Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2521
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/B/33 (2) | Antic X P 2
Title of volume CONSTITUCIO[NS] | DE | CATALUNIA | DE | 1503 ( en lletres daurades al teixell vermell)
Imprint Barcelona (anotació de la Hougthon Library que situa l'edició al 1510): Johannes Rosenbach para Barthomeu Aguilar, 1512-11-02 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34
ff.: 365-398
Collation a-c6 d2 A-B8
Page Layout 41 línies (f. a ii sense comptar les línies en blanc)
43 línies (f. A ii)
Size pàgina 300 × 209 mm
caixa 227 × 155 mm (f. a ii)
caixa 228 × 155 mm (f. A ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals / estel de sis puntes (?) (al cos del volum)
Pictorial elements Orla orla de quatre peces diferents, amb motius vegetals
Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Il·lustració escut comtal sense pintar (portada)
Condition en bon estat; el f. 384v és en blanc
Binding pasta espanyola amb daurats al llom i a les cantoneres
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2447 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1024 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (4). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 130 , n. 9
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar I.B.33 de la Biblioteca Palacio. Constitucions de la Cort de Montsó de 1510. Barcelona: Rosenbach, 1510 (2003)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Note exemplar amb anotacions marginals i passatges subratllats; per a una descripció completa del volum on es troba relligada aquesta edició, vegeu MANID 2520. Al catàleg s'assenyala la possibilitat que aquest exemplar sigui l'únic conservat a Espanya; de fet hi ha un problema amb aquesta edició; la primera part, els ff. 1-20, coincideixen exactament amb la primera part de l'edició de Jaume de Vingles (MANID 2063), que duu un colofó datat exactament igual al d'aquesta edició, però la segona part, tot i ésser el mateix text, té nombroses variants tipogràfiques. Això fa pensar que es tracta en realitat de dues unitats: la primera correspondria als ff. 1-20, sense identificació d'impressor; la segona (ff. 21-34) correspondria en aquest cas al text imprès per Rosenbach i en l'altre cas a l'edició de Jaume de Vingles; les dues parts van juntes perquè el llibreter que encomanà l'edició, Bartomeu Aguilar, les vendria plegades

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3943
Location in volume ff. 1-20 + 1-14
ff. 365-398 (fol. del volum)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies et caetera enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cinch cents e deu.
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L4O senyor Rey ab consentiment e approbacio dela present cort … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant.
intr.: [ 2] J6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferdinandus dei gratia. Rex Aragonum (…) et Gociani: assidue pensantes in pacis … ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
dispositio: P5Rimerament per maior expedicio dela iusticia Statuim e ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort … [ 19] … e passat tot lo dit termini sa maiestat licencia la present cort.
execució: Q5Vas quidem constitutiones et confirmationes ac capitula … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum et caetera. Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum (…) Signum Joannis Berengarij aguilar. et Bernardi çapila.
tit.: [ 20] Taula de les presents constitucions.
índex: [ 20ra] Que los iutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … [ 20rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica et caetera. Feneix la taula.
tit.: [ 1 post.] Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici.
text II: I7N nomine domini nostri iesu christi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in hunc mudum. Sacra Catholica Real Majestat Lo stament Ecclesiastich supplica a vostra Real Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any Mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren eu [sic] Barçelona … [ 13v post.] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerir modo aliquo accepretan[?]. In cuius rei testimonium et caetera
colofó: Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Cathalunya Per Jaume Uingles: a despensas de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 14 post.] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents constitucions contenguts consecutiuol.
índex: [ 14ra post.] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 14rb post.] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Number of additional copies of edition 9
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3196
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number Altre Pons 11
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3192
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 2-V-2 (31)
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=2-v-2+%2831%29&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c2-ii-3 catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3193
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Mar 74-Fol
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Internet https://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=Mar+74-Fol&sortdropdown=-&searchscope=13&searchscope2=13 catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3151
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/I/I-XIV
External description
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2216
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 2 (1)
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)
ff.: II + 20 (folis d'aquesta obra)
Collation a-c6 d2
Size pàgina 297 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements a dues tintes, títol imprès en vermell, decoració com la de l'exemplar principal
Condition es tracta només de la primera part de l'imprès, la segona és la peça 6 d'aquest mateix volum. Sense errades a les signatures, el f. a1 va sense signatura. El verso del darrer foli és en blanc
Binding moderna, descrita en el primer volum, pell fosca sobre cartró
Previous owners (oldest first) Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884) 1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
References (most recent first) Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Avenoza (2005), Inspecció personal
Note amb anotacions de lectura i subratllats. El volum duu enganxat a la primera guarda un fragment imprès que sembla procedir d'un catàleg de venda, en anglès. Segons la fitxa es tractaria d'una edició de Barcelona: Rosenbach, 1510

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2206
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Special collections (peça 1). SPAIN | CATALONIA [1510]
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-20 + II
Collation a-c6 d2
Size pàgina 296 × 215 mm (aij)
Pictorial elements Il·lustracions gravat a la portada amb l'escut de Catalunya coronat en tinta vermella, títol en vermell. Decoració igual que la de l'exemplar principal: caplletres gravades de 4 i 5 u.p. excepte la “J” del f. aij, que és de 6 u.p. (In dei nomine)
Condition en bon estat de conservació, però amb taques d'humitat
Binding paper sobre cartó, llom en pell i restes de cantoneres tapades per paper; al peu del llom gravat en lletres daurades: HARVARD | LAW | LIBRARY
History of volume Adquirit 1919-01-23
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Tractat a: Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Tractat a: Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 5
Note relligat amb d'altres textos semblants, veg. COPID 2205; en aquesta biblioteca es considera una edició diferent de la de la segona part de la impressió. Dins del volum hi ha una etiqueta que informa quan es va rebre l'exemplar. Amb anotacions marginals en llatí i alguns passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3194
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call number Preg.C.44 | Antic Preg. 203
Title(s) in copy COSTITUCIO [sic] ( en lletres daurades gravat al teixell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-32 + II (Soriano)
Collation a-c6 d2 A6 B2-7
Size relligadura 285 × 205 x 15 mm (pla anterior)
pàgina 277 × 200 mm (f. a ij)
Pictorial elements Altres: vegeu l'exemplar principal (escut comtal sense pintar)
Condition Exemplar sense numerar; incomplet, manquen els folis B1 i B8 (aquest darrer amb la taula de les Constitucions); foli de portada en mal estat a causa de la humitat (ha estat, però restaurat), manca part del marge dret, afectant només a l'orla; la humitat també ha afectat als dos darrers folis, per la cantonada superior externa, de la qual manca el paper
Binding moderna, mitja pell amb paper d'aigües en tons marrons, ocres i verds. Títol al teixell en daurats sobre pell marró; signatura també sobre pell marró i gravada en daurat a la part inferior del llom (PREG. | C. 44)
Previous owners (oldest first) Carlo Dagies (ex libris al foli de portada, al costat esquerre de l'escut, anotació a ploma, gairebé esborrada: "Aquesto libro es de carlo dagies")
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note Preg. 203 (anotat a ploma al foli segon de guardes, a la part de dalt s'ha enganxat l'etiqueta amb la signatura actual).

Al verso del foli 34, al costat de la marca d'impressor, i escrita a bolígraf numeració 205853 | 20-03-[1]968. Aquesta mateixa apareix repetida al verso del foli 1 de guardes posteriors. S'ha comprovat amb reproduccions de l'exemplar de Palau i el Marès de la BC que es tracta de la mateixa edició.

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1991
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number OE XV 648 Rés. (pièces 6-7)
Title(s) in copy CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (peces 6 i 7 del volum)
ff.: 35-63 (fol. a ploma)
Collation a-c6 d2 A-B6 [C]2
Size pàgina 290 × 210 mm (f. aii)
Font gòtica
Pictorial elements portada amb escut de Catalunya corona al centre, sense pintar, rúbrica en vermell, orla de quatre peces, la superior i la lateral esquerra fines i les altres més amples, sempre amb motius vegetals, caplletres gravades amb decoració vegetal, llevat la primera del f. a ij; al f. A i nova portada amb títol en cos més gran però en tinta negra, orla de quatre peces, totes elles grans, amb motius vegetals, la superior amb fons negre i la inferior amb micos entre les branques
Condition en bon estat
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners (oldest first) Paris: Abbayée de Sainte-GeneviŠve 1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i al f. I de guardes la nota “aux armes de Colbert”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 67 , n. 150 i 159
Note text en llatí i català; nombroses anotacions marginals en lletra humanística molt acurada, com a les dos peces anteriors, sempre en llatí

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3195
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

Record Status Created 2000-08-02
Updated 2015-10-26