Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2431
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real
Collection: Call number Privilegis, BB-II-376 | Antic BB-SC-4-14; BB-SL
Title of volume Privilegis i Capítols del Col·legi de la Mercaderia ( nota al f. 1 modern, guarda de paper afegida, títol tradicional)
Copied 1409 - 1417 (part més antiga)
1409 (fitxa inserta en el llibre)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis pp.: IV + I + 1-75 + I + 5/5 + 5/5
Collation 112 25/3 312 44 5-610
Page Layout 18 línies (p. 3)
28 línies (p. 21)
Size pàgina 285 × 224 mm (p. 3)
caixa 167 × 98 mm
caixa 163 × 98 mm (p. 21)
Hand gòtica bastarda molt acurada (primera unitat, pp. 1-18)
semigòtica amb influència de la bastarda (segona unitat, pp. 19-24)
cursiva diverses cursives, semigòtiques i gòtiques humanístiques, gairebé una diferent a cada document (tercera unitat (diversos documents) pp. 25-69)
diverses mans del s. XVII (quarta unitat, pp. 70-75)
Watermark no indiquem les del paper, que és del s. XVII
Pictorial elements Caplletres: sense decoració llevat d'alguna caplletra de llaços (finals s. XV?) amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a punta marronosa, totes les línies arriben als marges, sense línies de guia per als renglons; en la quarta unitat codicològica, pp. 70-75, no està traçada, és més ampla
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams, però al marge inferior extern cada quadern duu el número que li correspon [1] 2 3 4
Condition taques d'humitat. Set pàgines dels dos darrers quaderns de paper estan en blanc així com la darrera del quadern precedent
Binding antiga, pell sobre cartó amb ferros en sec renaixentistes, dues rodes concèntriques amb motius vegetals unides pels angles amb florons als 4 angles de l'interior i menudes floretes decoratives inscrites; cinc bollons de metall a cada pla i tanques de metall i cuir encara conservades; llom amb quatre nervis, sense títol gravat. Deteriorada, afectada per bibliòfags. Quatre guardes anteriors de paper, modernes, seguides d'una de pergamí i, abans dels dos quaderns finals de paper, una altra guarda de pergamí en blanc
Previous owners (oldest first) Antoni Mulet (D.) (el va regalar a la Real)
Associated persons Anotacions de Joan Castell, notari
References (most recent first) Catalogat a: Catàleg - fitxer de la Biblioteca del Monestir de La Real (Palma) (2006)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions del monestir de la Real de Palma (2006)
Note segons una nota al f. 1 la guarda moderna és l'original de l'edició de 1656. Al f. Ir de guardes diverses anotacions notarials relatives als temes del col·legi, la primera de 1444, del notari Joan Castell, i la darrera de 1565. Contingut del volum en procés de revisió

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8745
Location in volume pp. 1-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5087
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca
Language català
Date promulgat 1409
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] N5Os Martinus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Considerantes per dilectum nostrum Arnaldum albertim … oblata capitula que secuntur
pream.: E2n nom de Jhesu christ. Capitols concordats entre los Jurats del Regne de Mallorques e consell secret lur als quals es stat remes [p. 2] per lo general consell del dit Regne … pagar ajudes de gra e altres deutes necessaries e vrgents dela dita vniuersitat
dispositio: P2Rimerament quels Jurats axi en noms propis com axi con a Sindichs constituits per lo general consell e molts notables singulars de la Ciutat e Regne de Mallorques constituhiran e substituhiran Sindichs e procuradors lurs … [ 10] … dels dits nouells pobladors no eren tenguts o obligats al dit senyor Rey o ales dites persones habitants enla dita Jslla [sic] de Mallorques. Plau al senyor rey
nota: Jtem que per lo molt alt senyor Rey sian fermats atorgats loats e autorizats los dits Capitols [p. 11] plau al senyor Rey. Tenore presentis carte nostre … [ 12] … hanc fieri iussimus sigillo maiestatis nostre impendenti munitam
datatio: Dat Barchinone Vicesima tercia die Marcij. Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo [p. 13] Nono. Regnique nostri Quarto decimo
conf.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis … Rex Martinus
testimonis: Testes sunt Johannes comes Cardone … et Camerlengi
certificació: Sig ✠ num mei bartholomei gras jam dicti dominj Regis Scriptoris … [ 14] … xlj propicis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9837
Location in volume pp. 14-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5087
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca
Language català
Date promulgat 1409
Incipits & explicits in MS text: [ 14] C3on perlo molt alt senyor Rey en Marti de gloriosa recordacio sia stat atorgat ala vniuersitat del regne de Mallorques per son priuilegi quels mercaders dela Ciutat e Regne de Mallorques haien collegi approuat per los affers del qual collegi se puxan aiustar … [ 18] … per ço que tots temps se puxan mostrar e de aquelles nos puxa fer algun dubte
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9838
Location in volume pp. 19-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10961
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre l'art i obratge de llanes i draps
Language català
Date promulgat 1417-12-05
Incipits & explicits in MS text: [ 19] Die veneris Nona mensis decembris Anno anatiuitate dominj Mo. cccco xvijo
intr.: Die et ano predictis comparuerunt … capitulorum tenor talis est
pream.: [ 20] E3N lo nom de Jhesuchrist Com lo vertader entenjment dels capitols e ordinacions fetes per auctoritat del molto alt senyor Rey sobre la art e obratge de lanes e draps … [ 22] … e obrage dela lana
dispositio: P3Rimerament ordonaren que tots draps strangers de qualseuol parts del mon … [ 23] … ja sobre aci ordonats
conf.: Q3uibus quidem capitulis … [ 24] … appositum et Jmp[?]ssim
Note enganxina rodona de pergamí cosida, amb restes de lacre vermell i d'escriptura a la part interior. Les pàgines 25-30 contenen una disposició del rei Alfons, de 1443, en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9839
Location in volume pp. 31-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11183
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació dels privilegis dels mercaders de Mallorca (fusters i boters)
Language català
Date promulgat 1449
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 31] Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Quja per fidelem nostrum Petrum ça villa … capitula tenorjs sequentur
text: Senyor molt virtuosissimo Ala vostre sacre maiestat offirem los mercaders e collegi de aquells dela ciutat de Mallorques … [ 38] … dels dits fusters e boters e aquelles logar quils plaura
conf.: [ 39] Placet Regie Maiestati satisfacto condecenter [sic] … [ 40] … sigillo pendenti munitum
datatio: Dat. in Castello nouo Neapolis die Octauo mensis januarij anno a Natiujtate dominj Millesimo quadringentesimo quadragesimo nono Regnorum nostrorum anno Tricesimo quarto Huius vero citerioris Sicile Regnj quintodecimo
conf.: Signum Alfonsi … Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Gullermus raymundus e montecateno … Comes de Cocentayna
certificació: Sig ✠ num mei Bartholomei de Reus … Regij consiliarij
Note text escrit per dues mans molt diferents. Al peu del foli final una nota del s. XVI remet a un text del llibre de Sant Pere f. clxvj. Segueixen documents en llatí de 1449, 1450
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9840
Location in volume pp. 47-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11185
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre mercaders de Mallorca
Language català
Date promulgat 1449
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Ius modinj donatur collegio per vniuersitatem
pream.: Hos es translatum (…) die Matis septima mensis octobri anno domjnj Mo. cccco quadragesimo nono Jn dicta domo … tenorjs sequentis
dispositio: [ 48] E mes fon proposat per lo honorable en Pau terriola mercader … [ 50] … per ell sera comprat
Note segueixen documents en llatí de 1401, 1454 i 1346
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9841
Location in volume pp. 65-67
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11186
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació de capítols del gremi dels Corredors d'orella
Language català
Date promulgat 1438-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] Sobre los corredors dorella
intitulatio: Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … de Cerdanya
salutatio: A la molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amada muller … Salut e dilectio
intr.: En los capitols que los faels nostres en Berenguer Vuic … ha dos capitols del tenor seguent
dispositio: Jtem com per lo molt alt senyor Rey en fauor de la mercaderia no ha molt sia stat atorgat cert priuilegi sobre los corredors … [ 67] … e complit aquest nostre manament
datatio: Dade en Gayeta a xvij dies de Juny en lany dela Natiuitat de nostre senyor M [sic] M CCCC xxx viiij. Rex Alfonsus
Note en el manuscrit posa a bolígraf vermell “1438”. Segueix una carta en llatí amb una nota final en català
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9842
Location in volume p. 69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11187
Casa dels Jurats. Regiment de sort i de sac de Mallorca (part)
Language català
Date promulgat 1447 a quo [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Capitol tret del libre del regiment de sort ede sach sobre los deutors dela vniuersitat de Mallorques que no sien admesos en offici si donchs de continent no paguen lo deute
text: Mes auant statuhim volem e ordenam que si algu sera deutor dela vniuersitat … sien passats del dia que hauram comprades les aiudes
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9843
Location in volume pp. 70-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11184
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre la llotge dels mercaders
Language català
Date promulgat 1503
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70] Prouisio sobre les coses que son prohibides e vedades posar dins la lotga dels mercaders
intitulatio: N2os don ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … y de Gociano
text: Attenent e considerant que la lotja dela nostra Ciutat de Mallorques … [ 71] … esser fetes les presents ab nostre sagell comu en lo En lany dela natjuitat de nostre senyor Mil Cinchcents y tres. Yo el Rey
Note segueixen documents en llatí de 1511, 1610 i 1612. Als folis de paper finals, per mà del s. XVII: [rúbrica p. 79] “TAVLA DE CONTINENTIA en la qual breument se resumex tot lo contingut enel present llibre ORDENADA [inc. taula] Per la festa de la Natiuitat de St. Juan Baptista [expl. p. 99] Veges aço en la pagina 50. numero 6.” Segueix una taula alfabètica sobre paraules que resulten arcaiques, pp. 99-103, darrera escrita del volum
Record Status Created 1998-11-19
Updated 2013-03-07