Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2383
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 9
Title of volume Llibre de n'Abelló ( a la coberta anterior)
Abello ( al llom)
Copied Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 247 + II
Collation 11/4 2-1410 157/4 168 1712 18-198 2010; la resta del volum amb una estructura difícil d'identificar, però sembla format per quaderns de 5 o 6 bifolis
Page Layout 31 línies (f. 2)
Size relligadura 407 × 270 mm
pàgina 383 × 265 mm (f. 2)
caixa 234 × 178 mm
columna 81 × mm
Hand humanística rodona de diverses mans, les darreres són més cursives
Pictorial elements Caplletres: caplletres afiligranades amb decoració en vermell, violeta i blau
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de perforacions rodones que assenyalen les línies verticals situades a prop dels talls
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta (fins al quadern 20, a la resta no es veuen reclams)
Condition en bon estat
Binding restaurada al s. XIX emprant part de l'antiga, pell sobre fusta, gofrada amb bollons i tanques de metall
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
Other Associated Texts cnum 2883 MS: Hug Anglesola II, Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca, promulgat 1398 a quo. Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 10, 1401 - 1420
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 9 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:369-70
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2903
Location in volume iii-clxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iii] Libre vulgarment dit del honorable mossen Johan Abello [ vv]
intr.: Confirmatio deles donations he assignations fetes per lo Noble en Nonosan. En cartes .j. … [ clxxiiij] … y jurament dels bolladors
tit.: [ xiv] Capitulatio feta entre les ciutats de Mallorques y de Valentia sobre los porments que per aquelles se prenen [ xvi]
text: N3os infans Johannes Serenissimi damni … pendenti juissinus con muvijri. Datum Ualentia Uicesima secula die junij anno anatiuitate dominj Millesimo 2re centesimo septuagesimo Quarto.
tit.: [ xvi] Concordia feta entre lo senyor Rey e los jurats de mallorques sobre lo dret que han pagar les Nauilis qui van en alexandria [ xxii]
text: I4n nomine dominj pateat uniuersis presentibus et puturis … datum et actum barchinone quinta deciam die junij anno anatus domini Millesimo CCCLXXX Requigem deim domini regis XL quinto
auten.: Signum petri dei gratia … dictam et firma ditti petri de gallinariis hec
text: [ xxi] privilegi contenent molts caps [ xxviij]
text: [ xxviiij] Lo regiment de prachmatica de mossen huc de anglasola [ xlv]
Condition incomplet
Note inclou part dels documents
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8876
Location in volume ff. 14-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10044
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capitulació entre Mallorca i València sobre el forment
Language català
Date promulgat 1374-06-20
Incipits & explicits in MS tit.: [ xiv-xvi] Capitulatio feta entre les ciutats de Mallorques y de Valentia sobre los forments que per aquelles se prenen
text: N3os infans Johannes Serenissimi domini … [ xvi] … pendenti jussimus con muniti. Datum Valentiae Vicesima secula die junij anno anatiuitate dominj Millesimo Trecentesimo septuagesimo Quarto.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8877
Location in volume ff. 16-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10045
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Concòrdia amb el jurats de Mallorca sobre els drets que han de pagar les naus que van a Alexandria
Language català
Date promulgat 1380-06-10
Incipits & explicits in MS tit.: [ xvi] Concordia feta entre lo senyor Rey e los jurats de mallorques sobre lo dret que han pagar les Nauilis qui van en alexandria
text: I4n nomine dominj pateat uniuersis presentibus et futuris … [ xxii] … datum et actum barchinone quinta deciam die junij anno anatiuitate domini Millesimo CCCLXXX Requiquem deim domini regis XL quinto
conf.: signum petri dei gratia … dictam et firma diti petri de gallinariis hec
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8878
Location in volume ff. 25ra-29rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10046
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis sobre causes civils i criminals
Language català
Date promulgat 1395-11-08
Incipits & explicits in MS tit.: [ 25ra] Priuilegi contenent molts capitols
intitulatio: N4Os Joannes dei gratia Rex. Aragonum … et Ceritanie
intr.: Visis jnfrascriptis … tenor sequitur jn hec verba
salutatio: Molt alt e molt excellent princep e senyor … [ 25rb] … les supplications ques seguexen
dispositio: Primerament senyor con les causes e questions dels dits habitadors … [ 29ra] … vobis fieri iussimus nostre maiestatis sigillo jmpendenti munitiam
datatio: Datum jn portupimi regnj Maioricarumdecima octaua die Nouembris anno anatiuitate domjni Millesimo Trescentesimi Nonagesimo Quinto Regnique nostri nono. Viditur Sperandeu
conf.: Signum Joanjs … [ 29rb] … Jn. ija non et jn xxva laries
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8879
Location in volume ff. 29rb-45rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3059
Hug Anglesola II. Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca
Language català
Date promulgat 1398 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29rb] Lo regiment de prachmatica de mossen huc de anglasola
intitulatio: [ 29va] E3N nom de nostre Senyor deu sia. Nos huc danglesola Caualler Canceller e Camerlench del molt alt he molt excellent princep e senyor. Lo Senyor en Marti per la gratia de deu Rey darago … e ylles de aquella
dispositio: Considerants que con lo dit Senyor Rey vingut dela prosperada conquesta del regne de Sicilia encontinent fossen fets ala sua reyal dignitat greus e grans clamors … [ 45ra] … he ab lo segell de nostre offici enpendent esser segellada
datatio: Dada En Mallorques adeu dies de Juny. En lany dela Natiuitat de nostre Senyor. Mil CCC. Noranta vuyt. Vist Petrus Cantonj
conf.: Senyal den [f. 45rb] huc danglasola … E per lo dit Senyor visrey enlo Regne de Mallorques he ylles de aquell (…) Jn xcvij feta la dita. Jn cxija. aquells no etc.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8880
Location in volume ff. 45va-56rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10047
Hug Anglesola II. Pragmàtica sobre l'abreviació dels plets
Language català
Date promulgat 1398-07-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45va] La pragmatica de mossen Huc de Anglasola sobre la abreuiacio de plets
intitulatio: E5N nom de nostre Senyor deu sia. Nos huc danglesola Caualler … he ylles de aquell
dispositio: Axi per querimonias de moltes persones … [ 56ra] … ab lo segell de nostre offici en pendent segellades
datatio: Dada En Mallorques. a xxxj. dies Juliol. En lany dela Natiuitat de nostre Senyor M. ccc. xcviij. Vist Petrus Cantonj
conf.: Senyal den huc danglesola … [ 56rb] … he ordonam
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8881
Location in volume ff. 60va-64va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10048
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Franquesa sobre les monedes
Language català
Date promulgat 1420-05-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60va] Franquesa contentent molts Capitols
intitulatio: P7Ateat Vniuersis. Quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: presentatis humiliter … Capitulis que per ordinem subsequuntur
salutatio: Molt excellent princep he victorios Senyor … [ 60vb] … he proueyr fauorablement e benigne
dispositio: Primerament com hun dels grans dans que pren la isla de Mallorques sie com les monedes ixen … [ 64rb] … Jn promptu munitam
datatio: Dat Maioricarum Tricesima prima die Madij Anno anatiuitate dominj Millesimo quadringentesimo vicesimo Regnique nostri Qujnto
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … Et Ceritanie. Rex Alfonsus
testimonis: [ 64va] T4estes sunt Nobiles Bernardus de sintillis … Joannes de bardatxino milites
certificació: S3ig ✠ num mei francisci darinyo Secretarij domini Regis predicti … testium Muntesie
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8882
Location in volume ff. 66vb-74vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10049
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Franquesa
Language català
Date promulgat 1436-03-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66vb] Franquesa contentent molts Capitols
intitulatio: E4N nomine sancte et jndiuidue trinitate Pateat vniuersis. Quia Nos Maria dei gratia Regina Aragonum … et Ceritanie
intr.: Locuntur generalis jn regnis et terris
dispositio: … [ 74ra] … he comprenga tots los altres franchs e qualseuol officis
conf.: tenore igitur presentis … [ 74rb] … sigillo impendenti munitum
datatio: Datum in villa Montisoni decima die Marcij Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Sexto Regnique dicti domini Regis vicesimo primo
conf.: Signum Marie dei gratia Regine … [ 74vb] … e que daqui auant tals actes no sien attentats
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8883
Location in volume ff. 80vb-135va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10050
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis sobre la sal, els salaris, els cavallers i la moneda
Language català
Date promulgat 1399
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80vb] Priuilegi contentent molts capitols. entre los quals es la gabella dela Sal sia aiustada ala clauaria elo clauari haie regir aquella ab lo matex salarj. E que los qui fan caualls armats tenguen Caualls he armes propries e personalment seruesquen e ques pusque treura moneda de Sicilia e altres coses
intitulatio: [ 81ra] P3Ateat vniuersjs. Quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Exhibitis et coram nobis humiliter presentatis … sub hac foram
dispositio: Molt alt e molt excellent senyor ala vostre reial maiestat humilment supplica mossen Joan alberti Embexador del Regne de Mallorques … [ 135va] … et non vltra
datatio: Datum Cesarauguste. xij. die Augusti anno anatiuitate domini Millesimo. ccc.xc. Nono. Matias vicecancellario
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8884
Location in volume ff. 138ra-152va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10051
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordenacions sobre la taula de canvi
Language català
Date promulgat 1457
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138ra] Capitols y ordinations dela taula numularia Taula
pream.: Nouerint uniuersi Quia Anno a natiuitate domine Millesimo Quingentesimo Septimo … et autorizari
dispositio: C6Om en la present uida mortal no sia cosa alguna de que los homens deuen tenir tanta cura e solicitud … [ 152va] … es assegurada per aquesta vniuersitat. Placet Regijs Maiestatis
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2018-02-19