Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2517
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Title of volume P. 6 | CORTES | De Valencia | D Alonso 4o A[ño] | D. Pedro 4o Año | D. Martin Año ( al llom, a ploma)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 199 + I (foliació a ploma posterior a les còpies)
Collation 17/8 reclam horitzontal arrenglerat amb el marge exterior, decorat en vermell, 216 el mateix però sense vermell, amb la mateixa filactèria, 38 sense reclam (segona unitat), 418 sense reclam (tercera unitat), 54 sense reclam (quarta unitat), 68/6 sense reclam, numerats al peu, centrats en aràbigs de l'1 al 9, signatures de quadern numèriques, 72 (cinquena unitat), 8tt/2 sense reclam (sisena unitat), 96/4 sense reclam (setena unitat), 104 sense que es vegi si fan plec (altra unitat), 112 sense reclam i tampoc es veu el plec (altra unitat), 123/2t sense reclam (altra unitat), 132, 146/1, 154, 162 sense clara filiació, 173t bocí i un foli, 185/4, 192, 202?, 213 folis i bocins, 2238 sense reclam, 234 sense que es vegi clara l'estructura, 246 sense reclam, 257/1, més la guarda final
Page Layout 31 línies (f. ii)
Size pàgina 301 × 225 mm (f. ii)
caixa 195 × 134 mm (primera part f. ii)
caixa 215 × 110 mm (segona part, f. 44)
Hand diverses mans gòtiques, semigòtiques, humanístiques i cursives
Watermark arc amb sageta (a la guarda anterior)
cercles dos cercles amb antena i creu (als ff. 15-39)
mà amb flor de cinc pètals (als ff. 44-57)
carro de dues rodes (als ff. 58-61 i als 97-101) (Briquet tipus 3528 (1429-1453) doc. Perpignan 1429, Barcelona 1451, Montpellier 1452, etc., molt semblant)
torre (al f. 62)
muntanya de tres cims amb creu (als ff. 63-76)
altres sense identificar (als ff. 78, 109, 115-116)
croissant (als ff. 80, 133)
destral (als ff. 81-90)
sagetes creuades dins d'un cercle (al f. 96)
altres sense identificar (als ff. 102)
unicorn cap d'unicorn (als ff. 117-121)
bandera o estendard estendard (als ff. 122-132)
flor flor de magraner (als ff. 135-)
cercle mig cercle [?] amb antena i creu o lletra "p" min
scula amb antena i creu (als ff. 138-180, 185)
brau cap de bou (al f. 183)
altres sense identificar (als ff. 186-190)
signe signe (als ff. 196 i ss.)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (part dels textos)
Calderons en vermell (part dels textos)
Altres: sense cap mena de decoració (part del volum)
Other features Justificació: a punta seca (primera part del volum)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (primera part del volum)
Perforacions: hi són visibles les perforacions rodones que serviren per traçar-la, molt a prop dels marges del foli (primera part del volum)
Justificació: pautada amb el sistema del plegat tabeliònic (segona part del volum)
Reclams: horitzontal arrenglerat amb el marge exterior i decorat en vermell o sense color, però amb la mateixa filactèria (quaderns 1-2) a la resta no es veuen reclams
Signatures: numèriques visibles al sisè quadern al peu, centrades en xifres aràbiques (1-9 en un quadern que té vuit folis a la primera part), a la resta de plecs no es veuen
Condition volum factici, amb nombrosos folis en blanc, la major part dels quals han estat ratllats en aspa per evitar que fossin emprats amb afegits espuris; solen separar disposicions: 1 prel., 14, 21v sense ratllar, 25, 39, 57, 61v sense ratllar, 63v sense ratllar (al recto porta una rúbrica i una anotació “No 7/R”, com les que solen obrir volum, el canvi de color del paper i el mal estat d'aquest foli i dels següents fa pensar que formava part d'un volum independent), 78, 92v sense ratllar, 94, 96v, 102v-103r, 108v, 109v, 116v, 119v li segueix un taló, 120 i 121v sense ratllar, 132 ratllat, 134v sense ratllar, 136r, 137, 146v-147, 149v i 175v sense ratllar, 184 ratllat, 185 sense ratllar, 196v-198 sense ratllar, foli de guarda final ratllat
Binding antiga, en pergamí flexible, amb les presilles i els botons de cuir que serveixen per tancar-la
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1405 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 228. 1431 ca. - 1460 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
References (most recent first) Comparis amb: Cañizares et al. (2011), Reproducció de filigranes
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:384
Note Corts de València. Hi ha anotacions marginals de mans posteriors (s. XVII?) que anoten noms esmentats al text, per exemple, f. xxxvij “Don Pedro Maça e delaguera”. Olim a llapis a la guarda cautiva anterior, de paper “Salazar = Est. 7o ngr. 3a = P 6”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/00carros/067003.html carro vist 2014-01-08
http://www.biteca.net/filigrana/102banderes/003001.html bandera vist 2014-04-20
http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005008.html mig cercle o lletra "p" amb antena i creu vist 2014-04-20
http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006001.html croissant vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4047
Location in volume ff. i-xxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4770
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València) (capítols de greuges)
Language català
Date celebració 1407
Incipits & explicits in MS tit.: [ i] Greuges del braç ecclesiastich
pream.: Pateat vnjuersis … tenor sequjtur jn hunc modum. Domenjcus masco Vicecancelarius
tit.: Greuges dels exempts
intitulatio: Martinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Jllustrissimj Martino dei gracia Regi Sicilie … Salute et dilectione
text: Quja per brachium ecclesiasticum Regnj … [ xxxvv] … Jn cuius rei testimonium presentem fierj Jussimus nostro pendenti sigillo munjtam. Date valentia quartadecima die nouenbris anno anatiuitate domjnj Millessimo CCCC.o vij.o. Regnique nostrj duodecimo. Sperend.
conf.: Jacobus tauastanj Rex mandato … iam sigilo
Condition fragment
Note els textos són en llatí i català. Seguit de disposicions del rei Martí, la darrera del 14-11-1407; cadascuna d'elles oberta per intitulatio, salutatio, etc. i rematada per la indicació de la data
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4060
Location in volume ff. 40-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5141
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València
Language català
Date promulgat 1458 - 1479
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 40] Ihs. Molt alt e molt excellent Senyor
intr.: Lo bras deles Ciutats e viles reals congregat en la present Cort offir a vostra molt exçellent Senyorja los presents greuies deduits perCapitols … [ 41v] … manets continuar en lo proces dela Cort en sems ab los dits greuies et liget. etc.
text: Altissimus etc. P3rimerament senyor per furs e priuilegis del present Regne. Les execucions deles pensions dels censals e violaris son molt priuilegiades … [ 56v] … Lo no pagar de aquells redunda en gran dan preuhj e greuie de aquella e del dit bras Reyal com sia vna del dit bras e vos senyor
Associated Texts segueix als ff. 58-62 una relació on consten els rocins oferts al rei pels tres braços a les corts part de texid 4789 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
Note capítol de greuges. Aquí s'acaba la numeració en romans i només queda la posterior, afegida en xifre aràbigues. Al marge, a l'inici, a bolígraf: “Juan II”. Al f. 62 llegim una rúbrica sense text: “Copia dela cessio feta per lo senyor Rey de nauarra a mossen Johan de xj flos del donatiu fet al senyor Rey per tota la Cort del regne de Valencia a cuj flos anno dominj .Mo cccxxxviijo” (darrers mots esborrats i corregits); al verso, notes de comptes i als marges del text anotacions sobre personatges esmentats a la documentació
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4120
Location in volume ff. 63-77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4831
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó) ([?])
Language català
Date celebració 1470
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Copia de certes proujsions demanades enlles corts de Monço per tots los regnes molt notables e bones que foren prouehits a temps
text: [ 64] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller quj apres vos sia cap e president en la justicia va molt al be dela vostra corona … [ 77v] … Car diu Silla el gran que quj ha obtenguda assenyalada gracia apres daquella demanar mes es axi vna impertinent cosa com scriure letres sobre glaç
Note es transcriuen 40 capítols. Als ff. 79-80 es copia un memorial i als ff. 81-90v el text llatí d'uns furs de València que només tenen en català la rúbrica: “Ordonam que tots los lochs del Regne de Valencia quj no son nostres en los quals se serua huy ffur Darago los senyors dels quals han consentit et consenten als presents ffurs sien de fur de valentia per tostemps manants que entontjnent hi sia mes e seruat deffeyt lo dit ffur de valentia. Alfonsus ei gracia Rex…”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4122
Location in volume ff. 91-92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4789
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu)
Language català
Date celebració 1429 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] lo poder donat per lo senyor Rey per acte de cort ales persones eletes per lo braç ecclessiasstich … les quantitats ofreses al dit senyor (…) mossen p. romeu canonge dela seu de valentia
intr.: I3N dei nomjne Nouerunt vniuersi
intitulatio: Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Cerjtanie
pream.: Attendens jn oblacione … Capitula subjnserta
text: Item que cascun braç puxa elegir e defet eligesca dues persones de son braç quj haien carrechs de hauer e exhigir … [ 92] … Quod est actum et datum jn Ecclesia majorj vile sancti Mathei vbi dicta Curja est solita celebrarj die decima Nona mensis decembrjs Anno anatiuitate dominj Millessimo. cccco vicesimonono. Regnjque nostrj quartodecimo
Condition fragment
Note al f. 93 es copia un sumari de memorial, als ff. 95-96 una carta memorial i als ff. 97-101 una altra carta memorial en català
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4123
Location in volume ff. 102 + 103v-108
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1821
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València) ([?])
Language català
Date celebració 1348
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4805
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València) ([?])
Language català
Date celebració 1358
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 102] En nom de deu e dela sua beneyta mare. Ala graciosa ajuda per uos molt alt princep e poderos Rey e senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
pream.: demanada ala cort general per uos senyor jndita o appellada als valencians e ajustada en la Ciutat de Valentia … que dauall es declarat
text: Ço es que per la rao desus dita … [ 108] … Item que daço puxem esser forçats e destrets perlo Gouernador del Regne
Note text transcrit amb dos tipus de lletra, una de librària i una altra de cursiva que fa afegits
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4124
Location in volume ff. 109 + 110v-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1821
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València) ([?])
Language català
Date celebració 1348
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4805
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València) ([?])
Language català
Date celebració 1358
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109] Loriginal dels greuges comuns ques deuen fer en reparacio del regne e dels fets dela diputacio
text: [ 110v] Item parra deure esser prouehir en via de greuge del peatge que fan pagar en arago als erbegants … [ 116] … e vegen quals coses se fan nes menegen en la dita diputacio
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4125
Location in volume ff. 117-119
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4770
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València)
Language català
Date celebració 1407
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 117] Martinus dei gracia … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus nostris … salute et dilectione
intr.: Atque gratiam … capitula continentem
pream.: En nom dela santa trinitat Parria que per tolre tota materia ques pogues dir abus o mal vs … e deius scrits capitols contengudes
tit.: Capitol de reebre vehins
text: Primerament que en reebre e fer scriure aquells quj no vella ment volgran esser vahins dela dita Ciutat … [ 119] … lo dit clamant totes les messions dans e jnteresses
Note segueixen als ff. 122-131v disposicions en llatí i al f. 133r-v un memorial en català; al f. 134 es transcriu una anotació també referent a València: “Vista perlo brac dela Ecclesssia la cedula per la ciutat de valencia. algunes vies reals fon dada e offerta al senyor Rey de Nauarra sobre lo pagament dels .xxx M. florjns (…) que o sia pus auant procehit fins a la present jornada” i al f. 135r-v una súplica de la comtessa de Castro; al f. 136v, de mida més petita que la resta, hi ha una rúbrica en català
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4126
Location in volume ff. 138-146
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4806
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València) ([?])
Language català
Date celebració 1370 - 1371
Incipits & explicits in MS pream.: [ 138] Nouerunt vniuersi … datis valentie xxvj die aprilis anno anativitate domini Mo ccco lxxo primo (…) regem factarum sunt huius di [sic] seriarum [?]
intr.: Ala molt [al ratllat] gran senyoria de vos molt alt princep. Rey e senyor ara enles presents corts generals les quals çelebrats enla ciutat de valencia als valencians lo braç deles ciutats e viles reyals … los quals son dela tenor seguent
tit.: Que nengu vltra sa volentat reeba hostes
text: Primerament com segons alcu no pusca esser destret que vltra sa volentat reeba hostes njls alberch … [ 146] … uol absent ço es la terça part de ço que uos senyor
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4127
Location in volume ff. 147v-149
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4806
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València) ([?])
Language català
Date celebració 1370 - 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Com lo Maestre racional no deu auer rapit
text: Item com per fur antich och encara per fur nouell feyt enles dites corts celebrades en la vila de sent Matheu en lany prop passat … [ 149] … de dicti domini regis mandato sua bulla plumbea fuit hic apposita jnpendenti Et hec si quidem fuerunt acta jn ciuitate valentie die xxiiij Septembre Anno predicto domini Mo ccco Septuagesimo primo Regnique dicti domini regis xxxo vjo qua die dictus dominus Rex cias [?] licenciaujt predictas presentibus adhoc testibus etc.
Note capítols de la cort
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4128
Location in volume ff. 150-175
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS pream.: [ 150] T3ots los actes humanals aytant com mes se acosten per similitut o semblança anostre senyor deu (…) e posar los bons en pau e tranqujlle repos. Perço nos en Marti per la gracia de deu Rey de arago de valentia cobejans segons nostra fragilljtat humanal resemblar anostre senyor deu … del dit Regne enfre los quals foren ala dita Cort
prol.: [ 150v] O3N nos ab acort consell e expres consentjment de tots los dessus dits … es mjllorat e corregit e declarat
tit.: Del quart e deles penes dela cort
text: D3eclarants correguits e mjllorants los priujlegis e furs quj puxen hauer loch … [ 175] … dins lo palau reial dela Ciutat de valencia en vna sala o casa de aquell on la dita cort se celebra dijendres ques comta xxviij de setembre vn poch apres sona la deena hora dela njt prenent e comencant lo nombre dela hora amjg jorn lo qual dja lo dit senyor ljcencia la dita cort en lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecents e tres e del Regne del dit Senyor huyte
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales dites coses los nobles En Pere de fonollet … e molts daltres en gran multitut
auten.: Sig ✠ num Martinj dei gratia … etc.
certificació: Sig [signum] num Raymundi de cumbis … seu volumjne etc.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3927
Location in volume ff. 176-177
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176] Capitols o furs temporals sobre la manera del Gueregar
intitulatio: N3os en Marti per la gracia de deu Rey darago etc.
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabiljtat en lo Regne son pau e justicia … fem los furs e ordjnacions seguents ab aprouacio e consentiment dela dita cort e per acte daquella
dispositio: T2ot Rich hom onoble o caualler o hom de paratge o Ciutada honrat o hom de vila honrat quj no faca [sic] fahena de ses mans quj fara mal o dan sens dexjments … [ 177] … les penes del dit fur ffem fur nou que alcun Caualler
epíleg: U2olem prouehim e ordonam que les presents ordinacions de furs duren tro a les primeres corts generals … furs Antichs e addicions antigues de aquells en lur plena força e valor. Guillermus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4129
Location in volume ff. 180-183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort ([?])
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 180] Capitol deno fer frau o saluateria
text: Item que altra ciutada o habitant … [ 183v] … sub pena nostre gratie et mercedjs
Note transcripció de diversos capítols entre els quals s'ha deixat molt espai en blanc
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4121
Location in volume ff. 186-189
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort (sobre els oficis)
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 186] Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … Ceritanje
pream.: ad supplicacionem curie generalis … et ordjnaciones sequentes
dispositio: Statuhim e ordonam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com baclie [sic] alcaydies … [ 188v] … e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs Et axi jut[?] parauladament sia segujt per lo dits vj anys
datatio: Qujqujnde feci seu ordjnaciones prouisiones et capitula … siue domo Regaljs palacij Ciuitate Valencie Vbj dicta curia celebratur die veneris paulo post tactu [?] Hore decime noctis capiedo munuerum [?] ab hora iiij diey xxviij die septembre anno dominj Mo CCCCo iij. Regnjque nostri octauo e ad majorem corroboracionem predictorum de nostri mandato bulla nostra plumbea fujt hic aposita jnpendenti dominjcus masco
certificació: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbris … [ 189] … iij capitulj jncipientis ordonam encara etc. Rex Martinus
Condition fragment
Note al f. 189v encara una anotació en llatí corresponent al mateix rei
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4255
Location in volume ff. 190-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4770
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València)
Language català
Date celebració 1407
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190] Greuges del braç ecclesiastich
intr.: Pateat vnjuersis quod cum jn curia generali quam [?] Jllustrissimus et magnjficus princeps et dominus domjnus Martinus dei gratia Rex aragonum etc. indixit et celebrate jncepit jn Ciuitate Sugurbu Regnjcolis Regnj valencie die sabati xx augusti anno anatiuitate dominj Mo CCCC j et finiuit in Ciuitate Valencie Die subscripta … tenor sequjtor jn hunc modum dominjcus masco
intitulatio: Martinus dei gratia Rex aragonum … et Ciritane
salutatio: Illustri Martino dei gratia Regi Sicilie … salute et dilectione
intr.: quare per brachium ecclesiasticum Regnj Valentie … fujt capitulum seguens
dispositio: Proueix lo senyor Rey que ell ne alcun official seu no conega dels plets o causes crimjnals … [ 192] … et non conteruenjatis nec aljquem conteruenjre sjuajs [sic] aliguaracione [?] Datum Palacio Realj cjuitatis Valenciae. Jntus quandam aulam siue domum vbj dicta curia celebratur die xxviij septembrjs anno anatiuitate dominj Mo CCCCo iijo domenjcus masco
Condition fragment
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4256
Location in volume ff. 192-193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3962
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes
Language català
Date promulgat 1398-06-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192] La prachmaticha contra aquells qui combaten alberchs ab armes [Valencia]
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de deu Rey darao de valentia etc.
pream.: Entenents Corosament axj com de bon princep e de bon Rey se pertany … de malfeytors sa contengut lo capitol seguent
dispositio: Aquell qui per força entrara ab armes en casa daltrj … [ 193] … ab nostre segell secret segellada dat en Caragoça a xxvij dies del mes de juny en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.xc e huyt macias viccecanceller
Note al f. 193r-v es transcriu una “Prouissio dels arroços” del rei Martí, de 1403, amb el text en llatí
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4046
Location in volume ff. 194-196
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4770
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València)
Language català
Date celebració 1407
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194] Translat de alcuns capitols e furs feyts per lo senyor Rey en Marti en valencia enles corts per aquell celebrades xvj august anno Mo cccco Septimo
text: Ordena per lo present fur e acte de cort que oficis de batljes alcaydies lochtinences … [ 196] … volem que sien restituides a aquells de qui seran los dits açuts o rescloses
Note als ff. 198v-199v es transcriu un privilegi en llatí
Record Status Created 2000-06-02
Updated 2021-09-29