conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Jnformats dela jnnata voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digne de memoria … [ 41v] … o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
rubr.: Rubrica del quart e deles penes dela cort
dispositio: [D]2eclarant lo ffur si posa o composa del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del quart e deles penes e addent aaquell Ordenam que quant algun haura posat clam accusacio o denunciacio … [ 53v] … de deu \anys/ ença sera stada demanada judicialment o ffora de juhi sera stada pagada pensio alguna falco
datatio: [F]etes foren les damunts coses e publicades dins la casa del [f. 54] Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cord se acostuma tenir e celebrar Djuendres quis comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela Nativitat de nostre Senyor M. cccc Quaranta sis E del Regne del dit Senyor Rey ço es de Sicilia de çaffar lany dotze e dels altres Regnes lany Trentahu presents consentints e atorgants aquelles los damunts dits ffurs enlo prohemj dels dits ffurs contenguts
testimonis: T2estimonis son qui foren presents ales dites coses lo benerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en Leys Consellers del [sic] dits Senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dei gracia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum et Sicilie … Et ad maiorem illorum corroboracionem bullam plumbeam dicti dominj Regis [f. 54v] fecimus eadem Jnpendenti munirj
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de burgada [sic] dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ 55] … dicti dominj Regis Nauarre […] ac Jn viij linea huius clausurj jn quoquj
ID no. of Witness 15 cnum 9777
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 58-59
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ 58] dela longa
acc.: [A]4ra hoiats queus fan asaber de part del Senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt Senyor Rey que asuplicacio dels Jurats Racional Sindich e consell dela Ciutat de valencia per gran beneffici e vtilitat dela cosa publica … priuilegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e Gouernador general darago e de Sicilia … Senyor dela Ciutat de balaguer lochtinent general del molt alt Senyor Rey ffrare nostre molt honrat
pream.: Volents quant en nos es posar e constituir en tranquilitat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins habitadors … los Jurats Racional Sindich e consell dela dita Ciutat a nos feta
dispositio: ab tenor dela present pragmatica sanccio statuim sanctim e ordenam que daqui auant tots e qualseuol habitadors dela Ciutat e Regne de valencia … [ 59] … La present empero pragmatica sancio volem durar per temps de deu anys tansolament
datatio: En testimonj deles quals coses manam la present esser feta ab lo segell Reyal empendent guarnjda Dada en valencia a xx dies de Juliol en lany dela Nativitat de nostre Senyor Mil CCCC xxxxvj … e dels altres Regnes xxxj
conf.: El Rey Juhan [sic] per que ab la present publica crjda Jntena e notiffica totes les dites coses e cascuna de aquelles a tot hom engeneral e acascu en particular per que daciauant ignorancia non puixa esser allegada … E guart si quj ha guardar siha ffalco
ID no. of Witness 16 cnum 10254
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness f. 57r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits intitulatio: [ 57] [J]3ohannes dei gratia Rex Nauarre jnfans et Gubernator generaljs Aragonum
salutatio: partibus ac dilectis Consiliarijs dicti dominj Regis … Salutem et dilectionem
pream.: Quia per brachium vniuersitatum Ciuitatum et villarum … Capitulum tenoris sequentis
dispositio: Jtem senyora com en tot lo Regne de valencie se haia seruar … [ 57v] … signant lo priuilegi del Rey don Alfonso dat en valencia ydus nouembris Anno Mo CCC xxviiijo
nota: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua racione
datatio: Datum Jn domo capitulj dicti Sedis valencie vbi dicta Celebrabatur prima die Julij Anno anatiuitate dominj Mo. CCCCo. XXXXvjo El Rey Juan
ID no. of Witness 17 cnum 9658
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4 (BITECA manid 2820)
Copied València [?]: 1446 a quo
Location in witness ff. cxxxxiiira-clrb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxiiira] ffurs nous fets per lo senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey en la Seu dela Ciutat de valencia lo primer dia del mes de Juliol en lany dela Nativitat de nostre senyor M. CCCC xxxx Sis
pream.: G8Ouernant iusticia la cosa publica es donat repos e pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als Reys e Senyors temporals … [ cxliiirb] … Reys e senyors per lamor dels subdits anprenen per la conseruacio dela cosa publicha
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra infant e Gouernador general Darago e de Sicilia … del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: informats dela jnnata voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna memoria
dispositio: … [ clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis … atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venererable Pare en christ don Garcia … comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis … illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij … et clausi loco die et anno proximedictis
ID no. of Witness 18 cnum 9637
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27 (BITECA manid 2800)
Copied València (regne): Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01
Location in witness ff. i-xv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Furs de València del lloctinent Joan de Navarra, any 1446
Incipit & Explicits pream.: [ i] G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranquillitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e Gouernador general Daragoede [sic] Sicilia … del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Informats dela jnnada voluntat quel molt alt poderos e uictorios Rey e senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna de memoria … [ iiv] … o per appellacio si expressament en algun fur no ho aurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: D2eclarant lo fur Si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots rubrica del quart e deles penes e addent a aquell. Ordenam que si algu haura posat clam … [ xiiij] … sera stada pagada pensio alguna. falco
datatio: F4etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cort se acustuma tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … En lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Quatrecents. Quaranta Sis. E del Regne del dit senyor çoes de Sicilia deça far Lany dotze e dels altres Regnes Lany. Trenta hun. Presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo prohemi dels dits furs contenguts
testimonis: T2estimonis son qui foren presents ales coses dessus dites foren lo venerable pare en christ don Garcia … [ xiiijv] … Gabriel de palomar doctor en leys Consellers dels dits senyors Reys
auten.: S3ignum ✠ Johannjs dei gratia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum … Et ad maiorem illorum corroboracionem bulla plumbea dicti domini Regis fecimus eadem Jn pendenti muniri
certificació: Sig ✠ num mej Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram et dominacionem suam … [ xv] … Jn octaua ljnea hujus clausure Jn quoquj
Note f. xvv en blanc
ID no. of Witness 19 cnum 9638
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27 (BITECA manid 2800)
Copied València (regne): Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01
Location in witness ff. xvj-xvij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits intitulatio: [ xvj] P6ateat vniuersis. Quod Jllustrissimus princeps et dominus domjnus Johannes dei gracia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … publicari mandauit ordinacionem sequentem
dispositio: Per […] acte dela present Cort atorgat al braç deles Ciutats e viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso de alguna deles Ciutats e viles Reyals del present Regne per crim o delicte algu … Encara statuim e ordenam que tot hom qui stant fora la preso ajudara al trencament dela preso o hi dara artelleries stiga per mig any en la preso comuna E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig Any sens alguna remissio
conf.: Quamquidem ordinacionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … [ xvjv] … et publicari mandata seu mandato dicti dominj Regis supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum pro lectis hitam
datatio: in dicta domo Capituli Sedis Valencie vbi dicta Curia celebratur die veneris intitulata prima Julij … Anno anatiuitate domini .Millesimo. Quadringentesimo. Sexto Regnique dicti domini Regis Sicilie circa farum anno Duodecimo Aliorum vero Regnorum Anno Tricesimo Primo
testimonis: Presentibus et ad hec vocatis protestibus Venerabili in christo patre Garcia … ac pluribus alijs jn numero copioso. falco
certificació: Sig ✠ num mej Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notari publici … [ xvij] … plane dicte Sextodecimo pecre supplicantibus dictis sindicis vnjuersitatum
ID no. of Witness 20 cnum 9629
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxxxviira-ccxlvrb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxviira] Furs nous fets per lo senyor rey de nauarra frare e loctinent general del molt alt senyor rey don Alfonso rey darago en les corts generals celebrades e finides en la seu de valentia any .M.cccc.xlvi
pream.: [G]15Ouernant iusticia la cosa publica es donar repos pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als reys e senyors temporals … [ ccxxxviirb] … Aquests son los voluntaris treballs quels reys e senyors per lo amor dels subdits amprenen per la conseruatio dela cosa publica
intitulatio: [C]On nos en ioan per la gratia de deu rey de nauarra / infant e gouernador general Darago / e de Sicilia … loctinent general del molt alt senyor rey frare nostre molt honrat
intr.: Informats dela innata voluntat quel molt alt poderos / e victorios rey e senyor don Alfonso per la diuinal gratia gloriosament e digna de memoria regnant ha als seus subdits e vassalls … [ ccxxxviivb] … si expressament en alcun fur no ho haurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela cort. Rubrica .i.
dispositio: [D]2Eclarant lo fur .si posa o compositio: del alt rey en Jac [f. ccxxxviiira] me … [ ccxlvrb] … en Gabriel luys de arinyo notari e ciutada essent justicia dela ciutat de Ualencia en lo ciuil fins en suma de trescents solidos. Deo gracias
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2013-04-10