Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2498
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-188 | Núm. de registre Reg. A 2301 | Antic Vitr. I-92 | Antic 316(46.71Bar)Usa
Title of volume USATICI | BARCHINONAE | ET ALIA | JURA ( teixell, en daurat)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 237 (= 5 + i-ccxxiii + 224-232)
Collation 1/5 22-7/8 3-616 714 8-1216 138/9 1416 1518 169; volum amb reclams horitzontals centrats i amb signatures de quadern numèriques (1-15) al marge inferior i interior del primer full de cada quadern
Page Layout 2 columnes (5 prel. i-clxxxix, 228v-229r)
26 línies (f. iirb)
Size pàgina 301 × 226 mm (f. ii)
caixa 187 × 139 mm
columna 187 × 64 mm (f. iirb)
Hand diverses mans gòtiques, amb més o menys influència de la bastarda
Watermark cap d'unicorn
Pictorial elements caplletres molt senzilles, tocs en algunes lletres, rúbriques i titre courrant en tinta vermella
State justificació a punta seca, amb línies de guia per als renglons; forats rodons als vuit angles de les caixes; primera línia de la justificació en blanc, malgrat que moltres vegades l'escriptura la trepitja
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; algunes de les glosses marginals estan tallades. L'estructura del darrer plec és insegura, perquè l'actual relligadura no permet esbrinar clarament l'estructura dels bifolis. Els cinc folis preliminars, sense foliar, duen la taula del volum, que ha estat foliat en xifres romanes. Al davant i al darrera trobem sis folis de guardes moderns
Binding preciosa relligadura artística moderna, pell amb ferros daurats en sec amb la creu de Sant Jordi incrustada en bellut al bellmig dels plans; té quatre cantoneres amb bollons i tanques metàl·liques, aquestes darreres trencades; llom amb cinc nervis; fou realitzada per al Col·legi d'Advocats, l'escut del qual es troba a la primera guarda, tota ella daurada
Associated Texts al f. 227 l'inici de texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
l'inici de texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
f. 227r-v texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
i al f. 227v texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Note fins al f. 184, trobem una mateixa lletra, encara que possiblement hi ha intervingut més d'un copista; a partir d'ací trobem a més afegits d'altra mà, més cursiva i a partir del f. 189v, on canvia la justificació, trobem altres mans i altres disposicions de la justificació

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3752
Location in volume ff. xlrb-xliiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlrb] Jncipiunt ordinationes Barchinone facte per vicarium et proboshomines Barchinone
pream.: Jacobus dei gracia rex Aragonum valencie et Murccie [?] ac comes barchinona. dilecto suo petro arnaldj de zuarja uicario … quorum capitulorum talis est
tit.: De his qui dictas ordinationes fecerunt
prol.: Aquests ordonaments dauayl scrits an tractats e ordonats en .P. [f. xlva] .A. de ceruera veguer … en los ordinaments noueylament fets quen sia feta la sua uoluntat axi con aell placia
tit.: De examine aduocatorum et examinatoribus eorum
text: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ xliiiirb] … Atorgao lo senyor Rey e uol e mana que aso sia
rubr.: De conclusione predictorum [?]
conf.: Igitur cum sit nobis cordj et regali … [ xliiiiva] … Datum [f. xliiiiva] valencie .iiij.o. kalendas Madij Anno dominj M.o CCC.o primo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3753
Location in volume ff. lviiivb-lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4164
Consell de Cent. Ordinacions sobre l'ofici dels corredors
Language català
Date promulgat 1270-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiivb] De officio curritorrum et reua soluenda et alijs in his ordinationibus contentis jn ciuitate Barchinone seruandis
text: Jn nomine dominj nostrj Jhesuchristi Con sia certa cosa que en lany de M.cc.l.j. el mes de febrer fos ordenat per los prohomens dela Ciutat de Barchinona ab assentiment de mercaders dostalers e de corredors e ab atorgament del ueguer … [ lxijra] … sien pagades en pagar reues e corredures segons les altres mercaderjes semblants daquelles
conf.: Actu est hoc predicti kalendas Julij Anno dominj .M.o CCo. lxxo primo Signum Guillermj durfor … .v. sous per cascun mjlanar auant
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3754
Location in volume ff. lxxxixra-xcvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixra] Incipit sancta curia Barchinone per dum [?] Regem Jacobum venerande memorie celebrata quan uenit de Sicilia
text: En nom de deu Con Nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Sicilia de Mallorques e de Valencia. Comte de barchinona Entenens a pau e ajusticia e a deffenjment e a bon estamen dels Regnes e deles terres aguessem manada Cort general en la Ciutat de Barchinona als cathalans … [ xcvra] … En axi quels escriuans del senyor Rey non pusquen mes demanar ne auer
epíleg: Aci fenexen les constitucions perpetuals fetes en la Cort general de Barchinona decimo kalendas aprilis Anno dominj Millessimo Ducentesimo Nonagesimo primo
Note els marges estan ocupats per nombroses i extenses glosses llatines
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3755
Location in volume ff. ciiirb-cxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiiirb] Ordinationes civitate barchinone … Regem Jacobus celebrate. De confirmatione aliarum
text: O2rdona la cort quel senyor Rey deja loar e aprouar e confermar en la present cort a tot lo general de Cathalunya tots los ordonaments e conformacions e capitols fets en la cort general de Cathalunya per lo senyor Rey en .P. de bona recordacio e tots los ordonaments e confirmacions e capitols perpetuals fets en la cort general de Muntso … [ cxiirb] … Enaxi quels scriuans del senyor Rey non pusquen mes demanar ne hauer
Note anotacions marginals en llatí, la darrera, al final del text, diu: “Que fuerunt acta Barchinone in ecclesiam fratrum minorum prediccatorum mensis ffebrarii anno domini MCCXC nono”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3756
Location in volume ff. cxxixva-cxxxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ cxxixva] B2atalla jutjada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores … [ cxxxvva] … Lo cauayl els guarnjments e les armes del uansut haja la Cort
Note anotacions llatines marginals
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3757
Location in volume f. 229
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4165
Desconegut. Recepta per al mal de ronyons
Language català
Date escrit 1401 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 229] A mal de ronyons cosa prouda
text: Prin mige onza de gingebra … e bega de aquest vj .xx. jorns conplits
Note aquest full, originàriament en blanc, fou omplert amb versos llatins i diverses receptes, textos transcrits per diverses mans
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3758
Location in volume f. 229
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4166
Desconegut. Aigua bona per al mal d'ulls
Language català
Date escrit 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 229] Aygua bona a mal de vlls lagramans
text: .iiij. lliures de vi grech … Pero qui menys volra fer pot minuar la quantitat del uj e les altres coses per rasa
Record Status Created 2000-04-12
Updated 2015-10-26