Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2460
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1-VI-25 (d)
Title of volume COR[TES] | DESD[EL] | Rei Don | Alfonso […] ( a ploma, al llom, en la posició del teixell)
Imprint València: Jorge Costilla, 1511-05-13

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 24 (= [i]-xxiii + 1) (fol. original de l'imprès, no hi ha foliació moderna que compti tots els folis del volum)
Collation a-c8
Page Layout 2 columnes
55 línies (f. 5v)
Size pàgina 370 × 257 mm (f. 5)
caixa 277 × 180 mm (f. 5v)
columna 277 × 80 mm (f. 5v)
Font gòtica
Pictorial elements gravat a la portada amb l'escut dels reis catòlics sostingut per dos àngels i al peu el títol de l'obra; al final, gravat amb la marca de l'impressor; caplletres gravades, amb decoració vegetal senzilla; al final gravat amb la marca de l'impressor
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i forats de bibliòfags que no afecten el text. Sense errades ni a les signatures de quadern ni a la foliació
Binding en pergamí flexible amb solapes, deteriorada
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1339 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (b). València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 1345 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Note volum on s'apleguen nombrosos impresos (no resenyem les corts de 1528, 1539 i 1545)); al foli final, originàriament en blanc, hi ha anotacions sobre assumptes jurídics referits a les disposicions del volum fetes per una mà del s. XVI. Al capdemunt de la portada en lletres de gran format, tallades: “ANNO D.X” escrit a ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3323
Location in volume ff. ira-xxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ir] Furs e Actes de Cort fets perlo Senyor Rey don Ferrando enla vila de Monço enlany Mil cincents y deu
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia. enles corts generals per sa majestat alli celebrades als Regnes de Arago e Valencia e principat de Cathaluya [sic] Enlany de nostre senyor .M.d.x.
intr.: G9Ran cura solicitut. y diligencia deuen tenir los Reys … [ iirb] … volem hajen loch enles questions sdeuenidores
tit.: Rubrica prima. Rubrica de dret de peatge.
text: C4Om per fur per nos fet: e atorgat enles Corts … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis / publicatis. et juratis mandauit michi Michaelis Uelasquez climent in cujus posse dictus Dominus Rex et omnes redicti firmarunt. et viuit Anthonius Augustini Uice canceliarius (…) Jn Curie Ualencie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria: foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualencia: per Gorge Costilla: a tretze dies de Maig: del any Mil Cincents. y onze.
tit.: [ xxiiira] Taula dels Furs Actes de Cort.e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines:
índex: Primerament de dret de Peatge: en la primera pagina: ala segona carta. … [ xxiiiva] … Item la offerta a.xix. cartes en la.ij. pagina. Deo gratias. Con priuilegio
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1416
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-17 (c)
Title(s) in copy FURS | DE VALENCIA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: ii-xxiii + 1 (fol. ant. de l'imprès)
ff.: 306-326v (fol. moderna del volum amb algunes errades: el f. 314 està repetit i manca el f. 363)
Collation a2-8 b8 c1-7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 409 × 276 mm (f. a2)
caixa 270 × 180 mm
columna 270 × 80 mm (f. 306rb)
Font gòtica
Watermark tisores (15)
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres de quatre unitats de pauta, llevat de la primera, de nou, tot imprès a una sola tinta
State exemplar sense portada
Condition taula relligada al final del volum. Foliació amb algunes errades: els ff. 115, 244, 264, 267 i 314 són repetits i manca el f. 363
Binding moderna
Previous owners (oldest first) València: Convent dels Carmelites Descalços (ex-libris: “De los padres carmelitas descalzos de Valencia” (f. 11))
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1999), Inspecció personal
Sabaté (1999), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3146
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancellería: 616
Title(s) in copy FUEROS | y Ordinaciones | de var.s Reyes ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 14 prel. + 1-321 + II (volum complet)
Size pàgina 384 × 272 mm
× mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, en bon estat
Binding pergamí sobre cartó amb tires de badana
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note anotacions marginals a tinta

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2179
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 14(3
Title(s) in copy FURS DEL REY | EN JACME I | CORTS DE VALENC | FINS A . MCDXLVII. ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: [i]-xxiii + II
Collation a-b8 c1-7
Size pàgina 368 × 270 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, mínimes taques de brutícia. Amb foliació original impresa sense errades; del foli signat c iiii no es veu més que part de la signatura, mal tintada; manca el f. final del darrer quadern, que segurament era en blanc
Binding antiga, pell sobre cartró amb daurats; talls jaspiats en blau; llom desprès
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (segell)
Associated persons al final una genealogia transcrita per Joan Alamany, notari
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Note relligat amb d'altres impresos: segueixen els Furs i actes de cort de 1528 14 ff. (València: Francisco Diaz Romano, 30-4-1539), els de 1533 20 ff.(id. 4-6-1539) i els de 1542 25 ff. (València, Joan Mey 2-6-1545); al final hi ha un foli amb una genealogia manuscrita dels reis d'Aragó i dos folis de guardes. La genealogia està transcrita en un foli de paper afegit al volum, amb els marges restaurats amb tires de paper, comença amb el rei Ramir i acaba amb Felip, fill de Carles i és en català, segons la rúbrica fou “trasladat” per Joan Alamany, notari públic de València el 28-5-1559. Una mà posterior va continuar fins a Felip IV i encara una altra afegí una nota sobre la data de la seva mort (1665) i referències a D. Carles. Al verso del penúltim full hi ha un segell quadrat amb la divisa: “MENTE HUNC SEMPRE HABE, | CUNCTIS HOC VTERE REBUS | RERUM EST VITA MODUS, | HOC SINE, CVNCTA NIHIL” una corona de llorer dins de la qual dues mans que sorgeixen dels núvols sostenen un compàs obert entre els braços del qual hi ha una corona i un ceptre

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2180
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 19(3
Title(s) in copy CURIARUM | REGNI | VALENTIAE | TOM. I ( al teixell gravat amb lletres d'or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: [I]-xxiii + I
Collation a-c8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 392 × 265 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Sense errades. Són en blanc els ff. a1v i c8r-v
Binding pasta espanyola ss. XVIII-XIX, llom amb sis nervis amb daurats; teixell vermell amb lletres gravades; talls vermells
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (segell)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 1:523 , n. 1587
Note al verso del darrer foli, en la columna deixada en blanc, en llatí s'han transcrit prediccions astrològiques relatives a l'any 1524. Té poques anotacions marginals i senyals de lectura. Relligat amb d'altres impresos

Record Status Created 1999-07-16
Updated 2011-12-19