Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2508
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number M-17
Title of volume ORDINACIONS GENERALS PER L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA ( Portada, gravat en daurats modernament)
[…] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats ( nota al f. 1)
Copied 1422 a quo - 1500 (cita una disposició del 1422)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 21 (= I + 19 + I)
Page Layout 29 línies (f. 2)
Size pàgina 295 × 210 mm
caixa 218 × 150 mm
Hand gòtica cursiva amb influència de la bastarda
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu
Pictorial elements sense cap mena de decoració, les rúbriques s'han fet amb la mateixa tinta que la resta del text
State volum sense caixes marcades
Condition mínimanent restaurat; s'han reparat alguns estrips; taques d'humitat i passatges desgastats per l'ús. Restes d'una antiga numeració en xifres romanes de mal llegir, al marge superior dret, que no és correlativa i assenyala que s'han perdut folis; còdex sense foliar
Binding moderna, en pergamí, amb la creu de sant Jordi en vermell i daurats a la coberta
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem (duu el seu segell)
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Note no es pot reconstruir amb seguretat l'estructura original del manuscrit, actualment s'apleguen quaderns de diversa extensió, des de bifolis, a senions passant per ternions, però el fet que hi hagi nombrosos reforços de fons de quadern i talons que subjecten folis dificulta identificar-ne l'estructura primitiva. “Primerament ordenam que en lo regiment o administracio que la dita justicia ayam un canceller tal com es designat en una constitucio”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3921
Location in volume ff. 1-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Title(s) in witness […] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats, f. 1 nota al marge superior
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Primo del cance [sic] qual han a esser ne com ha a ragir la Justicia
text: Primerament ordonam que en lo regiment e admjnistracio dela dita justiçia ayam vn Canceller tal com es designat en vna constitucio feta per la Jllustra Regina Maria consor ela donchs lochtinent general del tenor seguent Primerament a suplicacio e de assentiment e approbacio dela present cort ordenam e estatujm perpetualment que quant los officis de Cancellers o viçicancellers vegaran per mort … [ 19v] … E per tal que algu no puga deles dites costs Jgnorancia pretendre o alegar volem e manam que cascun any lo Yorn dela vigilia de nadal e aximateix lo diluns dela setmana santa los dits officials e cascun dels facen e sien tenguts sots pena de priuacio de sos officis en les Ciutats viles o lochs principals de lurs Juradicions per honor e rauerencia de deu la present nostra constitucio lo qual volem en los libres deles lurs Corts esser registrada solemnament publica[da]
Associated Texts s'inicia amb una disposició que recull una altra d'anterior texid 1744 María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
també aludeix a constitucions de les corts de Montsó al f. 9 texid 3057 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Note capítols de cort sobre oficis de regiment de la justícia, relatius al principat de Catalunya (canceller, vicecanceller, protonotaris, vegers, algutzirs, comissaris, advocats, fiscals, etc.)
Record Status Created 2000-05-05
Updated 2003-08-31