Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2541
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1120 | Antic 9-6-7 | Antic P-9 | Antic Est. 7o gr. 3a
Title of volume P.) | FVEROS | hechos | Por el Rey Don | Alonso V | En las Cortes de | Valencia | Año 1417 ( al llom, a ploma)
Copied 1428 a quo (data de la que sembla la disposició més moderna)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 214 (= I + 3 + i-xx + 21-207 + 3) (la foliació original s'acaba al f. xx)
Collation volum format generalment per quaderns vint-i-dos folis
Page Layout 34 línies (f. ii)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. ii)
caixa 195 × 126 mm
Hand semigòtica diverses mans, amb una mica d'influència de la bastarda en els àstils, algunes cursives documentals
Watermark corn de caça penjat d'un cordill
escut de lis (f. 82) (del tipus 1643-44 doc. 1340-1351, però amb detalls i dimensions diferents)
tisores
Pictorial elements Tocs de color tocs de vermell a les inicials de capítols i de rúbriques d'algunes de les disposicions
Other features Justificació: a punta seca, no sempre respectada pels copistes
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Perforacions: amb restes de petites perforacions rodones als quatre extrems de les línies de justificació verticals, just a nivell del tall
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; fons de quadern restaurats o amb senyals d'haver tingut reforços de quadern; nombrosos folis en blanc, cas dels ff. preliminars -el primer i el tercer amb anotacions al recto-, xixv, 42v-43v, 79v-85v, 100v-10v, 128v-130v (al recto del f. 130 una rúbrica), 169v, 191v, 194v-195v i dels folis finals
Binding antiga, en pergamí flexible
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (segell amb les seves inicials al f. II prel.)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:386
Note volum que aplega còpia del procès de diverses corts, al f. 1 prel. per una mà contemporània al text es va escriure: “Copia treta del proces original reebut per en Jacme dezpla notari dels vots fets per miçer Guillem carra mossen pere pardo dela casta sobre la obseruanca [sic] deles franqueses del maestrat de montesa prout ecce” i més avall: “Sobre lo fet del Maestrat micer Guillem carra es de jntencio quels deuen esser seruades les franqueses pus es prouat per proces que les obseruauen sis anys abans quel dit acte de Cort se fes”, per acabar afegint: “Lo honorable mossen pero pardo idem”; en aquest mateix foli hi ha el dibuix maldestre d'un cavall
Internet http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007012.html filigrana escut vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4029
Location in volume ff. 1 prel. + i-191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2608
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1418 - 1427
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Trellat dels furs per lo molt alt senyor Rey namfos fets en les Corts generals celbrades als jucoles del Regne de Valencia en lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. dehuyt
rubr.: [ i] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfonso lo Terç en les Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vjnt seten dia dabril del any dela natitiuitat de nostre senyor M.cccc. xvij. E foren finjdes a .xxij. de Març del Any apres seguent
pream.: E2n les coses creades e en la djuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador … [ iiv] … en quant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat ut de fimes vicecanceller
tit.: De restitucio dels Menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol quj comença … [ xix] … vbi Curia celebrabatur predicta die vicesima secunda Marcij anno anatiuitate domjnj Millesimo. Quadejngentesimo. decimooctauo. uc de fimes vicecancellarius ffarnciscus darjnyo ex mandata R. ff. jn Curia et vidit haec Johannes mercadernj pro jn exercitium et Curiarum .j.o
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4030
Location in volume ff. xx-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xx] dels tres braços [ratllat] Greuges comuns de tots los tres staments del regne de valentia prouehits per lo senyor rey nalfonso en les corts generals del regne de valentia anno dominj M.o cccc xviijo
pream.: IN dei nomjne pateat vnjuersis x cum jn Curia generalj … est expressimj tenores per ordjnem subsequitur uc de fimes vicecancellarius
tit.: Molt excellent princep e senyor
text: Vostres deuots e humjls vassalls e sotsmeses los Tres braços ço es leclesiastich Militar e Real del vostre Regne de Valencia ab gran e humjl [f. xxv] Reuerencia ofiren a vostra Real celsitut en les Corts que apresent celebrats als habitadors del dit Regne en la Ciutat de Valencia los Capitols e greuges seguents … [ 41] … Consiliarijs domjnj Regis predicti et alijs jn numero copioso uc de fimes vicecancellarius
conf.: [ 41v] Signum mei ffrancisci darjnyo secretarij dominj Regis … [ 42] … et jn quartadecima eiusdem Capitulj jn eadem plana della Saxona .iij.
auten.: dominis Rex mandauit michi petro ram jn cuius posse fir et jurauit. Petrus
Condition fragment
Note greuges presentats al rei durant les Corts
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4031
Location in volume ff. 44-79
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] del braç ecclesiastich. Greuges donats per lo braç ecclessiastich ab llurs respostes e prouehits en corts anno dominj M.o cccc xviijo
pream.: Jn dei nomjne cunctis pateat eujdentur … expressum tenores jnferius per ordjnem sub seguuntur
intr.: Molt excellent princep e victorios senyor Ala vostra molt gran senyorja lo braç ecclesiastich del [f. 44v] vostre Regne de valencia offer los greuges deius contenguts … [ 44v] … lo dit brac [sic] ho haura agracia e merce uc de fimes vicecanceller
tit.: deles demandes e donatius
text: Prjmo senyor jassia que per priuilegijs per lalt senyor Rey en Jacme de bona memorja lo conquerjdor … [ 78] … generali Regni valencie Consiliarijs domjnj Regis predicti e alijs jn numero copioso uc de fimes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darinyo secretarij … [ 79] … clausure jn diccione causa
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jn cuius posse fir. et jurauit. P.
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4032
Location in volume ff. 86-99v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] dels dos braços ecclesiastich e mjlitar [ratllat]. Greuges donats al senyor Rey enla Cort per los dos braços ecclesiastich e mjlitar ab llurs respostes e proujsions
pream.: JN dei nomjne cunctis pateat eujdenter … expressum tenores jnferius per ordjnem subsequntur uc de fimes viccecancellarius
intr.: Molt excellent princep e victorios senyor. Ala vostra molt gran senyoria los braços Ecclesiastich e Militar del vostre Regne de Valencia offeren los greuges deius contenguts … [ 86v] … E jatsia les dites coses senyor proceexquen de justicia los dits braços ho ho hauran agracia e merce uc de fimes vicecanceller
tit.: Proujsio de certs [?] greuges fets al orde de montesa sobre la juridiccio donda … de aquella
text: Prjmo senyor jatsie quels Castell e vila donda amb tots sos termens atermenats dien del orde de Montesa … [ 99] … Consiliarijs domjni Regis predicti et alijs jn numero copiosa uc de funes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darjnyo Secretarij domjnj Regis … [ 99v] … jn prjma plana decimj folij siue volumj
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jn cuius posse fir. et juraujt
Condition fragment
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4033
Location in volume ff. 102-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102] Greuges del braç mjlitar
pream.: JN dei nomjne cunctis pateat eujdenter … est expressum tenores jnferius per ordjnem subsequntur
intr.: Molt excellent princep e victorios senyor. Ala vostra molt gran senyoria lo braç Militar del vostre Regne de Valencia offir los greuges deius contenguts supplicant a aquella sia merce voler aquells prouehir … [ 102v] … o haura a gracia e merce uc de funes vicecanceller
tit.: Greuge dela reyna yolant per lo far delalbufera
text: Primerament senyor com la senyora Reyna dona yolant … [ 127] … Consiliarijs dominj Regis predicti e alijs jn numero copioso uc de funes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darinyo … [ 128] … qujnta sexta et septima conclusionjs rasura circa finem linearum facta extranuerso
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jn cuius posse fir. et juraujt
Condition fragment
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4034
Location in volume ff. 131-169
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131] Greuges e supplicacions offertes en la cort per lo braç Real ab llurs respostes
pream.: JN dei nomjne cunctis pateat eujdenter … per ordjnem subsecuntur
intr.: Molt excellent senyor Ala vostra gran senyoria humjlment e deuota offer lo braç deles Ciutats e viles Reals del vostre Regne de valencia en les Corts que apresent celebrats … Capitols e greuges jnfraseguents uc de funes vicecanceller
text: [ 131v] Primerament senyor per lo senyor Rey en Pere besauj vostre de gloriosa memoria a supplicacio de tota la Cort general … [ 168v] … Consiliaris domjnj Regis predicti et alijs jn numero copioso uc de funes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darinyo … [ 169] … contra la vila de Muruedre e contra la vila de et
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jncuius posse fir. et juraujt
Condition fragment
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4035
Location in volume ff. 170-184
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Capitols prouehits en lo parlament general quel senyor Rey nalfonso tench als valencians en lany de Mil cccc xixo com feu lo viatge en les parts de ytalia
text: COM sia gran e sobiran goig en la faç [?] dela cosa publica contemplar son Rey e senyor No minys delit es princep ab sollicit studi betlar e entendre souen en lo be de aquella … [ 183v] … et solitum hic apposuj meum signum. Paulus secretarius
conf.: Signum mej paulj nicholai … [ 184] … secunde pagine duo decimj et vltimj folij etc.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4036
Location in volume ff. 184v-191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184v] Capitols dela profecta dels .clxxxviiij Mil florrins per los tres braços de Regne de Valencia proferts en la cort per lo Senyor Rey Nalfonso en lany Mil ccccxviij. celebrada en lo monestir de preycadors
pream.: IN dei nomine eterni, Pateat vniuersis … oblata Reuerenter Capitula que secuntur
intr.: Molt excellent Senyor. Los tres braços dela cort de Regne de Valencia. Ço es ecclesiastich Militar e Real Responents ala proposicio per vos senyor feta als dits bracos [sic] … [ 185] … al senyor Rey en fa acte de cort segons es demanat
text: Prjmerament que la dita quantitat dela dita profferta despeses salaris penssions de censals … [ 190v] … est solita celebarrj die xxij. Marcij Anno a natiuitate domjnj Millessimo .CCCC.o xviijo Regniquem nostri tercio
conf.: Signum Alfonsi dei gracia Regum Aragon … [ 191] … et alij in numero copioso
auten.: Signum mei Petri ram prothonotarii … Domjnus Rex mandauit michi Petro ram in cuius posse fi et iurauit.
Note Segueix una pragmàtica en llatí als ff. 192-194
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4037
Location in volume ff. 196-203v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196] Translat dels furs per lo molt alt senyor Rey Nalfonso fets en les Corts generals celebrades als Jncoles del Regne de Valencia en lany dela Nativitat de nostre senyor .M.CCC. xxviij. e finjdes en la vila de muruedre
tit.: Rubrica de procuradors
text: Aquell es dit procurador de seca quj no haura praticat de art de notaria … [ 203v] … ala remissio ffeta lo dia de huy ne coses en aquella contengudes o compreses ans romanguen en sa forca e valor
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4038
Location in volume ff. 204-207v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204] Capitols del redrecament del General fets en Muruedre e en sant matheu
salutatio: Molt alt princep e senyor ala vostra gran senyoria humilment offerim los tres braços … Supplicant aquella sia de sa merce prouehir e atorgar aquells
tit.: Quels diputats no haien poder de dar ne de prestar dels bens del general
text: P2rimerament quels diputats del dit Regne que huy son o per temps seran … [ 207v] … dels dits Tres braços haia effecte e efficacia per arte dela present Cort. Plau al senyor Rey etc.
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2016-01-24