Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2438
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Ordinacions de la cort
Incipit & Explicits text: A memoria eternal en plena dispensacio de regiment
Date / Place promulgat 1344-10-18
traduït 1344
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Traductor: Mateu Adrià, notari
Compilador: Mateu Adrià, notari
Associated Texts Versió de texid 1399 Jaume II, Rei de Mallorca, Leges Palatinae, compilat 1311 ad quem
texid 5193 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenança sobre el salari dels veguers, promulgat 1366 ? - 1387 a quo
texid 4786 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre l'ofici de conestable, promulgat 1387 a quo
texid 5484 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre l'ofici de l'atgutzir, promulgat 1387 a quo
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 68.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 68.1.1
Editat a: Gimeno et al. (2009), Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós 49-239
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:348
Tractat en: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona
Tractat en: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 33 , n. 50
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 5:(ed.)
Note Schena esmenta un còdex català perdut que era a la biblioteca del Magnànim
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
PROTOCOL
OFICIS
Number of Witnesses 33
ID no. of Witness 1 cnum 497
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 91-V3-6 (BITECA manid 1347)
Copied Barcelona [?]: 1341 - 1360 (Catàleg)
Barcelona: 1351 - 1375 (Kraus)
Barcelona (Schena): 1351 - 1400 (Schena)
Location in witness ff. ira-xcvva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Ordinatios fetes per lo seỹor en P terc rey darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
Incipit & Explicits tit.: [ 2ra prel.] Ordinacions fetes per lo senyor rey en .P. terç rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort. Rubriques
índex: Dels maiordomens .ij … [ 3ra-b prel.] … Dela manera com les reynes | darago se faran consegrar e los reys darago les coronaran .cx
rubr.: [ ira] Ordinations fetes per lo senyor en .Pere. terç darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: N11OS en Pere per la gracia de deu Rey Darago de valencia … e Conte de Barçalona de Rosello e de Cerdanya
dispositio: A memoria eternal e dreta dispensatio de regiment molt se pertany ala diligencia del president que a les coses faedores e als officis regidors … [ ijrb] … ans aquelles en tot ço que a les dites nostres ordinations no seran contraries uolem esser obseruades. Datum barchinone .xv. kallendas. nouembris. Anno domini .mo. ccco. Quadragesio .iiijo
rubr.: Dels maiordomens
text: U9Tilitat e ornament de nostra cort real concernens hauem cogitat molt esser necessari que alcunes coses que per loffici de maiordom ça entras degudament sens contitucion real … [ xcvva] … dela present nostra declaracio ensemps ab lo capitol dela nostra ordinatio qui fara per loffici que tendra per nos
ID no. of Witness 2 cnum 2258
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Ms. sense signatura (BITECA manid 1697)
Copied Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo (primera part)
1355 a quo (segona part)
Location in witness ff. i-cl
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago sobra lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
intitulatio: N6Os En .P. per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ij] … en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volen esser obseruades
datatio: Datum [f. ijv] barchinone Quintodecimo .kalendas. nouembris. Ano. domini Millesimo. Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Des Maiordoms
text: U4oluntat e ornament de nostra cort real … [ cl] … ensemps ab lo capitol dela nostra ordinacio qui fara per lo offici que tendra per nos
ID no. of Witness 3 cnum 3747
City, library, collection & call number Cagliari: Archivio di Stato, Manoscritti di Biblioteca Ms. 1 (BITECA manid 2492)
Copied Barcelona [?] (Schena): 1351 - 1450
Barcelona: 1391 - 1410 (Avenoza (filigranes))
Location in witness ff. i-cxiii + 2 s/n
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits intitulatio: [ i] [N]6Os en pere per la gracia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorques de Cerdenya de Corcega e Conte de Barçalona [sic] de Rosello e de Cerdanya [sic]
intr.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment molt se pertany ala diligencia del president [sic] que ales coses faedores e als officis regidors sufficiens officials aordon als quals officials singularment e departida sengles officis a cascun coman a regir … [ ii] … E si alscunes ordinacions o obseruacions stan daquj sol que no contrasten a aquestes nostres ordinacions aquelles per aquestes reuocar no entenem ans aquelles en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser obseruades
datatio: Datum Barchinona xv kalendas Nouembris. Anno dominj M.º cccº Quadragessimo .iiij.º
tit.: De maiordom … [ cxiii] … [c]3Onsiderants que aytal dia aquell redemptor nostre ihesu christ lo cors seu als apostols reebedor liura ela sanch sua sacrifica e aquella abeure sots specia liura de vi. E encara considerants que aquella njt fonc trahit e ell mateix per .i. dels seus ho testiffica si esser liurador dela qual cosa no poca contristacio entre ells fonch nada lauors esser hauem lest perque no sens raho ia la passio. Aquest dia representar deuem. Perque ordenam que lo realtar [sic] ystoriat hi sia posat els paraments e vestiments vermells mjllors ab .iiij. capes sien tenguts perla qual cosa encara vna creu enlo mig sia posada del realtar e los bacins
text: [u]2Tilitat e ornament de nostra cort Real concernens hauem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per loffici de majordom
tit.: [ 1 post. s/n] taula … [ 2v post. s/n] … quels de consell no partesquen sens licencia .lxxxx.
Condition incomplet, manquen els capítols 3, 57, 100-103
Note La taula no inclou tots els capítols del manuscrit i es va fer quan ja s’havia perdut text del volum. El manuscrit no transmet les Ordinacions sobre la coronació
ID no. of Witness 4 cnum 495
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 99 (BITECA manid 1345)
Copied 1371 - 1380 (Avril et alia)
Barcelona (Schena i IRHT): 1351 - 1400 (O. Schena)
Location in witness ff. ii prel. + i-cxxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ ira prel.] Rubriques del present libre
índex: del prohemi .i. … [ iiva prel.] … dela coronatio [sic] dela Reyna. Cxlvi
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en pere terz rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: N11OS en pere per la gracia de deu rey darago de valencia de mallorca … de Rossello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensatio de regiment molt se pertany ala diligencia del president que ales coses faedores e als officis regidors sufficiens officials … [ iivb] … aquelles per aquestes reuocar no entenem ans aquelles en tot ço que ales dites nostres ordinations no seran contraries uolem esser obseruades. Data barchinona. xv. kalendas nouembris. Anno. domini. Mo. ccc.o xlo iiijo
tit.: Dels maiordomens
dispositio: U7Tilitat e ornament de nostra cort real concernens hauem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per loffici de maiordom … [ cxxviiira] … ab lo capitol dela nostra ordinatio qui fara per loffici que tendra per nos
text: Incipit ordinatio quando dominus rex ablvit manus pauperum. Elemosinarius et confessor dicant psalmus Miserere mei dominus cum Gloria patri Quo finito … [ cxxviiiv] … et nos famulos tuos ab omnia aduersitate custodi P.x.d.n.a.
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Note s'ha omès el capítol 8 del tercer llibre, i hi ha capítols afegits al final, extrets de llibre quart, en llatí, com al CNUM 503 (Ms. BNF esp. 63)
ID no. of Witness 5 cnum 496
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, V (BITECA manid 1346)
Copied 1391 - 1410
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Ordinacions fetes per lo senyor rey en Pere terç rey d Arago sobre lo regiment de tots los officials de la sua casa
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
ID no. of Witness 6 cnum 1232
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 64 (BITECA manid 1798)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. i-xxxv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344 VI, cap. 26-28, 69-78; III, 15-20; IV, 12, 25, 82 i 16 Schena
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Ordinatio dela capella del Senyor Rey darago
intr.: N8o hauen uergonya los reys en los primers temps deles coses diuinals … [ iiii] … Emperador daço alcunes coses primerament particularment e especialment hauem posades
tit.: Dela uigilia e dela natiuitat de nostre senyor
text: L4a uigilia dela natiuitat daquell qui per nos recemedors no auorri en lo uentre dela uerge uenir … [ xxxv] … que dela nostra reyal maiestat se parteyara [sic] e la honor daquels ho requeran manam esser fet
References Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 65
Pere III et al. (1885), Crónica del rey d'Aragó en Pere IV lo Ceremoniós ó del Punyalet, escrita per lo mateix monarca, ab un prólech de Joseph Coroleu, corresponent a la Academia de la Historia
Note es tracta d'un extracte (format per cinquanta-quatre capítols) de les ordenances de Pere IV d'Aragó relatives a la seva capella, veg. Schena
ID no. of Witness 7 cnum 500
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 62 (BITECA manid 1085)
Copied 1401 - 1500
Saragossa: 1382 ca. (Samaran et al.)
Location in witness ff. 3-4va prel. + ira-cxivvb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra prel.] Rubriques del present libre
índex: del prohemj del present libre j. … [ 4vb prel.] … del ofici dels alguazirs cxxxxiij
intitulatio: [ ira] [N]5OS en P. per la gracia de deu Rey darago … de Rossello e de Cerdanya
prol.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ iirb] … volem esser obseruades. Dat. en Barchinona .v.o decimo kalendas Nouembris. Anno dominj M.o ccc.o xl.o quarto
text: [u]tilitat e ornament de de [sic] nostra Cort Real … [ cxivvb] … ab lo Capitol dela nostra ordjnacio qui fara perloffici que tindra per nos
Condition incomplet
Note llacuna al llibre 3, cap. 8. Manca la rúbrica relativa a l'“Offici dels segelladors de la scrivania”. Les rúbriques originals acaben al f. 4vb prel. amb “dela coronacio dela Reyna cxxxiii”, una mà posterior ha afegit “dels addicions del S. Rey don marti”, “dels ordinacionsdels scriuans demanament cxxxx (…)”
ID no. of Witness 8 cnum 498
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 982 (BITECA manid 1348)
Copied Barcelona [?]: 1401 - 1500
Location in witness ff. 3-144 ff. 1-109
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç rey d'Arago sobre lo regiment de tots los oficials de la sua cort
Incipit & Explicits índex: [ 3] del prohemi del present libre … [ 5] … del dillunns e del dimarts seguents
rubr.: ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago … sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
prol.: [N]6os en Pere per la gracia de deu Rey darago de valencia de Mallorcha de Cerdenya de Corcega e comte de Barchinona de rossello e de Cerdanya a memoria espiritual e dreta dispensacio de regiment molt se pertany a la diligencia del … [ 7] … Novembris anno deus millesimo Trecentesimo Quadragesimo Quarto
acc.: dels maiordomens
text: Dilitat e ornament de nostra cort reyal conternents havem cogitat molt esser … [ 144] … sots obediencia del nostre canceller e vistcanceller e de lurs lochtinents. Rex petrus
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:348
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
ID no. of Witness 9 cnum 12339
City, library, collection & call number London-Oslo: The Schoyen ["o" amb barra] Collection, (BITECA manid 5088)
Copied Salvius Calsada, 1412 - 1416 (catàleg)
Location in witness ff. 1-169
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
ID no. of Witness 10 cnum 501
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 98 (BITECA manid 1350)
Copied Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06 (f. 126v)
Location in witness ff. 2ra-rb prel. + i-cvii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits índex: [ 2ra prel.] Dela cadira de sent Pere … [ 2rb prel.] … Dela coronacio dela Rayna Cxxj.
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en .P. Terc [sic] Rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: N6os en .P. per la gracia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorcha de Cerdenya … e de Cerdanya
text: A memoria eternal e dreta dispensacio de Regiment molt se pertany ala diligencia del president que ales coses faedores e als officis regidors … [ cvii] … ensemps ab lo capitol dela nostra ordinacio quj fara per lo offici que tendra per nos
ID no. of Witness 11 cnum 2311
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. 1-15 prel. + i-ccxxii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Rubrica deles ordinacions de casa del senyor Rey
tit.: Dela primera part
índex: Del proemi del present libre … [ 15 prel.] … Leuament dela conquista del Regne de Çerdenya
rubr.: […] fetes per lo molt senyor [sic] en pere terç Rey darago […]
intitulatio: […] en pere per la gracia de deu rey de arago […] … e de Cerdanya
intr.: A memoria eternal … [ 15] … millesimo ccc quadragesimo quarto
tit.: Dels maiordomens
text: Utilitat e ornament de nostra cort real … [ cvij] … […]
colofó: [ ccxxii] Salvius voccatur qui scripsit, benedicatur. Cognomen eius Calsada diçitur [sic] esse
Note text de mal llegir
, tinta molt corrosiva. Als ff. 181-183 es transcriuen ordinacions del rei Joan el Caçador; als ff. 183v-203 de Martí l'Humà; als ff. 203v-209 de Ferran I; als ff. 209v-221v d'Alfons el Magnànim
ID no. of Witness 12 cnum 503
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 63 (BITECA manid 1351)
Copied Barcelona [?] (Schena): 1441 - 1460 (Schena)
Location in witness ff. 4-5 + i-lxviiiv ff. I-Ia ant. + i-lxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits índex: [ 4] Rubriques del present libre. De prohemil a .j. … [ 5v] … Dela coronacio dela Reyna lxxvij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en Pere terç Rey daragon sobre lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
intitulatio: N10os en Pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia de Mallorcha … e de Cerdaya [sic]
dispositio: a memoria eternal e dreta … [ lxviii] … sia tengut de pendre translat dela present nostra declaracio ensemps ab lo capital dela nostra ordinacio qui fara loffici que tendra per nos
text: Jncipit ordinaico quando dominus Rex abluit manus pauperum Elemosinarius et confessor dicant Ps. Miserere mei deus … [ lxviiiv] … P3er huius domine operacionem misterij et uicia nostra purgentur et uista desideria compleantur et nos famulos tuos ab omni aduersitate custodi per Christum dominum nostrum Amen
Note s'ha omès el capítol vuit del llibre tercer “Offici dels sagelladors de la scrivania” i s'han afegit capítols extrets del llibre quart: “Ordinatio quando dominus Rex abluit manus pauperum”, en llatí
ID no. of Witness 13 cnum 3722
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/680 (BITECA manid 2485)
Copied 1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. 1 prel.-5vb prel. + i-cviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Tabla dels Capitulos dels [sic] ordinations fetes per lo molt Alt Senyor enpere terç Rey darago Sobre lo Regiment de tots los officis dela sua Cort
índex: [ 2ra prel.] Primera ordenança… 1 Dels mayordoms … 2 … [ 5vb prel.] … ordinatio feta per lo Senor [sic] Rey don Johan sobre la prioritat dels officials de casa sua. 180.
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago sobre lo Regiment de tots los officis dela sua cort
intitulatio: N7os en pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia … de Rosello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ iiv] … en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volen esser obseruades
datatio: Datum Barchinone Quintodecimo kalendas Nouembris Anno dominj Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Dels maiordomens
dispositio: U3Tilitat e ornament de nostra Cort real concernents hauem corregit esser molt necessarj que algunes coses … [ cviiiv] … dela nostra ordinacio qui fara per lo offici que tendra per nos
Note al peu del f. 5v prel. “Pracmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort dela declaratio per lo Senyor Rey en pere pare seu ab letra aell feta sobra laprioritat dels officis de su [sic] casa”
ID no. of Witness 14 cnum 502
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, Espagnol 8 (BITECA manid 1049)
Copied Francesc Vidal, 1461-10-12
Location in witness ff. 1-7 prel. + ira-cxxiiiiva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Taula del present libre deles ordinacions dela casa del senyor rey darago
índex: L7O prohemi institucio edicio e publicacio deles dites ordinacions en cartes .j. … sobre lo confessar dels dits officials e altres .ccviij.
rubr.: [ ira] Ordinacions fetes per lo molt alt Senyor en pere terc Rey darago sobre lo regiment de tots los affici als dela sua cort
intitulatio: N7OS EN PERE PER LA GRACIA DE DEU REY DARAGO DE VALENcia de Malloques [sic] … e de Cerdanya
intr.: A memoria eternal / e dreta dispensacio de regiment … [ iiva] … uolem esser obseruades. Data barchinone. Quinto decimo kalendas nouembris. Anno anatiuitate domini M.oCCC.o. quarto
tit.: Dels maiorsdomens [sic]
text: U3tilitat e ornament de nostra cort real … [ ccxxiiiiva] … ensemps ab lo capitol qui fara per loffici que tendra per nos. Aci acaba la quarta part del present libre
ID no. of Witness 15 cnum 9734
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 28 (BITECA manid 2763)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Jaume Garcia, 1471 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. li-liiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ li] Memorial de tots los officis que lo senyor rey de Arago acostuma donar de la sua cort tret del libre de les ordinations de la cas del senyor rey fetes per lo rey en pere terç
Condition extractes
ID no. of Witness 16 cnum 3270
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-78 (BITECA manid 2444)
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)
Location in witness ff. ii-cxxiiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits índex: [ ii] Dela scola dela almoyna .lxviij … [ x] … Stil de Cort antiquat en la cort de tots los Reys Darago predecessors del Rey Alfonso quart en la transportatio dels Officials
rubr.: [ xii] Ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua Cort
intr.: N5OS en pere per la gracia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorqua de Serdenya de Corsegua e Comte de Barchelona de Rossello e de Cerdanya
text: A memoria enternal e dreta dispensatio de regiment molt se pertany a la diligencia del president que ales coses fahedores … [ cxxiiiv] … qui fara per loffici que tendra per nos
epíleg: Aci fenexen les ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
ID no. of Witness 17 cnum 12340
City, library, collection & call number Wien: Österreichisches Staatsarchiv, Handschrift Blau 401 (BITECA manid 5089)
Copied Napoli (regne) ? (decoració): Desconegut, 1480 [?] - 1510 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 1-111v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 1] Ordinations fetes Per lo Senyor Empere [sic] terç Rey darago Sobre Lo | Regiment de tots Los officials dela sua Cort
intitulatio: N7Os Enpere [sic] per la gracia de deu Rey darago de valencia … et de Cerdanya
intr.: Amemoria eter|nal e dreta dispensacio de regiment … [ f. 2] … Ans aquelles en tot ço que ales dites | nostres ordinations no seran contraries volem esser obseruades
datatio: Data: Barchinona: xv. kalendas: Nouembris Anno dominj: M.cccº: Quadragesimo: iiij
tit.: [ f. 2v] Deles maiordomens [sic]
text: V6Tilitat e ornament de nostra Cort Real concernents | hauem cogitat molt esser necessari … [ 111v] … volem que cas|cun sia tengut de pendre translat dela present nostra | declaracio ensemps ab lo capitol dela nostra ordjnacio que | fara per lo offici que tendra per nos
ID no. of Witness 18 cnum 2455
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/999 (BITECA manid 1986)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. Ara-Ajva + i-lxxxvijv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Ordinacions fetes per lo señor en Pere, Rey de Aragó, sobre lo Regiment de tols [sic] los officials de la Sua Cort
Incipit & Explicits tit.: [ Ara] Ordinacions fetes per lo Señor Rey en .p. terç dearagon sobrelo Regiment de tots les [sic] officials dela Sua Cort R.
índex: Dels maiordomens ij … [ Ava] … Dela manera com les reynes sefaran consegrar los Reys de aragon les coroneran
rubr.: [ j] Ordinacions fetes perlo senyor [corregit en “serenissim”] en Pere Rey de arago sobre lo regiment de tots los offiçials dela sua cort [una nota afegeix: “el rey d. Po el .4. dicho del puñallet [sic]”]
intitulatio: Nos enpere per la graçia de deu Rey darago … de Cerdanya
intr.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ij] … que ales dites nostres ordinaçions no seran contraries. volen esser observades. Dat. en barchinona xv.o kalendas nouembris Anno domini Millessimo ccc.o quadragessimo quarto
tit.: Dels maiors domens
text: Utilitat e ornament de nostra cort Reyal conçernents hauem cogitat molt esser necessari … [ lxxxvijv] … sia tengut dependre traslat dela present nostra declaracio ensems ab lo Capitol dela nostra ordinacio qui fara perloffici que tendra per nos
ID no. of Witness 19 cnum 3727
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 27 (BITECA manid 2487)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 49-119v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344 III-IV
Incipit & Explicits text: [ 49] Per tal cor majestat real de grau molt gran es exalçada e moltes vegades en grans negocis se gira … [ 119v] … per lo offici que tendra per nos. Assi feneixen les ordinations fetas per lo molt alt senyor en Pere terç rey darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
Condition acèfal
ID no. of Witness 20 cnum 3686
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10629 (BITECA manid 2480)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 1ra prel.-2vb prel. + i-cxv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra prel.] Taula
índex: Dels beneficis donadors … [ 2vb] … Dela tatxatio de les car|tes e letres que exiran dela | dita cort lxxxviiij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo señor Rey | en Pere terç Rey de Arago sobre | lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries| e profitoses
intitulatio: N3OS en Pere perla gracia de Deu Rey de Arago … e de Cerdaña
pream.: A memoria eternal e dreta dispensatio de | regiment … [ II] … no seran contraries | volem esser obseruades
datatio: Datum Barchinone .xv. kalendas Nouembris Anno | Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Cuarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: V3tilitat e ornament de nostra cort Real concernents hauem cogitat molt | esser necessari que algunes coses que per lo offici de Maiordom … [ cviiiv] … li sera request per en | la presentia daquells les carregues ordenades aportar
tit.: Declaratio feta sobre totes les dites | ordinations
text II: P3er tal com humana natura no basta a prouehir als dubtes e altercations … [ cxv] … qui fara per lo offici que | tendra per nos
colofó: Explicit Deo gratias
Note Manca la rúbrica relativa a l'“Ofici dels segelladors de la scrivania” i inserta “Dels hoydors” a l'interior de l'ordenança “Dels scrivans de manament de la nostra scrivania” (f. 47v)
ID no. of Witness 21 cnum 3706
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5109 (BITECA manid 2481)
Copied 1551 - 1600 (cos del volum, Beltran)
1601 ca. (disposicions afegides, Beltran)
Location in witness pp. 1-4 prel. + 1-243
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] RVBRIQUES DEL PRESENT LIBRE
índex: De prohemi pag. 1 … [ 4 prel.] … Dela Coronacio dela Reina / Explicit Rubrica
rubr.: [ 1] ORDINATIONS FETES PER LO SEÑOR, REi en Pere terç Rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries e profitoses
text: N9OS EN Pere per la gracia de deu Rey darago … [ 243] … qui fara per lo offici que tendra per nos
Note Manca la rúbrica “Offici dels segelladors de la scrivania” i l'apartat “Dels hoydors” es troba a l'interior de l'ordenança sobre els escrivans de manament (p. 108)
ID no. of Witness 22 cnum 1976
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.II.9 (BITECA manid 2085)
Copied 1560 ca. (Schena)
Location in witness ff. 1-3 prel. + 1-133
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
ORDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT SENYOR EN P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua Cort:, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] RVBRICA DEL PRESENT LIBRE
índex: Del Proëmi del present libre, en Cartes.1. … [ 3 prel.] … Ordinatio de com las Reynas d'Arago se faran consagrar, e com los Reys d'Arago les consagraran.153.
tit.: [ 1] ORDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT SENYOR EN P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua Cort:
pream.: NOS En Pere Per la gratia de Deu Rey Darago, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Corçega, e comte de Barcelona, De Rossello, e de Cerdaña … [ 2v] … en tot ço que a les dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Data Barchinona Quinto decimo Kal. nouembris Ano domini Millessimo, Trecentessimo, quadragesimo, quarto
text: [ 1] Dels Maoiordomens. | A vtilitat e ordonament de nostra Cort Reyal … [ 133] … e no pusquen negligir ó ignorar la present nostra ordinacio volem que cascun sia tengut de pendre treslat dela present nostra declaracio ensemps ab lo Capitol dela nostra ordinacio qui fara per lo officij que tendra per nos
ID no. of Witness 23 cnum 3266
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-49 (BITECA manid 2442)
Copied 1601 - 1610
Location in witness pp. 1-141
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ordinations fetes per lo Rey en Pere terç rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries e profitoses
intr.: N2os en Pere per la gracia de Deu rey Darago de Valentia de Mallorques de Cerdenya de Corceag e comte de barcelona de Rossello e de Cerdanya
text: a memoria eternal e dreta dispenssatio de regiment molt sepertany a la diligentia del president que les coses fahedores … [ 141v] … ab lo capitol de la nostra ordinatio que fara per lo offici que tendra per nos. Explicit Deo gracias
ID no. of Witness 24 cnum 3724
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Ms. 414 (BITECA manid 2486)
Copied 1601 - 1650
Location in witness ff. i-cxixv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ i] Rubriques de les ordinatins de casa del señor Rey
índex: De la primera part | Del proemi del present llibre xij … [ xv] … Leuament fet per lo soccors del regne de Serdenya ccxlvij
rubr.: [ xii] Ordinations fetes per lo molt alt Sor en Pere Terç Rey Darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
prol.: [N]Os en Pere per la gratia de Deu Rey de Arago … [ xiii] … no seran contraries volem eser obseruades. Dat. Barchinone quinto decimo chalendas nouembris Anno Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
tit.: [ xiii] Dels maiordomens
text: Vtilitat e ornament de nostra cort real concernents hauen cogitat molt esser necessari … [ cxixv] … Aci fenexen las ordinations fetes per lo molt alt señor en Pere terç Rey darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
ID no. of Witness 25 cnum 3718
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10437 (BITECA manid 2483)
Copied 1601 - 1650 [?]
Location in witness ff. II-IIIv prel. + i-cxxv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits índex: [ II prel.] Del Proemi del present libre en cartes .j … [ IIIv] … del dillus e del Dimarts seguents en cartes lxxxviiij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt Alt senyor en P. terç Rey Darago, sobre lo Regiment De tots los officials de la sua Cort
intitulatio: Nos en P. per la gracia de Deu Rey de Arago … e de Cerdaña
pream.: á memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ii] … en tot ço que als Dits nostres Ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Datum Barchinona Quinto decimo Celandas Nouembris anno Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Dels Maiordomes
text: U2tilitat e ornament de nostra Cort reyal concernentes, hauem cogitat molt esser necessari que alcunes coses … [ cxxv] … e portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps se vulla que sia
Note Al f. I es transcriu una relació de: “Los carrechs dauall scrits ha apagar la scriuania. Primerament al Canceller (…) [f. Iv] Suma major .cj.a. cccc florins de Barcelona”
ID no. of Witness 26 cnum 3734
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 1ra-177rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey Darago de Ualencia … e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio e regiment molt sepertany ala diligencia del president que ales coses faedores … [ 3ra-rb] … entot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Dat Barchne [sic] Quinto decimo kalendas [f. 3rb] Nouembris Anno domini millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: [ 3rb] Dels maiordomens
intitulatio: Vtilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat esser molt necessari … [ 177rb] … ensemps ab lo capitol dela nostra ordinacio, qui fara per loffici que tendra per Nos
epíleg: Aci fenexen les ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey Darago sobre Lo regiment e tots Los officials dela sua cort
ID no. of Witness 27 cnum 3709
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5567 (BITECA manid 2482)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-138
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] NOS en Pere per la gratia de Deu Rey de Arago de Valencia de Mallorques … de Rossello e de Cerdanya
pream.: A memoria eterna e dreta dispensatio de regiment molt se pertany … [ 2r-v] … volem esser obseruades. Dat. Barchinone xvo Calen Nouembris anno Domini Millessi-mo [f. 2v] Trecentessimo Quadrigessimo Quarto
tit.: [ 2v] Dels Maiordomens
text: Vtilitat e onrament de nostra cort Real … [ 138] … de la nostra ordinatio qui fara per lo offici que tendra pernos Explicit Deo Gratias
Note les tres primeres paraules de la intitulatio estan realitzades a mida de dues unitats de pauta
ID no. of Witness 28 cnum 1950
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/996 (BITECA manid 2069)
Copied Miguel de Segovia (ff. 131v-132 una anotació diu que aquestes ordenacions es van copiar “de un libro en paper scripto” que havia copiat “el discreto Jeronymo Lyçana” notari d'Aragó), 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-3 prel. + i-cxii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ 1] E12l presente libro tiene quatro partes la Rubrica de las quales es la siguiente. P2rimera
índex: Et primo dels mayordomens … [ 3] … De como les reynes de arago se faran coronar ells metexes se coronaran fo. cxxvj
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en Pere rey de arago sobre lo regiment de tots los officiales de la sua cort
intitulatio: N4OS enpere per la gracia de deu Rey de arago de valencia de mallorca edecorçega Conte de Barcalna [sic] de Rossello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal edreta dispensacio de regiment molt se pertany ala diligencia del President que a les coses faedores e als officis regidos … [ ii] … reuocar no entenem ans aquells en tot ço que als dites nostres ordinaçions no seran contraries volen esser obseruades Dant Barchinona xv.o kalendas nouenbris anno M.o. ccco quadragesimo quarto
tit.: Dels mayordomens
dispositio: Vtilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat molt esser neccessari que alscuns coses … [ cxi] … deles dites besties le sera request pes enla presencia daquells les Carregas ordonades aportar
tit.: [ cxiv] Declaracio feta sobre totes les dites ordinacions rubrica
text II: P4er tal com humana natura no basta a prouehir als duptes alteraçions coontrasts qui per temps le poden esdeuenir … [ cxii] … volem que cascun sia tengut de pendre traslat de ca present nostra ceclaracio ensens ab lo capitol de la nostra ordinacio qui fara per lofici que tendra per nos
ID no. of Witness 29 cnum 3748
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5550 (BITECA manid 2493)
Copied 1601 - 1700 (Schena)
Location in witness ff. 9v prel. + 1-15 + 23v-33 + 34v-45v + 50-54
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344 III
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v prel.] Libro de las ordinaciones Delos Reyes de Aragon
rubr.: [ 1] Incipit liber in quo sunt continuata institutio officialium regiae canccelleria et stilus illius nec no pragmaticae et prouisiones regie per serenissios reges aragonum factam fauorem regiae cancelleria et offici alium illius del cançeller
text: Per tal cor magestat real de grau molt gran es … [ 15] … si tal no era en aquelles ninguna fe no sia hauda
rubr.: [ 23v] Dela manera descriura letres a diuersas persones
text: PER tal com en lettres scriuidores lesquals per nos … [ 33] … en nobleits volem a aquells egregi ser scrit
rubr.: [ 34v] Ordinationes super Regia cancelleria
intitulatio: Petrus dei gratia rex etc.
salutatio: fidelibus magistro rationali … salutem et gratiam ecce.
dispositio: quod nos habita informatione veridica de emolumentis (…) sub hac forma per pasaren estament et en ordinatios la quitacio les pagues façen vol e ordena … [ 37v] … en altra manera que nols sia feta certificacio ne per so seguent compte quo circa volumus vobis quod dicimus (…) aduersantibus nullo modo. Dat. Barchinona xx die marcij anno anatiuitate Domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo quarto. Rex P.
rubr.: Ordinationes super cancellaria regia sollicitator canc.
intitulatio: Nos P. dei gratia Rex aragonum ecc.
dispositio: sirca quodam conseruentia vtilitatem scribania nostra … [ 39v] … in cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo munitam Dat. Barchinone xj die septembri anno a natiuitate domini Millesimo Trecentessimo septuagesimo quarto Rex Petrus
rubr.: Ordinatio deles quitacions y vestits y altres extraordinaris carregat sobre lo dret del sagell dela scriuania del seynor Rey
dispositio: Lo nostre Rey mane que la present ordinatio començas lo primer dia del mes de noembre (…) del any (…) mill trescents setante y dos … [ 45v] … y de alguns capellans i xandres dela capella del dit seynor
rubr.: [ 50] Ordinatio feta per lo seynor Rey en pere sobre lo dret de segell dela scriuania del seynor Rey
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu
dispositio: Lo seynor Rey per posar en estament que les persones de cosa [sic] sua … [ 54] … segons que dels altres demunt inçerts es estat per nos promes e Jurats. Rex Petus [sic]. Die Jouis ix aprilis anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo octauo (…) Michaelis domini Regis secretarij nomine ipsius domini regis recipient.
Condition extractes
Note extracte de la tercera part de l'obra; els primers capítols van correlatius com al model, els darrers venen d'altres indrets, més avançats: els ff. 1-15 corresponen als cap. “De canceller” a “De la manera de sagellar ab segells de era e ab bulla” de la tercera part de l'obra. Es transcriuren alguns capítols: “Del canceller”; “Del vicecanceller”; “Del offici del prothonotari tinent los segells”; “Dels aiudants de la scrivania”; “Dels scrivans secretaris”; “Dels misaties de la verga de la Cancilleria”; “Del scalfador de cera”; “Dels segelladors de la scrivania” i “De la manera de segellar ab segells de cera ab bulla”; segueixen altres disposicions emanades als ss. XIV-XVI; als ff. 15-23v, en llatí: “Super ordinatione domus sua” i “Littera missa…”; la disposició que ocupa els ff. 34v-37v comença en llatí al f. 34v i després es traduïda al català; als ff. 45v-50 es transcriu una pragmàtica en llatí del rei en Pere de 27 de març de 1375
ID no. of Witness 30 cnum 3740
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5899 (BITECA manid 2491)
Copied Barcelona [?]: 1781 - 1810
Location in witness ff. 2-3 prel. + 1-72
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 2 prel.] ORDINACIONS fetes Per lo Molt Alt Senyor En Pere Terç Rey D'aragó sobre lo regiment de tots los officis de la sua cort; de La manera Com los Reys D'aragó Se Farán Consegrar á Ells Mateixos, y Se Coronarán; y de La manera Com les Reynes D'aragó Se Farán Consegrar, é Los Reys D'aragó Les coronaran
tit.: [ 3 prel.] Rubriques del present libre primer
índex: Del Prohemi del present Libre … [ 3v prel.] … Dels Homens del ofici de Alguatzir. 71
certificació: [ 1] Don Joseph Serra y Sanchez de Lara Oficial maior por S.M. del Real y General Archivo de la Corona de Aragon, establecido en la Ciudad de Barcelona (…) Certifico: Que entre los Registros, papeles, y libros de tiempo del Sor Rey Don Pedro cuarto de Aragon … [ 2] … para la consagracion de las Yglesias, que se omite por haberla sacado, conforme se espresa, del libro nombrado vulgarmente Pontifical, sin que resulte lo practicase en virtut de orden, y deducirse que lo hizo voluntariamente
rubr.: [ 2] Ordenacions fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago, sobra lo regiment de tots los officials de la sua Cort
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago … é de Cerdanya
pream.: A memoria eternal, é dreta dispensacio de regiment molt se pertany á la diligencia … [ 4] … no entenen ans aquelles en tot ço que á les dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser observades. Datum Barchinona quinto decimo kalendas Novembris anno Domini millessimo trecentesimo quadragesimo quarto
tit.: [ 4v] Dels Maiordomens
text: Utilitat é ornament de nostra Cort Real concernens havem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per lo offici de Maiordom … [ 72] … é que en lur offici frau ne malicia no consintran ne faran, ne per aleuiament de presons, ó de carcer alcuna cosa no demanaran ne reebran
Condition incomplet
ID no. of Witness 31 cnum 3738
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529 (2a. part) (BITECA manid 2489)
Copied Barcelona: 1783
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
ID no. of Witness 32 cnum 3739
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/17467 (BITECA manid 2490)
Copied Barcelona: 1783
Location in witness ff. 2-173v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Ordenacions fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago, sobra lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago … e de Cerdanya
dispositio: A memoria eternal, é dreta dispensacio de Regiment … [ 172v] … pes enla presencia daquells les Carregues ordonades aportar
rubr.: Declaracio feta sobra totes les dites Ordinacions
text II: Per tal com humana natura no basta aprovehir als duptes, … [ 173v] … e encara despeses per les persones daquelles pensants reeban entirament, é hagen
ID no. of Witness 33 cnum 3719
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6108 (BITECA manid 2484)
Copied El Escorial: Rodó, Josef de Montserrate para Crisanto de la Concepción, 1806
Location in witness pp. I-VI + 1-289
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Incipit & Explicits tit.: [ I] Rvbrica del present Libre
índex: Del Proëmi del present libre en Cartes. 01 … [ VI] … Ordinacio de Com las Reynas de Arago se faran Consagrar, é com los Reys d'Arago les Consagraran. 329
rubr.: [ 1] O3RDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT Sor en P. TERÇ REY D'ARAGO Sobre lo Regimetn de tots los Officials de la sua Cort
intitulatio: N2OS EN PERE Per la gratia de Deu Rey Darago … e de Cerdaña
pream.: à memoria eternal è dreta dispensacio de Regiment molt se pertany à la diligencia del President … [ 4] … ço que à les dites nostres Ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Dates Barchinone quinto decimo Kal. novembris. Anno domini Millesimo trecentesimo, quadragesimo quarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: A vtilitat é ornament de nostra Cort Reyal concernent hauem cogitat molt esser necessari … [ 286] … ales dites bisties li sera requert pes en la presencia daquells les Carregues ordonades de portar
tit.: Declaracio feta sobre totes les dites Ordinacions
text: Per tal com humana natura no basta provehir … [ 289] … nostra declaracio en semps ab lo Capitol de la nostra Ordinacio qui fara per lo offici que tendra per njos
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2022-12-30