Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2430
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-26
Title of volume LLIBRE | APPELLAT | CONSOLAT | [DE] MAR|| 1518 ( al teixell blau en lletres daurades)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 + 8 s/n + i-ciiii + 2 s/n + II
Collation [1]8 a-m8 n6 o4
Page Layout 2 columnes (a gairebé tot el volum)
1 columnes (a la part superior de la portada i del f. I s/n)
45 línies (f. XIIII)
Size relligadura 305 × 220 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 210 mm (f. XIIII)
caixa 224 × 144 mm (f. XIIII)
columna 224 × 67 mm (f. XIIII)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres de quatre unitats de pauta excepte al foli 1ra, de nou unitats de pauta i 1rb, de 5UP) amb fons vegetal
Rúbriques rúbriques i títols de mida més gran
Orla Orla xilogràfica amb motius florals en vermell
Il·lustracions gravat amb una nau amb la vela major desplegada a la portada i al verso la Verge amb el nen Jesús dins d'una aureola de flors, entre tres àngels i un devot agenollat amb el rosari a les cantonades, marc de doble filet i tot el foli envoltat per un marc xilogràfic decorat amb motius florals; al f. lxxxvv, gravat de quinze unitats de pauta representa un rei a cavall amb l'espasa a la mà; un altre gravat es localitza al f. xciiiv, i al xcviiiv es veuen les armes de Catalunya; marca de Rosenbach després del colofó i al foli final gravat amb l'escut reial. Títol de la portada en vermell
Altres: marca de Rosenbach després del colofó i al final gravat amb l'escut reial
Condition exemplar restaurat amb alguns folis amb marges retallats i taques d'humitat; la restauració ha susbituït el material perdut per pasta de celul·losa o paper. Errades a les signatures de quaderno: ✠ sense signatura, k iii (per k iiij) n ij (per n iij) esmenades a ploma, esmena que ara gairebé no es distingeix; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv), en blanc cv i cvi.
Binding moderna, en pergamí sobre fusta i talls tintats de blau
Previous owners (oldest first) J. Batlle (Floruit 1930) (al f. 1 prel. a ploma: “Ex-libris Jacobi Batlle”)
Marià Aguiló i Fuster, poeta
Àngel Aguiló i Miró, erudit (llegenda present a un ex-libris imprès amb una àliga: “Cvm sangvine mores”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 59524
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (1518), exemplar de la BdC 10-VI-26 (2007)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 526-27 , n. 35
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. L-2655
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 135
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1327
Tractat a: González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers 109-10
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 60
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 65-67 , n. LXIV
Note anotacions marginals
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-26&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-25 catàleg vist 2017-05-25

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3147
Location in volume ff. 1 prel.- o iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ i prel.] Libre appel=|lat Consolat de mar. Noua=|ment estampat e corregit. Affegits los capitols e | ordinacions dels drets del General. E del | dret del pes del senyor Rey. Ab altres | coses necessaries: les quals fins | al present no eren estades im|primides.
dedic.: [ ii prel.] A11 Gloria e lahor de nostre senyor deu Je|suchrist :e dela gloriosa verge mare sua aduocada no=|stra : e dels gloriosos sants … E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo | present libre.
tit.: Dela declaracio dels consols e | del jutge de apellacions e delur jurament. e com reben lescriua.
índex: [ iira prel.] En qual manera son elets los consols | e lo jutge deles appellacions quascun | any. Folio. primo. Capi. primo. … [ vijvb prel.] … Que los deputats e oydors de com=|ptes sien interpretadors corregidors etcaetera | dels duptes dels presents capitols. | Folio. ciiij. Capitol. lvi. | Fi dela Taula.
tit.: [ i] Segueixse lo libre de consolat no|uament corregit y estampat. Enlo qual son contengudes les leys | e ordinacions dels acts [sic] maritims e mercantiuols. Et primo.
rubr.: [ ira] En qual manera son elets | los consols e lo iutge deles appella=|cions quascun any. Capitol primer.
text: Q9Uascun | any lo vespre | dela festa de | nadal de no|stre Senyor | los promens | nauegants | patrons ma=|riners o par|tida daquells apleguen consell enla esgle|sia de sancta Tecla dela ciutat de Uale=|ncia … [ lxxxvra] … Jtem se leuan axi le quintes | que si monta en suma de.x. milia sous : | leuen hom per les quintes .iiij. milia. | e si mes monta:mes:e si valla a menys: | leuen hom:segons que sera.
colofó: Aci acaba lo libre vulgar | ment apellat de consolat. En=|lo qual: son los capitols e | leys e bones o per los fets maritims | e ordinacions: que los an|tichs ordenaren per llos fets maritims | e mercantiuols: e encara en fets de cors | ho armada. Los quals capitols e or=|dinacions foren loades fermades e pro|mulgades per les senyories dauall scri=|tes.
nota: E4Nlany de nostre Seuyor [sic] deu | Jesuchrist.M.lxxv. enles | kalendes de mars foren fer=|mats per los romans en ro=|ma enlo monestir de sant Johan de le|tra per esser tengut tostemps … [ lxxxvva] … E per lo dit se=|yor foren atorgats Consols ala ciu=|tat de Ualencia: perla manera: que da|munt es dit. | Deo gracias.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7432
Location in volume f. 1v prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5081
Desconegut. Puix Déu etern, o, Verge preciosa!
Language català
Date escrit 1518 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v prel.] Oratio deuota
text: Puix deu etern : o verge preciosa … Suppliqueus molt : que vos me siau guia.
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9595
Location in volume ff. lxxxvvb-lxxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvvb] Capitols del Rey en pere
intitulatio: N9Os en Pere per | la gracia de deu | Rey de Arago | etcaetera
salutatio: Als nobles | e amats lo pro|curador nostre | general e al por|tantveus de go|uernador … e subdits nostres | presents e qui per auant seran: salut e di=|leccio
datatio: La discrecio humana per conjectu|res deles coses passades … los capitols del te|nor seguent manam esser ordenats.
dispositio: P5Rimerament que tot mariner | o ballester ho seruicial … [ lxxxixva] … com al sen|yor Rey plaura.
nota: Quo circa vobis et vnicuique … Datis Barchinone .x. kalendas decembris. Anno domini M.ccc.xl.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9596
Location in volume ff. lxxxixva-xcva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixra] Ordinacions de consellers | de Barçelona per lo consolat de Sicilia.
text: M4 [tatxada amb una P feta a ploma]Rimerament ordonaren los | consellers els promens dela | ciutat de Barçelona per tots | mercaders e patrons de naus … [ xcva] … que fos feta talla als mer=|caders e als patrons dels veixells: qui | en aquell loch sien.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9597
Location in volume ff. xcva-xciira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcva] Ordinacions de consellers | de Barçelona sobre fets Maritims. | Les quals foren publicades a .xxj. de | Noembre del any .M. ccccxxxv.
text: A4Ra hojats per manament | dels honorables mosen Guil|lem de sanct climent … [ xciira] … que ells ho | los successors lurs ho pugan esmenar | e declarar e interpretar aytantes vega|des: com se vullen a lur coneguda
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12312
Location in volume f. xciira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciira] Segueixense algunes leys | e ordinacions tretes de Recognoue=|runt proceres:e daltres tocants a ca=|sos maritims e mercantiuols
tit.: In recognouerunt procer | a.xxiij. capitols.
text: I4Tem que los mercaders o |mariners qui han promes | anar per mar … ho les mercaderies comprades | de aquella pecunia
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12313
Location in volume f. xciira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2929
Jaume I, Comte de Barcelona. Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols (fragment)
Language català
Date promulgat 1271-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciira] Altra del Rey en Jachme | de allo mateix
intitulatio: Nos en Jaume per la | gracia de deu. etcaetera
salutatio: Als fels e amats nostres lo Ueguer e | Batle de Barçelona etcaetera
dispositio: Entes ha=|uem que alguns mercaders fan viat=|ges en algunes parts prenent coman|des … [ xciirb] … E aço en alguna ma|nera no muden
datatio: Dada en Caranyena [sic] | a .ij. Jdus de Agost.M.Cclxxj
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12314
Location in volume f. xciirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2930
Consell de Cent. Ordinació per fet de canvis
Language català
Date promulgat 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciirb] Ordinacio de consellers de | Barçelona per fet de cambis
text: A4Ra hojats per manament del | veguer. Ordenaren los con|sellers e promens dela ciutat | de Barçelona per esquiuar | grans fraus e diuersos damnatges que so=|uint en complir los cambis dejus conten|guts se seguien a molts: … en la | dita letra del dit cambi contengut
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12315
Location in volume f. xciirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2931
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1421-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciirb] Priuilegi del rey Alfonso | donat en Barçelona a xxv. de Maig | del any .M.cccc.xxxij.
dispositio: I2Tem atorgam capitol:que qualse|uulla tenint offici ho ministeri que | comprara alguna mercaderia a ops de | son offici … [ xciiva] … epres sia detengut | juxta la constitucio
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12316
Location in volume f. xciiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2932
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable (Corts de Barcelona de 1471)
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiva] Capitol de cort en barçe=|lona a.viij. de Octubre.M.cccclxxxj | Que causa no sia treta de consolat per | donacio feta a pubill ho a viuda ho | a miserable
dispositio: I2Tem com per traure algunes cau|ses ependents de fets e actes mer|cantiuols e maritims dela cort del con|solat … [ xciivb] … les dites donacions ho altres contractes e euoca | cions en res no obstants. E aço ma | teix sia seruat en tots los consolats de | mar del principat de Cathalunya. | Plau al senyor Rey lo contengut | en lo dit capitol
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12317
Location in volume f. xciiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: Guiatge a aquells qui vol | ran anar vltra mar ho de alla venir
text: I4Tem que lo senyor Rey per | si e per tots hereus e successors | seus per tenor del present ca | pitol e en sa bona fe Real | guia e assegura tots e sengles merca | ders de qualque senyoria e jurisdiccio | sien … e altres persones e ab robes mercade | ries e bens lurs licitament e sens pena | fer e complir lur viatge.
conf.: [ xciiirb] Lo serenissimo Rey don | Ferrando enla segona cort celebrada | en barçelona en lany M.ccccxciij. en | lo capitol.xx.atorga:quels alcaldes de=la seca sien tenguts de fer prestar segu=retat … [ xciiiva] … de juy als litigants en lur cort per | actes mercantiuols com ne disposa a|quella constitucio dela reyna maria
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9598
Location in volume ff. xciiiva-xcviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiiva] Ordinacions de | consellers de Barçelona derre|rament fetes sobre les se=|guretats maritimes.
pream.: A10Ra ojats | tot hom ge=|neralment | per mana=|ment del | honora=|ble mossen | Antoni pe|re de roca | crespa … [ xciiivb] … hauents per reuocades e nulles qual=|seuol ordinacions fins lo dia present fe|tes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes | cambis robes e mercaderies axi be de | vassalls del senyor Rey com se stran|gers poden esser assegurats ço es los | vassalls del Senyor Rey:deles vuyt | parts les set e los estrangers deles .iiij. |parts les tres.
intr.: P5Rimerament ordenaren los | dits consellers e promens | que tots e sengles nauilis | dits del senyor rey com de strangers … [ cxiiiira (errada per xciiii)] … e los estrangers lo quart | en la forma desus ex pressada.
tit.: Capitol que nauilis nero|bes de genouesos ne de enemichs del | senyor Rey ne de amichs qui tinguen | participi ab ells no puxen esser assegu|rats. Capitol. .j
dispositio: E4Ntes empero e declarat:que | robes ne nauilis qui sien de | persones; qui sien enemi=|gues del senyor rey: … [ f. xcviiiva] … Reten se empero los dits consellers | e promens poder de interpretar corre|gir e esmenar tot ço que enles dites co|ses los parra escur ho dubtos tota ve|gada: que ben vist los sera a lur bona | coneguda.
nota: Fonch feta la present crida | per Anthoni estradacorredor dela di|ta ciutat a tres de Juny Any Mil. | cccc. vuytanta quatre.
colofó: Aci acaben les ordinacions | derrerament fetes sobre les seguretats | maritimes.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9599
Location in volume ff. xcviiivb-cvr
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiiva] Capitols e ordinacions no|uellament fetes per la cort general del | principat de Cathalunya:quis ce=|lebra en lo capitol dela Seu de Barçe=|lona a vuyt dies del mes de Octubre | del any mil quatre cents e vuytanta .j. | sobre los drets del general: ço es de les | entrades e exides
pream.: E8N nom de | deu e dela glori|osa verge mare | sua madona san|ta Maria … quant seran tots obe=|diencia dela magestat del senyor Rey | per los deputats en e per la forma que | per lo passat era acostumat.
tit.: Lo ques deu pagar de to|tes robes exceptades les dauall espe=cificades.
text: P6Rimerament:que totes ro=|bes:e mercaderies qui entren | ho hisquen en .o. del dit prin|cipat de Catalunya per | mar:ho per terra:ho per aygua dolça … que la cort del | present principat ho en absencia de a=|quella los deputats e oydors de com|ptes del dit general qui ara son: ho per| auant seran:puixen aquelles declarar | corregir esmenar e interpretar aytan=|tes vegades com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo.
colofó: [ cvr] Alahor y gloria de nostre senyor | deu: e dela gloriosa e humil verge Maria mare sua senyora | nostra. Fonch emprimida e acabada la present obra. Jntitu|lada. Consolat de mar : qui tracta : dels actes maritims : e | mercantiuols : e deles ordinacions e drets del general : de=|les entrades e exides : del principat de Cathalunya. | A despeses de Rapahel Dauder librer. Estam=|pats en Barçelona per Mestre Johan | Rosembach alemany. A sis del mes de | Maig en lany del part dela verge | Maria .Mil.D.xviij. | Deo gracias. | [Marca de l'impressor]
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9600
Location in volume ff. cvva-cvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4777
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions del dret del pes
Language català
Date promulgat 1481 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvva] Segueixen se | les ordinacions del dret del | pes del senyor Rey: com e en | quina manera se paga lo dit | dret del pes.
text: P2Rimo paga lo ciutada de vna | roua vn diner: e lo estranger al|tre diner. ij. diners. … [ cvira] … jo dit Joan Castell fas | la present escriptura de ma propria ma | e hi pos lo meu acostumat signe. | Finis
registre: [ [cvirb]] Registre dela present obra. | A.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o. | E tots aquestos son quoerns [sic] com|plits sino lo quoern dela .n. que es tern | e lo dela .o. te solament dos fulls.
Number of additional copies of edition 10
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1906
City and Library Ciutat de Mallorca Col·legi Major de la Sapiència
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Note volum dipositat a la biblioteca del Seminari, no ha estat possible consultar-lo (gener 2008)

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3217
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0040 | Antic olim 33
Title(s) in copy ORDI | nacions | del Con | solat de | Mar de | Barce | lona ( a ploma, a la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-112
ff.: I + 1-6 s/n + I-[cv] + I
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 292 × 206 mm (f. iiii)
relligadura 292 × 220 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State incomplet
Condition llom desprès, però no del tot. Taques de brutícia i d'humitat. Primer foli en mal estat, enganxat, segurament s’havia desprès. Falta el primer foli amb el títol i un altre del primer plec, segurament el darrer. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv); errades a les signatures de quadern: k iii (per k iiij) n ij (per n iij) esmenats a ploma; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v
Binding pergamí flexible sobre paper imprès reaprofitat. Restes d’una tira de badana per lligar-lo. La guarda preliminar és una part d’una carta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Note al mig del llom, hi ha un paper enganxat amb el núm. "3" a tinta, gros. En aquest volum, la taula comença al f. 1ra i acaba al 6vb. El f. [cv] duu el colofó i la marca de l’impressor al recto i al verso s’imprimeix un text a dues columnes. Sense anotacions marginals. Al primer foli que fa de guarda, aliè al volum, hom anotà: “Est Llibre fou estampat en Barcelona lo any 1518 per Mestre Joan Rosembach Alemany en 6 de maig”. És una part d’una carta adreçada al “Sr. Dean y Cabildo y Canónigos de la Catedral de Lérida”, i hi romanen restes del lacre vermell

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1874
City and Library Madrid Biblioteca del Marqués de Morbecq
External description
Writing surface Paper
Format Foli
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Note exemplar perdut

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1875
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition exemplar sense portada i sense el darrer foli
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1905
City and Library Minneapolis University of Minnesota. Wilson Library
Collection: Call number TC Wilson Library Bell 1518
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis 7 prel. + CIIII + 2

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1873
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number A A 16 Art. Seld | Antic C. 29. Art. Seld.
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 s/n + i-[cvi] + 1 + I
Size relligadura 282 × 190 mm (pla anterior)
pàgina 275 × 180 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition en bon estat de conservació, amb algunes taques d’humitat. Manquen els ff. [1]j i [8] prel., que segurament era en blanc. Errades a les signatures de quadern: manca el f. [j]; k iii (per k iiij esmenat a tinta), n ij (per n iij esmenat a tinta) esmenades a ploma, esmena que ara gairebé no es distingeix; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv); és en blanc el f. cviv
Binding antiga, però posterior a l’edició, en pell marró sobre cartó fort, amb ferros secs, talls jaspiats en vermell i quatre nervis al llom. Al pla anterior hi ha una senyal d’haver tingut dos claus que subjectaven alguna peça rectangular, que no era una tanca car no es veu res de semblant a la part posterior
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar de 1518 de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Note en el tall es veu escrit en tinta negra “16”, xifra que també es troba al capdemunt del llom (mig esborrat ara). A l’inici i al final fan funció de guardes fulls plegats pel centre d’una biblia llatina impresa en lletra gòtica a dues columnes, part d’aquests folis tenien la funció de guardes captives (una al davant i una altra al darrera i altres segurament reforçaven la relligadura (hi ha dos arrencats al començament i altres dos al final, romanent talons); precedeix al text també un foli en blanc de paper posterior a l’edició que duu anotacions referens a les signatures del volum. Al capdemunt del primer foli hom anotà el títol de l’obra a tinta “Consolat de mar”, títol que avui es troba mig tallat. Es veuen algunes anotacions marginals tallades pel relligador (p. e. f. lx), de fet el volum té els marges molt retallats

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1665
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number Rés. 2798 | Antic 13936
Title(s) in copy Consolato de mare ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 + i-ciiii + 2 + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 293 × 215 mm (f. ii)
caixa 225 × 145 mm
Font gòtica
Pictorial elements en el f. 1 prel.r-v hi ha dos gravats amb orla (en el recto, a dues tintes); al f. 85v un gravat de quinze unitats de pauta representa el rei a cavall amb l'espasa a la mà; un altre gravat es localitza al f. 93v, i al f. 98v es veuen les armes de Catalunya; una mateixa caplletra historiada apareix en els ff. 2 prel.v i 93v; al llarg del volum predominen les caplletres de quatre o cinc unitats de pauta; en el darrer dels dos folis finals no numerats es veu un escut gravat
Condition en bon estat de conservació; taques d'humitat i de brutícia en els folis finals
Binding enquadernació en pergamí, amb restes d'antigues tanques
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 5
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note l'imprès inclou una poesia de dotze versos en el f. 1 prel.v

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1876
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
External description
Writing surface Paper
Format Foli
References (most recent first) Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Note exemplar no localitzat

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1877
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/124 | Antic 92-6-14
Title(s) in copy CONSO | LAT | DEL | MAR ( al llom a ploma, al lloc del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-ciiii + I
Collation [1]8 a-m8 n6 o4
Size pàgina 265 × 194 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements portada a dues tintes, gravats com a l'exemplar principal
Condition incomplet, manca l'últim full. Exemplar amb els marges superiors retallats. Al final es conserva plegat un bifoli sense signatura que duu al recto el final del text i el registre enganxats (un bocí de 65 x 182 mm), damunt d'un foli de paper antic de 301 x 212 mm (el bifoli a mida 301 x 424 mm), que duu la filigrana de la mà amb les lletres “NP” a la palma i flor de cinc pètals. Algunes taques de brutícia, però en bon estat general. Té els mateixos errors de signatures que l'exemplar principal, esmenats a ploma. Sense errades a la foliació
Binding antiga en pergamí flexible, una mica malmesa en el llom
Previous owners (oldest first) Casanovas (Floruit 1501 [?] - 1600) (ex-libris a ploma a la portada, per mà del s. XVI)
Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell i ex-libris manuscrit a la portada: “Este de mar consolat, | Es de Hernandes propietat”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 1:328 , n. 1006
Note segells vermell i negre de la biblioteca en diversos indrets. Proves de ploma als marges (p. e. f. III), però sense anotacions de lectors

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1959
City and Library Wolfenbüttel Herzog-August-Bibliothek
Collection: Call number A: 77.5 Jur. 2o
Title(s) in copy Consolat | de Mar | por Juan | Cortibel [?] | Notar. | 77.5 ( en la posició del teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + i-ciiii + 2 (fol. ant. en romans)
Size pàgina 296 × 207 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition molt bon estat
Binding moderna en pergamí amb tanques de cuir. El volum va a dins d'una capsa blanca
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 5
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note crides de lectura en els ff. 24v i 90v

Record Status Created 1998-11-19
Updated 2017-05-25