Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2385
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 091 Pri | Núm. de registre 17657 | Antic 95B-I
Title of volume Leges municip. presentis Regni M[ai]oric. ( al llom, escrit a ploma en tinta marró)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 84 (= ii + 83)
ff.: i prel. + i-xxxx + [41-81]
Collation 1-108 112
Page Layout 26 línies (f. i)
Size pàgina 217/218 × 166 mm (f. i)
caixa 160 × 115 mm
relligadura 225 × 175 mm
Hand bastarda i minúscula cancelleresca (cos del volum)
humanística i d'altres mans cursives fins al s. XVII (addicions posteriors)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: en vermell, tot i que algunes es van fer en tinta sèpia i també trobem espai en blanc per a caplletres no realitzades
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: senyals de perforacions rodones als quatre angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Reclams: horitzontals centrats, presents només en alguns quaderns
Condition pergamí de qualitat variable; el volum té algunes irregularitats en la seva constitució, per exemple, al primer quadern segueix un taló sense que manqui text aparentment, també segueix un taló al f. [71], darrer del novè quadern i el darrer ple està format en realitat per dos folis separats per un taló. La foliació antiga s'acaba al f. xxxx i all… s'aprecia un canvi de lletra
Binding en pergamí, amb solapes menudes i restes de les tires de badana que el tancaven; talls tintats de blau
History of volume Adquirit 1943
Associated persons Firma al verso del darrer foli, amb lletra d'inicis del s. XVI signa una anotació Jeroni Berard (Donzell) (Naixement Catalunya) (“Son estades legidas y vistas per mi jeronj berard donzell catala”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1234 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo, 8. Mallorca: Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció fotogràfica parcial del ms. 091 Pri de Perelada. Franqueses (2003-05)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:342-3
Note és còpia parcial del Llibre de franqueses fet ordenar pel veguer Pere Torrella. Es completa amb disposicions dels reis posteriors (Jaume II, Sanç, Jaume III, Pere el Cerimoniós i Joan I), un breu papal, edictes, crides, fórmules de prestar jurament (inclosa una per a sarraïns), notícies sobre les dates de conquesta de diverses ciutats, d'altres referents a succesos diversos i breus notes biogràfiques sobre els reis. Dins del volum es guarden diversos fulls moderns amb informació sobre el còdex, per exemple, sobre les semblances entre aquest manuscrit i el Còdex Burgues-Zaforteza.

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2891
Location in volume ff. i prel. + i-xxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS calendari: [ i prel.] Jn mense autem aprilis colantur festa sequencia et non alia … [ iv prel.] … Siluestrj et Columbe 31
intitulatio: [ i] S3apien tuyt Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … Senyor de Montpesler
pream.: Auens e tenents en nostra presencia la carta dels priuilegis e deles franquees les quals auos amats nostres e feels vniuerses e sengles pobladors e habitadors dela Ciutat e del Regne de Mallorcha … e aquells capitols que ara aqui enadim aperpetual memoria dela coza [sic] açi fem notar / la tenor dela carta demunt dita aytal es
intr.: .j. [al marge] E2n nom de jhesu christ Manifesta coza [sic] sia atots axi presents com esdeuenidors Que Nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) senyor de Montpesler ab aquesta present publica scriptura per tots \temps/ valedora … [ iv] … e puschats peschar en mar liurament los estanys tant solament retenguts anos
tit.: Deles possessions
text: .ij. L3es posessions totes les quals en la Ciutat o el Regna haurets … [ iiiiv] … axi com afaels prohomens nostres e leyals / dada fo la carta a Mallorcha kalendes de Marts en lany de nostra senyor de M.cc.xxx
tit.: Aquests son los capitols que ara anadjm [sic] de gracia de nou de posessions
text: H2onors e possessions a uos segons que es contengut … [ v] … e per totes atuyt sens corrumpiment obseruar Enos demunt dit jnfant en .P. hereu de Catalunya juram per deu e per los .iiij. sants euangelis de deu de nos tocats les demunt dites cozes [sic] e sengles atendra fermament e complir dada a Alcanis vj jdus de febrer en lany de M cc lvj
tit.: De confermament de franqueses
text: M2anifesta coza [sic] sia atuyt presents e esdeuenidros Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) senyor de Montpesler Attenents esser deguda coza [sic] e digna e justa que tots los habitadors dela Ciutat de Mallorques e dela jsla della … [ vv] … fassen per tots temps obseruar e que contra noy venguen ne negun noy lexen venjr contra sis fien de nostra gracia e amor Dada aleyda .x. dies ala exida de Marts en lany de M cc xxxij
tit.: [ vj] De .vj. jurats
text: [s]2apian tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) e senyor de Montpesler per nos e per los nostres atorgam a vos tots \vniverses/ e sengles prohomens e ala vniuersitat de Mallorcha presents e esdeuenidors per tots temps. Que lega auos hauer per tots temps .vj. jurats habitadors empero dela Ciutat de Mallorcha e del Regne … [ xxiiv] … venjr contra per nuyla manera. Dada aleyda xij dies dins Marts alentrada e en lany de M cclxxiiij
Note moltes disposicions duen la data de confirmació i algunes duen un comentari més breu, indicatiu de la matèria, transcrit al marge en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2892
Location in volume ff. xxiiv-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3044
Jaume II, Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1310
Incipits & explicits in MS tit.: [ xxiiv] Assi comensen los priujlegis eles confirmacions deles franqueses que linfant en Jacme dona e conferma mentre era jnfant
intitulatio: [E]2N nom de nostra senyor deu Manifesta coza [sic] sia atots qui aquesta present carta veuran Que Nos jnfant en Jacme fill del nobla senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Mallorques e de valencia Comta de Barchinona (…) hereu del Regna de Mallorques e de Montpesler
intr.: Per nos e per tots los nostres hereus e successors nostres ab aquesta publica carta per tots temps valedora atorgam e loam aproam [sic] e per tots temps confermam a vos amats e feels nostres (…) en la Ciutat e entota la jsla de Mallorcha axi presents com esdeuenjdors … segons que en la carta deles dites franquees [mot esmenat] se conte
tit.: Confirmacio de caualleries
dispositio: [E]2Ncara atorgam per tots temps loam e confermam auos e als vostres successors per tots temps totes Cauelleries [sic] les quals aqui hauets axi con aquelles tenjts e possehits … [ xxxviij] … per libre lo mes dada a perpenya ij dies alexida de maig en lany de M cclxxxiiij
conf.: hec sunt statuta et mandata que dominus Rex Maioricarum fecit jn suo recessu. [M]2emoria sit baiulo … [ 44v] … ad memoriam sempiternam. Datum jn Ciuitatem Maioricarum vj.o nonas Martij anno dominj Mo ccco xxjo
Note es tracta d'un recull de privilegis i de la confirmació de les franqueses
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5299
Location in volume f. 45r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3052
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis dels cavallers
Language català
Date promulgat 1244 [?] - 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Priujlegi quels cauallers pusquen comprar honors per d. diners dor
intitulatio: Sapien tuyt que nos en jacme per la gracia de deu Rey de arago de Malorques e de valencia … senyor de montpeller
dispositio: per nos e per los nostres atorgam e donam licencia e liberal poder a uos e sengles tots cauallers e en la jlla de Mallorques vuy poblats e per auant de pobladors que puscats comprar o per altre qualqueus placia titol acaptar enla jlla de Malorques … [ 45v] … franch e liure salu lo dret e senyoria e faeltat nostra dada en la host de xatiua x. dies anats de Maig en lany .M.cc.xl quatre
subscr.: Senyal + Den Jacme per la gracia de deu Rey de arago (…) senyor de Monpeller. Testes sunt .Petrus. de lobera (…) P. dalcala. Senyal [en blanc] den G. scriua quj per manament … asso scriure feu el loch el dia en lany demunt dits
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2893
Location in volume ff. 45v-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3040
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Confirmació dels privilegis de Mallorca
Language català
Date confirmat 1322
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45v] aquesta es la sententja e declaracio dels prohomens de fora feta e confermada perlo molt alt e poderos senyor en sanxo de bona memoria Rey de Mallorques
intitulatio: [ 46] [N]2Os en Sanxo per la gracia de deu Rey de Mallorques Comte de Rosseyllo ede Cerdanya e senyor de Monpeller
intr.: Vista la supplicacio dels homens de fora anos presentada etots los Capitols e demandes en aquella contengudes … [ 46v] … E hauda plena delliberacio sobre aquelles ab nostre conseyll e encara ab sauis a asso specialment en nostra presencia appellats sobre les dites coses pronunciam e declaram axi com se segueix
dispositio: Primerament sobrel greuge del Capitol deles carns ateses les rahons dela vna part e delaltra allegades … [ 49v] … quant e quantes vegades e axi com anos parra
subscr.: Lata e publicada fo aquesta sententja reyal en la cambra reyal del castell reyal dela Ciutat de Mallorques djmecres entitlat [sic] xiij kalendas. julij Anno dominj Millesimo Trecentesimo Qujnto decimo
Note el f. 46 comença amb un ampli espai en blanc, destinat a la rúbrica, que no es va arribar a fer en tinta vermella; la coneixem, però, perquè el copista la va deixar anotada, amb lletra molt menuda, al peu del f. 45v
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6821
Location in volume ff. 49v-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3040
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Confirmació dels privilegis de Mallorca
Language català
Date confirmat 1322
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] E depuiys [sic] quela dita sententja fo dada los dits sindichs defora enlo die assignat .iij. […]
text: Alamolt reyal masnificencia de vos senyer en Sanxo perla gracia de deu Rey de Mallorques humjlment [f. 50] supplican demostren los sindichs quels homens de fora dients dauant la vostra magestat que en lany passat per moltes oppresions egreuges als homens deffora donats per los jurats … [ 53] … Ales quals coses foren testemonis lo noble baro en .p. de fenollet per la gracia de deu vescomte villa en .p. de bell castell Nuch deaster cauallers (…) [f. 53v] e molts altres Ciutadans de Mallorca. en Jacme scuder notandum [?]
Note abans de començar el text hi ha un espai en blanc destinat a la rúbrica, que no s'arribà a transcriure en vermell; el copista, però, la va deixar anotada al marge del foli, en lletra molt menuda que no es llegeix bé i que aquí transcrivim. Segueix un privilegi papal (Innocenci) en llatí als ff. 53v-54
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6822
Location in volume f. 54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5188
Desconegut. Disposició sobre usures
Language català
Date promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] De vsures de crestians de juheus e de sarrahjns
text: Crestians juheus e sarrahins no prenen per vsures sino .iiij. diners el mes per .xx. sous. jatsia que haien penyores o coujnenses en altre manera fetes. e depus quela vsura … e de absolre les fermanses En tots altres cases [sic] e capitols sia obseruat lestabliment que nos hauem fet sobre les vsures dels juheus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6839
Location in volume f. 55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5207
Desconegut. Forma del sagrament fazador per lo Governador e son assessor de l'església de santa Eulàlia
Language català
Date promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] forma del sagrament fazador per lo Gouernador e son assessor en la esgleya de santa Eulalja
text: Vos senyer Gouernador jurats totes nostres franqueses e priujlegis … e bons vses es contangut
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6840
Location in volume f. 55r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5208
Desconegut. Forma del sagrament fazador per lo batllet e veguers e assessors e d'altres oficials de l'Església de santa Eulàlia
Language català
Date promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] forma del sagrament fazador per lo batle veguers e assessors dequells e altres officials en la dita esgleya
text: Vos jurats totes nostres franqueses priujlegis libertats jmmunjtats e bons vses … [ 55v] … segons lo vs e custum de barchinona per lo dit senyor Rey a nos atorgat
Note segueix amb lletra posterior una forma de jurament per a sarraïns en llatí amb la transcripció en alfabet llatí de les paraules àrabs; als ff. 56-70v segueixen disposicions en llatí
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6823
Location in volume f. 70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5189
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Que cascun pugui caçar en so del seu
Language català
Date promulgat 1316-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Primer [al marge] Que cascun puscha cassar en so del seu en tota hora ques volra e a se volentat
intitulatio: En Sanxo perla gracia de deu Rey de Mallorques Comta de Rossello e de Cerdanya e senyor Senyor [sic] de Monpseler
salutatio: Als amats Nuch de totzo Caualler tenent loch nostra enlo Regna de Mallorques e porter nostra major Salut e djleccio
dispositio: Assaber fem als vnjuerses quen Gujllem sacosta bernat ombert een Ramon Duran Missatgers a nos trameses per los jurats e prohomens de Mallorques (…) proposaren denant nos suplicant que era fet contra les franqueses de Mallorques per hun Capitol quen berenguer de sant Johan Caualler … Exceptat e saluant que cascun puscha cassar en la suha honor quant se volra e en aquell temps ques volra a tota se volentat. Dat a perpenya a Tres de Juny any Mil Tresents setza
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6824
Location in volume f. 70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5190
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Que cascun pugui caçar en so del seu
Language català
Date promulgat 1316-09-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Jdem
intitulatio: En Sanxo perla gracia de deu Rey de Mallorques etc.
salutatio: Al amat Nuguet de totzo Caualler tjnent loch nostra en lo Regna de Mallorques Salut e djleccio
dispositio: Marauellam nos e no sens merit que la Ordjnacio o manament nostra laltre per nos fet que cascun puscha cassar enso del seu … que no vsen mal dela dita nostra concessio en dampnatge dels habitadors en lo Regna de Mallorques ne dela cosa publica. Dat en perpenya .vijo kalendas Octobris del any de nostra senyor Mcccxvj
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 6825
Location in volume ff. 72-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5191
Jaume I, Comte de Barcelona. Sobre l'ofici del veguer de Mallorca
Language català
Date promulgat 1231-07-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] officiu[m] vicarij ciuitatis
pream.: A3sso es translat faelment fet duna carta ab segell pendent del senyor Rey darago la tenor dela qual es aytal
text: En nom de jhesu christ manifesta cosa sia atuyt que con entre lo senyor en Jacme Rey darago e del Regne de Mallorques Comte de Barcelona e senyor de Monpeller de la vna part e entre en berenguer bisbe de barchinona e en Guillem bisbe de Gerona el senyer en Nono sanç e lo Comte dempuries ço es asaber en ponç huc en P. de centelles sagrista de barcelona procurador den basconet vezcomte de biarn (…) e en Gilabert de crujlles de laltra sobre lestabliment e ordinacio dels fermaments de dret dela ciutat e del Regne de Mallorques fo contenço e contrast ala persi per be dela terra e car altrament a profit nj ben dela terra no podia esser ordonat aaço tots de volentat agradable persi e per los successors lurs ensempms \dun cor/ e duna volentat saujngueren quel senyor Rey en Jacme darago damunt dit els successors seus meten posen muden tots \temps/ veguer asa uolentat … [ 73] … no contrastant negun atorgament nj donacio aalcu feta de seionja [sic]. Dat a barchinona .xxij. dies anats de Juliol en lany de nostre senyor Mccxxxi
subscr.: Sen [signe] nyal [sic] den Jacme perla gracia de deu Rey darago (…) … [ 73v] … Sen [signe] nyal [sic] den Guillem scriua qui per manament del senyor Rey per en Guillem sasala notari seu asso scriuj. el loch el dia e en lany damunt dits. Senyal [signe] den Marti sunyer qui aquest translat trenslada
Note espai en blanc per a la rúbrica, que el copista va anotar en lletra menuda al marge superior i que ha desaparegut en part en retallar-se el volum
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 6826
Location in volume f. 74r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5192
Jaume II, Rei de Mallorca. Qui haurà lo bastó hage la fadiga
Language català
Date promulgat 1340-01-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] qui haura lo basto hage la fadiga
intitulatio: S2apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Mallorques Comte de Rossello e de Cerdanya e Senyor de Montpeller
pream.: entenens forment a publicas vtilitats e profits dels sots meses nostres eles coses contraries de tot en tot esquiuar uolents maiorment aquellas coses que son aegualtat e abones custumes contraujnens … e de gracia spacial [sic] e ab priuilegi de nostre benuolensa
text: ab aquesta nostra carta per totstemps e fermament valedora donam eatorgam als Ciutadans nostres de Mallorques e a tots los altres habitadors del Regne de Mallorques (…) quj han e hauran daqujauant terras camps e cansals drets rendes ho altres qualsque bens … [ 74v] … bens e drets enlos \quals/ ffadiga hauem e hauem hauda sa en rere fassem fermament e sens corrumpiment obseruar. E en testimonj delas quals coses aquesta present carta ab nostre bolla de plom pendent manam esser sagellada ffet asso en la Ciutat de Mallorques .viij. dies djns Janer en lentrada En layn de nostre senyor Mccc e x
subscr.: Testimonjs daquesta cose [sic] son en berenguer de sant Johan Caualler … Jo Lorens plasensa scriua del dit Senyor Rey per manament dell aquesta carta scriure fiu e acloy e sosts senyale ablo meu publich e acustumat senyal Signum
Note espai en blanc per a la rúbrica, que el copista va anotar en lletra menuda al marge superior i que ha desaparegut en part en retallar-se el volum. Segueix al f. 75 un text en llatí amb la rúbrica en català: “Con lo Senyor Jnfant don Johan Priogent del Senyor Rey jura les franqueses Priuilegis e bons vsos del Regna de Mallorques”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 6827
Location in volume f. 76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5193
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordenança sobre el salari dels veguers
Language català
Date promulgat 1366 ? - 1387 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 76] Jtem ordona e proueheix lo dit Senyor Rey que lo mestre dela guayta dela Ciutat haga cascun any per son salari … e puscha vsar de aquell offici segons los capitols fets sobre lo dit offici e administracio de aquell
Note afegit de lletra posterior aprofitant l'espai que havia quedat en blanc al peu del text anterior
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 6828
Location in volume f. 76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5194
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació contra el joc
Language català
Date promulgat 1387 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 76] Ordonaren que nuy hom guos Juguar anegun Joch de daus sino a taules o scachs enla ylla de Mallorques E qui contrafara pagara per cada vegada deu sols.
Note transcrivim sencera la disposició
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 6829
Location in volume ff. 76v-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5195
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Ordinació sobre els tiradors i estenedors de draps
Language català
Date promulgat 1477-04-26
Incipits & explicits in MS text: [ 76v] Ara hoiats e [sic] envia de dir e notiffica lo spectable e magnifich mossen Blanes (…) e gouernador deldit Regne Com fins lo dia present per fama publica haga recaygut en oppinio deles gens e axi ho han cregut tots los habitadors dela present Ciutat (…) que los tirados e stenedos dels draps … [ 77] … per pochs que sien ne de qualseuol nombre o sort que sien E qui lo contrarj atemptara sera encorregut (…) pena de mort sens alguna gracia e merce. Dat en Mallorques axxvj de abril any. Mil cccclxxvij
subscr.: Yo latzer pallisser Corrador deles Corts fas ffe comes stada publicada la present Crida fo axxxx de abril any demunt dit e raberen entre lo quj la Crida e lo quj lo legi e dos trompetes setze sous
Note transcrit en lletra humanística contemporània de la disposició
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 6830
Location in volume ff. 77v-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5197
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Carta perquè es compleixi una pragmàtica del Cerimoniós
Language català
Date escrit 1484-08-07
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 77v] E4N Blanes de barenguer donsell Conseller Camarlench y loctinent general del molt alt Senyor Rey en lo Regne e ylles de Mallorques … y Gouernador del dit Regne
salutatio: Al amat Lo Batle Reyal de pollenssa o son loctinent Saluts y dilectio
text: Com per lo Senyor Rey en pera de Jmmortal memoria sia scrita [?] feta e ordenada la jnfrascripta pramaticha La qual autenticament es stada trobada enlo Archiu public dela Cort dela Gouernacio del dit Regne en lo libre de letres Reyals sots axxij de Setembre any M ccc Lxxij E vullam que dita pragmaticha sia seruada en los Coronats per los quals es stada feta e ordenada … [ 78] … e gran torp en lo dit Regne plau al Senyor Rey que nou porten no contrestant qualsevulla carta otorgament en contrarj fet efahedor. Dat en Mallorques a vij. de Agost Any Mil cccc L xxx quatre. Jo: dusay [?]
Note inclou el text de la pragmàtica
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 6831
Location in volume ff. 77v-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5196
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica sobre els coronats
Language català
Date promulgat 1377 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 77v] Item que negun coronat de qualque condicio astament sia no puxe ne degue aportar armes en la Ciutat … [ 78] … e gran trop en lo dit Regne plau al Senyor Rey que nou porten no contrestant qualsefulla carta otorgament en contrarj fet e fahedor
Note text inclòs en la carta anterior
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 6833
Location in volume f. 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5200
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Ordinació sobre la venda del blat i altres productes
Language català
Date promulgat 1471-03-16
Incipits & explicits in MS text: [ 78] A4ra hoiats que mana notiffica e envia de edicte e ordone Lo spectable e magnific en ffrancesch berenguer de blanes donzell Conseller e Loctinent general del molt Alt Sor Rey en lo regne e jlles (…) e de moltes altres notables persones dela dita Ciutat. A tot hom generalment de qualseuol Ley grau condicio o stament sien que per Lo beniffici e vtilitat dela cosa publica de la present Ciutat e Regna perquant es degut encrenssas Los forments e altres blats e vitualles stiguen seguts per les plasses … o dela quortera o del pes dela farjna dela present Ciutat sots pena dela vida aqualseuol contraffahent per poca o mjnima quantitat que sie. Dat en Mallorques a xvj de Març any M CCCC. Lxx hu
Note segueix una subscripció en llatí
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 6834
Location in volume f. 78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5201
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació real prohibint calar foc
Language català
Date promulgat 1470 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 78v] Ordona lo Senyor Rey que neguna persona no meta foch enço del seu ne de altre … metra foch quen fes damnatge que sia amorte de nostra cort
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 6835
Location in volume f. 78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5202
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació real prohibint que pagui cartellatge qui hagi estat pres i després absolt
Language català
Date promulgat 1470 [?] - 1490
Incipits & explicits in MS text: [ 78v] Jtem ordona que negu pres ne detengut enpreso quant que temps hi haga stat pres … no sia [de ratllat] tengut depaguar cartellatge
Note esmenta a l'explicit feta pel mateix copista
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 6836
Location in volume ff. 79-80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5203
Desconegut. Annals de Mallorca
Language català
Date escrit 1229 a quo - 1495 ad quem [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79] filij dei ujui miserere mej
text: Enlany dela jncarnacio de jhesuchrist Mccxxviiij. lo jorn de sent siluestre e santa coloma que fon la uespra de njnou fon preza [sic] a sarrajns per forse darmes la Ciutat de Mallorques … [ 80v] … se parti de Mallorques sens comjat a xvij [?] de noembre del dit any e sens saludar […]
Note annals transcrits per diverses mans i en diverses èpoques, el darrer apunt parla del viatge del rei en Joan de 1495 i no es pot llegir la darrera línia de text, en estar tallat el marge inferior. Al foli següent es van anotar desplaçaments de diversos notaris
Record Status Created 1996-09-17
Updated 2018-02-26