Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2435
Authors Lluís Cornell, Cavaller
Titles Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó
Lletres de batalla entre Lluis Cornell i Galceran de Besora
Date / Place escrit 1472-09-03 - 1473-06-26
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. cartes
Associated Persons Corresponsal: Galceran de Besora (Donzell) (Floruit 1450 - 1500)
References (most recent first) Tractat en: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 9 , n. 16
Note Incluen les cartes següents, que no hem individuat com a registres independents a la taula ANALYTIC. Una de les cartes, redactada en castellà, fou enviada a Lluís Maça i Cornell per Leonardo d'Arborea, marquès d'Oristany.[1] [Carta de Batalla de Lluis Cornell a Galceran de Besora de 3 de setembre de 1472]
f. 126r-v
[rúbr. f. 126]
Letres de Batalla de don luis Cornell amB en | Galçeran [sic] de besora.
[inc. text] Galceran de besora Diumenge pus propassat ques conta|ua trenta de agost passaren entre vos .e. mi algunes parau|les dauant alguns homens de be dient vos yo que en la le|tra que Don saluador Dalgo vostre cunya ha feta al veguer | de Caller enla qual diu que mossen Carroz ni yo no som ho|mens de enuiar sos seruidors…
[expl. f. 126v] e feu que sia tal qual la vostra | honor vos obliga faent vos Cert sil contrari feu procehi|men.
[datatio] feta en Caller dijous atres de setembre any Mil | Quatrecents Setanta dos. | Luis Cornell.

[2] [Resposta de Galceran de Besora a la lletra de batalla de Lluis Cornell, 4/9/1472]
ff. 126v-127v.
[rúbr. f. 126v] Resposta | Al noble Don luis Cornell.
[inc. text] Don luis Cornell be crech vos recorde quel diumenge [f. 127] propassat enla seu de Caller dresant ami les nones vos | desisquereu de moltes .e. demesiades [sic] paraues enpresentia de |moltes notables gents entre les quals me recorde digue|reu Don saluador .e. tots sos jermans…
[expl. f. 127v] sots scrit dela mi ama e. sagellat ab lo sagell | de les armes lo qual vos dara lo present trompeta.
[datatio] fet en oristany a quatre de setembre any Mil Quatrecents |setanta dos. | Galceran de Besora.

[3] [Letra de batalla de Leonardo de Arborea marqués d’Oristany i conde de Gociano, Salvador de Alagon e de Arborea, Frances de Alagon e de Arborea, Joan de Alagon e de Arborea y Luis de Alagon e de Arborea a Lluis Maça e Cornell de 1 de septiembre de 1472] (carta en castellà)
ff. f. 127v-128r
[f. f. 127v rúbr.] Letra que feren los alagons a don luis |Cornell ans que ell scrigues a besora | Al muy noble Don luis maça e Cor|nell
[inc.] Don luis maça ala noticia de uosotros seria cegado vos | publicamente hauer dicho…
[expl. f. 128] Cauallero.
[datatio] Dada en oristany el primer de | setiembre año Mil Quatrocentos .e. setenta dos. | Leonardo darborea marques | de oristany y Conde de Gosiano.

[4] [Resposta de Luis Cornel a Leonardo de Arborea de 3 de setembre de 1472]
f. 128r-v.
[rúb. f. 128r] Resposta
[inc. text] Don leonart dalago hair que Comptauem dos de se|tembre any mil Quatrecents Setanta dos / Rebi | vna letra vostra feta en oristany per hun fadri que ha | nom antiogo de ana. La qual es nomenyns desuariada | que Covarda…
[expl. text f. 128v] com es lo que teniu de traydor puix sou cert que per tot lo | mon justament vos es dit.
[Datatio] De Caller dijous a tres de | Setembre any Mil Quatrecents setanta dos. | Luis Cornell.

[5] [Resposta de Lluis Cornell a la primera lletra de Galceran de Besora de 7 de setembre de 1472]
ff. 128v-129v
[rubr. f. 128v] Letra del noble Don Luis Cornell respos|ta a la primera letra de Besora.
[inc. text] Galceran de besora per anthoni trompeta he rebut | hun Cartel partit per .A.B.C. gnat vostra ma .e. | sagellt de vostres armes fet en oristany a quatre delpresent | ple de contrarietats…
[expl. f. 129v] Daci avant no teniu | cami perlo qual vos pugau apartar de vnira batalla | segons gran vergonya vostra Perço per testimoni de ve|ritat vos fas .e. tramet per lo dit anthoni trompeta lo | present Cartell perque paraules cambiar nos puxen partit | per .ABC. signat de ma mia .e. sagellat de mes ar|mes Delqual sperare vostra resposta dimarts primer | vinent per tot lo dia.
[datatio] Dat. en Caler a set de setembre | any Mil Quatrecents setanta dos. Luis Cornell.

[6] [Cartell de Galceran de Besora a Lluis Cornell Resposta]
ff. 129v-130v.
[rúbr. 129v] Cartell de Galceran de besora a | Don Luis Cornell Resposta
[inc.] Don luis Cornell per anthoni trompeta he rebut hun Car|tell vostre partit per .A.B.C.
[expl. f. 130v] e perque les sobre dites coses | passen en veritat e. de aquella no pugueu esser differen|ciades vos tramet aquest segon Cartell partit per | A.B.C. sotscrit dela mia ma .e. sagellat ab lo sagell de | mes armes per anthoni trompeta.
[datatio] Fet en oristany aset | de Setembre any Mil Quatrecents setanta dos. | Galceran de Besora.

[7] [Cartell de Lluis Cornell de 9//9/1472 en resposta al de Galceran de Besora de 07/09/1472]
ff. 130v-131v.
[rúbr. f. 130v] Cartell de Don luis Cornell. res|posta al sobre dit.
[inc. text] Qui poria Creure que tant prest voluntat de ba|talla Galceran de besora vos fos passada segons se | mostra per vostre segon Cartell…
[expl. text f. 131v] mes prosehire contra vos | .e. vostra honor segons entals actes perdret e. stil de Ca|ualleria se pertany. En testimoni de veritat vos fas | .e. tramet per lo dit anthoni trompeta lopresent Cartell | perque paraules cambiar nos puixen partit per .A.B.C. | signat de ma mia .e. sagellat de mes armes.
[datatio] Dat | en Caller Dimecres a nou dies de setembre en lany dela | nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents setanta Dos. | Luis Cornell.

[8] [Cartell de Galceran de Besora 10/9/1472 de en resposta al Cartell de Lluis Cornell de 9/9/1472]
ff. 131v-132v.
[rúbr. f. 131v] Cartell De Galceran de besora | Resposta al dessus dit.
[text ] La varietat deles passades paraules abla manera | de vostre scriure Don luis Cornell segons per publichs ac|tes se pot veure mostrau tan gran contrarietat…
[expl. f. 132v] per tot lo Jorn vos protest per | orde de Caualleria no fuiau fins esser vos del tot destit | car hon seuulla que fugireu vos seguira vostra jnfamia .e. | recort vos la honor perque les sobredites paraules dela ve|ritat no puixen esser differenciades vos tramet lo present | Cartell partit per .A.B.C. sotascrit dela mia ma .e. sa|gellat ab lo sagell de mes armes per anthoni trompeta.
[datatio] fet en oristany Dijous a deu de setembre any Mil Qua|tresents setanta dos. Galceran de besora.

[9] [Cartell de Lluis de Cornell de 12/9/1472 en resposta al de Galceran de Besora del 10/9/1472]
ff. 132v-134
[rúbr. f. 132v] Cartell de Don luis Cornell | Resposta al dessubdit
[inc. text] De manifesta vostre con fus scriure la temor que de | tan maluada querella teniu .e. quela flaquea del | animo vos fa desijar de no venir en plaça…
[expl. f. 134] per | dret .e. stil d Caualleria trobare esser fahedor E perque | vos sia cert sila honor vos punira de ferlo que he dit .e. | voldreu auisamre y trobareu en valencia los nobles .e. | magnifichs Mossen Carroz de vilaragut mossen baltazar | ladro en Guillem masco Mossen Crespi Valldaura pro|curadors meus arebre vostre Cartell. E perque paraules nos | puxen cambiar vos tramet lo present Cartell partit per .A. |B.C. sotascrit de propria ma .e. sagellat ab lo sagell | de mes armes per anthoni trompeta
[datatio] fet En Caller Disap|te a dotze de setembre enlany dela nativitat de nostre Senyor | Mil Quatrecents setanta dos. | Luis Cornell.

[10] [Cartell de Galceran de Besora de 24/9/1472 en resposta al de Lluis Cornell de 12/9/1472]
ff. 134v-135.
[rúbr. f. 134v] Cartell de Galceran de besora | Resposta aldessus dit
[inc. text] Don luis Cornell vist per speriensia lo que sempre de | vos he confiat ço es poder en vos mes eltemor quela ver|gonya meso jnclinat amoltes coses ales quals me obliga|ua mes voluntat que justicia…
[expl. f. 135] que offert me so prosehire contra vos e vostra honor segons | es costum per orde de caualleria. E perque les sobredites | coses passen en veritat e de aquella no pugen esser dif|ferenciades vos tramet lo present Cartell partit per .A.B.C. | sots scrit de ma mia e sagellat ab lo sagell de mes armes | per anthoni trompeta.
[datatio] fet en oristany a xxiiij. de | Setembre any Mil Quatrecents Setanta Dos. | Galceran de besora.

[11] [Cartell de Lluis Cornell de 28/9/1472en resposta al de Galceran de Besora de 24/9/1472]
ff. 135v-136v.
[rúbr. f. 135v] Cartell de Don luis Cornell Res|posta al sobredit de besora
[inc. text] Puix que per lo vostre spantat .e. temeros animo vo|leu Judicar lo meu nom marauell si vos Galceran de | besora me Jmposau nom de temeros…
[expl. f. 136v] vos | auisare del temps que avos .e. ami assignara pera com|parer dauant ell segons seacostuma. E perque paraules | cambiar nos puixen vos tramet lo present Cartell per lo so|bre dit anthoni trompeta partit per .A.B.C. signat | dela mia ma .e. sagellat de mes armes.
[datatio] De lalguer a | xxviij. de setembre any dela nativitat de nostre senyor Mil Qua|trecents setanta dos. Luis Cornell


[12] [Acte de citació del rei Don Joan II d’Aragó a Galceran de Besora per supliació de Lluís de Cornet de 16 d’octubre de 1472] en català i llatí
ff. 137-138
[rúbr. f. 137] Acte de Citaçio del Rey don | Joan fet a Galseran [sic] de besora | assupplicacio de don luis Cornell lo | qual es del tenor siguient. [sic]
[intr.] H3OC est translatum fideliter sumptum Jn Castro | Calleri nono die mensis nouembris anni nativitate domini Millesimi | Quadringentesimi Septuagesimi Sequndi. Aquadam Re|gia prouisione
[expl. intro] Cuius tenor ta|lis est.
[intitulatio] DON Joan per la gracia de deu Rey Dara|go…
[expl. intit.] .e. de sardanya. [sic]
[salutatio] Al amat nostre En Galceran de | besora veruesor donzell domiciliat en lo Cap de Caller…
[expl. salutatio] Salut e Dileccio.
[Text] per | part del noble magnifich e amat nostre Don Luis Cor|nell Domiciliat en nostro [sic] Regne de valencia es esta|da nostra Matestat supplicat que com entre vos .e. ell en | los dies propassat se sien seguits guatge .e. Cartells | de batalla…
[expl. f. 137v] les | dites coses segons que per orde .e. stil de batalles et | altres coneixerem esser faedor.
[datatio] Dat. Enlo monestir | de pedralbes a setze dies del mes de octubre Enlany | dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents setanta | dos. El Rey Joan. .V. Vicecancellarius Jn Jtinere Decimo septi|mo. Registrata. Si ✠num mei andree barbens [f. 138] auctoritate Regia notarius publici valentie (…) per alcuni scribi feci et regisitus [¿?] clausi.

[13] [Acta de com Lluis de Cornell i Galceran de Besora foren davant del rei Joan II d’Aragó de 2 de maig de 1473] en català, llatí i castellà TEXID 11372 CNUM 12577
ff. 138-140
[rúbr. f. 138] Acte de Com los dits Don luis | Cornell e Galceran de Besora | foran dauant lo Rey
[datatio] D2ie secundo Maij anno anativitate domini Millesimo Quadrin|gentesimo Septuagesimo tercio Jn villa perpiniani.
[intro] Serenissimus. Dominus Rex ad supplicacionen et Jnstan|ciam nobilis domini ludouici Cornell…
[expl.] quidem cedule tenor est […]
[text] Supplicat .e. reque-rit [f. 138v] lo Senyor Rey per part de don luis Corenell moltes mol|tes [sic] .e. diuerses vegades volgues declarar entre ell | .e. mossen Galçeran [sic] de besora…
[expl. f. 139v] car es cosa Certa que qui per traydors vol com|batre no pot fer sino desauenturada fi.
[nota final] Postea vero | die … [expl. f. 140] super contentj Jn dicta cedula dize ser verdad todas | las cosasen aquella contenidas (…) hauerse fallado personalmente | delante del Senyor Rey quando aquellas fueron dichas e. | proferidas por los dichos Don luis .e. Galceran de besora.

[14] [Cartell tramés per Galceran de Besora a Lluís Cornell el 12 de juny de 1473]
ff. 140v-141r.
[tit f. 140v] Cartell trames per Galceran | de besora a Don luis Cornell
[text] Don luis Cornell per quant es degut als Cauallers…
[expl. 141] car yo | so sempre prompte de de Combatre .e. de fer vos conexer | lo que en mos Cartells .e. offert. Eper recort del ver vos | tramet lo present Cartell per argelaga trompeta partit | per .A.B.C. signat de ma mia .e. segellat ab lo sagell | de mes armes
[datatio] fet en Perpinya adotze de Juny any Mil | Quatrecents. Setanta tres. | Galseran [sic] de besora
Subject Cagliari
Perpignan
L'Alguer
Oristany
CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1973
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.I.25 (BITECA manid 2083)
Copied 1529 - 1600 (Pérez Mingorance, a partir de les filigranes)
1591 - 1610 (catàleg)
Location in witness ff. 147v-148v
Title(s) Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26
Letres de batalla de Don Luis Cornell a Mossen Galceran de besora, f. 126
Incipit & Explicits rubr.: [ 147v] Letres de batalla de don Luis Cornell amB mossen | Galçeran de besora
text: Galceran de besora Diumenge pus propassat ques conta|ua trenta de agost passaren entre vos .e. mi algunes parau|les dauant alguns homens de be dient vos yo que en la le|tra que Don saluador Dalgo vostre cunyat ha feta al veguer | de Caller enla qual diu que mossen Carroz ni yo no som ho|mens de enuiar sos seruidors … [ 148v] … .e. de vostra honor .e. fama puix | en vostra ma es en aquell cas hauerho tal que desemblant Jn|famia vos leue [?]. La present vos tramet per negre pont trom|peta partida per .A.B.C. sotascrita dela mia ma .e. de | mes armes sagellada. [datatio] feta enperpinya a vint y sis de | Juny any Mil Quatrecents Setanta tres. | Luis Cornell.
Note Grup de lletres de batalla entre els dos cavallers on s'inclou també una carta en castellà del marquès d'Oristany i una altra en català, llatí i castellà del rei Joan II d'Aragó a la qual donem entrada independent.
ID no. of Witness 2 cnum 3037
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 20-43v
Title(s) Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] Letres de batalla de Don Luis Cornell a Mossen Galceran de besora
text: Galceran de besora Diumenge pus propassat ques contaua trenta de agost passaren entre vos e mi algunes paraules … [ 43v] … La present vos tramet per negrepont trompeta partida per A.B.C. sotascrita de la mia ma .e. de mes armes sagellada. feta en perpinya a vinty sis de Juny any mil quatrecents setanta tres. Luis Cornell. Fi
Associated MSS/editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
Note Inclou les respostes de Galceran de Besora. Segueixen a aquest text (ff. 48-54v) lletres reials en castellà, del s. XVI
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2016-02-05