Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2528
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7)
Imprint Jaume de Vingles para Barthomeu Aguilar, 1510-11-02
Location in witness ff. 1-20 + 1-14 post.
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies et caetera. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cich cents e deu.
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari … no obstant totes e qualseuol constitucions e actes de cort: e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant.
habilit.: L4O senyor Rey ab cosentiment e approbacio dela present cort dels tres staments de aquella hagut sguart als merits e bons serueys de Miquel velasquez climent protonotari de sa maiestat. e de son pare Felip climent
intr.: [ 2] I6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferdinandus dei gratia … constitutiones: ordinations: et capitula: ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis.
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
text: P5Rimerament per maior expedicio dela iusticia Statnim [sic] e ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort que dequi auant com se cometra alguna causa … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum et caetera
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum. … Signum Johannis Berengarij aguilar. et Bernardi çapila.
tit.: [ 20] Taula de les presents constitucions.
índex: [ 20ra] Que los iutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … [ 20rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica et caetera. Feneix la taula
tit.: [ 1 post.] Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici.
text: I4N nomini domini nostri iesuchristi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Bragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in huc mudum. Sacra Catholica Real Majestat Lo stament Ecclesiastich supplica a vostra Rea Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any Mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en Barçelona … [ 13v post.] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerir modo aliquo accepretan. In cuius rei testimonium et caetera
colofó: Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Cathalunya Per Jaume Uingles: a despensa de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 14 post.] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 14ra post.] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 14rb post.] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Note el segon text conté confirmació de disposicions adoptades per diversos monarques
Record Status Created 1992-09-30
Updated 2012-01-28