Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2493
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/5550 | Antic C 129 | Antic 11.25.6 | Antic 9.28.4 | Antic Est, 25 gr 6a C no 129
Title of volume Ordinationes facte per serenissimum Dominum Regem Petrum tertium super institutionibus officialium regia cancelleria ( a la r˙brica de la taula, foli sense numerar)
Copied 1601 - 1700 (Schena)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 286 (= 9 + 1-270 + 7)
Collation volum format per quinions
Size pÓgina 305 Î 212 mm (f. 2)
caixa 225 Î 144 mm
Hand humanÝstica
Pictorial elements Caplletres: als inicis de les parts
Other features Justificaciˇ: sense cap mena de justificaciˇ
Reclams: horitzontals al marge interior
Condition volum en bon estat; duu dos folis de guardes, seguits per altres cinc amb la taula, un de blanc sense numerar i un altre amb la dedicat˛ria, tambÚ sense numerar; al final del volum es troben altres set folis sense numerar
Binding antiga, en pergamÝ del s. XVII, amb restes de les tanques de pell que han estat arrencades
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1700 [?] - 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
Associated persons Altres en el foli 6 preliminar, sense numerar desprÚs de la taula, hi ha una anotaciˇ llatina, probablement copiada de l'exemplar que li servÝ d'original, on s'informa que els documents foren aplegats per Antoni Viladamor, arxiver
Altres el destinatari de la compilaciˇ fou Michaeli Climent, historiador (“Nobilissimo et ornatissimo viro Domino Michaeli Climent S. C. ac R. I tis Con ria et Protonotario Regnorum Coronae Aragonum Anthonius Viladamor dicte Regis I is scriba mandati et Archiuarius regius Corone Aragonum”)
References (most recent first) FacsÝmil: Reproducciˇ d'uns folis del ms. RAH 9/5550. Ordinacions de Pere el Cerimoniˇs (2001)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecciˇ personal
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2001), Inspecciˇ personal
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2000), Inspecciˇ personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 64 , n. SisŔ grup
Note C˛dex miscelĚlani on es recullen diverses disposicions relatives a la regulaciˇ de les cases i a la competŔncia dels oficials de la Cancelleria, a mÚs d'altre tipus de disposicions, en catalÓ, llatÝ i castellÓ. La taula Ús de mÓ diferent a la del copista i fa referŔncia a una foliaciˇ en xifres romanes que no tÚ cap relaciˇ amb la del volum, segurament copiada de l'original, com tambÚ deu tenir aquest origen la nota que segueix a la taula on s'esmenten els personatges vinculats al c˛dex que servÝ d'original per a aquesta c˛pia, i que estan ambdˇs documentats a la primera meitat del s. XVI (Viladamor es documenta fins al 1585)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3748
Location in volume ff. 9v prel. + 1-15 + 23v-33 + 34v-45v + 50-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (III)
Language catalÓ
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9v prel.] Libro de las ordinaciones Delos Reyes de Aragon
rubr.: [ 1] Incipit liber in quo sunt continuata institutio officialium regiae canccelleria et stilus illius nec no pragmaticae et prouisiones regie per serenissios reges aragonum factam fauorem regiae cancelleria et offici alium illius del canšeller
text: Per tal cor magestat real de grau molt gran es … [ 15] … si tal no era en aquelles ninguna fe no sia hauda
rubr.: [ 23v] Dela manera descriura letres a diuersas persones
text: PER tal com en lettres scriuidores lesquals per nos … [ 33] … en nobleits volem a aquells egregi ser scrit
rubr.: [ 34v] Ordinationes super Regia cancelleria
intitulatio: Petrus dei gratia rex etc.
salutatio: fidelibus magistro rationali … salutem et gratiam ecce.
dispositio: quod nos habita informatione veridica de emolumentis (…) sub hac forma per pasaren estament et en ordinatios la quitacio les pagues fašen vol e ordena … [ 37v] … en altra manera que nols sia feta certificacio ne per so seguent compte quo circa volumus vobis quod dicimus (…) aduersantibus nullo modo. Dat. Barchinona xx die marcij anno anatiuitate Domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo quarto. Rex P.
rubr.: Ordinationes super cancellaria regia sollicitator canc.
intitulatio: Nos P. dei gratia Rex aragonum ecc.
dispositio: sirca quodam conseruentia vtilitatem scribania nostra … [ 39v] … in cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo munitam Dat. Barchinone xj die septembri anno a natiuitate domini Millesimo Trecentessimo septuagesimo quarto Rex Petrus
rubr.: Ordinatio deles quitacions y vestits y altres extraordinaris carregat sobre lo dret del sagell dela scriuania del seynor Rey
dispositio: Lo nostre Rey mane que la present ordinatio comenšas lo primer dia del mes de noembre (…) del any (…) mill trescents setante y dos … [ 45v] … y de alguns capellans i xandres dela capella del dit seynor
rubr.: [ 50] Ordinatio feta per lo seynor Rey en pere sobre lo dret de segell dela scriuania del seynor Rey
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu
dispositio: Lo seynor Rey per posar en estament que les persones de cosa [sic] sua … [ 54] … segons que dels altres demunt inšerts es estat per nos promes e Jurats. Rex Petus [sic]. Die Jouis ix aprilis anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo octauo (…) Michaelis domini Regis secretarij nomine ipsius domini regis recipient.
Condition extractes
Note extracte de la tercera part de l'obra; els primers capÝtols van correlatius com al model, els darrers venen d'altres indrets, mÚs avanšats: els ff. 1-15 corresponen als cap. “De canceller” a “De la manera de sagellar ab segells de era e ab bulla” de la tercera part de l'obra. Es transcriuren alguns capÝtols: “Del canceller”; “Del vicecanceller”; “Del offici del prothonotari tinent los segells”; “Dels aiudants de la scrivania”; “Dels scrivans secretaris”; “Dels misaties de la verga de la Cancilleria”; “Del scalfador de cera”; “Dels segelladors de la scrivania” i “De la manera de segellar ab segells de cera ab bulla”; segueixen altres disposicions emanades als ss. XIV-XVI; als ff. 15-23v, en llatÝ: “Super ordinatione domus sua” i “Littera missa…”; la disposiciˇ que ocupa els ff. 34v-37v comenša en llatÝ al f. 34v i desprÚs es tradu´da al catalÓ; als ff. 45v-50 es transcriu una pragmÓtica en llatÝ del rei en Pere de 27 de marš de 1375
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4232
Location in volume ff. 54v-167 i 235v-240
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ
Language catalÓ
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del se˝or Rey
pream.: A xxxj del mes de octubre del any dela nativitat de nostre se˝or Mil trecents Vuytante presents en Bernat de Bonastare prothonotari francescs palicer sriua frare anthoni de siges loctinent de capella maior Barthomeu oliuer … fo publicada la ordinatio de ius scrita enlo palau menor del dit se˝or Rey dela Ciutat de Barcelona
dispositio: Com la scriuania del se˝or rey sia encarragade tant de quitacions … [ 240] … eno en altra manera prestats tots actes per ells faedors sien nulles. Plau al se˝or Rey
Note conjunt de disposicions que abasten des del 1380 fins al regnat de Carles I d'Espanya en catalÓ, llatÝ i castellÓ; la darrera disposiciˇ amb text en catalÓ s'acaba al f. 240. En resum, la distribuciˇ dels textos Ús la segŘent (si no s'indica cosa en contrari, sˇn en catalÓ): ff. 54v-58 “Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del se˝or Rey ” i f. 58 “dela restitušio quel se˝or Rey feu anguillem oliuer de son loch en offici de secretari” de 1380; f. 58v “Dels peticioners e dels verguers” de 1381; ff. 58v-59v “Dels capellans que sien vij” de 1382; ff. 60-62 de “Pragmatica quel se˝or Rey don Joan stant duch (…) sobra la p\rio/ritat dels officis de sa casa” en llatÝ i catalÓ de 1384; ff. 62-63 “Pragmatica e confirmacio daquella sobre la prioritat dels scriuans de manament ede registre e per conseguent de tots officials dela casa dell se˝or Rey” amb el text en llatÝ de 1384; ff. 63-67v “Ordinatio feta per lo senor Rey en marti sobre los scriuans de manement volent que sien xviij en nombre eno mes” sense any; ff, 67v-69 “ordinatio super manulentis” text en llatÝ de 1406, del rei MartÝ, en llatÝ; ff. 69-73 “Declaracio donada perlo se˝or Rey en lo fet dels scriuans qui son trobats en llurs cases y no seguexen” de 1408, del rei MartÝ; ff. 73-96 “Salaria exhigenta pro jure sigilli” s.a. i sense especificaciˇ de qui la promulga, en llatÝ i catalÓ (relaciˇ de sous); ff. 96v-97v “Pragmatica adauersus eos qui non curat extra here seu recipere gratias remissiones et alias scripturas vt ius sigillo non soluant”de 1352, del rei Pere, en llatÝ; ff. 97v-98 “Licentio concessar Regijs scribis se muišem congregandi pro negotijs eorum et capitula et ordinationes faciendi pro eorum officio” del rei MartÝ de 1397 en llatÝ; ff. 98-99 “Scriptorum Regiorum licentia congregandi et priores eligendi” del rei Ferran de 1412, en llatÝ; ff. 99-159 disposicions del rei Alfons datades el partir de 1426, la major part en llatÝ, llevat de les dels ff. 115r-v “Pro Regia scribania sigilli exactione et taxatione” i f. 116 “Pro eadem” ambdues de 1449 amb la r˙brica en llatÝ i el text en catalÓ i les tres ordinacions dels ff. 122-124 “Super eodem”, “Super recuperatione Juris sigili” i “Super eodem” de 1446, que sˇn en catalÓ malgrat que la r˙brica sigui en llatÝ; les dels ff. 127-128 en catalÓ i llatÝ, les dels ff. 129r-v, 130r-v 135r-v que sˇn en catalÓ; ff. 135v-137 en llatÝ i catalÓ; ff. 127-138v, 138v-139, ff. 144-145, 146v-149 i ff. 149v-150v en catalÓ i des del f. 150v fins al f. 159 en llatÝ del mateix regnat; als ff. 159-165v diverses disposicions, la primera de 1372, del rei Pere; als ff. 165v-167 “Stil quis serua enla cort del se˝or Rey enlas transportations dels officials dela ploma latina se fan enla manera seguent šo es” en catalÓ; als ff. 167-169 “Pragmatica in fauoren Regia escribaniae” de 1459 del rei Joan en llatÝ, i tambÚ sˇn en llatÝ les disposicions d'aquest regnat que arriben fins al f. 181; als ff. 181v-201, textos del rei Ferran en llatÝ i castellÓ; als ff. 201-235 disposicions de Don Carlos en castellÓ, llatÝ i catalÓ; als ff. 235v-240 disposicions que comencen: “De dret de segell eque nos pusque alienar. Jacme primer enla Cort de Tarragona” amb les confirmacions d'Alfons II en la cort de Montsˇ, de la reina Maria en la cort de Barcelona i del rei MartÝ en cort de Barcelona (de la qual se'n transcriuen tres capÝtols”; als ff. 240-245 disposicions en llatÝ; als ff. 245v-251v textos en llatÝ de la reina Juana i de Don Carlos; als ff. 252-260 en castellÓ de Don Carlos; als ff. 260-266 en llatÝ de Don Carlos; i de Felipe II als ff. 266v-268 en llatÝ i ff. 268v-269v en castellÓ Carles I
Record Status Created 2000-03-17
Updated 2016-01-26