Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2368
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 3
Title of volume ROSSELLÓ VELL ( al llom i a la coberta anterior en daurats)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1-449 + 2 s/n + II
Collation l'estat de la relligadura i les condicions delicades del suport dificulten la col·lació: 118 215/14 310/11 412/9 524 628 7-924 1012/11 1124 1212/11 1330 14-1624 1712/9
Page Layout 29 línies (f. 50)
Size pàgina 284 × 205 mm (f. 50)
caixa 195 × 145 mm
Hand gòtica cursiva diverses mans, algunes molt influïdes per la bastarda, amb molts graus diferents de cursivitat
Watermark gos (als ff. 227, 239)
carro de dues rodes (al f. 36)
animal bou de cos sencer (al f. 202)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Altres: sense cap altre decoració
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: tipus 13 de Derolez, amb línies que es creuen i arriben fins als marges
Perforacions: no s'observen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals situats al peu de la caixa, cap a la dreta, sense decoració (als quaderns 3-6)
Condition els folis tenen els marges en mal estat i els primers escrits estan restaurats amb afegits de bocins de paper, ff. 1 i 2 molt bruts, els següets, en blanc, força nets, però del mateix paper, cap al f. 210 alguns folis molt deteriorats. Restes d'una antiga foliació a tinta en xifres romanes a l'angle exterior dret, que està tallada en moltíssims folis. Nombrosos folis en blanc: guardes modernes, ff. 2-40, 173v, 193-194v, 307-312v, 319-321v, 333v, 345-347v, 389-393v, 431v, 445v, 448v fins al final
Binding restaurada, part antiga enganxada, pell repussada en daurats, damunt la restaurada, com el còdex 2, tanques metàl·liques substitueixen les dues antigues; cinc bollons; quatre folis de guardes anteriors nous, de l'època de la restauració, dues posteriors modernes
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Estudi General Lul·lià
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2866 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Ms. 1. 1401 - 1499. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateixa filigrana manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:370-1
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note conté franqueses, privilegis i diversos documents reials referents a Mallorca i a la creació d'oficis. Inclou el Cronicó del rei Robert. Al primer foli de guardes modern hom anotà: “Cod. 3. MICROFILMADO 1978”; al f. 1 anotacions sobre el contingut; algunes anotacions als marges posteriors, del s. XV-XVI i d'èpoques recents, que fan referència a la situació d'algunes disposicions al “Rosselló nou”. Contingut del volum en procés de revisió
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067036.html# filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 20
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2831
Location in volume ff. 41-168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS text: [ 41] nostre an comprades e tenen en tot como e en tot uaynage dela ciutat damunt dita … [ 166] … aytanbe fermar e jurar als prohomens dela Ciutat de barchinona de valentia e de leyda o aytanbe als nobles dela terra nostra
datatio: Datum a valentia .xvj. kalendas octobrjs Anno dominj M. CC. lxxxvj.
auten.: Senyal den amffos per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
certificació: [ 166v] s ✠ al den P. fferrandis … [ 167] … e fermam el sagell nostre proprj posar manam
testimonis: Testimonjs son jnffant en P. ffrare del senyor Rey … sans dantilo
certificació: Senyal den Miquel violera notari publich … [ 167v] … e jurant el sagell proprj posant
Note comença en l'aire. Al f. 40v, abans de començar el text, anotació antiga amb títol posterior: “De corer la vila | Franquesa es en lo libre den pere de sant pere per lo qual es dispossat que alguna persona franqua dela Ciutat de Mallorques no puxa correr lo viso en cartes cxxxxv”. Segueix una anotació més moderna sobre el lloc on es troba el text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10507
Location in volume ff. 167v-168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10893
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre el que han de pagar els cavallers, homes de paratge i altres que tenen privilegis
Language català
Date promulgat 1290-10-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] quels cauallers qui tenen honors de realench paguen en talayes e scoltes
intitulatio: [N3]amffos per la gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Al feel seu P. de libja batle nostre major … Saluts e gracia
text: Entes jauem qui es cauallers quj tenen honors del Realench en Mallorques … [ 168] … costrengats los dits Cauallers per raho deles dites honors a pagar en totes les damunt dites coses
datatio: Dada en Albarazi iiij. nonas de huytubrj En lany M cc xc
Note segueixen textos en llatí fins al f. 174
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 404
Location in volume ff. 174-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS pream.: [ 174] [A3]bans quels vsatges fossen meses solien los jutges jutgar que totes les coses malafetes fosen esmenades … per leys o per costumes
prol.: [C3]on lo senyor .R. berenguer vescomte e marches de barchinona apoderador o subiugador despannya [sic] ac honor … E los vsatges que mes lo Senyor Comte comencen axj
text: [A3]quests son los vsatges deles costumes dela cort … [ 192] … Esplegats son los vsatges de Barcelona deo gracias
Note hi havia desordre en aquesta part, com ho assenyala la nota al peu del f. 185, però avui està posat al seu lloc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9849
Location in volume ff. 219v-222
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10893
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre el que han de pagar els cavallers, homes de paratge i altres que tenen privilegis
Language català
Date promulgat 1290-10-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219v] En qujnes ne quals coses son tenguts contrjbuhir los cauallers homens de paratge e priujlegiats
intitulatio: In dei nomjne Amen Pateat cuntis (…) nobis Petro dei gratia Rex Aragonum … et Cerjtanje
pream.: Suscitata fuit materia questionis et controuersie jnter mjlites genosos et priuilegiatos regni Maioricharum … [ 220v] … sequntur sub hijs verbis
dispositio: Sapien tuyt que [f. 221] denant la presencia del noble senyor Namfos Rey de Arago (…) e Comta de Barchinona en P. torrella Caualler dela jlla de Mallorques procurador dels cauallers e deles dones vilues [sic] mullers (…) que als dits cauallers e als altres faes obseruar la franquesa de no donar a alcuns talles o seruijs veynals axi con antigament es stat entro assi obseruat … [ 222] … per raho deles dites honors a pagar entotes les damunt dies coses
datatio: Dada en Alba[…] .iiij. del mes de vuytubrj en lany de Mil .cc.xc
Note segueix una línia i mitja que no es veu bé i, al verso, les confirmacions en llatí
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9858
Location in volume ff. 233v-235
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4592
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Provisió i privilegi sobre els ciutadans
Language català
Date promulgat 1366-07-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 233v] Quod jlli quj facti fuerunt ciues teneant herem [?] ipsam habitacionem jntus Ciuitatem … menses sequentes
intitulatio: N3os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Attendentes fuisse nobis […] suplicatum per nuncios … [ 234] … per suam literam tenorem quj sequitur continentem
salutatio: Lo Portant veus de general gouernador enlo Regne de Mallorques Als amats vniuerses e sengles Batles … Saluts e dileccio
dispositio: Con molts e diuerses habitadors deles vostres batlius en temps pessat se sien fets Ciutadans … [ 234v] … E asso en neguna manera no mudets
datatio: Dade en Mallorques a xxviij de Julioll [sic] lany dela natiujtat de nostre senyor Millesimo ccc Sexanta Sis
concl.: dignaremur dictam ordinacionem … jussimus nostro sigillo pendenti munjtam
datatio: Datum Barchinone [f. 235] barchinone [sic] vicesima Tercia die nouembris anno anatiuitate domjnj Millesimo Trescentesimo Sexagesimo Septimo Regnique nostri Tricesimo Secundo visa R.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 242
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9859
Location in volume f. 242r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra franquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: [E3]n Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: per part dels feels nostres Jurats e prohomens del dit Regne es anos exposat … [ 242v] … Con nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien abla present reuocades
datatio: Dat en barchinona a .x. dies de Abrjll [sic] lany dela nativitat de nostre senyor Mill ccc lx viiij Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 248v
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9860
Location in volume ff. 248v-249
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248v] Quod dampnificatis in lembo berengarij gasso exsoluat ad rationem censualis
salutatio: [N3]olfo de proxida e en berenguer debella Cauallers Consallers del Senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: lo senyor Rey ab sa letre dada en barchinona a xviij de [f. 248v] dies de [sic] Juny del any dejus scrit e puys ab dues letres suas … [ 249] … e daujauant a raho del dit censal mort
datatio: dat en Mallorques sots lo sagell del offici dela Guuernacio a iij. dies de octobre en lany dela nativitat de nostre senyor Mill ccc Setante tres petrus çacalm
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9861
Location in volume ff. 249-250v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 249] de eadem ratione et forcius
intitulatio: [P3]etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: nobilibus et dilectis Consiliarijs nostris berengario de apilia … Salute et dileccio
intr.: Quandam literam … [ 249v] … recepimus literas tenoris sequentis
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum etc
salutatio: Nobilibus et dilectis consiliarijs nostris Berengario de apilia … Salute et dileccio
intr.: non nullo et habitatorum dicti Regnj jn lembo berengarij gasso … fecerimus cum litera nostra tenoris sequentis
intitulatio: En Pere perla gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Als nobles e amats consellers nostres Mossen berenguer dabella … Saluts e dileccio
intr.: Reebuda hauem vna letra vostra de consulacio dela tenor seguent
text: Molt alt e Molt excellent princep e senyor entre los altres deutes que la vnjuersitat dequest Regne deuja e de que fahia certs jnteresses … [ 250v] … e aço sens tota dilacio e Contrast com nos ho vullam axj de certa sciencia
datatio: Dade an [sic] barchinona a xviij dies de Juny Enlany dela nativitat de nostre senyor M ccc lxx tres visa R. Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 258
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9862
Location in volume ff. 258-261
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 258] Quod non exiant aliqui per aliquibus causis ab jnsula Maioricarum
intitulatio: [P]2etrus dei gracia Rex Aragonum Valencie Maioricarum … [ 258v] … et Ceritanje
salutatio: Nobili et dilecto Consiliario nostro Olfo de proxida … Salutem et dileccionem
intr.: pridem prouisiones subscriptas fecisse recolimus cum licerjs nostris huiusmodj … prouisionem subscriptam fecimus cum licencia huiusmodi seriey
intitulatio: En p. per la gracia de deu Rey darago etc
salut.: al noble e amat Consaller nostre Mossen Olfo de proxida … Salut e dileccio
dispositio: vistes hauem vostres letres E axi matex dels Jurats de Mallorques perles quals vos e ells nos hauets fet assaber con a jnstancia den P. des brugues habitador del dit Regne son stades jmpetrades e exides dela nostra cort algunes prouisions per les quals hauem manat (…) comparaguessen deuant nos per star adret e hoir sentencia … [ 259v] … e axi matex sis declaraua que nos ho podem endeuem fer tenj per tals ells que dequj auant no posaran clams
datatio: Dat enlo Monastir de poblet sots nostre sagell secret a xxij dies de Juny en lany deuall scrit decanus vrgellj. Rex P.
nota: Nunc autem quja redimus et sumus jn dicta Ciuitate Barchinone volentes sicuti tenemur et vrgemur exdebito justicie contenta in literis … [ 261] … penitus hereantur
datatio: Datum Barchinone Tercia die octobris Anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Quarto decanus vrgellis Rex P.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9863
Location in volume ff. 271v-272
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 271v] Quod letre jmpetrate vel jmpetrande a curia regia cognjto per Gubernatores quod sint contra franquesias non seruent
intitulatio: [P3]etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
salutatio: dilecto Consiliario nostro ffrancischo sagarriga mjliti … Salute et dileccione
intr.: Recolimus nos super conseruacione ffranquesi[.] priuilegiorum … fecimus cum litera nostra tenorjs sequentis
intitulatio: En Pere per la gracia de deu Rey darago etc
salutatio: al noble e amat [f. 272] Conseller nostre … Saluts e dileccio
text: per part dels faells nostres Jurats e prohomens del dit Regne es anos exposat que dalcuns dies ença son exides dela nostra cort alscunes letres … sots qualseuol expressio de paraules quj sien ab la present reuocam
datatio: dat en barchinona a deu dies de Abril en lany dela Nativitat de nostre senyor Mill ccc lx viiij Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 276v
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9864
Location in volume f. 277r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10908
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions sobre els salaris dels escrivans
Language català
Date promulgat 1381-04-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 277] Quod notarii et scriptores curiarum ceneant seruare capitula curiarum generalium facta super registrjs
intitulatio: [P3]etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
salutatio: dilecto consiliario nostro ffrancischo sa garriga mjliti … Salute et dileccione
intr.: licet Jnter alia capitula nobis oblata et per nos prouisa super dono … capitulum tenoris sequentis
text: Jtem com los scriuans deles Corts se fassen pegar dels registes dels processos … [ 277v] … per cascuna vegada que contrafaran
concl.: Actamen sicut precepimus notarj et scriptores … factis seu fiens
datatio: Datum Cesarauguste xxviij die Aprilie anno anatiuitate dominj Millesimo Tricentesimo Octuagesimo primo Narcisus primo
Note segueixen textos en llatí fins al f. 352v
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9850
Location in volume ff. 353-356v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10909
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Llutxent. Capítols sobre l'ofici del mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1370-06-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 353] Pro magistro dela guayta
intr.: O4lfo de proxida caualer portant veus de general Gouernador en lo Regne de Mallorques … Saluts e honor
pream.: Con per los honrats jurats dela vnjuersitat e Regne de Mallorques ab auctoritat del gran consell per custodia dels catius … sien stats ordonats los capitols seguents
dispositio: Primerament que negun catiu daquiauant no gos jaura negun vespre fora lalberch de son senyor … [ 356v] … pusque esser tret a consequencia ho eximpli ans dege durar aytant com plaura al senyor Rey e auos dit Gouernador
datatio: Dada a Mallorques a xx de Juny lany dela natiuitat de nostre senyor M ccc setanta
Note segueixen textos en llatí fins al f. 363v. Els f. 363r-v conté una disposició de Joan de 1389 amb unes poques línies en català
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9866
Location in volume f. 364r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1626
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Corts i Capítols de Montsó ([?])
Language català
Date promulgat 1389-12-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 364v] Executorja Thesurarij proxime scripte letre regie
text: [Tots e] sengles officials del senyor Rey e altres als quals les coses deius scrites se pertanguen e sesperen … segons seria e tenor dela dita letra
datatio: Scrit en Muntço a xxviij de Juliol anno anatiuitate dominj .Millesimo .Trecentesimo Octuagesimo Nono
Note executòria sobre “els cullidors de la leuda que es cull a Tortosa”. Segueixen textos en llatí fins al f. 370
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9867
Location in volume ff. 370-373
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1625
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Corts de Barcelona (1390) ([?])
Language català
Date promulgat 1390-03-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 370] Capitula regia ordinata pertextu capibreuij
intitulatio: [I3]N dei nomjne amen pateat vniuersis Quod nos Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
intr.: oblatis nobis reuerenter jnfrascriptis capitulis … [ 370v] … ac responsio cum tenor sequitur jn hec verba
pream.: Molt alt e excellent senyor Com per raho del capbreu lo qual vos senyor fets fer de vostre patrimoni enla Jlla de Mallorques sesperen seguir als habitadors … e prouehir en e sobre lo fet del dit capbreu los capitols seguents
text: E primerament per cessar moltes questions e Jnconuenjents ques porien seguir … [ 371v] … Plau al senyor Rey segons les respostes dessus fetes
text: Quod obrem pro execucione dicte deliberacionis Tenore presentis … [ 372v] … Datum et Actum Barchinone Secunda die Septembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Trecentesimo nonagesimo Regnique nostri dicti Regis Quarto: petrus ça calmus
auten.: Signum ✠ Johannjs dei gracia Regis Aragonum … pro ipsius corroboracionem sigillum nostrum appendi Jubemus
certificació: SJ num [sic] Anthonij castellj nuncij et sindici … concedo et firmo
testimonis: T2estes sunt quj ad predicta presentes fuerunt videlicet firme et juramento dicti dominj Regis … Jacobus pastorjs de thesaurarja dicti dominj Regis
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptorjo … [ 373] … et ideo ego dictus notarius manu propria hec scripsi
Note capítols sobre el capbreu de Mallorca probablement relacionats amb la cort. Segueix un text en llatí fins al f. 375
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9868
Location in volume ff. 375-376
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10910
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre la remissió de les penes
Language català
Date promulgat 1392-07-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 375] Remissio penarum et quintorum etc
intitulatio: [N3]os Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Oblato nobis reuerenter per dilectum et fideles nostros Petrum solanes … Jnter alia quodam capitulo huiusmodi seriei
text: Mes auat [sic] senyor suppliquen los dits p. solanes (…) missatgers del dit Regne de Mallorques que placia ala Clamencia Reyal remetre … [ 376] … en alguna manera cosa no contrastant
concl.: ac facta per nos dicto capitulo … Jn cuius rei testimonjum hanc fierj et sigillo nostro pendendi jussimus comunjrj
datatio: Datum Jn Monasterio de Pedralbis octaua decima die Julij Anno anatiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Secundo Regnique nostri Sexto Petrus olc. Rex Johannus
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9869
Location in volume ff. 376v-380
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10911
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols per esquivar els fraus en la venda dels draps de llana
Language català
Date promulgat 1392-12-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 376v] Capitula regia quibus hentur quod pannj lane canent … publicem et alia per literam [?]
invoc.: [E3]N nom de deu e dela gloriosa verge madona santa Maria amen
intitulatio: Nos En Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdayna [sic]
intr.: Entenents ab assidua cura al bon estament e Regiment de nostres sotmeses aquelles prouisions … ordonam sobre les coses deius scrites axi con se segueix
text: E primerament per foregitar fraus que en temps passat se son fetes e encara se poden fer … [ 379v] … En testimonj dela qual cosa la present hauem manat esser feta ab segell de nostra maiestat en pendent segellada
datatio: Dat en valencie a deeuuyt dies de deembre en lany dela nativitat de nostre senyor Mil ccc xc dos E del nostre Regne Sise. vidit Sperend.
auten.: Senyal ✠ den Johan perla gracia de deu Rey darago … de Cerdanya Rex Jo.
testimonis: [ 380] Testimonis son lo Reuerent en Jacme perla diujnal prouidencia bisbe … Mossen Huc danglesola camerlench
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptoris … Et xxxij lo pague apres quey
Note el senyal del rei està esquinçat horitzontalment però la major part del text es pot llegir. Segueixen textos en llatí fins al f. 388v, a continuació els folis estan en blanc fins al 393v i segueix un text en llatí fins al f. 394v
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9851
Location in volume ff. 394v-398v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10912
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre privilegis dels habitadors del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1401-01-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 395v] Ex comissarij nec alij quouis colore non […] comissionibus
intitulatio: [M]3artinus dei gratia Rex Aragonum (…) et Citanie. Reuerendo patri jn christo … Salute et dilectione
pream.: Cum jn capitulis per nuncios … eidem facta huius Modi
text: Item senyor com lo molt alt senyor \Rey/ en P. de bona memoria pare vostre en la Cort general per ell … [ 398v] … en les dites Corts particulars serien jndites e començades romanga quant ala obseruança dels dessus expressats Capitols de Cort tot dret saluu e jlles axi que per aço no sie engenrat ala vna ne al altre deles dites parts algun prejudici
conf.: vovis et vinj singulis dicimus … sub nostro Sigillo pendenti
datatio: Quinta [a partir d'aquí escrit més tard] decima dei januarij anno a natiuitate Domini Millesimo quadringentesimo primo Regnique nostri sexto … Guillermi
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9852
Location in volume ff. 437v-438
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10913
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre el guiatge
Language català
Date promulgat 1409-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 437v] Gujdaticum omnibus nacionibus quilius uis venientibus pro populando jn Regno Maioricarum
intitulatio: [M]3artinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus Gubernatorj … salute et dilectione
pream.: Ecce ipsi nos pretextu armamenti … quoddam capitulum tenoris sequentis
text: Item con sia a la dita vniuersitat per specials priujlegis […]als atorgat que alcun qualsevulla aportant graxa o altres vituales en la Ciutat o illa de Mallorques en bens ni en persona … [ 438] … aquells dits nouels pobladors no eran tenguts e obligats al dit senyor Rey o a les dites persones habitants en la dita Jlla de Mallorques. Plau al senyor Rey Et a propter vobis (…) prouiderimus
datatio: Datum Barchinone vicesima tercia dei Marcij anno anatiuitate dominj Mo cccco nona bonatus P.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9853
Location in volume f. 438v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10914
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre la cadena de Porto Pi
Language català
Date promulgat 1409-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 438v] pro cathena portus puij
intitulatio: [e]3n Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: al fael nostre procurador Reyal del Regne de Mallorques salut e gracia
text: Ja sabets con es molt neccesari metre e tenir en condret la cadena de portupi per guardia e tincio deles fustes quj ariben stan e reposen en lo dit port … e sagura segons ques pertany En ço per res no mudets
datatio: Dada en barchinona a xxij dies dabril en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc viiij. Sperandeus
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9854
Location in volume f. 442
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10915
Jaume I, Comte de Barcelona. Franquesa: qui cometi un enorme crim serà bandejat
Language català
Date promulgat 1269-07-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 442] Aquesta franquesa es stada treta de hun libre de franqueses que te lo honorable misser Johan armadans
text: Encara volem e stablim e manam que si algun haura fet algun enorme crim de nos demunt declarat sie bandeiat per la Ciutat de Mallorques demunt dita … aquell bandeiat apres lo bandeiament fet sostindra o allira scientment
Note una nota posterior, s. XIX o XX, diu que és del 23 de juliol de 1269
Record Status Created 1996-08-20
Updated 2024-01-18