Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2532
City and Library València Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos]
Collection: Call number V-21 | Altre sense signatura | Antic Biblioteca sant Joan de Ribera, V-24
Title of volume Dietari del capella ( al llom)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + I + 7 prel. s/n + i-clxxxxv + II
Collation 14/3 210 36t/2 46/5 55/2 61 73/5 8-1010 1116 12-1310 1412 15-2110 222 2310
Page Layout 2 columnes
38 línies (f. 2ra prel.)
31 línies (f. ii)
Size pàgina 301 × 220 mm (f. 2r prel.)
caixa 187 × 160 mm
columna 187 × 70 mm (f. 2ra prel.)
columna 187 × 65 mm (f. 2rb prel.)
caixa 185 × 145 mm (f. ii)
Hand semigòtica de mitjans s. XV
Watermark anell amb pedra de forma triangular i un estel (f. 2-4 prel. i clxx-clxxi, clxxv-clxxviiii)
muntanya de tres cims (f. xxviii)
carro (f. xxxi)
carro [2] (f. xxxxvi)
carro [3] (ff. cxv, cxxxxi, cxxxxvi…(filigrana més freqüent))
flor de magraner (f. cxxxviiii)
mà enguantada i coronada (ff. cliiii, clxiii)
mà amb estel (ff. clxxx, cxcii, clxxxviiii)
Pictorial elements Caplletra de la rúbrica de la taula de dues unitats de pauta, filigranada a ploma en tinta vermella descolorida; caplletra de la taula de dues unitats de pauta vermella, amb filigrana en lila; caplletra inicial de text de tres unitats de pauta, de color verd, amb filigrana a ploma força elaborada que s'estén per tot el marge i petita filigrana de color lila entre la caplletra i el text; inicials de cada capítol de dues unitats de pauta alternant el verd amb la filigrana vermella i el vermell amb filigrana lila per tot el llarg del marge i de l'intercolumni
Rúbriques en vermell
Calderons alternant vermells i verds en determinats sectors
Tocs de color nombroses inicials de paraula (noms propis, inicials de paràgraf…) de color safrà
Other features Justificació: a punta de plom; dues línies verticals que es creuen amb altres dues horitzontals delimiten la caixa d'escriptura
Perforacions: són visibles perforacions marcant-les situades molt a prop del plec
Reclams: verticals descendents situats prop del plec
Signatures: sovintegen especialment a partir de la meitat del volum; al quadern 5 es veuen restes de la signatura “a”, al quadern 8 s'obre una sèrie de signatures que comencen amb la “b” i arriben a la “n” al quadern 21; al quadern 10, al qual correspon la signatura “e”, duu en el primer foli “c j”, segurament per error
Condition exemplar incomplet, s'han perdut els dos darrers capítols del manuscrit; primer foli de la taula restaurat; s'havien perdut tots els marges (també l'interior), no el text. Força brut, fins i tot després de restaurar-se i potser netejar-se. Afectat per bibliòfags, només als marges. A la taula, la tinta ha tacat el paper sense dificultar ni la conservació ni la lectura, igual que als ff. cxviiii-cxxiii i amb menys intensitat fins al cxxv. Foliació antiga en tinta vermella, d'un color més intens que la del rubricador; manquen els ff. xix-xxi, xxxviii-xxxx, segurament en blanc i arrencats, arrencat també l'angle inferior extern del f. xxx
Binding recentment, al foli de guardes, hom va escriure: “Este libro se encuaderno por orden del Real Colegio del Corpus Christi en febrero de 1909”. Tercera guarda de la relligadura de 1909
References (most recent first) Tractat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 306 nota 51
Tractat a: Soria et al. (1960), Dietari de Jeroni Soria
Note nombroses anotacions marginals. Al marge superior del primer foli de la taula amb lletra del s. XIX “El Autor de este M.S. fue Capellan del Rey D. Alonso, y este le dio dicha Capellania / á 25 de octubre de 1435 en la ciutad [sic] de Milan, como el mismo autor dize fol. Lxxviiij. / tuvo empleo en la Seo de Valencia vid. fol. 190B”; al marge inferior del primer foli de la taula amb mà del s. XVII-XVIII “Esta ya copiat este llibre y la copia para / en esta llibreria de Predicadors / con el titulo de Las Cronicas delos / Reyes de Aragon”; al marge inferior del f. xxi a llapis amb lletra recent “faltan los folios XIX-XX y XXI que faltaban ya cuando se saco la copia existente en la Universidad”; al marge extern del f. xxxiiij amb mà del s. XVI-XVII “La fabula del Papa femina” i es ratllà un paràgraf deixant-lo il·legible; xifres romanes sense sentit al marge inferior d'alguns folis: “xxxij” i “cv” al f. xxxiiii, i al verso “Lij” i “ij”; al marge inferior dels ff. xxxxiv i xxxxij, en català, nota del s. XVI amb informació sobre personatges de la Crònica; pentagrama amb notació musical (clau de do en primera) sense text, al f. xxxxiiiv; al marge extern del f. xxxxvi on el text narra la mort per ofegament de Frederic II Hohenstaufen, amb lletra del s. XVI “posas a nadar / vna vesprada / y ofegas en lo Riu”; al marge extern del f. l “1347”, any del fet relacionat en el text; anotacions d'una mà coetània a la còpia al marge inferior dels ff. liiiv i liiiir on també s'ha escrit “Hospital de Valencia / i casa dels Innocens”; al marge dret del f. lvv amb mà del s. XVII “Miracles de S. / Vicent Ferrer / en lo dia de la sua / canonizacio”; al marge extern del f. lxviv “Corts en el convent / de Predicadors”; al marge intern del f. lxvii “Peix molt /gran”; afegitons d'una mà coetània al copista als ff. lxxii i lxxxxv; al marge intern del f. lxxxxiv amb mà dels ss. XVI-XVII sobre els fets narrats “Sodomita cremat” i al marge extern “Furt de na Castellana Juan”, fins al f. lxxxxviv aquestes observacions són molt freqüents; al marge dret del f. cxxxviii amb una lletra molt cursiva potser del s. XVII “añ 1463” i amb lletra molt semblant, “Denia” al marge extern del f. cxxxviiii; al marge inferior del f. clxxvii afegitó en lletra molt cursiva coetània a l'autor.

D'acord amb Rodrigo Lizondo (p. 10), el manuscrit no té actualment signatura.

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4014
Location in volume ff. 1 prel.-cxxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1768
Capellà d'Alfons el Magnànim. Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] T2aula del present libre / deles Canoniques de / Espanya E dels actes e fets / del temps present E primerament del principi del / Libre En cartes .vna.
índex: D2el principi del Libre .j. … [ 7 prel.] … Professons de sant johan per lamor/taljtat // del S. R. ha donat / sogorp al jnfant Com se partj / Lo S. jnfant contra sogorp
tit.: [ 1] jhesu christ sit meum
rubr.: Assit principio nostro Glorjiosa / uirgo marja Canonjques des/panya dels Reys de arago / E dels comptes de barcelona / E de la hunjtat de Arago ab / lo compdat de barcelona E / memorja deles coses e fets / antichs e pasat e dels pre/sents
text: A3questa hobra fon treta deles canonjques a libres dels pasats e antichs en les quals es breument atrobat lestaent despanya del començament del mon tro al dja present … [ cxxxxvv] … diuenres a .xxij. de majg feren centencia de un gentill hom de castel fabjt home que pasaua lx anys fonch de golat dauant la corte del gouernador auja fet vna mort sobre pau e treua e altres mals
Condition incomplet
Note la manca de final i el fet que la taula esmenti un altre capítol després d'aquest, que hauria de començar al f. clxxxxvii, certifica que s'ha perdut el final. A més, el darrer foli porta un reclam amb una rúbrica en vermell “Com jugaren bous”, que anuncia un paràgraf pertanyent encara, segons l'índex, al capítol copiat aquí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12681
Location in volume ff. 1-30ra (Rodrigo Lizondo)
ff. 1-18v, 23-25 (Quer)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11465
Desconegut. Estament d’Espanya
Language català
Date compilat 1344 - 1354
References (most recent first) Editat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 83-122
Editat a: Quer i Aiguadé et al. (2000), “L’adaptació catalana de la Historia de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada: textos i transmissió (segles XIII-XV)”, 622-60
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9508
Location in volume f. cxjra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4606
Desconegut. Lo Rey del cel
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ cxjra] Lo rey del cel / e Rey dels Reys / Rey darago tramet atu / Ceptre real … [ cxjrb] … Que fa los pobles / aumentar zelant tots / temps lo be poblich Com ha bon pare e fel amjch
Poetic Stanza 16 vv.
Note versos escrits a línia seguida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9509
Location in volume f. cxjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4607
Desconegut. Lo nom propi ha guanyat
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ cxjrb] Lo nom propi ha guanyat / De gran prjncep / e de Rey Quj ab ujrtuosa ley / ha en son regne regnat … Amor e glorja creix al princep ab just consell Puix justicia li creix tot lestat comu daquell
Poetic Stanza 3 x 4
Note text escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12550
Location in volume f. cxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2126
Desconegut. Senyor Rey de Glòria
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvv] Senyor rey de gloria … convertexes mos enemichs. Amen
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9510
Location in volume f. cxjva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4608
Desconegut. Huy València fa festa
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ cxjva] Huy ualencia fa festa / Per uenjr uos nouament la ciutat real aquesta es al uostre manament // Manament [sic] besant peus / e mans es presta entrau glorjosament
Poetic Stanza 1 x 6
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9511
Location in volume f. cxijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4609
Desconegut. Puys l'altessa reginal
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ cxijrb] Puys laltessa reginal Senyora molt excellent per gracia djujnal Hauem ates nouament uostra molt gran celsitut Obre tots temps per ujrtut Que la ujrtut la hon es multipica [sic] ujrtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
Record Status Created 2000-09-29
Updated 2018-11-09