Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2488
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 100 | Antic Mazarin, Ancien Fons 9990
Title of volume MAISON ROYALE | DE | PIERRE III ( al teixell, gravat en daurats)
Copied 1601 - 1661 ad quem

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-261 + 9 + II (els folis inicials i finals són guardes de la relligadura)
ff.: II + 370 + II (errades a la foliació)
Collation 1-1820 1910/
Page Layout 2 columnes
27 línies (f. 2)
Size pàgina 342 × 232 mm (f. 2)
caixa 242 × 161 mm (f. 2)
columna 242 × 75 mm
Hand itàlica del s. XVII
Watermark croissant amb lletres inscrites, dues “AA” (al cos del volum) (semblant a Briquet 5248, Catania: 1599;)
cercle amb remat i les lletres "AG" inscrites (al cos del volum, f. 262)
lletres “D & C BLAUW” (a les guardes)
Pictorial elements Altres: sense decoració, llevat de les primeres paraules del text que són en cos més gran
Other features Justificació:
Pautat: línies verticals a mina de carbó
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Perforacions: sense senyals de perforacions
Reclams: horitzontals al peu de la segona columna, arrenglerats amb el marge exterior, falten a partir del setzè plec
Condition volum foliat en xifres aràbigues, amb alguns errors: substitueix la centena del dos cents per i00, i01, i02, etc., del i99 passa, com seria correcte, al 300, però segueix amb el 201, 202, etc. Els nou folis que segueixen al text són del mateix paper que el volum i van romandre en blanc, de fet al darrer quadern se li ha tallat la segona part, per aquesta mateixa raó
Binding mitja relligadura amb el llom d epellamb quatre nervis i daurats, plans de cartró; talls gravats i daurats
Previous owners (oldest first) Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 485 1661 ad quem
Paris: Bibliothèque Royale 1682 a quo (inv. Clément)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 100 de la BNP. Ordinacions de Pere III (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 59 , n. quart grup
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:142 i 301
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005024.html vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3734
Location in volume ff. 1ra-177rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey Darago de Ualencia … e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio e regiment molt sepertany ala diligencia del president que ales coses faedores … [ 3ra-rb] … entot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Dat Barchne [sic] Quinto decimo kalendas [f. 3rb] Nouembris Anno domini millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: [ 3rb] Dels maiordomens
intitulatio: Vtilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat esser molt necessari … [ 177rb] … ensemps ab lo capitol dela nostra ordinacio, qui fara per loffici que tendra per Nos
epíleg: Aci fenexen les ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey Darago sobre Lo regiment e tots Los officials dela sua cort
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3735
Location in volume ff. 177va-200ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177va] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago dela manera con los Reys Darago se faran consagrare e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey Darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment … [ 200ra] … de taliar [sic] denant lo Rey, e deportar lo taylador dela sua vianda, e deventayl en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3736
Location in volume ff. 200rb-208rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200rb] Ordinacio feta per lo dit Sr. Rey dela manera com les Reynesdarago se faran consegrar, e los Reys Darago les coronaran
dispositio: Scrit es enla sancta scriptura que apres totes les coses creades Deu omnipotent crea lom … [ 208rb] … de tallar denant la Reyna, e de portar lo taylador dela sua vianda, e de ventayl en qual temps vulla que sia
epíleg: Aci feneix la ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e sernyor lo senyor en Pere terç Rey Darago dela manera con los Reys e Reynes Darago se faran consergar es coronaran
Note segueixen a aquest text les Adicions i declaracions dels reis d'Aragó; les del rei Pere III (ff. 208v-293v), les de Joan I (ff. 294-298), les de Martí I (ff. 298v-334v), les de Ferran I (ff. 335-345) i les d'Alfons V (ff. 345v-361v)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8074
Location in volume ff. 208va-260vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Note conjunt d'ordinacions que detallem una per una
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8071
Location in volume ff. 208va-296va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5549
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó: addicions del rei en Pere
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208va] Addicions e declaracions fetes e ordonades per diuersos Reys Darago sobre les ordinacions detots los officials dela cort. E Primerament les addicions fetes per lo damunt dit Senyor Rey en Pera terç
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago de Ualencia … e de Cerdanya
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyals hauer salaris … [ 209ra] … que daqui auant poguessen vsar sens atorgament nostre, o, de nostre succehidor
rubr.: Offici del Maiordom
text: Fo declarat no es atrobat nengun temps, si lo cap no se alegre … [ 296va] … ans vol que aquells ne sien exceptats e de tot en tot remoguts
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8072
Location in volume ff. 296va-297rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5543
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Pragmàtica que feu sobre la prioritat dels oficis de sa casa
Language català
Date promulgat 1438-08-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 296va] Ordinacio feta per lo Senyor Rey don Joan sobre la prioritat dels officials de casa sua
pream.: P3er posar en estament e ordinacio e foragitar que questions ni dubtes de prioritat de officis nos seguesquen … volem e manam esser feta la ordinacio seguent
dispositio: Primerament volem [f. 296vb] e ordenam que com per nos sia algu reebut de casa nostra en qual sevulla offici e aquell per sa neglicencia no curara de fers se scriure en carta de racio … [ 297ra-rb] … manam esser publicada e registrada en lo libre de les ordinacions de casa nostra. A xxxixo. dies del mes dagost del any M.CCCC.xxxviijo fo publicada la present ordinacio (…) en la Aljafaria de Çaragoça
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8073
Location in volume ff. 297rb-298rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4162
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Pragmàtica que feu en la cort, estant Duc, sobre la prioritat dels oficis de sa casa
Language català
Date promulgat 1384
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 297rb] Pragmatica quel sor Rey don Joan stant Duch feu en la cort dela declaracio per lo senyor Rey en Pere pare seu ab sa letra a ell feta sobre la prioritat dels officis de sa casa
intitulatio: Nos Jnfans Joannes Serenissimi domini Regis primogenitus … Comesque Ceruaria
text: Ad perpetuam rei memoriam … [ 297vb] … subinsertam Litteram in testimonium veritatis
intitulatio: Lo Rey
salutatio: Molt car primogenit etc.
datatio: Data en Muntço sots lo segell nostre secret a xviij de Janer del any M.CCC. Lxxxiiij. Rex Petri
dispositio: Nos igitur ordinationem et declarationem regiam … [ 298rb] … et nostro sigillo pendenti iussimus commnuriri Dat. in Loco Almunia sanct Joannis, vicesima octaua die Januarij anno à nativitate domini M.o CCC.o Lxxxo quarto primogi.
Note text escrit gairebé tot ell en llatí
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8075
Location in volume ff. 298va-208rb [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4774
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort
Language català
Date promulgat 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 298va] Aci auall apparen les ordinacions dela casa del senyor Rey don Marti fill del damunt dit Rey en Pere terç e frare del dit Rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit senyor Rey en Marti sobre les quitacions e vestirs de tots los officials dela sua cort e de les hauers que deuen tenir en son seruey
pream.: Lo senyor Rey en Marti volent posar en bon orde e estamen la casa sua reyalt … ques faça albarans de vestir atots aquells quils hauran guanyats per lo temps que hauran seruit
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: Primerament sia fet compte a .ij. Maiordomens cauallers … [ 208rb] … mas que nols sia fet comte en absencia, si donchs no eren per affers de La Cort
Note errada a la foliació
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8076
Location in volume ff. 208rb-217rb [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5544
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa
Language català
Date promulgat 1407-03-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208rb] Ordinacions de temps del dit Senyor Rey en Marti faents per Los capellans e capella dela sua casa
pream.: Jn nomine domini Amen. Lany dela Natiuitat de nostre Senyor M.CCCC.vijo Diluns a xxviij dies del mes de Mars apres que foren dites vespres … [ 209rb] … Los desus dits capellans cantors e scolans e altres qui vendran e seran en son seruey e de sa capella
dispositio: Primo volgueren e ordonaren que sia escrita en lo libre ara nouellament comprat per los dits procuradors la ordinacio deles offertes … [ 217rb] … E si sera gentil hom, o, gentil dona paga de dret .x. florins en la manera damunt dita
Note errada a la foliació
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8077
Location in volume ff. 217va-234vb [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5545
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc.
Language català
Date promulgat 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217va] Ordinacions e declaraçions fetes per Lo Senyor Rey don Marti entre lo Tresorer de casa sua ab lo Batle general e entre los seus Alguatzirs e homens del offici ab los iusticies e altres officials locals e iutges delegats, e entre Los scriuans de casa sua, e dels salaris a ells pertanyents
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de Deu Rey Darago de Valencia … e de Cerdanya
pream.: Per leuar scandells e inconuenients entre los nostres officials … [ 217vb] … e altres per part dela ciutat de Valencia e nostre Prothonotari en Ramon Çescomes
tit.: Del Tresorer e Batle general
dispositio: E volents prouehir primerament a alguns debats que molt souint se segueixen … [ 234vb] … Manant a aquell que la present ordinacio continuas e mestes en scrit. La qual fon publicada per Lo dit scriua de racio lo desus dit any en Lo loch de St. Feliu de Lobregat a xxxi. dagost, e continuada en lo principi dela dita carta de racio
Note errada a la foliació
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8078
Location in volume ff. 235ra-244va [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5546
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions sobre lo viure dels oficials de casa sua
Language català
Date promulgat 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 235ra] Aci avall apparen les ordinacions fetes per lo senyor Rey en Ferrando sobre lo viure dels officials de casa sua
tit.: Quels officials de casa del Senyor Rey cascun any sien tenguts de confessar e conbregar
dispositio: En lany de nostre senyor Mo.CCCC.a xiija stant Lo senyor Rey en Ferrando dins lo seu palau reyal en la ciutat de Barcelona feu publicar la ordinacio deius scrita, feta e ordonada per ell sobre tots los officials maiors de casa sua … [ 244va] … Lo primer scriua ordinari del dit offici de Maestreracional succeheix per Loctinent del dit offici
Note errades a la foliació
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8079
Location in volume ff. 244vb-245ra [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5547
Desconegut. Estil de cort antiquat (abans del regnat del rei Alfons el Magnànim)
Language català
Date compilat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 244vb] Estil de cort antiquat en la cort de tots los los [sic] Reys Darago predecessors del Rey Alfonso quart
dispositio: enles transportacions dels officials ço es Que transportant se vn official de son offici en altre offici … [ 245ra] … no deuen ni son tenguts de pagar Dret algu de scriure al dit scriua de racio
epíleg: Açi fenexen los estils dela cort del Sor. Rey
Note errades a la foliació
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8080
Location in volume ff. 245rb-260va [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4161
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions: Levament fet pel rei sobre els oficials de la seva casa (quitacions, provisió, vestir i drets pagats en diners)
Language català
Date promulgat 1418 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 245rb] Leuament fet per lo señor Rey Alfonso quart dels officials de casa Del dit senyor axi de cauall com de peu de llur quitacio. prouisio. vestir, e drets pagats en Diners. Als quals es fet comte de vn any segons ques segueix
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: Primo deu esser fet a dos Maiordomens ço es si son nobles homens … [ 260va] … los carrechs dela scriuania deduyts .vij.o CC sols del Canceller - xciiija cx sols.
Note errades a la foliació
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8081
Location in volume ff. 260vb-261rb [sic]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5548
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya
Language català
Date promulgat 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 260vb] Leuament dela conquesta de Serdenya
pream.: Hauda deliberacio lo senyor Rey Alfonso ab los barons, cauallers e ciutadans … pera complir e hauer a ma dela corona reyal lo dit Regne
dispositio: Primerament son menester M. homens a cauall … [ 261rb] … e altres coses prenent ho grassament a bon arbitre xv. M florins Sumant tot .ccxliiijM. lxxxxij florins. Deo gratias
Record Status Created 2000-03-15
Updated 2014-04-20