Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2544
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number 2045
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 264 (= I + I + 1-261 + I)
Collation 11 22 34 48 514 610/6 712 89/t5 98 106 118t 128 135/4 14-168 1710 188 19-2010 21-228 23-2510 268 27-2810 296 301; els quaderns 1 i 30 estan formats per folis solts; hi ha reclams en la major part dels quaderns en posició horitzontal i quan no hi són generalment és perquè el foli final del quadern és en blanc o allà acaba una disposició, no advertint-se llacunes per la seva mancança en el text, tenen reclam els quaderns 3, 4, 7 9, 11-17 i 25-28; en el quadern quart es veuen unes menudes signatures numèriques de quadern, a l'angle inferior dret “2j., 22., etc”, a partir del quadern 5è i fins al f. 155 (ja al quadern 17è) hi ha una foliació antiga centrada al peu del foli i es troben de nou signatures de quadern numèriques a partir del quadern 25è
Page Layout 2 columnes
61 línies (f. 92rb)
Size pàgina 380 × 250 mm (f. 92)
caixa 270 × 162 mm
columna 270 × 73 mm (f. 92rb)
Hand gòtica de forma que alterna amb gòtiques més cursives en alguns documents
gòtica gòtiques del s. XV (taula, text del f. 18r)
Pictorial elements Altres: inicials majors embotides, la primera en blau i blanc amb decoració afiligranada en vermell, la resta alternen blau i vermell, però no tenen feta la filigrana decorativa
Rúbriques en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Calderons en vermell i blau
State justificació generalment feta a punta seca, amb la primera línia en blanc i amb línies de guies per als renglons i restes de perforacions rodones als marges de les caixes i a prop dels talls, a més de ésser visible un règim complet de perforacions al marge extern dels folis; aquest tipus de pauta, majoritari, alterna amb un altre fet a punta de plom molt tènue i a partir del f. 215 (quadern 25è) són visibles perforacions rectes als marges inferiors dels folis
Condition el f. 1, primer de la foliació moderna, és en blanc com també els ff. 17v, 18v, 156-158v i 168v-169v; dos fragments de pergamí reutilitzat estan enganxats a l'interior de la relligadura i al començament del volum hi ha un bocí de foli relligat capgirat, que sembla ésser part del que protegeix la part interior del pla anterior; el foli final ha estat retallat; restes d'una antiga foliació a ploma, en xifres romanes al marge superior dret, que comença al f. 1 de la foliació moderna; hi ha diversos cosits als marges que no afecten la legibilitat dle text
Binding pell sobre fusta, amb restes de tanques metàl·liques, en mal estat, llom després
References (most recent first) Tractat a: García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónico
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Note nombroses anotacions marginals fetes per mans diverses. Volum factici format, com indicà García y García, per la unió de diversos manuscrits diferents; una primera unitat codicològica aniria des del començament del còdex fins al final del quadern 4t (ff. I + 1-18) essent els ff. 3-17 d'escriptura del s. XIV i la resta afegit al XV; una segona des del quadern 5è fins al 18è (ff. 19-158), tal vegada aquesta dividida en dues parts: ff. 19-138 i 138v-158, que si és unitària hauríem de datar 1400 a quo, car aquesta és la data del document transcrit als ff. 154v-155; una tercera aplegaria els quaderns 19è al 24è (ff. 159-214) i una quarta els quaderns 25è-30è (ff. 215-261), que corresponen a èpoques diferents

Internal Description
Number of texts in volume: 20
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4062
Location in volume ff. 92rb-94va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92rb] Jncipit Capitulum dela batayla
text: B5ataylla iurada ans que sie iurada si per caualers deu esser feyta. sie fermada ab peynores … [ 94va] … Lo caUall eells garniments del vençut age la cort
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4063
Location in volume f. 146va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4924
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Parlament de Lleida
Language llatí
Date promulgat 1357
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146va] Capitula facta perpetua jn parlametnto Jlerde. Primum
text: I2Tem que les vendes deles dites jmposicions se hayen es deyen fer per los consols … [ 146vb] … tota vegada que sien requests per los consolls pahers econseyles e jurats de cascuna Ciutat vila eloch
epíleg: Ffuerunt laudata et aprobata per dictum dominum Regem .Petrum (…) in Ciuitate Cesaraugusta. die sabbato [?] .iij. die marcij Anno anatiuitate dominj .M.CCC.lvij. Et publicata … xxvij febrarij eodem anno
Note sis capítols
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5364
Location in volume ff. 146vb-147ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4809
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera)
Language català
Date promulgat 1358 - 1359
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146vb] Hec sunt Capitula facta jn Curia Ceruarie .xviij. decembre. Anno anatiuitate dominj Millessimo .CCC.o Quinquagesimo Nono. Primum
text: [ 147ra] I3Tem quel dit Senyor ela Senyora Regina elo senyor duch elos senyors Jnfans etots aquells qui sin de casa del dit senyor e dela dita senyora e dels altres senyors damunt dits e de totes altres persones de qual que condicio sien oley paguen … en la Cort primera de barchinona sobre lo feyt dela cisa plau al senyor Rey. Petrus
Note cinc capítols
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4064
Location in volume f. 147ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4804
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1362 - 1363
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147ra] Hec sunt capitula que fuerunt ordjnata jn Curia Montissoni .xvja. marcij Anno anatiuitate dominj .Mo.lx. iijo [sic]. prium
text: I2Tem quell senyor Rey Remeta atots los dits braços … [ 147va] … I2Tem quel senyor Rey remeta atots los notaris etc. daquest capitol que es en aquesta cort lo .vj. veies desus lo .vj. capitoll lo qual es lo .viij. capitol en la cort de leyda
Note sis capítols
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4065
Location in volume ff. 147va-148rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4813
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1365
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147va] Hec sunt Capitula Curie barchinone .xva. die Decembris Anno anatiuitate dominj .Mo.ccco.lxo.vo. Primus
text: I2Tem que durant aquesta cort enans que sie finada lo dit Senyor ola senyora Regina … [ 148rb] … de star A dret ala part en cas que tocas part. plau al senyor Rey
Note set capítols
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4066
Location in volume f. 148rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148rb] Hec sunt Capitula Curie barchinone que fuerunt facta .xvjo. martij Anno A natiuitate dominj .Mo.ccco.lxo. nono. Primus
text: I2Tem que vos senyor Rey o la senyora Regina o lo senyor Duch … [ 148vb] … deça los Comdats de Roseyllo e de Cerdanya on haia certs portants veus de gouernador. Petruss. canc.
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:34
Note tres capítols
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4067
Location in volume ff. 148vb-149va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148vb] Hec sunt Capitula Curie barchinone que fuerunt facta die .xiija. Madij Anno anatiuitate dominj .Mo.ccco. septuagesimo Tercio. Primus
text: I2Tem com los dits .iij. braces e los singulars de aquells … [ 149va] … esolament per aquella quantitat que sera feyt clam o reclam. Plau al senyor Rey durant lo temps dela ajuda
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:232-245
Note vuit capítols
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4068
Location in volume ff. 149va-150ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149va] Confirmacio facta per Regem Petrum ville Podij Ceritanj de vsibus et concessio ne vsaticorum et constitucionum Cathalonie
conf.: P3ateat vniuersis (…) quod Nos Petrus dei gratia Rex aragonum (…) et Cerjtanie. Assidua meditacione … [ 149vb] … et contra modo aliquo non venjre. Mandantes per presentem cartam (…) sigilli pendenti (…) Datum (…) Jdus augusti Anno dominj M.o.ccco.xl.iiijo. a vich. signum
text: P2Rimerament senyor que tot hom de paratge esotmes evasals lurs amonestats … [ 150ra] … Plau al senyor Rey axi pero que dur a .vij. ans lo guiatge atorgat en lo capitol. Fuit factum et ordinatum in Curia vltimo celebrata per dominum Regem Petrum jn Ciujtate Barchinone et comprobatum [sic]
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:211-212
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4069
Location in volume f. 150ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4818
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida)
Language català
Date celebració 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150ra] Hic jncipiunt Capitula Ilerde que fuit celebrata curia die
text: I2 Com que uos senyor haiats reuocar … [ 150rb] … per nenguna manera o raho. Plau al senyor Rey
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4070
Location in volume f. 150rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150rb] Hic incipiunt Capitula Curie barchinone. Primum
text: I2Tem senyor que com en temps pasat axi en temps del senyor Rey auj vostre … [ 150vb] … nolls se hauie reseruats oquen haguessen comissio o manament del senyor Rey ab letra e albara seu
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:197-199
Note tres capítols
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4071
Location in volume ff. 152vb-153vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1822
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Constitució de 1398 sobre el procés de pau i treva
Language català
Date promulgat 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152vb] Super processu pacis et treuge
intitulatio: E2N Marti per la gracia de Deu rey darago e de Cerdanya
salutatio: Als amats e fels meus tots e sengles les coses daual scrites se pertangue … Salut e dileccio
text: Tollents e remouents diuerses coses … [ 153va] … Eaço sota les damunt dites penes. Dada en saragoza a .xuiij. dies de mayg En lany dela Natiuitat de nostre Senyor .Mccc. noranta .viij. Matias vic.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 5369
Location in volume f. 167rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5145
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols de cort
Language català
Date promulgat 1336 - 1387
Incipits & explicits in MS text: [ 167rb] Item senyor com algu abus se introduesqua en lo proces de pau e de treua … legut per constitucio de Cathalunya. Plau al senyor Rey
Note dos capítols de cort no datats
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4072
Location in volume f. 166vb-167va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 167vb] P2etrus dei gratia … Sardinia etc.
salutatio: Dilectis et fidelibus … Salutem et dilectionem
dispositio: dudum nobis mandatum … et apace et treuga ejetris non sustinendis
intr.: Petrus dei gratia Rex … et Ceritanie
salutatio: Dilectis et fidelibus … Salute et dilectione
dispositio: dum jmpunitas … [ 167rb] … volumus fierj et jubenius. Datum Terrachone .xiij. die decembris Anno anatiuitate domini Mo CCCo liijo exa. R.
rubr.: [ 167rb ¿¿] Costitucio feyta e fermada per lo senyor rey en Pere de bona memoria en la cort general per ell celebrada en la ciutat de Barchinona als Cathalans en lany m.ccco.lxxiii. etc.
text: I2Tem Senyor Com algu abus se jntroduesqua … [ 167va] … no res menys estant en sa forza e ualor
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:239
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4073
Location in volume ff. 170ra-173vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1746
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1409
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170ra] Capitols ffeyts e ffermats per lo illustre Rey En marti en les corts de barsalona
salutatio: Molt excellent princep e victorios senyor
intr.: Com la cort per breuitat de temps … o en altra manera sen sia concordat ab la Cort
text: Primerament senyor que com per occupacio de molts vrgents neguocjs e concurrencia … [ 173vb] … [f. 173va] nostra bulla plumbea jn pendentj. Datum jn domo Capjtulj mo-nasterij [f. 173vb] ffratrum mjnorum barchinone Anno Anatiuitate dominj mo.cccco.nono Regnjque nostrj .xiiijo. Sperant
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 6:198-209
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4074
Location in volume ff. 173vb-183vb (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173vb] Capitols ffeyts e ffermats per lo jnlustre Rey en fferando enles corts per el celebrades enla Ciutat de barçalona. De no jurar
text: En vers la honor e Reuerencia de nostre senyor deus e de nostra dona sancta maria … sens tota Remjssio pena de priuacio de lurs officjs. De no juguar
text: La constitucio del Rey en Pere enla primera cort de barchinona feyta … [ 183vb] … aliqua Actum est hoc in domo seu reffetorio monaster Racione et Ad mayorm etc. ii predicatorum Barchinone ultima die menssis agusti anno a nativitate Domini .mo.cccco.xiiio
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 11:219-295
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5370
Location in volume f. 183vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183vb] Curia sanctj Cucufatis vallensis. Illustrjs dominj Regis Alfonsi quarti
acc.: J2n nomine Dominj Nostri Jhesu Christi. Pateat vniuersis
intitulatio: Qod Nos alffonssus die gratia Reg aragonum etc.
intr.: sub Regia comoda vililanti [?] … constitucines facimus sic sub sequentes
rubr.: Que algu que no sie Nadiu dels Regnes e terres del senyor Rey no Pusque Obtenjr nj Possoyr alguna platã [?] dignjtat benefficij o Admjnistracio en la senyoria del senyor Rey. R.
text: Com per nostres Predecessors de loable memoria … jussimus nostra Bulla plumbea jnpendentj munjta datum Et actum et hoc jndomo Capitulo Monasterij sancti Cucuphatis vallensis Die sabbati .viiij. Decembrjs Anno Anatiuitate dominj Mo CCCCo xviiijo Regnjque nostri Quarto
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 5371
Location in volume ff. 183vb-192va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS acc.: [ 183vb] Jn nomine domine nostri jhesu christi Pateat vnjuerssis
intitulatio: q. Cum Nos Maria dei gratia Regina aragonum … virj et dominj nostri
intr.: Carissimj pro conseruatione honoris Regualis diadematis … [ 184ra] … facimus jnffra scriptas
tit.: Quals han a esser canceles o vicicanceles
dispositio: Primerament a suplicacio e de assentjment e aprobaico dela pressent cort ordonam Estatuym perpetualment … [ 192va] … salujs jurjbus ecclesie. Acta fuerunt hoc jn domo Capituli sedis Ciuitate Barchinone vbi dicta curia celebratur die mercurj xxija aprilis Anno Anatiuitate dominj Mo CCCCo xxija Regnjque dicti dominj. Septimo defunes vic.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4075
Location in volume ff. 192va-201ra (fol. moderna)
ff. clxxxxiij-ccij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193va] Secunda curia celebrata jn Ciuitate barchinone per excellentissimum dominum Regem Alfonsum Quartum Nacionj Cathalonjce. Et sunt constituciones hec que per ordinem secuntur. DEXTERA Scriptoris Cessat fessa laboris Qui scripsit scribat et ssemper cum domino viuat Amen
text: A molt excellent e Senyor. La cort del principat de cathalunya humilment suplique A vostra gran Senyoria … [ 201ra] … o mes dels dits senssalistes. Plau al senyor rey. Acta fuerunt hec jn Capitulo Cedis [sic] Ciuitatis barchinone vbi dicta curia celebratur die martis .xiij. Madij Anno Anatiuitate domini .Mo.cccco. trecesimo Secundo Regnj nostri. De Funes vicec
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 18:93-206
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4076
Location in volume ff. 201va-207rb (fol. moderna)
ff. ccij-ccviij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1545
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date celebració 1481
Incipits & explicits in MS text: [ 201va] Molt alt E molt Excellent Senyor. L4a cort general dell vostre principat de Cathalunya … [ 207rb] … que no jncorreguen en les penes contra la persona e bens dels altres officials dessus ordonades e possades
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 4077
Location in volume ff. 207va-214va (fol. moderna)
ff. ccviij-[ccxiiiij] (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1551
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Sentència reial per causa de les turbacions passades
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS acc.: [ 207va] Los Noms de nostre Senyor Ihesu Christ E dela Humil e gloriossa mare ssua Humilment jnuocats
text: N4os don fferrando etc. Vist lo poder anostre Magestat per la Cort general en la pressent Ciutat conuocada … [ 214va] … que aquells fossen proprio motu o A suplicacio deles parts
Record Status Created 2000-10-16
Updated 2024-05-10