Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2607
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/13244 | Antic R-13244
Title of volume I. ROIG | LIBRE | DE | CONSELLS. | BARCELONA | 1561. ( al teixell)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1561

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 199 (= II + [i]-cxlix + 19 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-T8 V6 X10 Y8
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 7)
27 línies (f. 3)
27 línies (f. 7ra)
Size pàgina 152 × 95 mm (f. 3)
caixa 129 × 79 mm
pàgina 152 × 95 mm (f. 7)
caixa 129 × 71 mm
columna 129 × 30 mm
Font humanística
Pictorial elements Il·lustracions frontispici amb un gravat de la Verge coronada, voltada de diverses representacions al·legòriques dels seus atributs. Una llegenda al volant del gravat diu: “Conceptio tua Deu genitrix virgo | Gaudium annunciauit vniuerso mundo | Sicut lilium inter spinas, sic | amica mea inter filias. Cancitorum. 2”. Aquest gravat s'assembla molt al de la primera edició (València, Díaz Romano, 1531). La marca d'impressor es veu en el darrer foli imprès, no numerat
Caplletres: caplletres decorades (ff. 2 i 6v)
Condition molt bon estat de conservació. Errades a la foliació: cxiii-cxlix (per cxxi-clvii). Errades a les signatures Tiiij (per espai en blanc en T vj). Els 19 darrers folis impresos i el f. 1 no estan numerats. El revers del primer foli és en blanc
Binding moderna, en pell, de luxe amb ferros daurats, llom de cinc nervis i talls daurats; aquesta relligadura té les mateixes característiques que d'altres de principis del s. XX, corresponents a volums estudiats en aquest repertori, especialment edicions del Cancionero general
Previous owners (oldest first) Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (una nota en el f. [1], esborrada, que resulta gairebé ininteligible: “Ej del Colegio de la Compa …”)
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
Associated persons Relligador relligat a Madrid per Relligador del Cancionero general (Floruit 1901 - 1950 [?]) [?]
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 17 , n. 275504
Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes 635
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Roig et al. (1990), Spill 1:72-77
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 599 , n. 23
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 57-58
Tractat a: Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lv-lvii
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2122
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2 , n. 1065
Tractat a: Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 1:31
Note els 19 darrers folis, no numerats, inclouen la Disputa de viudes i donzelles

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5301
Location in volume ff. [i]-cxlixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i]] Libre de consells fet per lo magnifich mestre Iaume Roig, los quals son molt profitosos y saludables, axi pera regiment y orde de ben viure, com pera augmentar la devocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria. | Estampat en Barcelona per Iaume Cortey 1561
rubr.: [ ii] Al molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim S. don Hieronym de Cabanyalles [sic] en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justissim portant veus de general governador enla ciutat y Regne de Valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar molt spectable y magnifich, y strenu senyor sies ornar guarnir y atauiar les composicions … [ iiiv] … Y pregant a la infinida potencia que ab augment de stat y honra en continua y molta conualecencia, la sua spectable magnifica y virtuosissima persona com per ell es desijat prospere, y guarde humilment besantli la ma a la present donam fi y conclusio
rubr.: Als peritissims lectors
pream.: Criat en la patria, ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ v] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
rubr.: consulta
text: Magnifich mossen Ioan | Fabra caualler valent | pel gentil atreuiment | quentre dones vos roman … [ vi] … si lo contrari faran | del que ordit he | ab la flor de lir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | FIN
rubr.: [ viv] Comença lo libre de les dones: ordenat per lo magnifich en Iaume Roig doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria. Es exemplar e de consells per ell donat a son nebot en Balthasar bou senyor de Callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: sicut lilium inter spinas: sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACI
rubr.: Primera part del Prefaci
pref.: [ viva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xiiivb] … los meus darres | anys vint o mes | tots seruint Deu | segons veureu
rubr.: Primer libre de sa jouentut: Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs Deu ayudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ cxlixvb] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres [sic] | vixcam deça | saluats della | direm, Amen. | Deo gratias | Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References (most recent first) Roig et al. (1990), Spill 1:75
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lv-lvii
Note aquesta edició copia l'edició anterior, de 1631; manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas
Number of additional copies of edition 11
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1592
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1061 | Antic R-1061 | Antic 131-8
Title(s) in copy ROIG | DEVOCIO | A LA VIRG, ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IX + [i]-cxlix + 19 + VIII (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-Y8
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 7)
Size pàgina 154 × 96 mm (f. 3)
caixa 129 × 79 mm
pàgina 154 × 96 mm (f. 7)
caixa 129 × 71 mm
columna 129 × 30 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: gravat de la Verge voltada de les al·legories d'algune de les lletanies del Rosari; marca d'impressor en el darrer foli imprès; caplletres decorades en els ff. 2, 6v
Condition en bon estat de conservació; en la numeració dels ff. hi ha un salt del 120 al 113; el f. i els darrers 19 no estan numerats
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall de color vermell
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al darrer foli imprès hi ha una nota a tinta, ratllada, que sense els mitjans escaients no es pot llegir. Els darrers dinou folis impresos inclouen la Disputa de viudes i donzelles.

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1594
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6980 | Antic R-6980 | Antic XLV-5
Title(s) in copy Concells de Jaume ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-cxlix (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-T8 V5
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 7)
Size pàgina 145 × 93 mm (f. 3)
caixa 129 × 79 mm
pàgina 145 × 94 mm (f. 7)
caixa 129 × 71 mm
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; taques d'humitat i de brutícia; salt en la numeració dels ff., del 120 al 113
Binding antiga, pergamí sobre paper, amb els forats d'antigues tanques de corda; l'enquadernació està una mica despresa de la relligadura, que té tres nervis
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la part superior del llom està enganxada una petita banda plàstica de color verd. Aquesta còpia no inclou la Disputa de viudes i donzelles.

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1593
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/13234 | Antic R-13234
Title(s) in copy JAUME | ROIG ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1 + ii-cxlix + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A3/3 B-T8 V5
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 7)
Size pàgina 153 × 95 mm (f. 3)
caixa 129 × 79 mm
pàgina 153 × 95 mm (f. 7)
caixa 129 × 71 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: manquen els ff. on s'incloïa el gravat de la Verge (f. 1) i la marca d'impressor, en el darrer foli imprès d'aquesta edició; la portada antiga és substituïda per una portada moderna, sense cap decoració
Condition manquen els ff. 1, 8, i els 19 folis sense numerar que seguien al f. cxlix; en la numeració dels ff., hi ha un salt del 120 al 113
Binding moderna, en pell, amb llom de 5 nervis decorat amb ferros daurats, i tall de color vermell
Previous owners (oldest first) Wealthey, llibreter
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en la primera guardav una mà a tinta ha escrit aquesta nota, relativa al llibreter que va subhastar els llibres que comprà Mayans: “Bibl. majans [?] Wealthey - march 1829 - n. 312”. En la primera guardav una mà a tinta escrigué una breu notícia sobre la data i el lloc d'origen de Jaume Roig. En alguns folis (com els ff. 2, 61, 105) hi ha proves de ploma. No es conserven en aquesta còpia, els dinou volums que incloïen la Disputa de viudes i donzelles.

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1675
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call number V1792
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + i-cxx + cxiii-cxlix + 19 + IV (fol. ant. en romans)
Collation A-Y8
Size pàgina 162 × 99 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, alguna taqueta d'humitat. Error en les signatures: Tiiij (per T6, que no hauria de portar signatura); mateixa errada de foliació que l'exemplar principal
Binding antiga en pell amb i tall i ferros daurats i gravats, a cobertes i llom, que té quatre nervis. Ha perdut les guardes captives
Previous owners (oldest first) Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic (ex-libris en el f. 1: “BIBLIOTHÈQUE DE MONTPELLIER. FONDS DE VALLAT. 1884”)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en la primera guarda està escrita a llapis la xifra “361997”. Proves de ploma al foli preliminar, sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3035
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: PC3937 | R74 | 1561
Title(s) in copy IAVME | ROVG ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + I-CXLIX + 19 + II
Collation A-Y8
Size pàgina 157 × 95 mm (f. III)
× mm
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: T iiij (per T6). Errors a la foliació: del cxx salta al cxiii seguint la seqüència a partir d'aquest
Binding moderna, probablement del s. XVIII. Pell marró sobre cartó, amb el llom gravat a ferro daurat, cinc nervis i decorat. Tall jaspiat en vermell. Amb el marge superior escapçat pel relligador
Previous owners (oldest first) Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros
Archer Milton Huntington, bibliòfil
M. R. C. (inicials a ploma a l'angle superior extern del f. Iv de guardes)
References (most recent first) Fotografies de la relligadura i de diversos folis de l'imprès de l'Spill de Jaume Roig de 1561 a la Hispanic Society (2005-06)
Soriano (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 477
Note anotació a llapis al f. 1v de guardes: “128d. Duplicado 350 Limosin. Roig. Edición muy rara”. Una segona anotació en anglès centrada al f. 2 de guardes sobre la raresa de l'exemplar i al peu estampat el número de registre 54067. Alguns passatges del text subratllats

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1654
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number 22114 | Antic 21586
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + i-cxlix + 19 + II
Collation A-Y8
Size pàgina 155 × 100 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal; de tota manera, el f. 1 i el verso del darrer foli imprès estan rudament decorats per una ploma
Condition exemplar complet, amb taques d'humitat i de brutícia; salt en la numeració, del f. 120 al 113
Binding enquadernació d'època, en pergamí, amb els forats d'antigues tanques
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1712
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. P.YG.9
Title(s) in copy ROIG | LIBRE DE CONSELLS | BARCELONA | 1561 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + i-cxlix + 19 + III
Collation A-Y8
Size pàgina 154 × 91 mm (f. 1)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition molt bon estat de conservació; salt del f. 120 al 113
Binding del segle XIX, en pell vermella, amb ferros daurats i cinc nervis
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones I:317 , n. 918
Note en alguns folis hi ha versos subratllats o notes marginals (vegeu els ff. 59r-v, 86v-87)

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 2090
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 20-VI-4 | Antic F-IV-4; iiij.k.4
Title(s) in copy 4. IAVME ROIG ( en negre al tall)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + i-cxlix + 19 + III
Collation A-R8 S5 X-Y8
Size pàgina 150 × 91 mm (f. A iii)
Font humanística
Pictorial elements mateixes característiques que l'exemplar principal
Condition la segona part va sense foliar ni paginar; té les mateixes errades de foliació que l'exemplar principal
Binding semblant a la del Cancionero general (Esc. 33-I-8), en pell marró amb tres nervis i talls daurats
Previous owners (oldest first) Dio de Ma (ex-libris a la portada: “D. Dio de Ma”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Avenoza (2003), Inspecció personal
Note per la mateixa tinta i mà que l'ex-libris, al marge superior de la portada “97”; no es veuen anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1788
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (1136) | Antic R-IV-3-37; R-IV-B-1136; 3212
Title(s) in copy JAUME | ROIG | Poesias | en Lemn ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + [I]-CXLIX + 19 + I
Collation A-Y8
Size pàgina 164 × 100 mm (f. VII)
Pictorial elements Xilografia verge coronada, voltada de diverses representacions al·legòriques dels seus atributs. Una llegenda al volant del gravat diu: “Conceptio tua Dei genitrix virgo | gaudium annunciauit vniuerso mundo | sicut lilium inter spinas, sic | amica mea inter filias. Canticorum. 2’’ (al frontispici)
Caplletres: decorades en els ff. 2 (de 5 UP) i 6v (de 3 UP)
State complet. Just abans del quadern “Y” hi ha un taló, però no sembla que manqui text
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. En el f. XLVIII està tallada la part inferior d'esquerra a dreta, sense afectar el text. Els 19 darrers folis impresos i el f. 1 no estan numerats. El revers del primer foli és en blanc. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: després del f. cxx es repeteix la seqüència cxiii-cxx (que ocupa tot el quadern “Q”) i continua amb el cxxi, cxvi (per cxxvi); errades a les signatures de quadern: T iiij (per T vj)
Binding antiga en pergamí tou en no massa bon estat, arrugada i bruta. Amb sis forats d'antics tancadors. Tant per l’exterior com per l’interior es veuen les cinc cordes que lliguen la relligadura amb els folis
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note a la part interior de la coberta anterior, a llapis: “R. C. leat”. Al verso de la segona guarda, en color blau: “175 pesetas | Edición muy | rara Dice Salvà | al Describirla”. Anotació mig tallada a la part inferior del f. I: “lla do[.]s | C.3” [?]

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1642
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/253 | Antic 92-1-5
Title(s) in copy Dr ROIG | LLIBRE | DE | CONSELLS ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 3 + iiii-cxlix + 18 + 1 + II (fol. en romans seguits de divuit folis impresos no numerats)
Size pàgina 150 × 93 mm (f. iiii)
Font humanística
State acèfal
Condition s'han perdut els tres folis inicials i el darrer foli imprès; en lloc dels tres inicials perduts hi ha una fotografia de la portada presa d'un altre exemplar seguida de dos folis manuscrits; el darrer foli imprès, també perdut, es substituït per un foli manuscrit; altrament, el f. 48 és mutilat de la meitat cap avall; taques d'humitat i de brutícia; salt en la numeració, del f. 120 al 113 i del 119 al 114; numeració a ploma amb aràbigues en els ff. 9-12, 15, 17, 117-121, 123-130, 137-149
Binding pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Onuphrius Solér Academiae Valentinae Rector, eindem testamento legavit”)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra 35
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note nombrosos folis esborrats, ratllats o guillotinats: ff. 17, 24, 28, 31, 34, 39v-40r, 43, 44, 51v-52r, 55v, 57, 60v, etc. A la segona guarda hi ha una nota que corregeix la falsa atribució de l'obra a l'impressor Joan de Arcos: “Estampat en Barcelona per Iaume Cortey 1561. (No come se dice al final de este códice en Valencia por Juan Arcos (que hizo otra edición)”. Una altra nota indica el mateix en el verso del darrer foli manuscrit.

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 2142
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “B” XVI-B/12
Title(s) in copy Jaume Roig ( a ploma, al llarg del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [i]-CXLIX + 19 + II
Collation A-Y8
Size pàgina 167 × 104 mm (f. A ii)
Font humanística
Pictorial elements portada amb orla, gravat xilogràfic amb la Mare de Déu, decoració com la de l'exemplar principal
Condition taques d'òxid i d'humitat, forats de bibliòfags; alguns folis estan esquinçats i d'altres retallats (p. e. 9, 20, 70 i 109), sense que hi manqui text. Presenta el mateix salt a la foliació que l'exemplar principal. Sense errades a les signatures de quadern, només el quadern “T” presenta una curiositat, car està duu signatures als sis primers folis: T, Tii, Tiii, Tiiii, Tv, Tiiii
Binding antiga, en pergamí flexible, llom amb reforç interior amb un fragment d'un imprès amb tipografia gòtica; conserva restes de les tires de badana que servien per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Saragossa: Col·legi dels Jesuïtes Sc. 72, N. 5 (ex-libris manuscrit: “Collegii Societatis JESV Cesaraugustanus”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note al capdemunt de la portada, a l'angle exterior, es van anotar a ploma dues antigues cotes del volum, quan era al col·legi dels Jesuïtes, però només es pot llegir la segona. Exemplar amb anotacions marginals i passatges subratllats, p. e. f. xxxix: “Milagro del santo sacramento que acontecio en Caragoza escrito aqui era delos Años del Sr. de 1460. como aparece en fo. 104”, que mostren l'ús del volum en ambient eclesiàstic castellà al s. XVI. Al marge del f. 41 escrites a ploma les lletres: “B. D. L. O. L. D. Z”

Record Status Created 2002-03-15
Updated 2013-07-21