Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2382
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 10
Title of volume LLIBRE DE CORTS GENE | RALS ( al llom i a la coberta anterior (daurats))
CORTS | GENERALS ( al teixell)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-296 + II (antiga en xifres romanes, a ploma i una moderna a llapis; una segona a ploma)
Collation 13/6 2-810, a partir d'aquest punt els fongs han deteriorat força el pergamí i trobem folis trencats i protegits amb fulls de paper intercalats; per evitar major deteriorament, no continuem la col·lació en aquesta segona part
Page Layout 37 línies (f. 1)
29 línies (f. 126)
Size pàgina 342 × 245 mm (f. 1)
caixa 222 × 150 mm (f. 1)
caixa 214 × 145 mm (f. 126)
Hand gòtica librària (primera part)
humanística de la primera meitat del s. XVI (segona part)
Pictorial elements Tocs de color vermell en algunes inicials (primera part)
Caplletra gran, embotica amb decoració filigranada en blau i vermell (segona part, f. 121)
Calderons alternen verbell i blau (segona part)
Caplletra com la del f. 121, però més gran i delicada al f. 125 (segona part)
Other features Justificació: a la primera part, a punta seca, les línies verticals arriben fins als marges del foli i les horitzontals s'aturen al límit de la caixa, sense atravessar el bifoli; línies de guia per als renglons. A la segona part, justificació a punta seca els marges verticals i a mina de plom les línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí, excepte el f. 1r
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: horitzontals centrats, excepte en els quaderns 2 i 8
Condition folis inicials i finals afectats pels fongs. Manca el foli 1, la foliació a ploma aràbiga comença al f. 2; restes d'una antiga foliació en xifres romanes; folis en blanc: 19-20v, 61v, 82v, 86v-87r, 119-120v, 124r, 264v, 267r-v, 293r-296v. Signatures de quadern tallades per la cisalla del relligador a la primera part
Binding restaurada, posterior al volum, amb doble roda amb motius vegetals seguint el rectangle exterior i una tira amunt i una altra avall amb el mateix motiu; super libris amb lletres daurades amb el títol del volum, com als altres còdexs (idèntica que al 18), amb 4 nervis, cinc bollons per coberta i tanques de metall i cuir. Pell sobre fusta, el llom és totalment modern; guardes de paper. La restauració s'ha fet enganxant les restes de la relligadura anterior sobre la nova
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 10 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:336-7
Note Alguns documents foren copiats del Llibre de novell regiment de sort i de sac (1467) i d'altres que hi figuren es copiaren més tard al Llibre de n'Abelló. Conté nombrosa documentació referida a assumptes del Regne de Mallorca. Algunes anotacions marginals.

Internal Description
Number of texts in volume: 25
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2879
Location in volume 1r-19r (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4804
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1362 - 1363
Incipits & explicits in MS text: [ 1] les condicions […] e maneras deuall escrites e no en altra manera … [ 18v] … Plau al senyor Rey pero si cartes publiques sen hauien afer ab clausura a requesta dela part fos donat moderat salari. Petrus cantoni
conf.: C4um itaque facta oblacione publicacione … [ 19] … aliis in multitudine copiosa
Condition fragment
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2880
Location in volume 21-61 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 21] I13n dei nomine nouerin uniuerci. Quia anno a natiuitate domini Millesimo ccc Septuagesimo quinto die uicesima quarta octobris. illustrisssimus ac magnificus princeps et dominus dominus petrus dei gratia Rex aragonum … et Ceritani
pream.: Attendens quia dux … [ 22] … capitula sub hac forma
tit.: Capitol primer
dispositio: M6olt alt e molt excellent princep e senyor Segons que be sap la uostra senyoria. uos auets conuocades e menades e ia Setanta dies e mes ha pessats comensades (…) corts generals (…) en la vila de Montso … [ 59v] … in multitudine copiosa
conf.: Q4uequindem capitula … [ 61v] … sigilata luppus
certificació: Sig ✠ num mei bartholomei de avellaneda … Anno anatiuitate domini Mo. CCC. Septuagesimo sexto lupus
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2881
Location in volume ff. 63-82 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
Incipits & explicits in MS intr.: [ 62] P10roferta Jnfraescripta fuit facta domino Regi jn Ciutate ilerde … ipsorum continetur
pream.: M8olt alt e molt excellent e poderos princep e senyor. be sap la uostra senyoria que per lo benauensat passatge … [ 62v] … ab les condicins retencions e capitols deuall jnsertats
tit.: Capitol primer
dispositio: C3o es que ells moguts per la gran naturalesa e feeltat que lo dit Regne … [ 79] … no puxats posar la ma. Plau al senyor Rey: Narcisus protonotari
índex: [ 79v] Capitol. ij. Q2ue si los altres Regnes … [ 81] … Q2ue no pusque esser batlle. sots pena de. c. morabatins
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2882
Location in volume ff. 82-86 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3058
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins
Language català
Date promulgat 1380
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 82] N11os petrus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritaniem
pream.: Quoniam Curia generalis (…) M. ccc. octuagesimo tercio in uilla Montissoni … et sunt tenoris sequentis
dispositio: M3olt alt et molt excellent senyor con per raho deles malalties que huy son en la present uila de Fraga … [ 86] … e de fet sia tornat en la dita cort per continuar celebrar e finar aquella
conf.: Q2uenerabilis [sic] in christo patris (…) Quadragesimo Nono .R. Cancellarius
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2883
Location in volume ff. 87v-119 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3059
Hug Anglesola II. Pragmàtica sobre la reforma del consell de Mallorca
Language català
Date promulgat 1398 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87v] P4ragmaticam sequentem (…) M cccc Lxxx Quarto … Johanne steffano
tit.: [ 88] Prachmatica de mossen Huc danglasola
intitulatio: [E]6N nom de nostre senyor deus sia Nos Huc danglesola Caualler … he ylles de aquella
dispositio: Considerants que com lo dit senyor rei vengut … [ cxx] … ab lo segel de nostre offici enpendent segellada
datatio: Dada en mallorques a vint e dos dies de iuny en lany dela natiuitat os nostre Senyor . M. ccclxxxx.vin. videtur petrus Cantonj
Associated MSS/editions manid 2383 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 9. Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
Note es copien dues pragmàtiques que figuren també al Llibre de n'Abelló. Text molt deteriorat pels fongs
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2884
Location in volume ff. 121-162 (segona part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3060
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part)
Language català
Date compilat 1447 - 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121] L3Ibre del nouell regiment de sort e de sach ab lo qual lo present regne se regeix es stat fet en lany M.CCCC. sexante Set Stants Jurats Los honorables mossen Miquel sureda Caualler mossen Luis vmbert mossen pere Borrassa mossen pere Ameller mossen Gaspar pont e mossen Anthoni gual he tret e comprouat del original lo qual era en paper tot iasquinsat he stant scriua dela casa dela vniuersitat lo discret en rafel parera notari
tit.: R2ubrica
índex: P6Rimerament se han traure los consellers dela Ciutat he apres los Jurats lo die dela vigilia de sant thomas es en lo primer Capitol en Cartes … [ 123v] … E altres ordinations he prouisions apres
tit.: [ 124v] La presentatio dela prouisio reyal per Jntroductio del regiment de Sort e de sach ela admissio de aquella
intr.: N3OUERINT VNIVERSI Quod Die martis decima mensis Octobris anno anatiuitate domini Millessimo Quadringentesimo Quadragesimo Septimo hora quinta ipsius diey. Coram multumm honorabili domino Hugone de sancto Joanne milite domini regis … Jn Cujus dorso sigillo regio sigillatam Cuius tenor talis est
nota: [ 125] Es stat registrat lo present priuilegi del regiment de sort e de sach enlo present libre En lany de nostre Senyor Mil. y sinccents essent Jurats los magnifichs. Mossen Gaspa Thomas … E scriua dela. Vnjuersitat. en Nofre Canet notari
intitulatio: A9LFONSUS dei gratia Rex Aragonum Sicilie … et Ceritanie
salutatio: Dilectis consiliarijs nostris Gubernatori et procuratori … Salutem et dilectionem
intr.: Preter ordinem … [ 126v] … contentum et debet fieri iuxta traditam ibi formam
datatio: Datum jn nostris felicibus castris prope passaranum die vicesimo augusti anno anatiuitate domini Millesimo. CCCC.XXXX. Septimo Rex Alfonsus
pream.: Q2uaquidem littera Regia presentata … [ 127v] … continentem Cuius tenor talis est
rubr.: Lo priuilegi del regiment de sort y de sach ex ordi
intitulatio: N9OS DON ALFONSO per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdayne [sic]
intr.: Considerants per diuerses experienties pessades esser stat uist que enla pratica de cascu dels regiments … [ 128v] … segons particularment per los Capitols segons sera designat
tit.: La forma del regiment
dispositio: E7 Primerament per dar orde enlo dit regiment ara per nos nouament prouehit e ordenat appellat he de sort e de sach Statuhim e ordenam que ans de totes coses … [ 161] … E declaram esser nulla e jnualit tot ço e quant contra les coses desus ordonades statuhides e declarades en algun temps sia o fos vist esser contrafet
datatio: En testimoni deles quals coses manam lo present priuilegi esser fet dat e spetxat en la Ciutat de tibuli de pertinencies de Roma a quatorze dies del mes de Agost del Any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents quoranta Set del Regne nostre de Sicilia daça far any tretze dels altres empero regnes nostres Trenta dos
auten.: S7en ✠ yal de don Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … [ 161v] … e juram e ab lo segell nostre Comu pendent les presents hauem manat spetxar. Rex Alfonsus.
testimonis: T4estimonis qui a aço presents foren son los magnifichs don Euyego de guiuara … Concellers del dit Senyor Rey
certificació: S4ig ✠ num mei Arnaldi fonolleda Secretarij … [ 162] … dicti domini regis pendent les presents
Associated MSS/editions manid 2384 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 11. Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467. Casa dels Jurats, Llibre del regiment de sort i de sac, promulgat 1447 a quo.
Note el text de la pragmàtica del Magnànim fou copiat del Llibre del novell regiment de sort i de sac (1467). En blanc el f. 124r. Segueixen textos en llatí fins al f. 164
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10510
Location in volume ff. 164v-165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10055
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió perquè no siguin despatxats los absents en los oficis
Language català
Date promulgat 1469-06-03
Incipits & explicits in MS intr.: [ 164v] N2ouerint vniuersi Quod die lune xviiijo mensis Junij anno anatiuitate domini Millesimo ccccLo xviiijo coram Magnifico domino Joanne dusay … Cujus tenor talis est
rubr.: Prouisio que no sien sperats los absents en los officis
intitulatio: N6Os Joannes dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Vidimus deliberationem factam Jnconsilio ciuitatis nostre Maioricarum cuius tenor de verbo ad uerbum sub hijs verbis habetur
dispositio: En apres fetes e publicades totes e sengles coses desus dites … [ 165] … que sia dela merce de prouehir ho en aquesta forma desus recitade
concl.: Supplicati igitur pro parte vestrum dilectorum et fidelium nostrorum Juratorum … [ 165v] … Jn cuius rey testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo atergo munitam
datatio: Datum Terracone die Tercio Junij anno anatiuitate domini Millesimo. CCCC. Sexagesimo Nono. Rex Jo.
Note segueix en llatí fins al f. 166
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10511
Location in volume ff. 166-167
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10056
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor
Language català
Date promulgat 1469-12-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] Declaratio sobre la graduatio dels consols e del execudor
datatio: Die veneris .xxx. mensis decembris anno Anatiuitate domini .Mo. cccc. Lxviiijo.
dispositio: L3Os die e any dessus dits Lo Spectable e magnifich mossen francesch berenguer de blanes donzell conceller … [ 167] … empero noy sera sino hun consol aquell preceesca lo dit Execudor. Jo dusay
Note f. 167v en blanc
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10512
Location in volume ff. 168-182v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10057
Gaspar de Ferreres. Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach
Language català
Date promulgat 1475
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168] Corrections e addicions fetes per los Prior de Cartoxa e per mossen Gaspar de ferreres preuera al regiment de sort e de sach e ordinations per aquells nouament fetes
intr.: E7N nom de nostre senyor deu Jesu christ e dela sua sanctissima mare sua. Com clarissima experientia del vs e abus del vniuersal regiment de sort e de sach … les protestations he no obstancies jnfra scrites
text: [ 169] E4 Primerament Com anos dits reformadors haia constat e consta plenament … [ 182v] … volem se fasse tota difficultat contraris consultes e obstacles cessants
datatio: Dat en Girona a xx dies del mes de decembre any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil cccclxxiiij. Rex Joannes
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10513
Location in volume f. 183r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10058
Casa dels Jurats. Capítol tret de les instructions de misser Dusay
Language català
Date promulgat 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183] Capitol tret deles Jnstructions de micer dusay Com lo loctinent general de Citar los Concell general a Jnstancia dels Jurats o dela maior part
text: I3Tem lo dit ambaxador supplicara la Regia clemencia … fuit usitatum
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10514
Location in volume ff. 184-185
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10059
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes
Language català
Date promulgat 1477
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Que los deutors dela vniuersitat qui per sort exiran a officis hagen apagar reyalment e de fet e no satisfa donar fermances
intitulatio: D7On Joan per la gratia de deu Rey de Arago … e de Serdayne [sic]
salutatio: Als Spectable amats e faels Conceller nostres … salut e dilectio
text: Com segons forma del priuilegi del regiment del dit regne algu qui sia deutor en sus de trescentes lliures a la dita vniuersitat … [ 185] … hauen cara ela dita pena no volen Jncorrer
datatio: Dat en barchinona a xxiiij. de Setembre any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatre cents setanta Set Rex Joannes
Note segueix un petit text en llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10515
Location in volume ff. 186-188
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4731
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Sobre quan han d'entrar de nou en sort i sac els oficials que han acabat el seu càrrec abans de temps
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186] Prouisio que si algun official sera tret per lo poch temps restaue a regir ason antecessor que aquell tal sia tornat en lo sach e corregua egual sort ab los altres
intitulatio: N6Os ferdinandus dei gratia Rex Castelle … Comesque Gociam
intr.: Cum de cessisset nuper petrus spanyoll … [ 186v] … erat Capitulum quodam serie sequentis
text: Jtem com en lo dit regiment fos stat obmes proueyr que en cas que qualseuoll official dela dita vniuersitat dins lo temps de son offici moris … [ 188] … iussimus nostro comuni sigillo pendenti munitam
datatio: Dat Barchinone die quinto Nouembris Anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo Octoagesimo primo … anno tercio .Jo. el Rey
Note segueixen textos en llatí fins al f. 193; 193v en blanc
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10516
Location in volume ff. 194-204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
intr.: L8O Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e regne de Mallorques … [ 194v] … e decret del dit Senyor o de algun official de aquell hauent plen poder de la part altre segons se pertany
tit.: Capitol primer
dispositio: E6 Primerament que los creadors dela dita Ciutat e regne de Mallorques … [ 204] … e plena força valor e facultat lo present contracte no contrestant en alguna manera
certificació: P3resens translatum fuit superius scriptum continuatum et signatum est sumptum fuit fideliter a suo originali et cum eodem veridice comprobatum per me bernardum de speluncis auctem regia notari publici … foren fermats a [espai en blanc] de Juliol Any .Mil. cccc. xxxj.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10517
Location in volume ff. 204-209v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4733
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència arbitral sobre els actes de conciliació
Language català
Date promulgat 1432
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204] Sententia arbitral dada per lo Senyor Rey sobre los actes dela consignatio
intitulatio: E5N nom de deu sia. Sia [sic] atots cosa u [sic - final de línia] manifesta que nos don Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … [ 204v] … e de Serdayne [sic]
dispositio: Com a Rey e Senyor he arbitre arbritador [sic] e amigable composador concordantment elet entre e per los Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques … [ 208v] … stant absents cascuna deles parts dessus dites
datatio: E publicade deson manament [f. 209] per mi Joan olzina Secretari seu e notari deuall scrit lo Cinquen die del mes de Juny del any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatre cents Trenta dos del regne del dit Senyor deset
testimonis: Presents e conuocats a aço per testimonis Lo Noble don Ramon de parellos … e Nuguet de pachs Ciutada de Mallorques
auten.: S6enyal ✠ de nos don Alfonso per la gratia de deu Rey De Arago … manam esser possat nostre segell comu en pendent per maior corroboratio de aquell
certificació: [ 209v] S3ig ✠ num mei Joannis olzina Secretarij domini regis predicti … en aquells e cascun dells .xxiiij. dessus es et .xxv. emes
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10518
Location in volume ff. 210-213
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10959
Consell de Cent. Carta sobre la quitació de censals
Language català
Date promulgat 1441-01-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 210] Carta deles absolucio diffinicio renunciacio e relaxacio fetes ala vnjuersitat e regne de Mallorques del residuum lo qual se auia a conuertir en quitatio de censals
pream.: E6N dei nomine. Nouerint vnjuersi Quod diebus anno et loco inferius infine scriptis et continuatis presente et uocato me gabriele canyelles … [ 211] … continentie seu tenoris
dispositio: Los molt honorables huguet fiueller (…) hauents de aço plen poder maior part dels creadors censalistes dela vniuersitat dela Ciutat e regne de Mallorques … [ 212] … dels creadors dessus dits domiciliats [f. 212v] en barchinona e en lo principat de cathalunya
concl.: De quibus absolucione diffinicione renunciatione et protestatione preexpressis … dictorum honorabilium dominorum consiliariorum.
datatio: Et per dictum honorabilem petro de sancto clemente Jntus eandem dominii concilij dicte Ciuitatis Barchinone Quarta die aprilis anno … predicto Millesimo Quadringentesimo quadragesi [f. 213] mo primo
testimonis: presentibus testibus discreto francisco martini notario … testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis
certificació: S5ig num mei Gabrielis canyelles auctem regia notarij publici … Et duodecima Caualler
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10519
Location in volume ff. 213v-214v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10960
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre les obligacions i els juraments que han de prestar els missatgers, síndics, jurats i procuradors de Barcelona
Language català
Date promulgat 1431-07-16
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 213v] A4lfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilectis consiliario et fidelibus nostris Gubernatori … Salutem et dilectionem
pream.: Sicut loculenter vidimus inquodam capitulo nobis oblato … Capituli tenor subiungitur Jn his verbis
dispositio: Jtem los dits missatgers Sindic e procurador en uirtut del dit llur poder … [ 214v] … sien tinguts prestar los dits sagraments e homenatges
concl.: Vos et uestrum quemlibet certum Juramentum … aliqua ratione seu causa
datatio: Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die Sexta decima Julij anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo tricesimo primo Rex alfonsus
Note segueixen documents en llatí fins al f. 240
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10520
Location in volume ff. 240v-241
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10930
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Clàusula sobre un privilegi dels censals nous
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 240v] Translat de vna clausula contengude e continuade en hun priuilegi per lo Senyor Rey atorgat als compradors dels censals nous o ara [tatxat al marge a raho] de xv. per .M. e sentencia per lo dit Senyor donade e publicade en lo camp dela pescara sots a xxj. de agost any .M. cccc. xlvij. lo qual priuilegi e Jnterpretatio de la dita sentencja es ensa propria forma enla casa del Erxiu dels honorables Jurats la qual clausula es dela tenor seguent
text: E5 Per ques tropien persnes que vullen comprar los dits censaks que de nou se han en carragar sobre lo dit auanç. Declaram e volem que los dits censals que per la dita vniuersitat jurats e clauaris se han auendre … [ 241] … per qualseuol causa o raho ne les pensions de aquells
Note segueix un text en llatí fins al f. 242
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10521
Location in volume ff. 242v-243v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10931
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Ordinació sobre el dret de reunir-se i de triar procuradors dels creadors
Language català
Date promulgat 1458-11-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242v] Translat de vna prouisio feta per lo magnific mossen vidal Castalla doriç loctinent general sobre los creadors poder se aiustar en la sala dela vnjuersitat e constituhir procuradors e altres coses adeffensio de aquells fer
rubr.: Die Jouis septima mensis Septembris Anno anatiuitate domini .Mo. cccco. Lo. octauo
intr.: D2Je et anno predictis Magnificus dominus vitalis castelladoriz miles … tenoris sequentis subsignando ipsam sua propria manu
dispositio: A3B tenor delas presents dona licentia als creadors o censalistes dela consignatio dela vniuersitat de Mallorques … [ 243] … fer e fermar en poder del scriua dela dita consignatio qualseuol instrument de sindicat o procura. Vidal castella doriz.
nota: P3recedens translatum continuatum in hac presenti folea … [ 243v] … fuit hic appositum sigillum minus dicte Curie et impressum
Note segueixen documents en llatí fins al f. 248
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10522
Location in volume ff. 248-249
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10932
Casa dels Jurats. Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac
Language català
Date promulgat 1447 ca
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248] Capitol ultim continuat en lo regiment de sort y de sach per lo qual es prouehit sobre les prouisions [tatxat] obligations dels compradors deles adiudes e que pusquen esser encarcerats e detenguts fins haien paguat entegament E que per cessio de bens no pusquen esser delliurats
dispositio: I2Tem statuhim e ordonam que los compredors deles dites Jmposicions adiudes … [ 249] … de cessio de bens no puxen esser delliurats
Note segueixen documents en llatí fins al f. 252
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10523
Location in volume ff. 252-257
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10933
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre la sal
Language català
Date promulgat 1464-12-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 252] Prouisio del Senyor Rey don Joan atorguada ala vniuersitat Sobre lo fet dela gabella dela Sal
intitulatio: N4Os Joannes dei gratia Rex Aragonum … [ 252v] … et Ceritanie
intr.: Visis per nos in sacro nostro consi [espai en blanc] diligenter recognitis quibusdam capitulis coram … est tenoris sequentis
pream.: Com per occasio dela questio la qual se mena entre la uniuersitat dela Ciutat e regne de Mallorques de vna part e lo Sindicat dela part forana dela part altre … [ 253] … segons e per la forma que en aquells es expressat e concordat
dispositio: P6Rimerament com enla Ciutat de Mallorques haia sinch parroquies ço es la parroquia de sancta Eulalia … [ 256] … capitols e concordia enla dita forma e manera segons en aquella es contenguda
concl.: Tenore presentis delliberate … [ 257] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo Jmpendenti munitas
datatio: Datas Jn ciuitate Terracone die sexto decembris Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo sexagesimo Quarto … nostrorum Septimo. Rex Joannes.
Note segueixen documents en llatí fins al f. 259
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10524
Location in volume ff. 259v-260
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10934
Casa dels Jurats. Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1458-04-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259v] Juramentum prestitum et prestari assuetum per Magnificos Locuntinentes regios huiusmodi regni Maioricarum in ingressu eorum officij
intr.: D3Jmecres ques comptaua vint y sis del mes de Abril Any Mil quatrecents sinquanta vuyt hora de vespres. Lo molt magnjfich mossen vidal castella doriç … [ 260] … stants en la deuall scrita forma.
dispositio: U2Os Senyor molt magnifich mossen vidal castella doriç e de blanes (…) Jurau tenir e seruar e fer seruar e tenir nostres franqueses priuilegis … E totes (…)
Condition incomplet
Note manca la darrera frase. Segueixen documents en llatí fins al f. 266
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10525
Location in volume f. 266v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4732
Casa dels Jurats. Fórmula de jurament del clavari
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1510 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 266v] U2Qs [sic] honrat en .R. N. Clauari bosser e rebedor deles monedes comunes dela vniuersitat e ylla de Mallorques prometen mjgensant sagrament e homenatge … segons tenor dels dits capitols de barchinona e sententia reyal e de la sententia per lo dit Senyor Rey nouellament dada dareu
Note f. 267r-v en blanc
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10526
Location in volume ff. 268-269
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4735
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica reial sobre els censals
Language català
Date promulgat 1498-08-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 268] PRagmatica Reyal en la qual tracta del Regiment e dela quitatio dels Censals que la vniuersitat fa. feta en Granada. A xxvj. de Agost any de Nostre Senyor .M.cccc. lxxxxviiij. … E scriua dela Unjuersitat en Nofre canet notarj
invoc.: E9N nom de nostre senyor deu iesu christ amen
text: Sia manifest a tots que diluns comptat vintisis del mes de agost del any Mil quatrecents u [per completar la línia] Noranta nou en presentia de mj secretari he notari deius scrit … Lo tenor dela qual dita prachmatica sanccio se segueix de baix en la present
certificació: E per que maior fe sia atribuyda ales coses sobre dites axi en Juhi com fora de Juhi Jo luis gonsales secretari del dit Senyor Rey … [ 269] … e aço scrit de propria ma em so sota scrit e he posat mon acustumat de art de notaria tal Sig [sic]
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 2402
Location in volume ff. 269v-287v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language català
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 269v] N9Os don Ferrando per la gratia de deu Rey de Castella de Arago … Marques de oristany y de Gociano
pream.: Hauent alguna noticia no esser be e degudament administradas les peccunias dela consignacio vulgarment dita dela nostre Ciutat … [ 270] … statuhim e ordenam los capitols e ordinacions seguents
text: E3 Primerament per quant son degudes a la dita consignatio moltes quantitats de rossechs … [ 287] … En testimoni deles quals coses manam despachar les presents en deeset Cartes e enla fi de aquelles ab nostre sagell comu sagellades
datatio: Dades en nostra Ciutat de Granada a uintisis [f. 287v] del mes de Agost en lany dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents Noranta Nou
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 229
Location in volume ff. 288-291v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language català
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 288] N3Os ferdinandus dei gratia Rex Aragonum … Oristanni et Gocini
intr.: Quedam per vos dilectos nostros Gregorium Genouart Canonicum Sedis Maioricarum et Anthonjum sagui notarium sindicos ad maiestatem nostram ad id destinatos … decretationum siue responsionum nostrarum series sic se habet
text: Sacra reyal Catholica Maiestat en los anys proppessats ab ses Reyals e opportunes prouisions vostra Maiestat mana al Noble don francesch burgues procurador Reyal de vostre Maiestat en aquell seu Regne de Mallorques que preceynts certes crides capbreuas … [ 290v] … que totes les denunciations se son fetes ara en lo capbreu se fa per manament de vostre altesa valguen tant quant les que se auran de fer plau al Senyor Rey
concl.: Volentes igitur contenta jn supplicatione siue capitulis predictis juxta decretationes … [ 291] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo jn pendenti munitam
datatio: Datum jn Ciuitate burgorum die .xxxo. mensis [f. 291v] Junij. Anno anatituitate dominj Millesimo qujngentesimo decimoqujnto … Nauarre autem quarto
Note segueix un document del mateix any, en llatí (ff. 292r-v)
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2018-02-19