Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2389
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 90 B
Title of volume Libre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca ( a llapis modernament afegit)
Copied 1391 - 1450 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 39-96 (fol. mod.)
ff.: j-lx (fol. ant.)
Collation 112 246
Page Layout 21 línies (f. ij (40))
1 columnes
Size pàgina 288 × 222 mm (f. ij (40))
caixa 187 × 137 mm
Hand cursiva (al text i també a les rúbriques, posteriors)
Watermark signe signe de mal identificar
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres, alguns amb lletres de guia
Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: marca les dues línies verticals i les dues horitzontals que delimiten els marges, observable només al primer foli, a la resta sembla com si no d'hagués traçat, ja que no hi ha rastre, com si s'haguessin guiat per les perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre rodones molt petites als angles de les línies mestres del pautat, es veuen bé
Reclams: sense reclams
Condition en millor estat que el 90-A, els dos darrers folis són els que pitjor estan degut a la humitat. Doble foliació: moderna a llapis en xifres aràbigues que continua la del manuscrit 90-A, i una d'independent d'aquest, antiga a ploma en xifres romanes. Manquen dos folis entre el f. xij, darrer del primer quadern, i el f. xv, primer del segon, com indica una anotació a llapis probablement de l'arxiu (la foliació moderna a llapis no té en compte aquesta pèrdua, la numeració es correlativa)
Binding pergamí flexible amb cobertes de solapa, reaprofitat (per la disposició del pergamí sembla que contenia uns privilegis). Conservat dins d'unes tapes de cartó
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2390 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 A. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2390 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 A. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:352-3
Note al f. 41, dibuix de persona fet amb poca traça. Exemplar incomplet, al f. xxxv (71 modern) una nota observa que des de la rúbrica que es troba a mig foli i fins al foli “XL vo falta en A) Códice 90-A”. També al f. 73 s'indica el text que manca al còdex 13

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2900
Location in volume ff. 76v-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 76v] [S]Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpelier
intr.: a gran supplicacio e requesta den fferrando Rodriguis … [ 77] … per nom dela vnjuersitat dela Ciutat e dela ylla de Mallorcha e per tots temps
dispositio: stablim que stimacio de morabatins de masmudines e de basans que es contenguda en cartes tro ara fetes … [ 78] … en testimoni dela qual cosa aquesta present carta ab segel nostre pendent fem sagalar [sic]
datatio: ffet es asso xo kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Senyal ✠ de Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … qui aquestos [sic] coses loam e affarmam
testimonis: Testimoni daquesta cosa son lo Noble en Ramonet … P. de caules scriua
certificació: Sen ✠ yal den Michel rotlan notari publich … esmanades en la xija linya hon diu Maioricarum [?]
Note rúbrica afegida amb posterioritat “Concessio feta per lo rey en Jacme al regne de Mallorques… E ques pusquen pagar en altre moneda”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10834
Location in volume ff. 78-82
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5210
Jaume II, Rei de Mallorca. Privilegi de la moneda
Language català
Date promulgat 1300-04-11
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 78] [S]Apien tuyt que com nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de Montpeler
dispositio: als profits dels nostres sotsmesos ab acustumade prouisio couer feem monedas en Mallorques sots senyal de creu … [ 81v] … aquesta present carta ab bola nostra de plom fem sagalar
datatio: ffet es asso xo kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Sig [signum] num den P. gauceran de pinos demunt dit … fermam e juram
conf.: Signum [signum] den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
conf.: [ 82] Signum [signum] del jnfant en Sanxo fiyl primer engenrat del dit noble senyor Rey
conf.: Signum [signum] del jnfant don fferrando … loam e fermam
conf.: s[signum]num don fferrando Rodriguis … loam e fermam
testimonis: Testimonis dequesta coza [sic] son lo Noble en Ramon … scriua del dit senyor Rey
certificació: Sig [signum] num den Michel rotlan notari publich de Mallorcha … en la xxxa linea on diu Maioricarum
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10835
Location in volume f. 82v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1615
Jaume II, Rei de Mallorca. Corts (1302)
Language català
Date promulgat 1302-07-15
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 82v] [E]N Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
salut.: als amats e fels seus jurats Caualers e prohomens dela Ciutat e de tot lo Regne de Mallorches saluts e gracia
dispositio: dehim uos eus manam que vistes aquestes presens letres … ab sagell nostre pendent manam sagallar
datatio: Datum Maioricarum vijo kalendas julij anno dominj Mo ccco secundo
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10836
Location in volume ff. 82v-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 82v] [S]Apien tuyt que nos jnfant en Sanxo fiyl primer engenrat del noble senyor en Jacme … de Montpeler
text: attenent vos faells jurats Cauallers e Ciutadans e vnjuersitat dela Ciutat dela ylla de Mallorca de manament spacials del dit senyor Rey … [ 83] … aquesta present carta ab sagell nostre pendent manam sagallar
datatio: Actum est hoc vio kalendas anno domini Mo ccco ijo
conf.: Signum ✠ del jnfant en Sanxo fiyl … loam e ffermam
testimonis: Testimonis dequesta cosa sonlo Noble jnfant don fferrando … de vila longa
certificació: Sig ✠ num den Michel rotlan notari publich de Mallorcha qui asso feu scriure e clohi
Note rúbrica afegida amb posterioritat: “Com en Sanxo fiyl del rey en Jacme essent jurat loa e conferma totes costumes e ffranqueses per lo dit pare seu donades”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10837
Location in volume ff. 83v-84
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 83v] [S]Apien tuyt Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
dispositio: atorgam a uos en P. sa verderea [?] caualer (…) jurats dela Ciutat de Mallorches per nom e per loch de tota la vnjuersitat dela Ciutat e del Regne de Mallorches que damanament e de torgament nostre auets comprats .iiij. lochs … [ 84] … aquesta present carta ab segell nostre pendent manam sagallar
datatio: Dada en Mallorches .ij, mensis julij anno domini Mo ccco secundo
conf.: Signum ✠ de Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
testimonis: Testimonis son lo Noble en P. gauceran de pinos … Rey de Mallorches
certificació: Sig ✠ num den P de caules qui per manament del dit senyor Rey asso scriure feu … en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10838
Location in volume ff. 84-85
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 84] [S]Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
dispositio: attenens e sabens quel senyor en Jacme de bona memoria noble Rey darago (…) quela yla de Mallorcha trach de mans de Sarrayns e ason senyoriu le torna ordona quells homens deles Ciutats ho daltres lochs e deles viles de Catalunya … [ 85] … aquesta present carta ab segell nostre pendent manam sagalar
datatio: Dade a Soler nones augost anno domini Mo ccco secundo
conf.: Senyal ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
testimonis: Testimonis son P. gauceran de pinos … del senyor Rey
certificació: Sen ✠ yal den P de caules qui per manament del dit senyor Rey de Mallorcha asso scriure feu … die e any demunt dits
Note rúbrica afegia amb posterioritat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10839
Location in volume ff. 85-88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS invoc.: [E]N nom de deu nostre senyor amen
dispositio: Sapien tuyt que com en lo trattament e en la refformacio dela pau fete entre nos en Jacme per la gracia [f. 85v] de deu Rey de Mallorches (…) dela vna part e ell [sic] noble senyor en Jacme per aquella metexa gracia Rey darago nabot nostre … [ 87v] … complir fara totes les coses e sengles demunt dites axi com demunt son contengudes
datatio: ffet es asso en Gerona tercio kalendas nouembre anno domini Mo ccco secundo
conf.: Senyal ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … loam e fermam
conf.: Sig ✠ num del Noble en P de fonoler … aquestes coses loam
testimonis: Testimonis dequesta cosa son berenguer de calders … i en P de caules
certificació: Jo lorens plaensa scriua publich de perpinya ales dites totes coses finy … [ 88] … en aquesta publica forma mis i cloy i tots signi ab meu acustumat e publich
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10840
Location in volume f. 88r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS invoc.: [ 88] [E]n nom de nostre senyor amen
intitulatio: Sia atuyt manifest que enpresencia del molt noble senyor en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
pream.: constituits en berenguer (…) sindichs e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat … vna cedola de paper de protestacio continent aytal tenor
dispositio: [S]Apien tuyt que nos en berenguer (…) sindichs e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat e del Regne de Mallorches sobra sagrament i homanatge a ffer al Noble en Jacme Rey darago … [ 88v] … e aquesta protestacio demanam per notari publich en forma publica esser mesa
datatio: aquestes cozes son fetes en Gerona kalendas nouembre anno domini Mo ccco ijo
testimonis: presens testimonis lo noble baro en P de fonelet … P de caules
certificació: E yo Lorens plaensa scriua publich de perpinya qui ales dites coses fuy … hoc clos i subsignat
Note rúbrica afegida posteriorment
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10841
Location in volume ff. 88v-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 88v] [S]Apien tuyt que nos en berenguer ar dila en Gerau (…) [f. 89] sindichs actors e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat de Mallorches a prometre e ajurar e obligar e homanatge a ffer a aquestes coses que deual se contenen … [ 90] … que per los dits hereus e successors nostries [sic] sien complides e obseruades
datatio: ffet es asso enla Ciutat de Gerona iijo mensis nouembris anno domini Mo ccco secundo
conf.: S ✠ num den berenguer A dila … e ab nostre propri sagrament e homanatge firmam
conf.: Signum ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … ab nostre segell pendent fem sagalar
testimonis: Testimonis son lo senyor jnfant don fferrando … [ 90v] … E molts daltres
certificació: Sig ✠ num den P merci [?] scriua del senyor Rey darago … en lo die e en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10842
Location in volume ff. 90v-93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 90v] [S]Apien tuyt que com plet fos entre nos en P per la gracia de deu Rey darago e en Jacme per aquella metexe gracia Rey de Mallorcha (…) les quals totes coses Nos dit Rey Darago deyen a nos pertenyer … [ 93] … e fem entre nos homanatge de boca e de mans la .i. alaltre
datatio: en present ffetes son totes aquestes deual scrites enla Claustre dela Case dels ffrares preycadors de perpenya xij dies alaxida de janer en lany M.cc.lxx.viij
testimonis: en presencia dels consols e dela maior part dela vnjuersitat de perpenya e dels testimonis daual scrits soes assaber Roger … denglasola
Note segueix en llatí fins al final
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2016-05-13