Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2523
City and Library Madrid Biblioteca Histórica Municipal
Collection: Call number I/282 | Antic V/288
Title of volume DIES | DE | ALBEYTERIA | 1523 | J.M.O ( a llom, en lletres daurades, distribuït als entrenervis)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester para Joan Giglo, 1523-06-18

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 136 (= I + i-xxi + 1 + i-cix + 3 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 c4 primera obra; a-m8 n4/3 o8 segona obra
Page Layout 1 columnes (f. Aii)
32 línies (f. iij)
2 columnes (ff. xxjv-xxij)
41 línies (f. 2 post s/n)
Size pàgina 192 × 135 mm (f. iij)
caixa 169 × 113 mm
caixa 166 × 112 mm (ff. xxjv-xxij)
columna 166 × 54 mm
pàgina 192 × 140 mm (f. vj (segona obra))
caixa 169 × 113 mm
caixa 172 × 114 mm (f. 2 post s/n)
columna 172 × 55 mm
Font gòtica
Watermark ocell (als ff. 44-45)
mà amb flor (als ff. 112-113)
Pictorial elements dues portades, una per a cada numeració; en el verso de la portada de la segona numeració, es veu el gravat xilogràfic d'un cavall, dibuixat molt toscament; en el primer dels tres folis sols del quadern “+” hi ha també el gravat d'un cavall, de característiques molt semblants a l'altre gravat (els dos gravats han d'haver estat dissenyats pel mateix gravador, la qual cosa implica que els tres
Orla portada de la primera obra amb orla de quatre peces, la inferior i la superior iguals, amb motius vegetals, la de la dreta més gran amb motius pastorils (pastors i pastores) i la de la dreta amb motius vegetals; al centre títol de l’obra en tinta vermella; a la segona obra, portada amb orla de quatre peces, la superior i la de la dreta iguals, totes elles amb decoració vegetal, a l’interior títo
Caplletres: gravades amb decoració vegetal (algunes sense decorar, com la del f. ix a la primera obra i ff. xiiij, xxxiiij a la segona)
a la segona obra, al verso de la portada, gravat representant un cavall ensellat i ben arreat, al recto del foli que segueix al colofó gravat representant un cavall
Condition incomplet, cos del volum desprès de la relligadura, està protegit per un foli de cartolina blanca, volum deteriorat, amb taques d’humitat. Primera part: manquen els ff. xviiij-xx (bifoli central del quadern “c”, que també era un quaternió com els dos anteriors; f. xxj verso en blanc. Túnels de bibliòfags als marges d’alguns folis a la segona obra, no afecten el text. En el quadern “n” de la segona obra manquen el f. n6; al quadern “o” no manca cap foli. Sense errades a la foliació; errades a les signatures de quadern: primera obra sense errades; segona, xiiij (per xiij assenyalat en verd al marge), xlvj (per liiij)
Binding mitja relligadura, tela verda estampada sobre cartó, llom de pell amb filets daurats i un floró a l’entrenervi superior, talls tintats de blau. Protegint l’interior del llom hi ha un paper amb una etiqueta on es llegeix “calle de la Bolsería no 48 Valencia”, tal vegada sigui l’adreça del relligador; guardes entelades amb dibuixos en vermell
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 73702
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 574 , n. 1
Palau Claveras (1973), Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 1901 , n. 1495,12
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. D-891
Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 153528
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) III , n. 805
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1938
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España I:154-5
Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 62
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:218
Note sembla que es podria referir també a aquesta edició l'apunt de la Biblioteca del Marqués de la Romana “Arte e Albeytearia en idioma catalán”. Al peu del llom, les inicials “J.M.O.” corresponen a un antic posseïdor. Sense anotacions marginals, llevat d’una prova de ploma al peu del f. cjv

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3991
Location in volume ff. i-xxijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Tractat fet per lo magnifich mossen Manuel dieç: e dirigit al Excellent e Reuerendissim senyor don Alonso de Arago … E aximateix es molt necessari lo present tractat per qualseuol ferrer homenescal
tit.: [ iv] Prohemi dirigit al Excellent e Reuerendissim senyor don Alouso [sic] de Arago Archebisbe de Seragoça etcaetera
proem.: U4Eent la molta necessitat que tenen los cauallers quant son enlo camp seguint les guerres per mantenir la honra y estat de son Rey e senyor … E yo reste supplicant ala diuina clemencia que augmente lo estat de vostra Reuerendissima persona
tit.: [ ii] Comensa lo prolech del primer libre de menescalia:el qual tracta de les mules
prol.: A4Pres de esser vells los cauallers la necessitat dels treballs que han passats en les guerres portant les armes e aximateix per algunes nafres que en dites guerres han rebudes: … [ iiv] … enlo present tractat trobara sia atribuit a mi que he traduhit lo present tractat de lengua castellana en lengua cathalana
tit.: Deles gentileses que deu tenir qualseuol mula. Capitol primer.
text: L4Es gentileses que deu tenir la bona mula son les seguents … [ xxj] … empero les cures que he posades aci en aquest tractat son les millors e mes prouades per les dessus dites malalties
colofó: Laus deo. Feneix lo tractat deles mules
tit.: [ xxjv] Taula. Segueix se la taula del primer libre fet per lo magnifich mossen Manuel Dieç Caualler:enlo qual se tracta deles mules
índex: [ xxjva] Lo prolech. Fo. ii. … [ xxiirb] … Enguent molt apropiat per curar lo alueras cosa prouada. Fo. xxi. Deo gratias. Feneix la taula
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10707
Location in volume ff. i-cixv-1 post. s/n-3 post. s/nrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Libre fet per mossen Manuel dieç majordom del molt alt Princep e senyor don Alfonso Rey de Arago. etcaetera. Loqual tracta del art de menescalia çoes de saber coneixer qualseuol malalties ho accident dels caualls … Ensemps ab vn tractat molt profitos per qualseuol ferrer ho menescal lo qual tracta de la Anothomia [sic]
tit.: [ ii] Comença vn gentil tractat de la art de menescalia fet per lo magnifich mossen Manuel dieç majordom del molt alt e poderos senyor don Alfonso Rey de Arago etcaetera. Lo qual tracta dels senyals e vicis que lo bon cauall deu hauer … E aximateix es necessari per qual seuol menestral ho pages quete Roci ho mula ho altre animal
proem.: E4N nom dela sanctissima Trinitat pare e fill e sanct spirit tres perones e vn deu … [ iij] … Ab molts altres capitols descendents dels dessusdits com veureu largament en la taula ala fi del libre posada
rubr.: Com deu esser engendrat lo cauall. Capitol .j.
text: L4O bon cauall deu esser engendrat de guara ho astello ques bo e de bon pel : e que no aja malalties naturals en les cames ni en les mans ni peus … [ cixv] … la quinta es venus. la cisena es Mercuri. la setena es la Luna. Deo gratias
colofó: Alahor y gloria de nostre senyor deu Jesuchist [sic] Fonch estampat lo present tractat molt necessari e profitos per qualseuol Caualler ho Gentil home … E fonch estampat enla Jnsigne Ciutat de barçelona al Bany nou per Dimas Bellestar y per Joan Giglo. E fonch acabat a .xviij. del mes de Juny del any. Mil.D. xxiij.
nota: [ 1 post. s/n] Enla figura dauall posada veureu los lochs hon acostumen de venir les malaties ho accidents als caualls … E de aquesta manera cadascu pora guarir son cauall de qualseuol malaltia ho accident
tit.: [ 1 post s/nv] Taula. Segueix se la taula del segon libre fet per lo magnifich mossen Manuel Dieç Caualler:enlo qual se tracta dels caualls
índex: [ 1 post. s/nva- 3 post. s/nrb] Lo prohemi. Fo. ii. … [ 3 post. s/nrb] … Del cauall qui maenja la coha e la aporta torta:lo qie es gran legesa:e la cura. Fo. cij. Laus deo. Feneix la taula
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1520
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Res 763-8º | Antic Res 763-8o
Title(s) in copy DIAZ | ALBEITERIA ( al teixell, amb ferros)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 107 (= II + i-cij + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-m8 n6
Page Layout 1 columnes (f. 2 (del prohemi))
Size pàgina 195 × 134 mm (f. 2 (del prohemi))
Font gòtica
Watermark ocell (ff. 2-88)
mà amb flor (ff. 91-94)
columna (ff. 100-101)
Pictorial elements dibuix gravat en el f. 1v
Condition còpia molt fragmentària
Binding moderna, en pell amb ferros daurats, i llom de cinc nervis
Previous owners (oldest first) Manuel Perdigó i Cortès
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Bohigas (1969), “El legado Perdigó”, Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña y de las Populares y Especiales de Barcelona 385
Note fragments subratllats i marcats per una mà a tinta (p. ex., f. 9); notes marginals (ff. 68v, 84v)
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cRes-763-8o/cres+763+8o/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=cres+763+8&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2229
City and Library Ciutat de Mallorca Olim Convent de Sant Domènec
External description
Writing surface Paper
Associated persons el va veure al convent dominicà Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Soriano (1998), Inspecció personal
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:218
Note no es trobava catalogat en 1998 a la Biblioteca Pública de l'Estat on es van recollir tots els fons procedents dels convents de Palma; exemplar no localitzat

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3174
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FOA 4834
External description
Leaf Analysis ff.: 22 + I + 109 + IV
Font gòtica
Pictorial elements amb gravats
Condition falten els ff. 1, 8, 17 i 19 de la primera foliació, substituïts per fulles en blanc; hi ha una portada entre les dues foliacions i manquen les últimes quatre fulles
History of volume Adquirit 2000
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note es troba en curs de digitalització, no tornarà a la Biblioteca fins a mitjans o finals de febrer (2009); en tres o quatre mesos es podra' veure digitalitzat a Internet.

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1915
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Natural History: sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation +3/2 a-b8 c6 a-n8 o5
Size pàgina 200 × 135 mm (f. 1)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat als primers folis; dos folis de guarda inicials i dos finals
Binding moderna, en pell marró amb daurats, doble filet daurat a la part interior de las cobertes, talls daurats; es conserva dins d'una caixa de tela feta a mida
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris imprès al verso del f. II de guardes antigues)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons relligat per Riviere, relligador (gravat en daurat a l'interior de la coberta anterior: “Bund by Riviere & Son”)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'exemplar de la Hispanic Society del Llibre de menescalia, Barcelona: Ballester & Giglo, 1523 (2005)
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 172
Note anotació manuscrita que explica que els foli so vj-ox es troben relligats fora de lloc, abans de començar la primera part; al verso del segon foli de guardes, a llapis, la signatura antiga “K.477”

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3171
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/228
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis f.: 1
Condition el foli final de l'exemplar de 1515 que té aquesta signatura, pertany a l'edició de 1523
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2229 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/14471. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
Note foli relligat al final d'un exemplar d'una altra edició del text (veure COPID 1463)

Record Status Created 2000-08-23
Updated 2012-01-28