Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2380
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 27
Title of volume LIBRE DEL MOSTASSAF | II ( al llom, en daurat)
LIBRE DEL | MOSTASSAF ( a la coberta, en daurat)
Copied Mallorca (illa / illes): Joan Palles para Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats, 1448 a quo - 1550

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1-90 + IV
Collation 110 25/4 3-910
Page Layout 37 línies (f. 2)
Size pàgina 290 × 203 mm (f. 2)
caixa 198 × 112 mm
Hand humanística rocona (cos del volum)
humanística cursiva (alguns documents)
Pictorial elements Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell, algunes ornamentades
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons, pràcticament indistingible el seu traçat
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions:
Reclams: verticals descendents a l'anglesa, fent caixa amb el marge vertical, excepte en els quaderns 2, 3, 5 i 9
Condition alguns folis amb els marges inferiors trencats. La primera línia de les rúbriques, en cintes. Doble foliació, antiga en xifres romanes en tinta vermella i moderna a llapis. Folis originàriament en blanc: 8v-9, 11v-12, 16v, 21v, 24v, 26v, 28r-v, 30v, 32v, 34r-v, 35v, 37v, 39v, 48, 50, 51, 52-53, 54v-55, 59, 62, 63, 64v-65, 67, 69, 71v, 87v-88v, 90v
Binding moderna, de 1904 en pell marró sobre cartó, gofrada amb bollons i tancadors i 4 nervis. Guardes modernes de paper i pergamí
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Ofici del Mostassaf
Associated persons Altres recopilació feta essent Mostassaf Jaume Maçanet (Floruit 1448)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:359-60
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note La foliació antiga passa del f. lxxxv al lxxxviij, per la qual cosa manquen els folis 86 i 87. La llacuna entre els folis 85v i 86, segons la foliació moderna, és evident. En alguns folis, originàriament en blanc, hom afegí disposicions posteriors en llatí i català, per exemple, en els ff. 8v-9, 11v-12, 16v i 26v.

Microfilmat el 1978.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2875
Location in volume ff. 1-90
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3054
Ofici del Mostassaf. Llibre del Mostassaf
Language català
Date compilat 1448 a quo - 1500
Title(s) in witness Libre dels capitols i ordinacions del Mustaçaff de la ciutat e regne de Mallorques
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] A3quest es lo libre dels capitols e ordinacions del Mustacaff [sic] dela Ciutat e Regne de Mallorques los quals e les quals son fins en lany present M CCCC .xlviij. Jnstituhits e ordenats per lo honorable Consell e Jurats del dit Regne (…) E aço per evitar e castigar los fahents fraus contra la comunitat e publich de aquell … Les quals ordinations e capitols començant als Carnicers son los seguents
tit.: Capitols de Carnicers
text: E7 primerament que tot carnicer venent carn … [ 86v] … e companyons del dit Mostaçaff per lurs treballs e salaris
rubr.: [ 87] Lo present libre de Capitols del offici del honorable Mostaçaff es estat mudat e transportat de paper en pregamins [sic] stant Mostaçaff lo honorable en Jacme maçanet Ciutada de Mallorques de uoluntat e consentiment dels honorables Mossen Johan de Galiana … e Mossen Anthonj mora Jurats dela universitat e Regne de Mallorques
subscr.: ço es en lany M. CCCC. Quaranta nou Lo qual he escrit e tresladat yo Joan palles mestre descriure per per preu de Dotze libres les quals yo dit Johan palles confes haver rehebudes … per mans del dit honorable mostaçaff
índex: [ 89] Rubrica deles carns en cartes … [ 90] … Rubrica dels forns deles carns .lxxxvj.
Note del foli 87 al 90 el text és en llatí; una mà posterior hi afegí: “Priuilegi sobre les compres dels pexos ab perrogativa special per lo senyor Rey en Marti atorgat al monestir e frares de Cartutxer” (en llatí)
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2018-02-19