Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2433
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 186 Fragmenta codicum: 9 (3)
Copied 1351 [?] - 1450 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 22 (= 8 + 4 + 10)
Collation 18 24 34/3+2+1, quaderns d'origen diferent, sense reclams
Page Layout 45 línies (segon quadern)
36 línies (tercer quadern)
Size pàgina 220 × 146 mm (segon quadern)
pàgina 222 × 150 mm (tercer quadern)
Hand diverses mans gòtiques cursives, amb nombroses abreviatures
Watermark trèbol de tres fulles amb creu (primer plec, f. 7,) (encara que sense antena, semblant a Piccard XII I 51, Bologna: 1324 i 54 Lucca: 1331;)
corn de caça penjat d'un cordill (segon plec, f. 10,) (semblant a Piccard VII VII 128 i 129 (sense indicacions de data);)
cercle dos cercles atravessats per un diàmetre i amb antena amb creu (tercer plec f. 22)
Pictorial elements Altres: sense cap tipus de decoració, quaderns d'esborranys i reportacions de sermons
State sense justificació traçada per guiar l'escriptura, que aprofita tot l'espai disponible
Condition els fulls trencats tenen el marge exterior restaurat; amb taques de brutícia i d'humitat. Sense cap mena de foliació, ni antiga ni moderna visible. Són en blanc els ff. 5-8v i el 22r-v. Els ff. 20-21 formen un binió que es troba intercalat entre els folis tercer i quart de la segona part del darrer quadern
Binding sense relligadura, es conserva dins d'una carpeta de cartró
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Sabaté (1999), Inspecció personal
Note volum format per tres parts diferenciades; la primera la forma un plec amb tres sermons en llatí; la segona amb dos sermons en català i la darrera, un altre plec amb més sermons també en català

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3589
Location in volume ff. 9-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3738
Desconegut. Sermó sobre la vida de Jesucrist
Language català
Date pronunciat 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 9] Jehus. Vbj est qui natus est rex judeorum. Mt. ij. etc.
text: Lenteniment deles paraules per mi a vosaltres proposades es aquest. hon es lo rey dels juheus qui es nat … [ 10] … E pertal que mjls uejats la ystorja djr uos he lo seny del euangelj etc. De tot aquest euangeli he jo preses les paraules prosades .s. ubj e [¿?] etc.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3590
Location in volume f. 10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4040
Desconegut. Sermó sobre Jesucrist
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS tema: [ 10] Jehus. Mt. .xx. silem [?] est regum. celorum h[¿?] p[?]rjfab [¿] qui cxijt … vjneam suam
text: E conegues ab els quels darja vn diner del jorn … e los primes seran derres q¿ m?ler sunt uocati pauci no? elclti ?
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3591
Location in volume f. 10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4041
Desconegut. Sermó
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS text: [ 10v] […] ab els quels dara … E les primes son derrers
Note Sembla una reportació d'un sermó; no presenta, però, ni el tema ni la divisió dels dos anteriors. Relata un exemplum amb ús del diàleg i de sentències en llatí intercalades. Es tanca amb una oració llatina
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3592
Location in volume ff. 11-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4042
Desconegut. Sermó sobre els fets de Sant Pau
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Sermo lxx
tema: Ieshus. on? quidem erunt vnus autem accipt. brauji¿? .P. corp. ix. 2 in ep. Ho \no/? etc
text: les paraules etc. son del apostol sent pau e volen djr aço essents¿? cooei¿? mes vn parre la joya / uol djr sent pau que axj con molts son en lo cap. qui corren per hauer la joya posa al cap del cos … [ 12v] … stats tota dje .s. vjte ore. ocios. / sr. jd. / o miserables e no sots be sols
Condition incomplet?
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3593
Location in volume ff. 13-16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4043
Desconegut. Sermó sobre la Passió de Jesucrist
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS tema: [ 13] Jeshus. dolor mens supra omnem dolorem
text: […] Jat se sia gloriosa Mare de deu sia benauyrada e gloriosa en paradiç e oer¿ ant¿ Jnpassible e no pot sentir dolor empero … [ 16v] … torna la vjsta. Puys clarifica la vuyls
Note segueix al sermó l'anotació: “.iiii. punts ab algunes breus contemplacions” amb indicacions sobre proposicions per desenvolupar en sermons
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3594
Location in volume ff. 17-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4044
Desconegut. Sermó sobre els béns del Paradís
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS tema: [ 17] Jeshesus. Flebitis vos Mundus autem gaudebit / Io .xvi. etc.
text: pertal queus preycs breument sens algu altre enteniment dues coses uos enten adjr ço es … [ 19v] … lo terç goug es eternal e aquest es fundat en vi coses: primo en veure deu qui es tot (…) vjo. con nos veurem segus dels turments jnfernals
Note al final del sermó s'enumeren les sis causes sobre les quals es fonamenta el goig del Paradís. Segueixen anotacions en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7762
Location in volume f. 20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5429
Desconegut. Sermó sobre els béns del Paradís (II)
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS tema: [ 20] Jeshesus. Flebitis uos Mundus autem gaudebit / Io .xvi. etc.
text: per breu preycar dues coses uos dire solament la hjstorja euangelical … tots jorns sa renouella en laltar
Note segueix un passatge en llatí
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3595
Location in volume ff. 20v-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4045
Desconegut. Sermó sobre la redenció
Language català
Date escrit 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS tema: [ 20v] Jhesus. humanam sanguinem dedisti injustj sap? .xj.
text: Notats aci e la nostra reddemptio feta per lescampament dela sanch dn jhesu christ. e com es estada … [ 21] … fortifica la […] a la mort […] nostrjs mortum in justij pro jntusticio¿
Note explicit de mal interpretar; segueixen anotacions llatines i anotacions sobre temes i divisions per a sermons
Record Status Created 1999-04-30
Updated 2014-01-04