Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2384
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 11
Title of volume REGIMENT | DE SORT | Y | DE SACH ( a la portada en daurats)
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 71
ff.: IV + 1-64 + IV
Collation quinions, és difícil establir la col·lació als folis inicials
Page Layout 27 línies (f. 8)
1 columnes
Size relligadura 303 × 22 mm
pàgina 295 × 215 mm (f. 8)
caixa 177 × 138 mm
Hand humanística rodona de diverses mans (cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletres a tinta amb decoració de cintes, primera línia dels capítols en gòtica
Calderons en tinta vermella molt clara
Altres: algunes notes marginals en tinta vermella molt clara
Other features Justificació: a mina de plom
Perforacions: perforacions rodones situades aprop del tall assenyalant les línies de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: verticals al marge interior
Condition foliació antiga en xifres romanes a ploma i foliació moderna en aràbigues. Volum de pergamí amb un foli de paper. La rúbriques foren afegides posteriorment; en bon estat de conservació
Binding en pell gofrada, amb bollons i tancadors; refeta el 1903 aprofitant part de la relligadura antiga
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
Other Associated Texts cnum 2884 MS: Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part), compilat 1447 - 1516 ad quem. Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 10, 1401 - 1420
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 11 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:361
Note algunes anotacions marginals
Subject Document datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2904
Location in volume ff. iii-xl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3063
Casa dels Jurats. Llibre del regiment de sort i de sac
Language català
Date promulgat 1447 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iii] Libre del nouell regiment de sort e de sach ab lo qual lo present Regne se regeix es stat fet en lany MCCCC Seixanta Set stants Jurats los honorables mossen Miquel sureda Caualler mossen Luis vmbert mossen Pere borrassa mossen Pere ameller mossen Gaspar pont e mossen Anthoni gual, e tret e comprouat del original lo qual era en paper tot ia squinçat, e stant Scriua dela casa de la Vniversitat lo discret en Raffel parera, notari
índex: [ iv] Primerament se han traure los concellers dela Ciutat E apres los Jurats lo dia dela vigilia de Sant Thomas es en lo primer capitol en cartes v … [ vi] … De lletres que los jurats fassen per la vniversitat en cartes xxviiij
intr.: [ vii] N7ouerint vniuersis Quod. Die martis decima mensis Octobris anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo Septimo hora quinta (…) Coram multum honorabili domino Hugone de sancto joanne milite domini regis … [ viiv] … Regio sigillatam eius tenor talis est
intitulatio: A7lfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … et Ceritanie
salutatio: Dilectis conciliarijs nostris Gubernatori et procuratori Regio in dicto Regno Maioricarum … sunt salutem et dilectonem
pream.: Preter ordinem modum et forman quos preo jntroductione et obseruancia Regiminjs sortis dicti vulgariter de saco in Regno [?] juxta traditam ibi formam … juxta traditam ibi formam
datatio: Datum in nostris felicibus castris prope Passaranum dies vicessimo Augusti anno anatiuitate dominj Millesimo CCCCoXXXXo Septimo Rex Alfonsus. Jn Maioricum. iij
pream.: Quaquidem littera Regia presentata … [ x] … continentem Cuius tenor talis est
salutatio: N6os don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago de sicilia daça e dalla far de Valencia de Jherusalem de Hungris … Compte de Rossello e de Cerdayna
pream.: Considerants [sic] per diuerses experiencies paçades esser stat vist que en la practica de cascu dels regiments tant de franquesa quant de pracmatica … [ xi] … vulgarment de sach e no en altra manera segons particularment per los capitols seguents sera designat
tit.: La forma del Regiment
tit.: Lo priuilegi del Regiment de Sort e de Sach: exordi
dispositio: E5 primerament per dar orde en lo dit regiment ara per nos nouament proueit eordenat appellat de sort o de sach statuhim e ordenam que ans de totes coses per lo Gouernador … [ xxxix] … de fer lo contrari e declaram esser nulla e jnualit tot ço e quant contra les coses dessus ordonades statuhides e declarades en algun temps sia o fos vist esser contrafet. En testimonj deles quals coses manam lo present priuilegi esser fet dat e spatxat en la Ciutat de Tibuli de pertinencies de Roma a Quatorze dies del mes de Agost del any dela natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents Quaranta Set del Regne nostre de Sicilia daça far any tretze dels altres empero Regnes nostres trenta dos
auten.: S3enyal de don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago de Sicilia … [ xxxixv] … hauem manat spatxar. Rex Alfonsus
conf.: Testimonis qui a aço presents foren son los magniffichs (…) Consellers del dit senyor Rey … [ xl] … firme dicti domini Regis pendent les presents
Note algunes rúbriques del text són afegides per mans posteriors; segueixen textos en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8887
Location in volume f. xliir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10055
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió perquè no siguin despatxats los absents en los oficis
Language català
Date promulgat 1469-06-03
Incipits & explicits in MS intr.: [ xlii] N3ouerint vniversi Quod die lune. xviiij mensis Junij anno a natiuitate domini M cccc L xviiij … Cuius tenor talis est
intitulatio: N4OS Joannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Vidimus deliberacionem factam … verbis habetur
text: En apres fetes e publicades totes e sengles coses dessus dites … [ xlijv] … presentem fieri Jussimus nostro sigillo atergo numitam
datatio: Datum Taracone die Tercio Junij anno anatiuitate domjni Millesimo CCCC Sexagesimo Nono. Rex Jo.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8888
Location in volume f. xliiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10056
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor
Language català
Date promulgat 1469-12-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliii] Declaracio sobre la graduacio dels consols e del Execudor
datatio: Die veneris .xxx. mensis Decembris anno anatiuitate domni M CCCC L xviiij
text: Los dia e any dessus dits Lo Spectacle e magnifich mossen francechberenguer de blanes donzell Conseller
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8889
Location in volume ff. xliiij-liii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10057
Gaspar de Ferreres. Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach
Language català
Date promulgat 1475
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliv] Correccions e addicions fetes per los [sic] prior de cartoxa e per mossen Gaspar de ferreres preuere al regiment de sort e de sach: e ordinacions per aquells nouament fetas
intr.: E6n nom de nostre senyor deu Jesucrist e dela sua sanctissima mare. Con clarissima experiencia del us e abus del universal regiment de sort e de sach … [ xlivv] … Les protestacions e no obstancias jnfrascrites
text: E3 primerament Com anos dits reformadors haie constat e consta plenament per veridica jnformacio de moltes notables persones … [ liii] … volem se faça tota difficultat contraris consultes e obstacles cessants
datatio: Dat en Gerona a xx dies del mes de Deembre any dela nativitat de nostre senyor. MCCCCL xx iiij Rex Jo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8890
Location in volume f. liij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10058
Casa dels Jurats. Capítol tret de les instructions de misser Dusay
Language català
Date promulgat 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liij] Capitol tret deles jnstructions de misser dusay com lo loctinent general de citar los Consell general a jnstancia dels Jurats o dela maior pars
text: I3tem lo dit Ambaixador suplicara l aRegia clemencia … fuit usitativa
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8891
Location in volume f. liiijv-r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10059
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes
Language català
Date promulgat 1477
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liv] Que los deutors dela vniversitat qui per sort exiran a officis hagen apagar Realment e defet e no satisfa donar fermanças
intitulatio: D3on Joan per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectables amats e feels consellers nostres … salut edilectio
text: com segons forma del privilegi del Regiment del dir Regne algu qui sia deutor en sus trecentes liures ala dita vniuersitat … hauen caura enla dita pena no volen fe correr
datatio: Dada en Barchinona a xxiiij de Setembre any dela Natiuita de nostre senyor Mil Quatrecents setanta Set Rex Jo
Note segueixen unes notes en llatí
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2016-05-13