Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2377
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 24
Copied 1451 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 1-133 + 1 s/n + I
Collation 1-28 3-510 6-78 8-910 108 115/4 128 13-1510 162/t1
Page Layout 30 línies (f. 2)
Size pàgina 306 × 210 mm (f. 2)
caixa 180 × 130 mm
Hand humanística amb influència de la gòtica
Watermark ànec dins d'un cercle (al f. 92 (plec de paper))
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Altres: primeres paraules dels inicis en mòdul més gran, però amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a punta marronosa, quatre línies que es creuen i arriben als marges
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades a uns dos cm del marge inferior i d'altres situades al marge exterior marcant les línies horitzontals, ja molt a prop del tall, no als angles
Reclams: horitzontals cap a la dreta, fent caixa, excepte 11 i 16, sense reclam
Condition el volum, llevat de la relligadura, està en bon estat; el marge superior extern i alguns folis en l'angle exterior inferior tenen senyals d'haver-se cremat. Són en blanc els ff. 29, 39v, 52, 68v, 78v, 85-93, 130v i 134, sense numerar. S'ha perdut almenys un foli que duia el final de la disposició que queda a l'aire al f. 84v, però sembla que el text anotat en el f. 85 és el que faltaria. El quadern 11, ff. 85-93, és de paper i està en blanc. Duia un títol a la coberta anterior que ara no es pot llegir. Restes de signtures de quadern alfanumèriques a partir del quadern 7, “f”, als quaderns 12 i 13 no es veuen, i retornen al quadern 14, “x”
Binding pergamí flexible, reaprofitat, guardes captives d'escriptura gòtica llatina amb decoració en vermell. En molt mal estat, la part anterior especialment, es conserva dins d'una carpeta de cartó per protegir-lo
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne ([?])
Associated persons Altres li donà l'actual denominació Josep Maria Quadrado y Nieto, bibliotecari
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:376-7
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note al primer foli de guardes anterior, prova de ploma: “yo mjquell pre”. Al verso del foli final (134v) anotacions del s. XV o primers del XVI, moltes són proves de ploma, destaca el nom moltes vegades repetit de “Jo Yaume Rojg sindjch clauari dela part”; una anotació on aquest declara haver estat testimoni del pagament d'un préstec i una altra prova de ploma: “Miquell Paello Sindich”. Al començament anotació moderna a llapis que indica que fou microfilmat el 1978. Sense anotacions d'escriptura. Contingut del volum en procés de revisió

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2872
Location in volume ff. 30-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] O5rdinationes Noue facte per honorabiles Juratos Ciuitatis et regnj Maioricarum supra abreuiatione littium et questionum concesse laudate et autorizate per Serenissimum dominum nostrum Regem honorabilibus Ambaciatoribus dicti regni Anno anatiuitate domjnj Millessimo CCCCo Tricesimo Nono
intr.: [A]5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de lopia Caualler … [ 30v] … que dela obseruança de aquellas algu nos pusca excusar. Dat. en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostre senyor. M.cccc.xxxxviiijo
intitulatio: [M]5Anifesta cosa sia que nos Nalfonso … e de Sardayna
pream.: hauent a cor lo benauenjr e pacifich stament … [ 31] … huns capitols e ordinations del tenor seguent
text: [O]4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets … Les quals ordinacions son les quis seguexen
rubr.: Deles questions no sobrepuiants valua de CC. lliures. les quals stan llur fet de contracte o de fe de Corredor
dispositio: [P]3Rimerament es ordenat que tots [f. 31v] aquelles questions deles qualls sta llur fet en contracte o en fe de corredor en albara … [ 38] … declaram no hauer alguna forsa nj valor
datatio: Es stat aço he fet [sic] en la nostre Ciutat de Gayeta a quinze dies de Juny en lany dela Natiuitat [f. 38v] de nostre senyor. M.cccc. trenta nou de Aquest nostre Regne de Siçilia deça far any Sinch he dels altres nostres regnes anyvintiquatre
auten.: Senyal ✠ de nos Nalfonso … hauem manat esser apposat. Rex alfonsus
testimonis: Testes qui qui predictis … Conciliarij domjnj Regis predicti
certificació: Signum mei Georgij Catala dicti Serenjssimj domjni Regis secretarij … [ 39] … per jn aduertencia vltima Natiuitat
certificació: Domjnus rex mandauit mihi Georgio Catala Jn cuius posse firmauit atque Jurauit et fuit prouisa Jn consilio
Note als ff. 1-28v hi ha unes ordinacions de 1413 que només tenen en català el preàmbul
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9825
Location in volume ff. 40-51v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10607
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Noves ordinacions del Regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-05-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Noue ordinationes edite Jn Maiorice per honorabiles Juratos eiusdem Ciuitate … et auctoritzate per dominum nostrum Regem honorabilibus Ambaciatoribus dicti Regnj Anno anatiuitate domini M.cccc.tricesimo Nono
intitulatio: [P]8Ateat vniuersis Quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et ceritanje
intr.: Cupientes conseruationj et augmento rei publice … [ 40v] … tenor sequitur Jn hunc modum. Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques als honorables al [sic] Berenguer Vniç donzell per lo braç mjlitar e francesch Axalo Ciutada per lo bras dels Ciutadans e anthonj oliues perles parts foranes Ambaxadors de Mallorques
dispositio: [P]4Rimerament com lo honorable mossen pere Callar surrepticiament la reyal celcitut tostemps salua e contra forma dela vnio dela qual sen aporten translat … [ 49] … de Caualls e rossins moltes vegades no han aquella resistensia que si matex
conf.: Placet domino regi. Et quoniam parum … [ 50v] … stipulantis
datatio: Datum et actum est [f. 51] hoc jn nostres felicibus castris apud turrum de Carbonayra die decimonono mensis Maij secunde Jndicio anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo Tricesimo Nono huiusque nostri citra farum Sicilie Regnj Anno quino. Aliorum vero regnorum nostrorum anno vicesimo quarto
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … Jmpendenti. Rex alfonsus
testimonis: Testes fuerunt ad predicta presentes … Consiliarij domini Regis preditti
certificació: Sig ✠ num mei Joannis sallens dicti Jlustrissimi domjnj Regis [f. 51v] scriptoris … et quemlibet lxxiij tanquem non
certificació: Dominus Rex mandauit mjhi Georgi Catala Jncujus posse firmauit atque Jurauit
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9826
Location in volume ff. 53-68
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3968
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Executories dels capitols deles nouelles ordinations
intitulatio: [N]6Os Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdayna
pream.: En los capitols que los faels nostres en Berenguer vnjz e francesch Axalo e Nanthonj oliues Ambaxadors anos tremesos per la Ciutat e regne de Mallorques nos han presentats ha un Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com enlo present regne sia stat abusat per alguns Gouernadors o lotinents de aquells que turmenten alguns delats sens estancia de turments … [ 68] … e de ninguna efficacia e valor ço que per uosaltres e cascu de uosaltres sera fet en contrari
datatio: Dat en gayeta. A xvij de Juny en lany de la Natiuitat de nostre senyor. M.cccc. Trenta Nou Rey Alfonsus
Note són diverses disposicions, cadascuna amb la seva introducció i datatio; donem només incipit de la primera i explicit de la darrera
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9827
Location in volume ff. 69-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Noves ordinacions
Language català
Date promulgat 1441-10-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinations
tit.: La crida
intr.: [A]6Ra hoiats queus notifica e mana lo molt honorable mossen Berenguer dolms … [ 69v] … e encara Compte de rosello e de Serdayne. AL
pream.: [L]5o diuinal adiutori humilment jnuocat Com experientia la qual es mare de totes coses haia mostrat lesordinations dels plets ordenades e obtengudes lany pessat del molt alt senyor Rey … [ 70v] … no puxa ignorancia allegar
rubr.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: [P]3Rimerament com lo primer capitol deles dites ordinations segons experientia ha demostrat sia vist esser impatricable [sic] quasi jmposible seruar … [ 78] … algu nos puxa excusar
datatio: Dat. en Mallorques diluns. a xvi. Del mes de octobre any .Mil.cccc. quoranta hu. Ffon feta la present Crida dijous a xviiijo de Octobre per Narnau verdum Corredor deles Corts any M. Quatrecents quoranta hu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9828
Location in volume ff. 79-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
Lloctinència i governació. Ordinacions de misser Falcó
Language català
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79] Capitula vulgo dicta de micer falco
intr.: [A]6Ra hoiats queus notifica lo molt honorable mjcer Rodrigo falco … algu scusar nos puscha
datatio: Dat en Mallorques a xij de decembre any M.cccc.xxxxviiijo falco lochtinent
pream.: [M]3Anjfesta he notoria cosa sia a tots que diuendres a xij de decembre any M.cccc. quoranta nou per donar orde he manera deguda als portadors … [ 80] … segons deuall es contengut
dispositio: [P]4Rimerament statueix \e/ ordona lo molt magnifich vicicanceller e loctitent general que tots los dits portadors de letres he comissions ço es los qui vuy son dins tres dies apres publicatio deles presents ordinations … [ 84v] … no haia fetes les dites assignations
Note al f. 85, de mà posterior: “Jtem que los portados e comisaris ho son e sian (…) villes on saran”. Seria el final del text transcrit d'un foli ara perdut al s. XVI
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9829
Location in volume ff. 94-97
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3984
Lloctinència i governació. Ordinacions. Capítols de exeviments
Language català
Date promulgat 1471-03-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94] Capitols de exauiments
intr.: [A3]Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriç … ab algunes notables persones del present Regne haia fets e ordenats los Capitols seguents
acc.: Lo nom de Jesuchrist humilment Jnuocat
pream.: [L2]O molt magnifich mossen vidal Castella doriz e de blanes … [ 94v] … segons en los dits Capitols status e ordinations es pus larch contengut los quals son del tenor e continentia seguents
dispositio: [P2]Rimo que daquiauant alguna persona no pusca vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats … [ 96v] … segons que en los dits capitols es pus larch contengut M. cabrugada
procl.: [P3]Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir … [ 97] … e obtendran llur força e valor. M. ça.
procl.: [P2]Er tant lo Spectable e Magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tot hom … sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela natiuitat de nostre senyor .M. cccc. Setanta hu
Note una nota al marge, al costat de la datatio, diu “ha de dir sexanta”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9830
Location in volume ff. 97v-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3989
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Ordenació sobre censals
Language català
Date promulgat 1468-11-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97v] Die Jouis xxiiij. mensis nouembris anno a natiuitate domjni M.cccc lxviijo
text: [L3]Os die e any demunt com entre alguns crehedors rebent censals enla part forana sobre diuersos singulars de aquella de vna part e los discrets Sindichs dela part forana … [ 99] … he no puxen demanar alguna cosa. Jo. dusay. Berardus
Note segueix en llatí als ff. 99-103v
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9831
Location in volume ff. 104-105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10919
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació per prevenir crims
Language català
Date promulgat 1442-01-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104] Quod a nemjne profacto ciuili homagium stipuletur
intr.: [A3]Duenjente autem die mercurij xxiiij mensis Januarij anno anatiuitate domjni Millesimo. CCCCo. quadragesimo secundo veniens ad hanc curiam … Cujusquidem Cedule tenor talis est
pream.: [C2]Om sia cosa propria al president dela prouincia extirpar occasions per les quals los habitadors continuadament cahen e jncorren en diuersos crims … [ 104v] … mana esser publicat he regestrat en libre de franqueses del tenor seguent he jnuiolablement obseruat
dispositio: [I2]Tem statueix he ordona lo dit honorable Gouernador he president que daquiauant en qualseuulla contracte ciuil o per causa ciuil descendent encara que sia penal … [ 105] … vltra la anullatio dels dits sagraments he homenatges. Berenguer dolms
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9832
Location in volume ff. 105r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10918
Arnau de Vilademany. Provisió sobre les execucions de censals i deutes
Language català
Date promulgat 1452 - 1457
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Prouisio facta quod loco trium mandatorum quodlibet trium dierum que fiebant debitoribus fiat vnjcum mandatum decem videlicet dierum
text: [C3]Qm [sic] en les executions de censals he altres deutes los officials he Jutges fassen tres manaments de pagar al deutor … [ 105v] … qualseuol vs contrari no obstant. Jacobus pauli
Note segueixen en llatí els ff. 106-112v
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9833
Location in volume ff. 112v-113
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10924
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre l'abreviació dels plets
Language català
Date promulgat 1392-12-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Super abreuiandis littibus
intr.: [A2]Ço es translat faelment pres de hun Capitol Reyall lo qual ensemps ab altes Capitols reyals foren atorgats per lo Senyor Rey en valentia a xxviij de decembre del any dela Natiuitat de nostre senyor Mil.CCC.xcij. a supplicatio dels mjsatgers de Mallorques Lo qual Capitol es dela tenor seguent
text: [I2]Tem com molts plets se menen en la dita Ciutat e regne maliciosament he per longuas dilations contra forma e Jntencio deles franqueses … [ 113] … manam sia mjls seruada egualtat Jatsia lo contrari tro ara se sia praticat
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10509
Location in volume ff. 113-114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3500
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació sobre els contractes
Language català
Date promulgat 1434-09-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ 113] [A2]Dueniente autem die veneris decima septima septima [sic] septembris anno anatiuitate domini Millesimo CCCC. xxxiiijo. Anthonius bassom virgarius Curie Gubernationis … [ 113v] … et eius prouisionis tenores sunt que secuntur
dispositio: [C2]Om per Jnformatio daquem sollennement rehebude per nom e per part del honorable loctinent de Gouernador del regne de Mallorques apparega clarament esser stat de molt de temps ença vsitat que en les parroquies foranes dela ylla de Mallorques … [ 114] … he en llurs libres Jncertades he reduydes. Cuiusquidem stili tenor talis est
concl.: [I2]Tem est de consuetudine Maiorice alongo tempore citra obseruata … fuissent per notarios publicos seu eorum sorrogatos
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9834
Location in volume ff. 114r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10925
Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles. Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions
Language català
Date promulgat 1424-11-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Quod fiat Juris firma ab vtraque parte
text: [I2]Tem que nengu dels Balles vaguers consols dela mar he altres officials scriuans deles Corts no gosen reebre clams supplications ho en altre manera demandes … [ 114v] … E aço sots pena de pagar los emoluments que al senyor Rey se partanyien
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9835
Location in volume ff. 114v-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10925
Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles. Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions
Language català
Date promulgat 1424-11-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ 114v] [I2]Tem xxij die mensis Martij anno anatiuitate domjni Millesimo.CCC.lio. Comparuit Martinus de burnau … ordinationem sequentem
rubr.: Que aquells contra los quals es posade demanda responguen dins hun jorn
text: [M2]Ana lo Noble senyor en gilabert de santeles Gouernador del regne de Mallorques al vaguer dela Ciutat he al balle he vaguer defora que en tots clams que seran posats en llurs corts destrenguen aquells contra los quals seran posats … [ 115] … dins spay de hun Jorn tota appellacio remoguda
Note al marge, lletra posterior “Ordinacio Gilaberti de Centellas”. Segueix en llatí fins al f. 117r, 117v en blanc
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9836
Location in volume ff. 118-130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10926
Casa dels Jurats. Memòria sobre les atribucions del governador
Language català
Date promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118] [M3]Emoria feta al molt Noble senyor mossen Roger de moncada Gouernador del Regne de Mallorques daço ques pertany ason offici e encara als officis de balle he de vaguer dela Ciutat he de vaguer de fora. Consols dela mar e exactors dela casa dels bans he scriuans deles dites Corts he de Mostesafs dela Ciutat e de fora
tit.: Gouernador
text: [P3]Rimerament lo dit Gouernador conex de tots aquells qui cometran crims de leze maiestat … [ 130] … axi com Ja per ordinatio se deu fer
Note f. 130v en blanc, excepte una breu anotació posterior, ff. 131-133 en llatí i f. 134 en blanc
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2016-05-13