Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2391
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 23
Title of volume ORDINACIONS DEL REGNE | COM[P]REN | LAS ORDINACIONS DE LANY M.CCCC.XIII. | LAS DE M.CCCC.XXXIX. | ALTRES DEL MATEIX ANY. | CORRECCIONS DE LAS MATEIXAS | LAS DE M.CCC.XL.IX. | LAS DE M.CCCC.LX.VIII ( en el pla anterior de la coberta, en daurats en una peça enmarcada per daurats, de pell vermella)
Copied 1491 - 1510 ca.

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + II + i-lxiij + 64-102 + II
Collation 12+8 2-98 106 11-138
Page Layout 33 línies (f. 3)
Size pàgina 310 × 215 mm (f. 3)
caixa 185 × 130 mm
Hand semigòtica diverses mans amb influència de la humanística
Pictorial elements Caplletres: inicial del f. 1 miniada, interior amb motius vegetals; resta de caplletres filigranades
Orla d'estil internacional
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca, amb dues línies verticals que arriben fins als marges
Pautat: línies de guia per als renglons que es deturen al límit de la caixa, fetes amb tinta morada molt tènue
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones assenyalen la posició de les línies verticals, situades a prop dels marges
Reclams: segon quadern: horitzontal situat a la dreta, tallant la línia vertical del marge, a tinta vermella; 3-5, en la tinta del text; en el 7 vertical ascendent, en la línia vertical de la caixa; 9 i 10, horitzontal cap a la dreta, arriba just fins a la posició de la línia vertical de caixa; 11, horitzontal cap a la dreta, arriba fins la línia de caixa, entre punts. Sense reclam 1, 6, 8, 12 i 13
Condition en bon estat, una foliació antiga en xifres romanes arriba fins al f. lxiiij, tot el volum disposa d'una altra en xifres aràbigues, feta el s. XVI probablement, que arriba fins al darrer foli del volum. El f. 2 ha estat retallat i només queda un bocí de forma irregular. Signatures de quadern alfanumèriques “a-n”. Són en blanc els ff. 38, 48v, 63-64v, 90v, 94v i 99v-102v
Binding pell marró sobre cartó fort, 4 nervis al llom, decorat amb filets daurats, al voltant de la coberta roda amb motius vegetals de ferros en sec, bastant desgastada. Dues primeres guardes anteriors de paper, la primera d'aigües de la relligadura i la segona de paper modern; les dues següents de pergamí originàriament en blanc, ara la primera amb la taula del volum; dues guardes posteriors de paper com les primeres
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Estudi General Lul·lià ([?])
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:378
Note segons una nota del f. 99 aquesta documentació continuava en un altre llibre semblant. En la segona guarda anterior de paper apareix la data en què es va fer el microfilm “1978”. Sense anotacions de lectura

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9800
Location in volume ff. 29v-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Ordinations Nouelles fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiato de plets e questions atorgades loades e auctorizades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e Regne de Malorques en lany dela Natiuitat de nostre Senyor .M.cccc Trenta nou
intr.: A3Ra hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de luppia … [ 30] … perço que dela obseruança de aquelles negu nos pusca scusar
datatio: Dat en Mallorques A xxviij de Setembre any dela Natiuitat de nostre Senyor M. cccc.xxx Nou
intitulatio: M4Anifesta cosa sia atots que nos Nalfonso per la gratia de deu Rey darago … e de Sardayna
pream.: hauents a cor lo benauenir e pacifich stament dela cosa publica de nostres Regnes Lo gouern e regiment del qual nos es comenat … [ 30v] … huns Capitols e ordinations dela tenor seguent
tit.: Ordinations
acc.: O3Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre abreuiacio de temps [tatxat] plets e questions … Les quals ordinations son les quis seguexen
rubr.: Deles questions no sobre puiants valua de .CC. libres Les quals stan llur fet en contracte o en fe de Corredor
dispositio: [ 31] E3 Primerament es ordonat que totes aquelles questions deles quals sta llur fet en contracte o en fe de corredor en albara o en testimonis … [ 37] … e declaram no hauer alguna forsa nj valor
datatio: Es stat dat aço e fet en la nostra Ciutat de gayeta a quinze dies de Juny en lany dela Natiuitat de nostre senyor .Mil CCCC. trenta Nou … e dels altres nostres regnes any vint e quatre
auten.: [ 37v] S6enyal ✠ de Nos Nalfonso per la gratia de deu Rey darago … lo nostre sagell pendent hauem manat esser apposat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis Jnterfuerunt Nobiles viri Joannes dixar … Consiliarij domjni Regis predicti
certificació: S2ig ✠ num mei Georgij Catala dicti Serenissimij dominum regis Secretarij … atque jurat et fuit promissa in consilio
Note el primer text, ff. 1-29, està tot en llatí excepte les rúbriques: “Ordinations nouelles fetes e ordonades en la Ciutat de Mallorques per los magnifichs Jurats dela dita Ciutat. En lany dela natiuitat de nostre senyor M.ccc.xiij.”. F. 38 en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9801
Location in volume ff. 38v-48
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Ordinations nouelles fetes per los honorables Jurats per la Ciutat e regne de mallorques sobre la abreuiatio de temps [ratllat] plets e questions atorgades loades e auctorizades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e regne de Mallorques en lany dela Natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC. trenta Nou.
intitulatio: P3Ateat vniuersis Quod Nos alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Cupientes conseruationi et augmento republice Ciuitatis … [ 39] … Antoni oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: P3Rimerament com lo honorable mossen Pere Callar surrepticiament la reyal celcitud tostemps salua e contra forma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa franquesa comensant … [ 46v] … moltes vegades no han aquella resistencia que si marex
dispositio: Placet domino regi Et quomodo parum esset rem publicam … [ 47v] … E altris apud turrim de Carbonayre
datatio: die decimo Nono mensis Maij sedem Jndictam Anno anatiuitate domini millesimo Quadringentesimo Tricesimo non\o/ … Regnorum nostrorum Anno vicesimo quarto
auten.: S5ig ✠ num Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … [ 48] … Jussimus Jmpendentis. Rex Alfonsus
testimonis: T3estes fuerunt ad predicta presentes Joannes de uiginti milijs … Consiliarij domini regis predicti
certificació: S5ig ✠ num mei Joannis sallent dicti Jllustrissimi dominu regis scriptoris … Georgio Catala Jn cuius posse firmauit atque Jurauit .P.
Note f. 48v en blanc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9802
Location in volume ff. 49-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3968
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] E6xecutories dels capitols deles ordinations Nouelles son les quis seguexen
intitulatio: N4Qs [sic] alfonsus per la gratia de deu Rey darago … e de Sardayna [sic]
pream.: En los Capitols que los faels nostres en Berenguer vniç … nos han presentats ha hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com en lo present Regne sia stat abussat per alguns Gouernadors o loctinents de aquells que turmenten alguns delats … [ 62v] … ço que per vosaltres e cascu de nosaltres sera fet en contrari
datatio: Dat en Gayeta .a xvij. de Juny en lany dela natiuitat de nostre [sic] M cccc xxx viiijo. Rex alfonsus
Note ff. 63-64v en blanc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9803
Location in volume ff. 65-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Noves ordinacions
Language català
Date promulgat 1441-10-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinations segons deuall se conte
tit.: La crida
pream.: A6Ra hoiats queus mana e notifica lo molt honorable mossen Berenguer dolms … la correctio del tenor seguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la [f. 65v] gratia de deu Rey darago … e de Sardayna [sic] .Al.
intr.: L2o diuinal adiutori humilment Jnuocat. Com experientia es mare de totes coses haia mostrat les ordinations dels plets ordenades e obtengudes lany present … [ 66] … Per ço que alcu de aquelles no puxa ignorantia allegar
rubr.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: P4Rimerament com lo primer Capitol deles dites ordinations … [ 73] … Perço que dela obseruança de aquelles alcun nos puxa scusar
datatio: Dat en Mallorques diluns a xvi. del mes de octobre Any Mil. cccc xxxx hu
datatio: Ffo feta la present crida dijous a xviiijo. de octubre per Narnau verdum corredor deles Corts any .M.cccc xxxxj.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9804
Location in volume f. 73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10918
Arnau de Vilademany. Provisió sobre les execucions de censals i deutes
Language català
Date promulgat 1452 - 1457
Incipits & explicits in MS text: [ 73v] C2Om en les executions de censals e altres deutes los officials e iutges fassen tres manaments … e llurs asserors qualseuol vs contrari no obstant. Jacobus pauli
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9805
Location in volume f. 74r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10919
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació per prevenir crims
Language català
Date promulgat 1442-01-24
Incipits & explicits in MS pream.: [ 74] A3Dueniente autem die mercuri xxiiij. mensis Januarij Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo secundo. Veniens ad hanc curiam Gubernationis maioricarum
dispositio: C4Om sia cosa propia al president dela prouincia extirpar occasions per les quals los habitadors continuadament cauhen e corren en diuerses crims (…) com es crim de fractio de homenatges … [ 74v] … vltra la anullatio dels sagraments e homenatges. Berenguer dolmç
Note són dos capítols. Segueixen textos en llatí fins a 76v
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9806
Location in volume ff. 77-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10920
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre la vida i honestedat dels clergues
Language català
Date promulgat 1325-05-20
Incipits & explicits in MS text: [ 77] C5Om segons dispositio de dret axi diuinal com canonich lo priuilegi clerical deia esser obseruat als clergues portants vestidures e tonsura … [ 78v] … Per tant que de aquella no puxa ignorantia allegar
datatio: Dat en Mallorca a xx del mes de maig any de N. Sr. M.cccc xxxv Petrus dei gratia
Note datatio afegida en lletra posterior. Segueixen textos en llatí als ff. 79r-v
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9807
Location in volume ff. 80-88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
Lloctinència i governació. Ordinacions de misser Falcó
Language català
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] Registrate Jn libro supplicationum annj Millesimi Quadringentesimj .xxxxviiij. Jn principio libri [Misser falco] [afegit després]
pream.: A4Ra hoiats queus notifica lo molt magnjfich Miçer rodrigo falco Canceller … [ 80v] … perço que de llur ocseruança algu scusar nosj pusca
tit.: Dels Portadors de letra [afegit posteriorment]
dispositio: M3Anifesta e notoria cosa sia a tots que diuenres a xij. de dezembre. Any Mo. ccccxxxxviiijo. per donar orde e manera deguda als portadors de letres e comissions enfer les executions … [ 88] … dels honorables Sindichs dela part forana segons que deual se conte
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9808
Location in volume ff. 88-90
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10921
Lloctinència i governació. Correccions a les ordinacions de misser Falcó
Language català
Date promulgat 1449-12-12 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88] Corrections
text: E3 P3rimerament com en lo segon Capitol dels dits Capitols sia statuit e ordenat que tothom puscha aportar letres … [ 90] … romanents en llur forsa e valor. Jacme pau
Note en blanc el f. 90v
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9809
Location in volume ff. 91-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3984
Lloctinència i governació. Ordinacions. Capítols de exeviments
Language català
Date promulgat 1471-03-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Capitols de exeuiments
pream.: A4Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriz Caualler … haia fets he ordonats los Capitols e ordinations seguents
rubr.: Lo nom de nostre senyor Jesuchryst humilment Jnuocat
intr.: L3O molt magnifich mossen vidal Castella doriç e de Blanes Caualler … [ 91v] … Los quals son del tenor seguent. B. çabrugada
dispositio: P3Rimo que daquiauant alguna persona no puscha vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats … [ 93v] … segons en los dits Capitols es pus larch contengut M. cabrugada.
procl.: [ 94] P3Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir … e obtendran llur força e valor. Dat. M. cabrugada.
procl.: P3Er tant lo dit Spectable e magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tothom generalment … sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela Natiuitat de nostre senyor Mil y Quatrecents Sexanta hu
Note f. 94v en blanc
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9810
Location in volume ff. 95-96v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3989
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet d'En Berenguer. Ordenació sobre censals
Language català
Date promulgat 1468-11-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Die Jouis xxiiij mensis Nouembris anno anatiuitate domini .Mo.ccccLxviij.
text: L4Os die e any demunt dits. Com entre alguns cresadors rebents censals enla part forana … [ 96v] … e no puxen demanar alguna cosa. Jo. dusay Berardus
Note segueix un paràgraf i altres capítols en llatí ff. 96v-97
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9811
Location in volume ff. 97v-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10922
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Ordinació que regula que ningú que no sigui lletrat pugui procurar per un altre en les parròquies de fora
Language català
Date promulgat 1469-04-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97v] Que algu que no sia letrat e be entenent no gos per altre procurar en les parroquies deffora
salutatio: L3O loctinent del portant veus de general Gouernador en Mallorques dels amats vniuerses e sengles balles … saluts e dilectio
text: com diuerses clamors per los Sindichs deles parroquies dela ylla de Mallorques e per altres singulars persones sien deuant nos proposades contra alguns qui no per negocis llurs mas per altres procuren … [ 98] … per vos e per vostres successors balles esser tostemps obseruade
datatio: Dat en Mallorques xvj. die aprilis Anno anatiuitate domini. Millessimo CCC Lx Nono. Vot Petrus
Note segueix un text en llatí als ff. 98v-99
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2024-01-18