Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2608
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs nous
Incipit & Explicits índex: En les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda
Date / Place promulgat València 1418 - 1427
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Note reforma dels furs anteriors
Subject València (regne)
FURS
DRET
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 9641
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. xviiii-xxxvv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiii] C2omençen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les Corts generals Celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia … les quals foren jndites al vjnt seten dia dabril del any dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents deesset [sic] e foren finjdes a vjnt e dos de Març del any apres seguent
dispositio: E2N les coses creades e en la djuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua saujesa jncomprehensible es manifestada en lom virtuos … [ xxxiiiiv] … tots e sengles enlo prohemj dels presents furs nomenats. De funes vicecancellarius
testimonis: T2estimonjs son quj presents foren ales sobre djtes coses lo Reuerend pare en christ mossen Dalmau bisbe de Gerona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie … Et ad jllorum majorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jnpendenti munjri. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotarj dominj Regis predicti … [ xxxvv] … vbi legitur jn capitulo jnci [sic]
Note es dóna com a inici de les corts el 1417-1418. Segueix un fragment acèfal no identificat, en aquest lloc, Palmart insereix el document “Dels amprius dela ciutat de valentia”, però no sembla ser el mateix
ID no. of Witness 2 cnum 2243
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 225v-255
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits índex: [ 225va] Rex alfonsus. iij. De restitucio dels menors … [ 225vb] … De absolucio e remissio general. dxiij.
pream.: [ 226] [E]n les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua sauiesa … [ 227v] … en llur força e valor Saluat en quant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat
rubr.: [ 228] de restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present rubrica lo Capitol qui comença. Si menor de .xx. anys sera enganat en algun contracte … [ 255] … ne coses en aquella contengudes o compresses ans romanguen en sa força e valor
ID no. of Witness 3 cnum 11339
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. lviiij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ liiij] Ffurs del Rey Nalfonso
text: Jnsuper vero die Jouis Jntitulato xxvij. mensis Marcij anno anatiuitate dominj Millesimo cccco.xxvijo. Ramon artus trompeta publich dela Ciutat de Valencia dix e relacio feu que ell de manament dels honorables Justicia … per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella
Note el text es limita a recollir la crida feta per proclamar els Furs (1418-1427)
ID no. of Witness 4 cnum 4029
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1120 (BITECA manid 2541)
Copied 1428 a quo (data de la que sembla la disposició més moderna)
Location in witness ff. 1 prel. + i-191
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Trellat dels furs per lo molt alt senyor Rey namfos fets en les Corts generals celbrades als jucoles del Regne de Valencia en lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. dehuyt
rubr.: [ i] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfonso lo Terç en les Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vjnt seten dia dabril del any dela natitiuitat de nostre senyor M.cccc. xvij. E foren finjdes a .xxij. de Març del Any apres seguent
pream.: E2n les coses creades e en la djuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador … [ iiv] … en quant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat ut de fimes vicecanceller
tit.: De restitucio dels Menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol quj comença … [ xix] … vbi Curia celebrabatur predicta die vicesima secunda Marcij anno anatiuitate domjnj Millesimo. Quadejngentesimo. decimooctauo. uc de fimes vicecancellarius ffarnciscus darjnyo ex mandata R. ff. jn Curia et vidit haec Johannes mercadernj pro jn exercitium et Curiarum .j.o
ID no. of Witness 5 cnum 5298
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1119 (BITECA manid 2609)
Copied 1451 [?] - 1525 [?]
Location in witness ff. 1-36v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [C]3Omencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les corts generals Celebrades als habitadors del Regne en la ciutat de valencia les quals foren judites al .xxvij. dia dabreil del any de natiuitat de nostre Senyor M. cccc. xvij e foren finides a xx.j. de Març del any apres seguent.
pream.: [E]3N LES coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … [ 2v] … en quant en los presents furs nous es a aquelles millorat corregit e declarat.
dispositio: [D]2ECLARANTS: lo fur antich e final posat sots la present rubrica. lo capitol qui comença si menor de .xx. anys sera enganat en algun contracte … [ 36v] … en lany dela natiuitat de nostre senyor MCCCC vjnt et huyt del regne del dit senyor lo any tretze presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo proemj dels presents furs nomenats [t]estimonis son quj presents foren a las sobredites coses (…) e altres en gran multitut
Note es tracta d'una reforma de diversos capítols dels furs de València de 1427, que s'esmenten per les seves rúbriques; entre els ff. 36 i 37 hi ha tretze folis en blanc, amb una anotació aillada al foli 12 de la sèrie no numerada. Segueixen, entre els ff. 37-257v les actes de les Corts de València de 1417 i altres vuit folis en blanc sense numerar
ID no. of Witness 6 cnum 9624
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxviiira-ccxxiiiira
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiira] Començen los furs ordenats e fets per lo senyor rey Nalfons lo terç en les corts generals celebrades als habitadors del regne en la ciutat de valencia: les quals foren indites al vint seten dia dabril del any dela natiuitat de nostre senyor .M.cccc.xvij: e foren finides a .xxij. de març del any apres seguent
pream.: [E]14N les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador de aquelles … [ ccxviiivb] … Saluant en quant en los presents furs nous es a aquells millorat / corregit e declarat. Befu. vicecancelarius
tit.: De restitutio dels menors .R.i.
dispositio: [D]3Eclarants lo fur antich e final posat sots la present rubrica lo capitol qui comença si menor de vint anys sera enganat en alcun contracte … [ ccxxiiiira] … segons tenor dela dita sentencia del dit rey en marti
nota: [I]3Dcirco vobis dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse pro prima et secunda iussionibus … et non contraueniatis seu aliquid contrafieri permittatis aliqua ratione
datatio: Datum sub nostro sigillo pendenti in monasterio fratrum predicatorum ciuitatis valencie intus domum capituli eiusdem vbi curia celebratur … predicta die .xxij. marcij anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo decimo octauo. Regnique nostri tertio
ID no. of Witness 7 cnum 9625
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxxiiiirb-ccxxxra
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiiirb] Capitula parlamenti quod tentum fuit valentie anno .M.cccc.xix. per dominum regem Alfonsum tertium tunc feliciter regnantem
intr.: [P]3Ostmodum die mercurij ante prandium qua computabatur .xiij. mensis septembris anno anatiuitate domini .M.CCCC.decimo nono existente dicto domino rege in palacio episcopali ciuitatis valencie … e de voler e consentiment de aquells fem los furs e ordinations seguents
pream.: [N]8Os Nalfonso per la gracia de deu rey Darago/ de Cicilia etcaetera. A supplicatio dels tres staments
dispositio: Primerament per moltes clamors a nos fetes per los tres staments e cascu de aquells. Ordenam e comanam a mossen pero pardo/ micer guillem çaera/ e micer gabriel palomar/ que vejen coneguen e determenen la justicia de aço que dels dits staments o qualseuol de aquells … [ ccxxxra] … In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo comuni impendenti munitam
datatio: Datis valentie vicesima die octobris anno a natiuitate domini .M.cccc.xxvij. Regnique nostri duo decimo. Rex Alfonsus. In gratiarum valentie .ij.
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2007-10-25