Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2340
City and Library Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Title of volume Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa ( Frontispici edició)
Imprint Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 232 (= 4 + ai-aiV + i-cxx + 4)
Collation A4 B-O8 P6 Q10
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. ii)
Size pàgina 299 × 203 mm
caixa 224 × 150 mm (f. ii)
columna 224 × 70 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements escut de Tortosa al frontispici; al revers, un altre gravat amb la representació del judici final. Al f. aii dues mans obertes amb l'índex estès assenyalen la paraula “Prefatio”; hi segueix una caplletra historiada, i una nova decoració similar apareix al f. i; algunes caplletres gravades
Condition els folis preliminars i finals só moderns, en bon estat
Binding moderna, artística
Previous owners (oldest first) Diego Gómez Flores, llibreter Barcelona 1973-04-24 (price: 99000 pessetes)
Associated persons Relligador Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25) (1942)
References (most recent first) Tractat a: Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica
Tractat a: Massip i Fonollosa et al. (1995), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Note Manuscrit en curs d'estudi.

Els marges estan farcits d'anotacions i comentaris de diverses mans des del s. XVI. Els ff. cx-cxxv contenen les Confirmacions del Papa e Reys dels dits Costums dela ciutat de Tortosa y sentencies e composicions: e altres coses faents per a la administracio de Justicia de dita Ciutat en llatí i català.

D'aquesta edició es van tirar 121 exemplars. Al catàleg de la fira del llibre antic de Barcelona de 2010 es parlava de l'existència de quatre exemplars a biblioteques espanyoles i segons Massip hi ha exemplars a la Biblioteca de Catalunya i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2671
Location in volume ff. ai-aiiii + i-cxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1101
Desconegut. Costums de Tortosa
Language català
Date promulgat 1272 - 1292
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ai] Libre deles costums generals scrites dela insigne Ciutat de Tortosa: ab alguns priuilegis: confirmacions e sentencies fahents pera la administracio de Justicia. Nouament imprimides be he feelment: ab sos originals archiuats conprouades. M.D.XXXIX.
tit.: [ aii] Prefatio. Ad Senatum: populumque Dertosanum Joannis Amyci Pontificij Cesareique. Juris Doctoris. In nouam Consuetudinum Dertose Impressionem. Prefatio
prol.: [ aiir] H8Umanum genus / Proceres ac Ciues prudentissimi / duobus regitur … [ aiiv] … vestre reipublice quam optime consultum esse nemo ambiget. Valete. etc.
tit.: [ aiiir] Repertori o taula deles Rubriques e altres coses en lo present libre contengudes
índex: [ aiiira] Rubriques del libre primer. DEl ordenament dela Ciutat de Tortosa folio .j. … [ aiiiivb] … Consell de mestre R. de besuldo fo. cxvij.
tit.: [ aiiiiv] Memoria antigua trobada en lo principi dels originals Costums
intr.: P4Resa fo la ciutat de Tortosa de mans de sarrayns: per lo molt alt e noble e honrat en Ramon berenguer … Les quals costumes e franqueses los dits Ciutadans e habitadors dela dita presa ença franchament lliura han tengudes e en pau posseydes. Laus Deo
rubr.: [ ira] Costums de Tortosa. Libre primer. Açi comensen les costums generals dela ciutat de Tortosa: nouament imprimides feelment ab son original comprouades
pream.: E8N nom de Jhesuchrist amen. Com enla Ciutat de Tortosa fossen moltes costumes meses en escrit … [ irb] … e en defalliment de tot aço per dret comu
rubr.: Rubrica del ordenament dela Ciutat de Tortosa
text: L4Os murs / les torres / los valls / las barbacanes dela ciutat son a defeniment dela senyoria e dels ciutadans … [ cixv] … Ue ten sens pau. e james no ajes be / mas tots temps ajes mal / e la yra de deu AMEN. Finis. Açi feneyxen les Costums de Tortosa
tit.: [ cxr] Extrauagants del regiment dela ciuttat de Tortosa. Confirmacions del Papa e Reys dels dits Costums dela ciutat de Tortosa. y sentencies e composicions: e altres coses faents per a la administracio de Justicia de dita Ciutat
text: [ cxra] Bulla Pape Honorij: confirmationis libertatum et immunitatum Ciuitatis Dertuse. H8onorius episcopus … [ cxxrb] … interpretatione. et extra de consuetudine .c. cum dilectus. Finis
tit.: [ cxxr] Annotacions de algunes errors o faltes principals: fetes enla present Impressio
nota: P2Rimerament en lo fol. viij. en la .ij. col. en la penultima linea … [ cxxv] … alli hon diu .actum. direu .atamen. Finis
nota: A.B.C. … Q. qui est quinternus
colofó: A llahor de nostre senyor deu Jesucrist / es estat acabat lo present Libre dels Costums dela insigne Ciutat de Tortosa. Estampat en la mateyxa Ciutat / per Maestre Arnaud Guillem de mont pesat. Essent procuradors los magnifichs. Mossen .P. Johan sebil. Mossen Pau Cerda. E mossen Benet Granell. Ab recognicio e correctio del Maganifich miçer Johan Amich. doctor en quiscun dret Ciutada de dita Ciutat. Lo primer dia de Febrer. Del any dela natiuitat de nostre Senyor .M.D.xxxix.
References (most recent first) Editat a: Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica xxv-xxxiii
Note al final del text. (f. cxxr-v) duu una fe d'errades i una taula de les signatures dels quaderns amb alguns reclams al f. cxxv. Doble foliació, per quaderns i per folis. Al final duu tres fulls solts, encartats, amb un “Repertorium rubricarum consuetudines Dertuse per ordinem alphabeti” de lletra del s. XVIII
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1435
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-266 | Antic R. A. 2256
Title(s) in copy COSTUMS | de | TORTOSA ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 132 (= IV + 4 prel. + i-cxx + IV)
Collation A4 B-O8 P6 Q10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 197 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements al f. 1 una rúbrica en vermell, la resta en tinta negra; duu l'escut de la ciutat de Tortosa, envoltat d'una orla amb imatges de sants i monjos, amb fonts i motius vegetals com a decoració al f. 1 prel.; al verso, un altre gravat amb Jesucrist ressucitat envoltat pels apòstols, la Verge, el sants damunt les ànimes que responen a la crida de les trompetes del judici final, envoltat per una orla; inicials gravades amb decoració vegetal senzilla de quatre unitats de pauta, d'altres, més petites -dues unitats de pauta-, sense decoració; la primera inicial del text i la del f. cx, de vuit unitats de pauta, estan decorades amb una figura. Al f. cixv escut del Regne
Condition els quatre folis preliminars han estata relligats en desordre (portada + índex rúbriques + prefaci + índex rúbriques). Els marges superiors foren tallats pel relligador i s'ha perdut part d'alguns títols. Primer foli estripat i en part restaurat
Binding moderna, de la biblioteca de Brocà, pell negra gravada amb daurats i segell/escut al pla posterior; els talls són daurats
History of volume Adquirit 1973
Previous owners (oldest first) Carlos Sabaté [?] (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) 1650 [?] - 1750 [?] (A la portada es llegeix amb molta dificultat: “ De Carlos Sabate…”)
Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem
References (most recent first) Soriano (2000), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note en diversos indrets del volum una mà moderna ha anotat “1539”. Alguna anotació de lector als marges (f. i)

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3266
City and Library Barcelona Biblioteca del Col·legi de Notaris de la Ciutat
External description
Writing surface Paper
Format Foli
History of volume Adquirit 1924
Previous owners (oldest first) Manuel M. Queralt (Mort 1924 [?])
Enric Bayerri i Bertomeu, historiador (1882 - 1958-09-23) 1924 a quo - 1958 ad quem (Marmessor d'en Manuel M. Queralt)
References (most recent first) Tractat a: Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica xxxviii

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3150
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-50/4/18 | Núm. de registre 73816 | Antic C 4 xviii-3-20; B 39-1-20; B 25-4-18
Title(s) in copy Costums de Tortosa ( al llom, a l'anglesa, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 prel. + i-cx + I
Collation A3-4 B8 C1-6 D-E8 F1-7 G-I8 K1-4,7-8 L-M8 N1-7 O8 P3-6
Size pàgina 272 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
State incomplet
Condition marges retallats, afectat per la humitat. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding pergamí flexible amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo, guardes de paper de l’època de la relligadura
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de santa Caterina (segell amb la roda visible al f. 1)
Thomas Ripoll (Fr.) (ex-libris al peu de la portada a ploma: “Fr. Thomas Ripoll M1. Gls. pro Bibliotheca sui originalis Conuentus Barchinonem”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 126
Note nombroses anotacions marginals en llatí, de caire jurídic (unes poques en català), passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2225
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Special Collections: M Tor 90 539
Title(s) in copy Libre | de les | Costums | de la | Ciutat | de | Tortosa || Barcelona | 1539 ( al teixell, escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-4 + i-cxx + III
Collation A4 B-O8 P6 Q10
Size pàgina 305 × 205 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements Rúbriques rúbrica en vermell al f. 1, la resta en tinta negra
Il·lustració al frontispici, escut de la ciutat de Tortosa, envoltat d'una orla de quatre peces, la superior i la inferior amb gravats renaixentistes (motius vegetals, fonts i gerros), i les dues verticals amb imatges de sants i monjos; al verso, un altre gravat amb Jesucrist ressucitat envoltat pels apòstols, la Verge, el sants damunt les ànimes que responen a la crida de les trompetes del Judici Final, envoltat per una orla; inicials, de 2 i 4 unitats de pauta, aquestes darreres gravades amb decoració vegetal senzilla
Caplletres: inicials gravades i decorades amb motius vegetals
Condition marges dels primers folis mutilats, pobrement restaurats; algunes taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: Oij (per P2); sense errors de foliació
Binding pergamí sobre cartró; estampat el nom de la Harvard Law Library al marge inferior del llom
History of volume Adquirit 1934-06-05
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Note etiqueta de la Harvard Law Library amb la data de recepció mecanografiada a l'interior de la coberta anterior; diverses anotacions marginals a ploma i alguns passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3238
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
External description
Writing surface Paper
Note Exemplar a la venda a la Fira del Llibre Antic de Barcelona de maig de 2010

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3050
City and Library Madrid Olim Colección de D. Luisa Dara y Zamora
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 3 + CXX
Condition manca la portada
Previous owners (oldest first) Madrid: Luis Crespí de Valldaura
References (most recent first) Catalogat a: [Salón del libro antiguo (8è, Madrid 2004)] (2004), VIII Salón del Libro Antiguo de Madrid. Catálogo. Del 2 al 6 de noviembre de 2004, Gran Hotel Reina Victoria 40
Note anotacions manuscrites. Segons el Catálogo del Sal¢ del Llibre Antic de Madrid, actualment el seu posseïdor és el llibreter Luis Crespí de Valldaura

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3013
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Law: Tortosa
Title(s) in copy COSTUMS | DE | TORTOSA ( en daurats sobre el teixell vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 124 + II
ff.: II + 4 + i-cxx + II (segons foliació)
Collation A4 B-O8 P6 Q10
Size pàgina 290 × 205 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements dues tintes a la portada, títol en vermell
Condition en bon estat, restaurat, algunes taques d'humitat i brutícia. Errades a les signatures: O2 (per P2); sense errades a la foliació
Binding pergamí sobre cartró amb daurats al llom i etiqueta de pell vermella al teixell
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Costums de Tortosa, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 564
Note al peu de l'ex-libris hi ha enganxat un fragment del catàleg de venda (n. 76 Costums…), amb “600” anotat a llapis, que deuria de ser el preu de venda

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3037
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Spencer Collection: Span. 1539
Title(s) in copy COSTUMS | DE | TORTOSA || M.D.XXXIX ( gravat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 134 (= V + 4 prel. + i-cxx + V)
Collation A4 B-O8 P6 Q10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 270 × 195 mm (f. ii)
caixa 228 × 150 mm
columna 228 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements al f. 1 una rúbrica en vermell, la resta en tinta negra; al frontispici, escut de la ciutat de Tortosa, envoltat d'una orla de quatre peces, la superior i la inferior amb gravats renaixentistes (motius vegetals, fonts i gerros), i les dues verticals amb imatges de sants i monjos; al verso, un altre gravat amb Jesucrist ressucitat envoltat pels apòstols, la Verge, el sants damunt les ànimes que responen a la crida de les trompetes del Judici Final, envoltat per una orla; inicials gravades amb decoració vegetal senzilla de quatre unitats de pauta, d'altres, més petites -dues unitats de pauta-, sense decoració; la primera inicial del text i la del f. cx, de vuit unitats de pauta, estan decorades amb una figura. Al f. cixv escut del Regne
Condition exemplar restaurat, en excel·lent estat de conservació, amb algunes taques d'humitat; algunes de les disposicions de les ordenances apareixen numerades a ploma; una errada de quadern: O ij (per P ij)
Binding moderna, en pell amb ferros secs i decoració renaixentista; els talls són daurats
Previous owners (oldest first) New York: Spencer Collection (ex-libris al verso del primer foli de guardes)
Associated persons relligat per Rogelio R. Luna, relligador (signat a la coberta anterior, al marge inferior interior)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Dictionary Catalog and Shelf List of the Spencer Collection of Illustrated Books and Manuscripts and Fine Bindings (1971) 2:886

Record Status Created 1996-01-13
Updated 2018-03-20