Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2386
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number C˛dexs 43
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400

External description
Writing surface PergamÝ
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: a-f + 1-29 + 29bis-78
Collation 15 210 31-3,5-10 4-510 68 7-82 91 102t1/4 114 126 13ttt4t
Page Layout 24 lÝnies (ff. 41 i 48)
Size pÓgina 260 Î 190 mm (f. 41)
caixa 188 Î 131 mm
caixa 188 Î 134 mm (f. 48)
columna 188 Î 68 mm
Hand g˛tica de forma, molt acurada (primera part)
g˛tica mÚs descurada, de m˛dul mÚs gran i mÚs moderna que l'anterior (ff. 48-54)
diverses mans (g˛tiques, humanÝstiques i itÓliques forša cursives) (documents afegits)
Other features Justificaciˇ: a punta seca
Pautat: amb lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen perforacions, potser es trobaven a prop del tall
┌s de la primera lÝnia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals, gairebÚ centrats al peu del foli, prÓcticament sense decoraciˇ en la primera part (als quaderns 2-5)
Condition els plecs estan solts, amb taques d'humitat i brutÝcia; la disposiciˇ dels pergamins Ús carn-pell-pell-carn; manca el comenšament, part dels folis incials “a” i “e” i almenys un foli al final dels folis preliminars (hi ha una nota moderna que ho indica). Sense foliaciˇ antiga, en tÚ una de moderna, a llapis, a l'angle superior extern. Manca tambÚ un foli entre els actuals 13 i 14; del foli 29bis nomÚs en queda un bocÝ (la part inferior), i per aix˛ fou saltat en la foliaciˇ moderna, tot i que, poc desprÚs, una altra mÓ va esmenar l'errada marcant-lo com a 29bis
Binding feta malbÚ, nomÚs es conserva la coberta posterior. Pell gravada en sec sobre fusta, amb ferros mossÓrabs, dues rodes a la part exterior i una a la interior dibuixant un rombe, totes envoltades per filets; conserva quatre dels cinc bollons de metall (manca el central) i part de les tanques de metall
History of volume Adquirit 1937
Previous owners (oldest first) S˛ller: Arxiu de la C˙ria Reial (aquesta procedŔncia es dedueix de diversos documents continguts al llibre)
Miquel Arbona Oliver (Floruit 1937) 1976 (el 1937 cedÝ en dip˛sit el manuscrit a l'Arxiu i el 1976 per donaciˇ)
Associated persons Altres el va rescatar de les mans d'un pedacer del barri de la Ferreria de Palma, que l'emprava per embolicar cartutxos de moneda Miquel Arbona Oliver (Floruit 1937)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran EnciclopŔdia de Mallorca 7:351
Note inclou fˇrmules de jurament dels jueus, redactades probablement a Girona el 1279 i anotacions sobre la mort de diversos reis. Volum microfilmat el 1978. ContÚ unes poques esmenes al text fetes per una mÓ propera al copista i algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 33
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2897
Location in volume ff. a-f + 1-46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragˇ III, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragˇ III, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragˇ II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS text: [ a] […]es et daltres possessions les quals per el ha cens se tendran per lo cens qui degut li sera entro quel dit cens pagat li sera … [ 46v] … hon diu vestigijs in herendo. e enla .xiiija. hon diu en mutations. e enla .xxia. recla hon diu uobis
certificaciˇ: yo lorens plazensa escriua del dit seyor [sic] Rey en Sanxo e per auctoritat del public notari entots locs deles terres del seu senyoriu sotmezes del manament seu aquesta carta escriure fiu e acloy e sots senyale ab meu public acustumat Sey [signum] al
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10692
Location in volume ff. 47-49rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1958
Jaume I, Comte de Barcelona. Sobre les taxacions de les escriptures de les corts
Language catalÓ
Date promulgat 1332
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 47] E3n Jacme per la gracia de deu Rey de malorches … senyor de mont pesler
salutatio: Als amats loc tenent ueguers … Saluts e dilecsio
intr.: G. Comes demanacor en iacme marola de soyler axi con procuradors … ne auer puscan maiors salaris per cartes ne per scriptures altres les quals fan. que aqueles que foren per lo dit senyor Rey en Jacme ordenades
datatio: Data en la ciutat de malorches. kalendes mars. Annno domini M. [f. 47v] ccc.xxxij
rubr.: A2questes son les tatxasions fetes per lo senyor Rey. sobre les scriptures deles corts
dispositio: [ 49va] Prjmerament que descriure clam de que la cort aja … [ 49rb] … ees acustumat eatorgat antigament
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10693
Location in volume ff. 49v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2026
Desconegut. Forma de jurar els jueus contra els cristians
Language catalÓ
Date promulgat 1232
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] A2questa es la iura que deuen iurar los meus contra los crestians etinent lolibre ques apelat .x. manamens edeu dir axi aquel qui ligira aquest libre
text: O2 meu iures per aquel qui dix yo so eno es altre si no yo … [ 54] … Sil ops la ueritat eiures mentida la tua anima uaia en aquel loguar hon los cans giten e fan lur soterol. Respon amen
datatio: Data Serunde. iiij. nonas. Marcij. Era Millesima. cca. lxxa. nona
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10694
Location in volume f. 54r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3461
Sanš I, 1r. Rei de Mallorca. Provisiˇ sobre una franquesa promulgada per Jaume I sobre els plets
Language catalÓ
Date promulgat 1319
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 54] S2apien tuyt que deuant nos enxanxo perla gracia de deu rey de malorques … esenyor de monpelier
text: es preposat soplegi [sic] de part dels fels nostres iurats per nom dela uniuersitat de malorques que duptes equestions semouen eple[..]souen sobre .ia. franquesa donada eatorgada perlo molt alt senyor en iacme rey darago … [ 54v] … tenir eobseruar enegun contra aqueles […]
conf.: en testimonj dela qual cosa aquesta present carta manam ab nostre pendent sagel sagelar
datatio: […] viij. idus nouembre. Anno dominj Mo. ccco. xixo
certificaciˇ: yo lorens plasensa escriua del damunt senyor nostre Rey demanament del aquesta carta fiu scriure e clohi ab mon poblic acustumat senyal
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10695
Location in volume f. 55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3462
Jaume II, Rei de Mallorca. Provisiˇ sobre torts fets als habitadors de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1268
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 55] jnfant en Jacme fyl del molt noble Rey darago hereu de Malorches … e de comflent
salutatio: Al fel seu en P. de monso stant en arca Salut e gracia
text: Con diuerses clams deuant nos sien stats oposats per homens de la yla de Malorques sobre torts que a eyls son fets … axi com demunt es dit
datatio: Dada a Malorcha pridie kalendas aprilis en layn de nostre seyor [sic] .M. cc. lx. viij
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10696
Location in volume f. 55r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3464
Sanš I, 1r. Rei de Mallorca. Provisiˇ
Language catalÓ
Date promulgat 1312
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 55] [E]2n sanxo per la gracia de deu Rey de Malorcha … e senyor de montpesler
salut.: Al amat en berenguer de sent Johan caualer e tenent loc [sic] nostre en lo Regne de Malorcha saluts e dileccio
text: En G de monso [f. 55v] en berenguer domenech (…) missatges dels Jurats e dels prohomens de Malorcha ala nostra presencia uengueren e soplesan proposaren que una partia feta entre els pobledors de la vjla de vayl de Mussa … segons la dita letra del veguer demuntdit
datatio: Dada a Mon peller xix kalendas januarij anno domini .Mo. ccco. xijo.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10697
Location in volume f. 56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3464
Sanš I, 1r. Rei de Mallorca. Provisiˇ
Language catalÓ
Date promulgat 1312
Incipits & explicits in MS intr.: [ 56] O2n nos en Guillem de sent Johan donzell vilalmjrall en lo regne de Malorques jutge ales coses submerses per lo noble e Magnifich mossen ffrancj derill … La qual es del tenor seguent
salut.: En ffrancj derill Caualler conseller majordehom [sic] Capita e loctinent general del molt alt Senyor Rey … Al honorable mossen Guillem de sentjohan donzell Salut e honor
text: Com certa diceptacio e questio sia entre los Jurats dela vila de Soller de vna part e en Berthomeu de oliues dela dita vila dela part altra sobre certa comuna … les dites coses vos cometen e comanan nostres lochs e veus
datatio: Dat en Mallorques a vint noembre any Mil cccc Cinquanta Quatre ffrancj derjll
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10698
Location in volume f. 56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3501
Casa dels Jurats. Disposiciˇ del protantveu del governador
Language catalÓ
Date promulgat 1457 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56v] ixa die Madij anno anatiuitate dominj Mo. ccco. lx septimo
intr.: Die et anno predictis fuit presentata littera jnfrascripta … almenara latorem litterarum
salut.: Lo portant veu de gouernador general enlo Regne de mallorques Als amats tots e sengles batles … Salute e dillectione
text: Com lo [?] deles messes sia prop Eper aquelles segons que es acustumat sien atorgades … e deutes de drets e de prouisions
datatio: Dat en Mallorques qujnta die mensis Madij anno anatiuitate dominj Mo ccco lxvij
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10699
Location in volume f. 57r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3550
Casa dels Jurats. CapÝtols de S˛ller
Language catalÓ
Date promulgat 1467
Incipits & explicits in MS intr.: [ 57] Djmecres a xxij de Abrill [sic] any M. cccc. sexanta set los capitols deius scrjts ab veu de publica crida … sobre lo morbo e pestilencia
text: E2primerament ordonaren que qualse vulla detengut del dit morbo sia tantost examjnat per algun metge … [ 57v] … deles messions axi fetes com faedores sobre lo dit morbo de pestilencia
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10700
Location in volume f. 58
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3551
Casa dels Jurats. Crida feta pels homes de DeiÓ
Language catalÓ
Date promulgat 1467-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58] Crida feta per los homens de daya
text: Ara hoiats que proueheix \ordona/ e mana lo Spectable emagniffich mossen vidal castella doris caualler conseller (…) atots los habitadors dela vall de Daya que dema pertot dia sien venguts e entrats dins la villa de soller … enlo camj atost emessio de aquells
datatio: la qual crjda fonch preconjtzada ab veu de trompa enlo loch acustumat del iotlo dela dita villa … djmecres a xxij de Abrjll M. cccc .lxvij.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10701
Location in volume f. 58v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3552
Casa dels Jurats. CapÝtol de partir carn
Language catalÓ
Date promulgat 1467 [?]
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10702
Location in volume ff. 59-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3553
LloctinŔncia i governaciˇ. Disposicions de diversos governadors
Language catalÓ
Date promulgat 1467 - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Die xxvi mensis apprilis anno anatiuitate domini Mo cccco lxxiiijo
intr.: D2ie et anno predictis comperint jn presenti curia Regia ville Sulleris … litteram et sentenciam tenor sequentis
salut.: E3n francj Berenguer de blanes donzell conceller e loctinent general del molt alt senyor Rey (…) Als amats tots e sengles Batles … salut e dileccio
dispositio: com en e sobre la causa e questio denant nos jntroduhida dels censos de olj quis reben e fan enla present ciutat … [ 60] … absolent las ditas presents e quascuna deaquellas enquant totha aquellas o naguna deaquellas per caussa en despessas condampnant. Jo dusay ffranci berenguer de blanes Gabriel deverino Michael egual [?]
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9902
Location in volume f. 60r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60] Die xi mensis marcij anno anatiuitate domini Mo cccco lxxxo
intr.: Die et anno predictis comperint jn presenti curia Regia ville Sulleris … sentenciam seu declaracionem flagitabilis locut [?] jnfrascriptam
pream.: Die jouis jntitulata viiij mensis mensis [sic] Marcij anno anatiuitate dominj Mo cccco lxxxo magnificus aluarus vniz … factam per honorabiles sindicos et clauarjos partis forana super salarijs litterarum etc
rubr.: Prouisio contra lo portedor
salut.: Naluaro vniz caualler loctinent del spectable magnifich mossen blanes de berenguer donzell conseller (…) als amats tots e sengles bailes … salut e dileccio
dispositio: com asuplicacio e requeste fetes anos perlos sindichs e cauarjs dela djta part forana sobre lo abus e execucio … […]
datatio: Dat […] a xj de marcis any M cccc xxx De verjno
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10708
Location in volume f. 61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Die xxvij mensis octobris anno anatiuitate domini Mo cccco lo vo
salut.: E2n franci derill caualler conceller Capita e maiordom (…) Als amats tots e sengles Batles … saluts e dileccio
dispositio: denant nos es stat expossat per part dels discrets en Pere monpaller e Germa maycil sindichs e clauaris dela part forana dient que com molts habitadors de aquestas parroquias per vexar alguns lurs deutors … la dita pena desitgats squiuar
datatio: Dat en Maiorica a xxvij de octubre any M cccc lv ffranci derill
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10712
Location in volume f. 61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61v] Die xv mensis nouembris anno anatiuitate dominj Mo cccco lxo viiijo
intr.: L2o die e any demunt dit comperagueren en La present Cort Reyal de soller Los honorables Jurats dela dita vila e presentaren La letra del tenor saguent
salutatio: E2n Ffrancesch berenguer de blanes donzell (…) Al amat Lo Batle de soller axj Reyal com dequalseuol magnat … Saluts e dileccio
dispositio: Comparaguts son denant nos Los discrets sindichs e clauaris dela part forana mostrant nos vna Letra per lo spectable e magnifich prešessor nostre … per quant la dita pena desitgats squjuar
datatio: Dat en Mallorquas a xiiij de octubre any M cccc lxo lxo viiijo Jo dusay
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10713
Location in volume f. 62r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62r] die Jouis xxiiij mensis nouembrjs anno anatiuitate dominj Millesimo cccc lxvij
text: Jtem com los portadors deletres perambicio de salarjs per altra qual seuoll causa fan mogubell de salaris … sia haut per perdut e no puxam de manar alguna cosa. Jo. dusay berardus
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10714
Location in volume f. 62r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] die xij mensis januarij anno anatiuitate dominj Mo cccc L xj
intr.: Los die e any demunt dits conpereren enla present cort Reyal de soller nanthonj domenga epresents la comjsio seguent
salut.: Nos en vidal castelladoriz caualler etc als amats los batle e Jurats deles parroqujes de seller … saluts e djleccio
dispositio: Com lo molt alt Senyor Rey ab letra desa magestat emanada hage prouehit attesos los grans abusos los quals cotidianament son causats per los portadors … [ 62v] … acustumats seruar entotes les cosses La ordjnacio de micer rodrigo falco
datatio: Dat En mallorques a xxij de deembre any Mil cccc lx […] vidal castelladoriz
Note segueixen disposicions d'Ŕpoques posteriors fins al f. 67
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10715
Location in volume f. 67r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67r] lo jurament que fa lo batle al notari lo com ha aljurar enpoder del scriua als sagrament e homanatge
text: Perlo sagrament e homenatge que \vos hom bayle/ haueu prestat a deu … e dret dela dite vostra ballia
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10716
Location in volume f. 67r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67r] Lo jurament que fa lo balle en ma del jurat de […] dela sglezia
text: Vos jurau per nostre senyor deus e per los seus sants quatre auangelis [sic] corporalment per vos toquants que per tot lo temps dela dite vostra ballia
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10717
Location in volume f. 67r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67r] Juramentum Juratorum
text: Vosaltres honrats senyors de Jurats quj are nouament sou […] … registrats a libra de determjnancies [?] sots a xxij de Febre
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10718
Location in volume f. 67r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67r] Juramentum conciliorum
text: V2osaltres honorables senyors de concellers quj are nouament sou exits … en lo loch dedicat per aconcelabrar consells
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10719
Location in volume ff. 67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intr.: [ 67v] A xiij de octobre any M cccclxvo los honrats en barthomeu carbona (…) lany present dela villa de soller ab lo concell corcordo determenaren e amoderaren los salarjs … segons laforma e me[?] seguent
text: [ 67va] E primo han los saig[?] de anar per la vella … [ 67vb] … e dels altres sengles dublan diner e lo prohom per lo semblant
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10720
Location in volume f. 68r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68r] De […] dos dies lo se[…]
intitulatio: E2n Ffranci derill capita e Maiordom Caualler … Al amat lo batle de Soller o asson loctinent saluts e dileccio
intr.: Com per ordinacio nostra sia feta la prouisio dela tenor saguent
text: Lo molt noble e magnifich loctinent general vaent per experiencia que en la parroquia de Soller ordinariament e quascun dia se tenen Juhis e corts … Manant als habitadors de aquella e auos sots le dita pena que aquella tinguats e serueu segons se serjcio tenor
datatio: Dat en Mallorques a xxvj de octobre any M cccc sinquanta set. franci deryll
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ i una taula amb salaris al f. 69v
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10721
Location in volume f. 70r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70r] Die mercurj xxiiij aprilis anno Anatiuitate dominj Mcccco xl viiijo
text: Jtem que alguna persone dequal seuol condicio o stament sie de quj auant no gos tenir algun Catiu moro … Aquells quj han dels dits catius moros en les dites marmes los ne fajen jr en šots le dite pene
nota: Precedens … dicte curie appossitum et jmpressum
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10722
Location in volume f. 70r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70r] Die xxiij Julij anno dominj Mo cccco lxo
text: Los die e any damuntdits a requesta dels discrets en Saluador … quj en lo dit corral entreria
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10723
Location in volume ff. 70v-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intr.: [ 70v] disabte a x de desembre anny [sic] M cccc xliij los honrats en Jacme de canals (…) lany present dela vella de soller raqueriren que le consuetitut e praticha entique dels salarjs que han los misages … sien assi Registrats e reduhits los presents scuts
text: E primo ha e es acustumat de a ver lo misage o saig … [ 71] … sengles dos dines
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10724
Location in volume f. 71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: Capitoll ordonat per lo senyor en Pere enles corts sobre los misages … sobra los salaris e scumans e precar
text: Jtem que placia a vos senyor ordonar que de quj auant los jutges e los aduocats procuradors notaris els scriuans dels plets no sien hoyts sis clamauen de lurs salaris … Plau al senyor Rey que sie feta tal provissio com en senblants fets es provahits per constitucio de Catalunya. Narcisius primo
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 10725
Location in volume ff. 71v-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 71v] Maria per la gracia de deu Regina darago de Sicilia … loctinent general del molt alt Senyor Rey marit e Senyor nostre molt car
salut.: als fels nostres tots e sengles patrons de naus … [ 72] … salut et gracia
dispositio: Jatsia la jus[?] deles vniuersitats de algunes ciutats … sots nostro sagell secret
datatio: a vint dies desembre any de nativitat de nostre Senyor Mil cccc xxij la Reyna
Note el f 72v contÚ diverses anotacions, algunes de les quals fan referŔncia a la mort dels reis Alfons i Joan d'Aragˇ
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 10726
Location in volume f. 73r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73r] A xv de maig any M ccc lxxxx nou
text: Are hoiats que mane lo noble bono mossen Roger de moncada Caualer Consaller (…) axi als homens e dones dela part foranes com del terme dela ciutat a tot hom e tote done quis logera ab algun senyor … Original del dit capitol es stes e continuat en lo libre del […] dels bans ab molts daltres e sots le dite […]
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 10727
Location in volume f. 73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73v] A xxx de agost any M cccc lvj
text: Lo honorable en Pere bernat batle Reyall dela villa de soller (…) sobra lo castao [?] que hera entre en Pere trjes e en pere castayo han declarat que lo dit Pere castallo sia tingut de peguar … are esser cregut ab jurament segons lo capitoll
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 10728
Location in volume f. 73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73v] Lo jurament que deuen fer e prestar los honorables Jurats en lo introyi [?] de llur offici seguons es estat ordonat per lo magnifich mossen berenguer dolms Gouernador de Mallorques
text: Uosaltres honrats en tot e ent [?] Jurats nouament elegits dela vila de soller jurau per nostre senyor deu e per los seus sants quatre euangelis … e costums dela dita vila
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 10729
Location in volume f. 74r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Ordinacions fetes per lo Gouernador sobre lo [?] que ha lo vager de forre sobre los batles de forre
text: E3 primerament declare e hordene que vager de forre per totes vagades que request … [ 74v] … nechligencie o defaljment dels dits batles
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 10730
Location in volume f. 75r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] die xxx primo mensis Julij anno anatiuitate dominj M cccc xxxo secundo
intr.: Die et anno predictis Existentibus honorabile Johanes de faro milite … ordinaciones tenoris sequentis
intr.: Los honorables jurats dela vniuersitat e Regne de Mallorques Als quals es proes per franqueses del dit Regne statuir e hordonar per vtilitat de aquell … segons ques sagexen [sic]
dispositio: Primo que com souen se sdeuenen per desidie de just[…] batles fore la ciutat … [ 75v] … […]
Note r˙brica tallada pel relligador
Record Status Created 1996-09-17
Updated 2016-05-13