Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2526
Authors Sense identificar
Titles Obra encara sense identificar
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts texid 5454 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Fur sobre les apelacions dels consols, promulgat 1403
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11832
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxiva-xxxivra
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiva] Dela aparicio de nostre senyor
text: L2a festa dela apparicio dedeu nostre senyor es en noblehyda per .iiij miracles on per aso es apelade en .iiij. maneres. en aquell dia los .iij. Reys adoraren ihesu christ. e sent johan bateya ihesuchrist. elaygua torna vin e v. milia \ho/mens sadola … [ xxxivra] … En ihesuchrist se reposaren los corsos dels quals solien jaure amila enla esgleya qui are es dele orde dels preycadors. Mas are son enla Ciutat de Colonja
ID no. of Witness 2 cnum 11833
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xxxivra-va
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxivra] De sent pau primer ermita
text: S2ent pau fo primer ermjta segons que sent Gerornim diu qui escriui la sua uide. En aquel temps dementre que duraue la persecucio del emperador sent pau ermjta senentra en .ia gran coua … [ xxxivva] … E con sent pau fo sebolit los laons sen tornaren al bosch. E sent antonj pres la guonela de sent pau qui era texida de fuyles de palmes. E en les grans festes el na uestia. Mori sent pau en layn dela encarnacio de nostre senyor .CC.lxxxviij
Note no coincideix ni amb el text de París ni amb l’incunable de Barcelona, tot i que comença com el text imprès, sense l’explicació del nom
ID no. of Witness 3 cnum 12619
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1781, exp. núm. 2 (BITECA manid 5149)
Copied 1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 1-2
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits text I: [ fragm. 1 f. 1v] […]ge M […] | […o]na ser […] | […] qu[e] […] | […] | digne […]
text II: [ fragm. 2 f. 2r] […] | meu cors el […]
rubr.: [ fragm. 2] oracio dela v[erge]
text: [ fragm. 2 f. 2r-v] U2erge […] | aria [p]rechs ve[…] | […]ats oyr ami […] | […] vostre per aq[…] | […] | […] sent […] | […] || [f. 2v] […] ria […] de […] | […] ab tu […] | […]t s[…] | […] la uirtut […] | […] os […] | […]era era es[…] | […] | […]s que ydus a […] | […] prech verge […] | […] espauen[…] | […] la dolça j […] | […] ix co[…]
Note Es tracta de dos fragments de part d’un foli cadascun, transcrivim allò que ens ha estat possible llegir.
ID no. of Witness 4 cnum 2402
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 269v-287v
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits intitulatio: [ 269v] N9Os don Ferrando per la gratia de deu Rey de Castella de Arago … Marques de oristany y de Gociano
pream.: Hauent alguna noticia no esser be e degudament administradas les peccunias dela consignacio vulgarment dita dela nostre Ciutat … [ 270] … statuhim e ordenam los capitols e ordinacions seguents
text: E3 Primerament per quant son degudes a la dita consignatio moltes quantitats de rossechs … [ 287] … En testimoni deles quals coses manam despachar les presents en deeset Cartes e enla fi de aquelles ab nostre sagell comu sagellades
datatio: Dades en nostra Ciutat de Granada a uintisis [f. 287v] del mes de Agost en lany dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents Noranta Nou
ID no. of Witness 5 cnum 229
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 288-291v
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits intitulatio: [ 288] N3Os ferdinandus dei gratia Rex Aragonum … Oristanni et Gocini
intr.: Quedam per vos dilectos nostros Gregorium Genouart Canonicum Sedis Maioricarum et Anthonjum sagui notarium sindicos ad maiestatem nostram ad id destinatos … decretationum siue responsionum nostrarum series sic se habet
text: Sacra reyal Catholica Maiestat en los anys proppessats ab ses Reyals e opportunes prouisions vostra Maiestat mana al Noble don francesch burgues procurador Reyal de vostre Maiestat en aquell seu Regne de Mallorques que preceynts certes crides capbreuas … [ 290v] … que totes les denunciations se son fetes ara en lo capbreu se fa per manament de vostre altesa valguen tant quant les que se auran de fer plau al Senyor Rey
concl.: Volentes igitur contenta jn supplicatione siue capitulis predictis juxta decretationes … [ 291] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo jn pendenti munitam
datatio: Datum jn Ciuitate burgorum die .xxxo. mensis [f. 291v] Junij. Anno anatituitate dominj Millesimo qujngentesimo decimoqujnto … Nauarre autem quarto
Note segueix un document del mateix any, en llatí (ff. 292r-v)
ID no. of Witness 6 cnum 2847
City, library, collection & call number Oviedo: Biblioteca de la Universidad, (BITECA manid 2030)
Copied Gonzalo Rodríguez de Passera, 1451 - 1500
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
ID no. of Witness 7 cnum 10544
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 40 (BITECA manid 2151)
Copied Joan de Socarrats (se cita al f. 2 prel. i al f. 186), 1463 - 1480
Location in witness ff. i-xiiv
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
[qüestions de dret català i altres]
Incipit & Explicits rubr.: [ i] les coses e actes seguents deu e es tengut es pertany de fer al loctinent de batlle general
ID no. of Witness 8 cnum 10548
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 71 (BITECA manid 2189)
Copied 1501 - 1510 (Duran)
1520 ad quem (data esmentada al volum)
Location in witness ff. 122v-124v
Title(s) Sense identificar, Obra encara sense identificar
Incipit & Explicits rubr.: [ 123v] Aquesta taula es per saber elegir los dies bons per a les operacions humanes segons que los signes son en tals dies bons o mals ho indiferents e serveix per totes aquelles coses que en dita taula estan escrites
Record Status Created 1992-05-07
Updated 2015-02-06