Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2534
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 535, exp. núm. 5
Title of volume Baro (Rafael) ( a la carpeta de paper que protegeix el volum, a tinta)
Copied València: 1520 (f. 6)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 (= 7 (primera part) + 1 f. + un bifoli inserit + un binió que a la segona part, entre el f. 3 i el 4 té inserit un bifoli + 1 f. de l’estructura de la segona part + 1 binió + 2 folis estructura + 1 binió + 5 ff.
Collation un sol quadern amb diverses insercions
Page Layout 1 columnes (f. 7)
34 línies
Size pàgina 315 × 220 mm (f. 7)
caixa 260 × 120 mm
Hand itàlica cursiva, diverses mans
Watermark mà amb flor de sis pètals amb lletres “AF” a la palma
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Reclams: sense reclams
Justificació: pauta tabeliònica, 3 línies verticals
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita per a les mides
Condition són el blanc els ff. 8v, 10v, 11v, 13v, 15r-v, 18v, 19v-20r, 21v, 26 a 29v (aquest amb una anotació al peu). Alguns folis han estat guardats plegats per la meitat; la tinta traspassa el paper en molts folis
Binding fulls cosits conservats dins d’una carpeta de paper
Previous owners (oldest first) València: Inquisició
Associated persons Altres en una de les deposicions esmenta a Franci Morro, botiguer
Altres procès contra Rafael Baró, teixidor
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Inq. Val. leg. 535, no 5. fr. salms de l'Archivo Histórico de Madrid. Baro (Rafael) (2009)
Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
Note Al f. 18r comença un text dictat pels inquisidors “Nos los dits jnqujsidos etc. vist y abdiligencia e examjnat lo proces | crimjnal…”. Dins d’aquest document es copien novament les oracions que ha confesat conèixer el reu, cosa per la qual disposem d’una segona còpia dels textos.
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 17
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9765
Location in volume f. 7r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (91:1-16)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 7r] Senyor verdeu mjsericordia Senyor verdeu misericordia Senyor ver deu misericordia
nota: Sia voluntat deuant tu Senyor mon deu per tu e per los | vessos dela tua sancta Ley los quals comensen en | abraich veysa veo veer que tum vulles pradas em | vulles ajudar en les mjes carreres e vulles esser | en la mja ajuda … la mja oracio com los | sacrificis ques fan en lo temple esera mentres | ells cridaran yols respondre mentres ells parlaran | yols hoyre emenan Senyor alla hon La mja [sic] elo | meu cor desija Amen
text: Sient enamagament del sobiran nombre del Satday | sere albergat dire al Senyor ma ampara ma forsa | mon deu que yom fiu en ell car ell scapara amj … ab ell so en tribulacio honrare aell emostra|re a ell La mja saluacio
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note Al marge de cadascun d'aquests paràgrafs “oracio´´, el text del salm comença a “Sient en amagament´´
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9766
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10053
Desconegut. Siddur en català dels conversos jueus (Hoies Israel)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 7v] Senyor verdeu misericordia Senyor ver deu misericordia
text: Hoies israel Lo Senyor deu nostre es hun tot sol beneyt | es lo nom dela sua gloria ara e per tostemps Amen | amaras Lo Senyor deu nostre de tot ton cor detota ta | anima … que sien monti|plicats los vostres dies los dies de vostres ffills | que Jura lo Senyor deu nostre adar axi com los dies | del cel sobre La terra Amen
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
Note al marge de cadascun d’aquests paràgrafs es troba escrit “oracio’’
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9767
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (46:8)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 7v] Lo Senyor sabaot sia ab nos sia ampara ab nos | lo deu de iacob per tostems Amen
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 356
Note transcrivim tot el text. Al marge d'aquest paràgraf “oracio´´ i un senyal que inclou aquesta i les dues següents
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9768
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (84:13)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 7v] Senyor sabaot tan benauenturat es lome ques | fia en tu
Note transcrivim tot el text
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9769
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (20:10)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 7v] Senyor sal uens / o rey sobira respon me en lo dia | quet cridare
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología
Note transcrivim tot el text. Segueix un text renegant de totes aquestes pregàries i afirmant la fe en Jesucrist. La mateixa mà amb el títol “oracio´´ al marge es va copiar un text hebreu al f. 8r: “Senyor ver deu mjsericordia. | Samay saraell adonay (…) sit va|llano´´
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12488
Location in volume ff. 9r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11326
Desconegut. Oracions jueves
Language català
Date escrit 1451 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9r] oracio
acc.: Sor ver deu mjsericordia
text: Si supieses / y / entendires qual era Lo vno / huno es | dios en el cielo baraco baraco son nom / si supieses / y / | entendieres quales son los dos / dos moçe hi aron / | huno es dios en elcielo baraco baraco son nom (…) Los vuyt los vuyt dies del marit los set dies | del satbat los sis dies dela setmana los sinch libres | dela Ley quatre mares disaraell [sic] tres nostres parientes | dos moçe y / aron vno es dios en el cielo baraco | baraco son nom si supieses hi entendieses quales son [f. 9v] Los nou los nou mesos dela emprenyada los vuyt dies | del marit … [ 9v] … vno es dios en | el cielo baraco baraco son nom
nota: aso me amostra | vn que li deyen franci morro butiguer delens estaua | en mallorqua dauant casa de mon pare si es mort | mal pos li done deu esi es viu mala vida
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9770
Location in volume f. 9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10587
Desconegut. Oració de conversos (Desliuram Senyor com desliurist Ysach)
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 9v] Desliuram Senyor Com desLiurist ysach del sacrifici de son pare … com desLiurist Joanas propheta del ventre dela balena | desliuram Senyor com desLiurist judith deles mans de | olofernes
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9764
Location in volume f. 10r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4945
Desconegut. Llibre de l'Èxode (15:1-9)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 10r] Senyor verdeu mjsericordia
intr.: Lauors canta moyses e los fils de israel la | carmeca aquesta
text: Cantarem al Senyor car exalçat fon | son cauall en son caualcador / egita en la mar sa | força … Los corrents conjelaren los abjs en cor | de mar dix lo enemich exalçare a ell emostrare | a ell La mja saluacio Amen
nota: questa oracio | me mostra en mallorqua hun mercader que era | vengut de barçelona que avia nom gabriel arguens | que a grans anys que es mort]
datatio: Dje vj mensis octobrijs anno Mo Dcc dictus raphael baro finit ductus de Carçere [expl.] cedula … cedula
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
Note La datatio és de mà posterior i diferent de la del text
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12498
Location in volume f. 18r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (91:1-16)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 18r] Sia voluntat dauant | tu senyor mon deu per tu e per los vesos dela tua sancta ley los quals co|mensen en ebraych veysa veo vehet quetum vulles piadar em vulles | ajudar enles mjes carreres / e vulles eser enla mja hajuda en ajuda | detot so del meu / em vulles scapar huy en aquest jorn e entot altre | jorn dema de enemjch aguaytador ladre / o robador falsarj acusador … [ 18v] … la mja oracio com los sacrificis ques fan enlo | temple e sera mentres ells cridaran yols responrre mentres | ells parlaran yols hoyre e menam senyor alla hon la mja anjma | e lo meu cor desija amen
text: Sient enamagament del sobiran nombre del satday sere albergat | dire al senyor ma empara ma forsa mon deu que yom fiu en ell car ell | car ell scapara amj … ab ell so en tribulatio honrare aell | e mostrare a ell la mja saluacio
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note El text del salm comença a “Sient en amagament´´
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12497
Location in volume f. 18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10053
Desconegut. Siddur en català dels conversos jueus (Hoies Israel)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 18v] Hoies israel lo senyor deu nostre es vn tot sol beneyt es lo nom | dela sua gloria ara e per tostemps amen / amaras lo senyor deu nostre | de tot ton cor de tota ta anjma … que | sien montiplicats los vostres dies los dies de vostres fills que jura lo | senyor deu nostre adar axj com los dies del çel sobre la terra Amen
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12499
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (84:13)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19r] Senyor sarach tan benauenturat es lome ques fia en tu | senyor saluas / o rey subira respon me en lo dia quet cridare
Note transcrivim tot el text. Segueix un paràgraf en hebreu. “Samay rarach adonay… vallano´´
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12502
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11326
Desconegut. Oracions jueves
Language català
Date escrit 1451 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19r] Si supieses y entendieses qual era el vno vno es dios en el cielo baraco baraco | son nom Si supieses y entendieses quales son los dos dos moçen y aron vno es | es dios en el cielo baraco baraco son nom etc. la qual dix tota y molt complida
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359
Note al marge “oracio´´. Transcrivim tot el text copiat
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12500
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (46:8)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19r] Lo senyor sabaot sia ab nos sia amparat ab nos lo deu de Jacob | per tostemps Amen
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 356
Note transcrivim tot el text. Al marge de cadascun d’aquests paràgrafs “oracio’’.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 12501
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4945
Desconegut. Llibre de l'Èxode (15:1-9)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 19r] Lauos canta moyses / e los fils de Jsrael la carmeca aquesta
text: Cantaren [sic] al | senyor car exalçat fon son cauall en son caualcador / e gita enla mar | sa força … los corrents congelaren los abjs en cor de mar dix lo enemich exalcare | a ell / e mostrare aell la mja saluacio Amen
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 12503
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (91:1-16)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS nota: [ 19r] Sia voluntat etc
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 355
Note en l’exposició dels inquisidors no es repeteix tot el text sinó que només s’esmenta l’oració per l’inici del text que es recita abans del salm
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 12504
Location in volume f. 19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10053
Desconegut. Siddur en català dels conversos jueus (Hoies Israel)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19v] Hojes israel
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
Note en l’exposició dels inquisidors no es repeteix tot el text sinó que només s’esmenta l’oració pel seu començament
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 12505
Location in volume f. 19r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5349
Desconegut. Llibre dels salms (20:10)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19r] Senyor sal uens o rey sobira respon me en lo dia quet cridare
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología
Note transcrivim tot el text. Al marge “oracio´´
Record Status Created 2000-09-29
Updated 2019-02-09