Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2525
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Ms. 897 (c)
Imprint València: Joan Jofré, 1518-12-22
Location in witness ff. i-xxiivb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i] Furs de monço
tit.: [ iv] Taula dels Furs e Actes de Cort e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines
índex: P2Rimerament de dret de Peatge: enla primera pagina … [ irb] … Item la offerta a.xix. Cartes enla segona pagina
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia / enles corts generals per sa majestat alli çelebrades als Regnes de Arago e Ualentia e principat de Cathalunya. Enlany de nostre senyor .M.D.X.
intr.: G7Ran cura / solicitut / y diligencia Deuen tenir los Reys / Princepsy senyors … [ iirb] … Los quals furs e actes de Cort: volem hajen loch enles questions esdeuenidores
tit.: Rubrica Primera Rubrica de dret de peatge
text: C4Om per fur pernos fet: e atorgat enles Corts pernos celebrades en la nostra ciutat de Oriola … [ xxivb] … E ab saluetat encara expressa : que per lo present acte: no sia fet ni causat prejuhi algu al dit regne de Ualentia ni algu dels braços de aquell: ni sia tret a vs ni consequencia ensdeuenidor vicecancellarii
conf.: D4Jctos igitur Foros: actus Curie ordinationes et prouisiones … [ xxiira] … Acta fuerunt hec in Eclesia beate Marie vile Montissoni : vbi dicta curia celebratur. Die .xx. Mensis Julij. Anno anatiuitate Domini Millesimo Quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie vltra farum Anno Quadragesimo tercio Aragonum vero et aliorum trecesimo secundo Sicilie: autem citra farum et Hierusalem octauo. S4Jg✠num Ferdinandi dei
habilit.: [ xxiirb] S4Jg✠num Anthonij augustini vicecancelarij (…) Qui predicta omnia approbamus laudamus et confirmamus eisque assentimus nostrumque assensum prestamus. T4Estes qui predictis presentes fuerunt. illustris petrus de Aguilar … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis/ publicatis. Et juratis mandauit mich. Michaeli Uelasquez climent in cuijus posse dictus Dominus Rex et omnes predicti firmarun. Et vidit Anthonius Augustini Uicecacellarius. S. Registratta. InCuria Ualentie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria : foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualentia per Juan Joffre a vint y dos de Deembre : del any Mil Cinhcents [sic] y diuuyt
Record Status Created 1992-09-28
Updated 2012-03-26