Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2509
City and Library Fraga [?] Arxiu de la Família Mercadé
Title of volume Capítols de Corts de Barçalona i Fraga ( al llom)
Copied 1384 a quo

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 28
Hand gòtica
Condition foliació posterior a la còpia
Binding modernes, de pergamí amb sivelles fetes de cordill
References (most recent first) Rius Jové (1996), Capítols de Cort de Barcelona i Fraga 1379-1384

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3913
Location in volume ff. i prel. + 1-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i prel.] Apud illustrissimi domini Regis. Capitols fets en la cort de Barçalona e en les Corts de Ffraga
rubr.: [ 1] Tercia die deembre anno a Nativitate Domin M.CCC.LXXIX fuerunt oblata domini Regi per duo brachia
intr.: Molt alt e poderos princep e senyor a la pruposicio o pruposicions per vos fetes a la Cort General de Cathalunya la qual de present celebrats en la ciutat de Barchalona en la qual havets demanats al General de Cathalunya que us faes graciosament socors e ajuda en lo viatge o passatge … ffan los braços de la Esgleya e de les Ciutats, Viles e lochs Reyals de Cathalunya constituyts en la dita Cort General e present aquella Cort la respossta seguent
text: Es assaber quells dits dos braços si laltre braç de la present Cort ço es dels barons e dels cavallers en aço met e paga la part a ells pertanyent e no en altre manera per honor e servey vostre … [ 23v] … o daquelles stant en les plagues nos feye cuntracte de venda e nos trestriaven dun vexell en altre
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3914
Location in volume ff. 24-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Corts Generals celebrades en la Cort de Ffraga
prol.: Molt alt e molt excellent senyor. Com per raho de les malalties qui vuy son en la vila de Fraga axi com en diverses alters partides de vostra senyoria la vostra excellencia haja deliberat prorogar e continuar la Cort general que aia en la dita vila celebrats a cert e gran temps retornadora a la vila de Muntso on la dita cort fou començada … o continuar la cort a son liberal arbitre ans romanga saul e illes segons es o era ans del present acte
dispositio: [ 24v] Primerament que us placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de janer primervinent a loch de muntso … [ 28] … acceptant que la dita quantitat sia pagada per dues pagues eguals ço es la meytat per tot lo mes dagost e laltre meytat per tot lo mes de octobre primervinent
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo amen
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2016-11-30