Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2349
Authors Miquel Estela, Comanador
Titles Foch divinal cremant del mes alt polo
Incipit & Explicits text: Foch divinal cremant del mes alt polo … no'us oblidéu del que por vos cantave
Date / Place escrit 1475 - 1486 ad quem (Martínez i Romero)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10^ 10ï10^ 10ï 10^ 10^ 10ï: ababcddc
References (most recent first) Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 31-34
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 117 , n. 56.3 (138:26)
Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 82-5
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 153
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 4:187
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 183 i 195
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:213-5 (ed. parcial)
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 193
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 44-8 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 268-273
Subject LITERATURA
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1683
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 229 (BITECA manid 1318)
Copied 1444-02-22 a quo - 1500 (BOOST4)
Location in witness ff. 77-79v
Title(s) Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] Glossa sobra los motius de Jesuchrist feta per lo comanador stela
text: F3och diuinal / cremant de lalta spera … [ 79v] … Nous oblideu quj vuy per vos cantaua
Poetic Stanza 14 x 8, 2 x 4
Note al marge de cada cobla hi ha una cita en llatí; la darrera cita, al costat de la cobla final, és aquesta: “Rubum quem viderat moises in combust[…] conseruatam acnouimus tuam laudabilem virginjtatem”. Les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “T” i “Endreça”
ID no. of Witness 2 cnum 1869
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 32-34v ff. 34-36v
Title(s) Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 32] Obre feta per Miquel stela de Barcelona jntitulada Comedia dela segrada pacio de jhesu christ
text: Ffoch diuinal / cremant del mes alt polo … [ 34v] … Nous oblideu / del quj per vos cantaua | ffinis
Poetic Stanza 14 x 8, 2 x 4
References Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 82-5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endresse ala mare de deu”
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-05-12