Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2359
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Capitular de Mallorca
Collection: Call number 3416
Title of volume Fr. Petrus Marsilius Or. Pared. | est Auctor hujus voluminis | Conquisat de | Mallorca ( Foli I preliminar)
Copied Ciutat de Mallorca: para Cabiscol, Vicari, 1331 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 128 (= I + 1-57 + 1-70)
Collation 11 2-1410
Page Layout 2 columnes
25 línies (f. 2ra)
Size pàgina 300 × 225 mm (f. 2)
caixa 204 × 140 mm
columna 204 × 64 mm (f. 2ra)
Hand gòtica de forma
Pictorial elements Caplletres: amb decoració filiforme, alternen blau, vermell i violeta
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca i mina de plom, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no són visibles perforacions als angles de la justificació
Reclams: horitzontals al peu de la segona columna
Condition en molt bon estat, malgrat alguns forats petits de corcs; al f. 2 de la segona part hi ha un cosit. Al final del segon quadern es veuen dos talons i al final del tretzè un altre
Binding pell repussada sobre taula, amb cinc bollons a cada pla i tanques de metall, una mica deteriorada
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Seu Ciutat de Mallorca 1331-11-27 (price: 8 lliures)
Ciutat de Mallorca: Seu Ciutat de Mallorca 1331-11-27 (price: 18 sous)
Associated persons vist a l'Arxiu per Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated Texts als ff. 1-57 es copia texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2288 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 40. 1401 [?] - 1500 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Avenoza (2010), Inspecció personal
Avenoza (2008), Inspecció personal
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Avenoza (1997), Inspecció personal
Sastre Moll (1994), El primer llibre de Fàbrica i Sagristia de la Seu de Mallorca, 1327 a 1345
Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:10 , n. Ms. B?
Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 8
Miralles y Sbert (1941-43), Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca 1:616
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 21:25
Note al Llibre de fàbrica de la Catedral de 1327 a 1339, f. 38b figura la següent partida de despeses del dia 27 de novembre de 1331: “Item fiu escriure per manament del Senyor Cabiscol vicari I. libre, en lo qual es escrita la preson de Maylorches, en latin et en plan. E costa enfre pergamins, e scriure, corregir, illuminar e ligar, viii lliures xviii sous”. Malgrat que aquesta anotació parla d'il·luminar, el ms. no duu ni miniatures ni aplicacions d'or, com sí apareixen al ms. avui a l'Arxiu del Regne, que es suposa còpia d'aquest de la Seu. La versió catalana i la versió llatina duen foliacions independents. Als marges, en lletra menuda, indicació del núm. de capítol en xifres romanes. Podria tractar-se del Ms. que Carbonell anomenà B, de l'Arxiu dels reis d'Aragó a Barcelona i que es dona per perdut

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2810
Location in volume ff. 1ra-70vb segona part
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme (II)
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Del primer tractament contra lo Regne de malorques e deles condicions deles tres. so es yles balears. Malorques. Manorcha Euissa
text: P11er ordonatio de nostre seyor deus tot poderos la prouidencia o dispositio del qual en son ordonament no es en ganada … [ 70vb] … E empero so fo que fet es en aquest libre a espeaguament del enteniment dels ligens e no a ignorancia sia comptat
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Qui scipsit [sic] scribat semper cum domino uiuat. Manus scriptoris careat grauitate doloris. Amen. Ad gaudia paradisi perducat nos mederia Jhesuchristi
Condition fragment
Note text relatiu a la conquesta de Mallorca
Record Status Created 1996-08-19
Updated 2012-01-28