Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2485
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/680 | Antic K 55 | Antic 12-4-6 | Antic 9-5-1 | Antic 680
Title of volume [ORDENAN] DE LA CASA REYAL DEL REY DON PE[DRO] ( en uns bocins de paper antic enganxats al llom, a tinta marronosa)
Ordina regis arag ( al tall superior en tinta)
Copied 1451 - 1500 (lletra)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 prel. s/n (taula) + 1 s/n + j-lxxxi + 1
Collation 14/2, gairebé després del llom, afegit posteriorment a la còpia del volum duu els índexs, per una mà del s. XVII [?]; a18 b16 c-d18 e16 f-[h]18 [j]16 k18 [l]8/2 resta de folis trencats
Page Layout 2 columnes (f. 3ra prel.)
50 línies (f. 3ra prel.)
Size pàgina 303 × 216 mm (f. ii)
caixa 200 × 125 mm (f. ij)
caixa 262 × 160 mm (f. 3 prel.)
columna 262 × 88/77 mm (f. 3 prel.)
Hand humanística de la segona meitat del s. XV (cos del volum)
lletra de finals s. XVI (taula afegida al començament)
Watermark creu dins d'una llàgrima amb un motiu al peu que no es veu bé (podrien ser lletres)
cap d'home amb rínxols i antena amb aspa (al cos del volum, f. iij (podria haver-hi dos motius diferents d'aquesta imatge al cos del volum, l'altre es veu bé al f. clxxviiij))
columna amb creu (f. lxxxiij)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: caplletres principals embotides en blau i vermell i punts decoratius blancs, la filigrana és molt delicada i té boletes menudes dibuixades en blau i vermell; al f. i inicial de set unitats de pauta amb decoració afiligranada a ploma vermella que es perllonga pel marge; al f. cviiiv de cinc unitats de pauta -sense filigrana- i de quatre unitats de pauta als ff. cxxiii i cxxviiiv; els paràgrafs duen inicials de dues unitats de pauta
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom, les línies verticals i horitzontals arriben als talls, en el primer plec pauta tabeliònica que només marca els marges verticals
Perforacions: perforacions fetes amb un punxó, visibles a frec de tall, sobretot en els marges verticals
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: verticals descendents, sobre la línia del marge interior de la caixa, en el quadern “d” decorat amb un traç de tinta vermella, en el quadern “j”, mateix traç però molt fi
Condition volum en molt bon estat tot i alguna taca d'humitat i brutícia als marges. La foliació és en xifres romanes antiga, potser de la mateixa mà que va numerar els quaderns. Al començament trobem un ternió, sense foliar, afegit al s. XVI amb la taula del volum. En blanc els ff. 1v prel., 6r-v prel., f.1 prel. del volum antic i darrer foli antic del volum. Signatures de quadern alfanumèriques no sempre visibles, en l'angle inferior extern, tallades
Binding cuir gravat en sec cobre fusta, restes dels dos fermalls en cinta de seda forta i ferro. Guardes captives de pergamí
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (segell al començament)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 56 , n. quart grup
Note Anotacions modernes a llapis amb les antigues signatures a les guardes captives. Al primer foli del quadern preliminar una mà maldestre i posterior a la que copià la taula ha transcrit una nota biogràfica sobre el rei Pere IV extreta de la crònica de G. de Vagaz: “Don Pedro el 4. fue dicho el Cerimonioso porque fue tan cuydadoso de tener su corte muy ordenada que mando buscar por todos los reynos christianos todas las ordenancas de las casas reales que pudo alcançar y de todas ellas escogio la flor y despues en su lleno consejo año 1343 mando las reconocer y examinar y publicar las despues y seguir por toda su corte fray Gauberte en su vida en el prinçipio”.

En el primer foli antic del volum, en blanc, al verso hom anotà “189”, número real de folis del volum, incloent els de la taula preliminar

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3722
Location in volume ff. 1 prel.-5vb prel. + i-cviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2 prel.] Tabla dels Capitulos dels [sic] ordinations fetes per lo molt Alt Senyor enpere terç Rey darago Sobre lo Regiment de tots los officis dela sua Cort
índex: [ 2ra prel.] Primera ordenança… 1 Dels mayordoms … 2 … [ 5vb prel.] … ordinatio feta per lo Senor [sic] Rey don Johan sobre la prioritat dels officials de casa sua. 180.
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago sobre lo Regiment de tots los officis dela sua cort
intitulatio: N7os en pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia … de Rosello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ iiv] … en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volen esser obseruades
datatio: Datum Barchinone Quintodecimo kalendas Nouembris Anno dominj Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Dels maiordomens
dispositio: U3Tilitat e ornament de nostra Cort real concernents hauem corregit esser molt necessarj que algunes coses … [ cviiiv] … dela nostra ordinacio qui fara per lo offici que tendra per nos
Note al peu del f. 5v prel. “Pracmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort dela declaratio per lo Senyor Rey en pere pare seu ab letra aell feta sobra laprioritat dels officis de su [sic] casa”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3939
Location in volume ff. cviiiv-cxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N5Os En pere per la gracia de deu Rey darago de ualencia … de rossello e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat Real pertanyer que aquel qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ cxv] … azj com veem quels Emperadors prenen la Roma [sic] la principal Corona la qual Ciutat es cap de llur Jmperij Dada en Valencia a xx dies de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor M ccc l iij
text: [ cxvi] E4M peramordaço [sic] ordonam que en la Semmana [sic] ans dela festa quel Rey se deura coronar lo Rey dejun tres dies … [ cxxiii] … e de ventall enqual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3940
Location in volume ff. cxxiii-cxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiii] Ordinacio feta per lo senyor Rey dela manera com les Reynes de arago se faran consegrar e los Rey [sic] de Arago les coronaran
text: S3Crit es en la sancta scriptura que apres totes les coses creades … [ cxxviiiv] … de ventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3723
Location in volume ff. cxxviiiv-clxxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiiv] Addicions e declaracions fetes e ordonades per diuersos Rey [sic] de arago sobre les ordinacions de tots los officials dela Cort e primerament les addicions fetes per lo damunt senyor [sic] Rey en pere terç
intitulatio: N4OS en pere per la gracia de deu rey darago … de rossello e de cerdanya
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis … [ cxxviiii] … vsar sens atorgament nostre o de nostre succehidor
rubr.: Offici del maiordom
text: L3O declarat no es atrobat negun temps … [ clxxxv] … E volem que daço gracia alguna de nos no pugue obtenir. La qual ordinacio nostra manam esser pubblicada e registrada en lo libre deles ordinacions de casa nostra
testimonis: A xx viijo dies del mes Dagost den any M ccc L xxx viijo fo publicada la present ordinacio presents mossen Garcia de sese mossen Garcia lopez de luna Maiordomens de casa del dit Senyor mossen Galceran de Vilanoua en Galçeran de matero scriua de mon offici qui aquella publica e legi en presencia de molts en la Aliafferia de Çaragoça
rubr.: Prachmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort de la declaracio per lo senyor Rey en Pere pare seu ab la letra a ell feta sobre la prioritat dels officis de sa casa
Note els darrers documents són de Joan II, entre ells una Prachmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort dela declaracio per lo senyor Rey en Pere pare seu ab la letra a ell feta sobre la prioritat dels officis de sa casa que està tota en llatí llevat d'aquesta rúbrica. Duu la data de M ccc l xxx iiij 28 de gener
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2016-01-24