Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2358
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 160, núm. inventari 5427
Title of volume PRIVILEGI | FERRAN II | n. 1481 | c. 160 5427 ( a ploma a un teixell de enganxat al llom)
Copied 1481 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 (= III + xxi-xxiiij, xv-xviij + III)
Collation no és possible establir la col·lació per les condicions de la relligadura actual, podria tractar-se originalment de dos ternions que han perdut el bifoli exterior, potser de pergamí que fou reaprofitat; sense reclams
Page Layout 44 línies (f. xxij)
Size pàgina 292 × 215 mm (f. xxij)
caixa 211 × 143 mm
Hand semigòtica de finals s. XV o inicis s. XVI
Watermark corona (al cos del text,) (semblant a Briquet 4714 doc. Lucca 1424 i 1440-51, Genova 1424-26, Perpignan 1435, Palermo 1437-40 i 4715 doc. Pisa 1444, i a Piccard 51006 doc. Metz 1428)
lletres GUARRO (als folis de guardes)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Other features Pautat: no es veu el traçat de les caixes, potser es guien pel verjurat del paper
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia de la caixa virtual és escrita
Perforacions: restes de perforacions rodones als quatre angles de la caixa
Condition folis amb taques de brutícia i humitat relligats modernament, pel que sembla en ordre equivocat; foliació antiga en xifres romanes
Binding moderna, en mitja pasta
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1552 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 159, núm. inventari 5422. 1481 a quo - 1500 [?]. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1552 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 159, núm. inventari 5422. 1481 a quo - 1500 [?]. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del f. xxi de l'exemplar c. 160 de la Biblioteca Episcopal de Vic (2002)
Descrit per: Soriano (1996), Revisió personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 168
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 247-48 , n. VIII
Note Proves de ploma als folis inicials, sense anotacions marginals; segons Massó “primitivament degué anar relligat amb l'anterior” (c. 159)
Internet http://www.biteca.net/filigrana/105corones/001002.html filigrana coronoa

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2805
Location in volume ff. 1-4v (fol. mod.)
ff. xxi-xxiiijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1541
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Capitols epriuilegis atorgats per lo Excellentissimo S. Rey. Don Ferrando .ij. en la Cort primera de Barcelona al stament ecclesiastich e singulars de aquell
pream.: I2N nomine domini nostri iesu cristi. Pateat vniuersis. Nos Fferdinandus dei gracia Rey Castelle Aragonum Legionis Sicilie Toleti Valencia Gallicie Maioricarum Hispalis Sardinie et Cordube Corsice Murcie Giennjs Algarbij Algezire Gibaltaris Comes Barchinone (…) gocianj. Cum Jn Curia generali Cathalonie principatus … sequitur modum
rubr.: Serenissime Rex
rubr.: Ad officium regalis culminjs … [ xxi] … obseruandorum habeant
text: [ xxiv] Capitula vulgarit dicta de sanct cugat seruentur (…) abusu contrario. Et Primo statuere decernere et prouidere … [ xxiiijv] … que fraudulosament e astuciosa son fetes donacions transportacions
Condition fragment
Note a la guarda del pla anterior a llapis s'ha afegit un comentari on explica que aquests primers folis corresponen a la cort de 1481 celebrada per Ferran II i que els folis següents corresponen a una cort de Joan II i que haurien d'anar relligats abans que aquests. El primer text en català es troba al f. xxiiiv: “Capitols de Cort atorgats segons les decretacions per lo Excellentissimo S.R. Don ferrando segon. En la Cort priera de Barcelona per rredreç dela mercaderia. In Nomine dominj… per ordinem talis est” i a continuació comença el text català: “Molt alt e molt excellent Senyor. La Cort general del vostre Principat de Cathalunya quis celebra en la present Ciutat de Barcelona Vist que per ala Composicio e rredrec dela mercaderia son necessaries algunes prouisions e pragmaticas concernents lo be e vtilitat dela dita negociacio supplica…”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5336
Location in volume ff. 5-8v (fol. mod.)
ff. xv-xviiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5141
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València
Language català
Date promulgat 1458 - 1479
Incipits & explicits in MS dispositio: [ xv] o faran cosa alguna en qualseuol causes o negocis ciuils criminals o mixtes contra los di[ts] vsatges constitucions Capitols actes de Cort priuilegis vsos e costums … [ xvi] … Saluo que no jncorregem en les penes contra la persona e bens deles altres officials dessus ordonades e posades
rubr.: [ xviv] Que lo Senyor Rey Juxta lo poder dela Cort declar e lo declarat a effecta deduescha
text: E mes supplica la dita Cort que fer dar repos ala cosa publica del dit Principat … [ xviiiv] … Protestacio del Stament Reyal. I2tem Senyor molt alt e excellent protesta lo Bras deles Ciutats e. viles reyals que per les constitucions demunt dites ne per qualseuol capitols preinserts ne per algunes deles coses dessus dites no sia fet preiudici ales llibertats franqueses
Condition fragment
Note fragment d'una cort de Joan II; la primera rúbrica apareix al f. xviv: “Que lo Senyor Rey Juxta lo poder dela Cort declar e lo declarat affecta deduescha”, segueixen les rúbriques “Que la Senyora Regina Juxta lo poder dela cort declar E que lo .S. Rey o fassa de dure en effecta”, “Que lo Senyor Rey declar sobre la lleuda de cobliure”, “Que lo Censal deles .cc.as lliures promes en la capitulacio de vilafrancha sia nulla e extint”; al f. xvij “Que la Reyal pragmatica sia rreuocada”, “Que lo Senyor Rey declar sobre los censals nous del general”, “La offerta e donatiu deles ccc.as lliures”, f. xvijv “La decretacio del Sindicat per la venda dels censals deles .ccc.as lliures; f. xviij “Que los Censals deles ccc.as lliures sien axi priuilegiats com los altros Censals del general”, “Que totes les penes bans e terços per qualseuol causa comeses o jncorreguts sien rremesoes [sic] encare que per exequucio daquells fos procehit apenyores”, “Que nos pac dret de Sagell deles letres e prouisions que per exequucio deles presents questions o sentencies per lo .S. Rey e Reyna se trauran”; i al verso d'aquest darrer foli, “Protestacio del stament ecclesiastich”, “Protestacio del stament Militar” i “Protestacio del Stament Reyal” amb la qual acaba el text conservat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 763
Location in volume ff. xxi-xxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1542
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i privilegis
Language català
Date promulgat 1481
Condition fragment
Note aquest text, vist per Massó, no es conserva ara en el manuscrit, que s'interromp al f. xviii antic (els ff. xix-xx ja mancaven quan el va veure Massó)
Record Status Created 1996-06-20
Updated 2020-02-23