Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2338
Authors Desconegut
Titles A tu ho dic, don Caravida
Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria
Misteri de l'Assumpció
Incipit & Explicits text: A tu ho dic, don Caravida, | de present, fé aquesta crida … e goyg e alegria | a tot aquest covent
Date / Place escrit 1380 - 1400
Language català
Text Type: Vers
Metrics [0.1 (Dc:1), p. 228=] 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
[0.1a (76:2), p. 85=] 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6ï 4 6ï 4 6ï: ababababcdcdcd
[0.1b (128:3), p. 96=] 7ï 7 7ï 7 5 7ï 7: ababcdc
[0.1c (70:1), p. 83=] 7ï 7 7ï 7 7ï7: ababab
[0.1d (49:2), p. 56=] 7ï 7 7ïaba: aba
[0.1e (248:1), p. 208=] 3ï 3ï 7 3ï 3ï 7 3ï 3ï 7 3ï 3ï 7: abcabcddedde
[0.1f (252:3), p. 210=] 10ï 10ï 10ï 4ï: abcd
[0.1g (68:4), p. 82=] 8 8 8 8: abab
[0.1h (76:1), p. 85=] 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6^ 4 6^: abababcdcdcd
[0.1i (184:1), p. 134=] 6ï 6 2 6ï 6 2 6ï 6ï 6ï 6ï: abbabbcddc
[0.1j (131:117), p. 113=] 6 6 6 6 6ï 6 6ï 6: ababcdcd
Associated Texts texid 5622 Desconegut, Mala fuy tan fresqueta, escrit 1338 ca. ad quem
References (most recent first) Soberanas (2008), “A tu ho dich, don Caravida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 273 , n. 0.1 i 0.1a-j
Soberanas (1990), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. [Festival d'Elx 1990. Teatre i música medieval] 5-23
Parramon i Blasco (1987), “Les primeres estrofes sàfiques en llengua vulgar (Representació de l'Assumpció del segle XIV)”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 10-11 (ed. parcial)
Soberanas (1983), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. Text anònim del segle XIV. Arranjaments musicals segons la consueta a cura de Joan Ma. Aragonès. Muntatge del Grup de Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum Parroquial 11-67 (ed. ref.)
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 675-683 i 726-737
Subject LITERATURA
MARIOLOGIA
TEATRE
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1860
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 60 (BITECA manid 1225)
Copied 1455 a quo (V. Beltran)
1420 (f. 1)
1450 (ff. 3-5)
1401 [?] - 1450 (ff. 6-25)
1451 - 1500 (f. 26)
Location in witness ff. 14v-25v
Title(s) Desconegut, A tu ho dic, don Caravida, escrit 1380 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] En lo loch hon se fara aquesta representacio sia ordonat ayxi com se seguex
acc.: En nom de deu sia e de mad[ona sancta Maria. Aci] comença la representacio dela assumpsio de madona sancta marja ja damunt dita
arg: Primerament los juheus Agen .j. barracha en manera de casa de conseyl … El rabj ab don caraujda romanguen en la barracha
rubr.: Apres diga lo Rabi al cridador don caraujda
text: A tu ho dich don caraujda | De present fe aquesta crida | Que tot hom vjngua al conseyl | Sots pena de perdre la peyl … [ 25v] … Gloria e honor sia | a deu elausament | E goyg e alegria | a tot / aquest couent
colofó: Amen | Ffinito libro Sit laus et gloria christo amen | Fin
Poetic Stanza 300 x 2
Language of Copy català provençalitzat
References Parramon i Blasco (1987), “Les primeres estrofes sàfiques en llengua vulgar (Representació de l'Assumpció del segle XIV)”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7
Soberanas (1983), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. Text anònim del segle XIV. Arranjaments musicals segons la consueta a cura de Joan Ma. Aragonès. Muntatge del Grup de Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum Parroquial 11-67
Bohigas (1982), “Notes sobre l'antic teatre català”, Aportació a l'estudi de la literatura catalana 328-30
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 675-83 i 726-37
Note inclou acotacions teatrals i referències a les melodies amb que s'havien de cantar les lletres. Alguns versos no es llegeixen. El colofó, que tan sols hem transcrit un cop, en realitat es repeteix una altra vegada. Els folis previs (10-13) contenen anotacions de comptabilitat referents a les quantitats que ha de pagar cada arrendatari i la data del pagament
Record Status Created 1991-11-05
Updated 2008-05-10