Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2297
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 8
Title of volume Carta de les franqueses de Malorques ( al llom, a l'anglesa, a tinta)
Copied 1341 ca. - 1450 ca.

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 + i-xxxvii + i + 2 + i-xlv + 28
Collation 14 2-158
Page Layout 27 línies (f. iij)
Size pàgina 280 × 210 mm (f. iij)
caixa 201 × 136 mm
Hand gòtica de forma molt acurada
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Caplletres: en vermell i blau amb decoració en el color complementaro
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: del tipus Derolez 11, amb línies verticals que arriben als marges del foli però no ho solen fer les horitzontals, que s'aturen al marge de la caixa
Perforacions: molt menudes rodones, situades prop del tall, es veuen al marge superior
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals decorats amb un lleuger traç de tinta (el quart amb un traç també vermell), llevat dels quaderns 1, 6, 12 i 15 que no en tenen
Condition taques d'humitat i algun forat. Són en blanc els dos primers folis, el f. 6 preliminar no foliat, el foli final i el verso del penúltim, també ho eren els que segueixen al 116r, però foren omplerts amb escriptura posteriorment. Foliació originals en xifres romanes en tinta vermella al marge exterior superior, comença amb el text. Marges inferiors retallats, els reclams estan tallats en alguns quaderns. El f. 46 era en blanc i després rebé dibuixos i escriptures, aquestes avui ratllades i esborrades. A l'inici i al final dos folis de pergamí de pitxor qualitat, segurament formaven 2 bifolis que envoltaven el volum
Binding pergamí flexible amb restes de tires de badana que servien per lligar-la. Reforços a les costures del llom per la part interior fetes amb bocins de pergamí amb escriptura llatina menuda (decoració en blau i vermell)
Previous owners (oldest first) Jacobi Mora (Floruit 1685) 1685 ca. (ex-libris al f. 1: “Ex libris Jacobi Mora S[…]iensis Theologia [in] Baleari […]iconis Dec prima marcij 1685”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:350-1
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note probablement procedeix de l'Alcúdia segons assenyala el catàleg. Al f. 47 lletra del s. XVI “Ego gujbernius littera scribano sua dominatione 1579 1581”. Sense anotacions de lectors

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2868
Location in volume ff. 3-43v (fol. mod.)
ff. 3-5 + i-xxxviiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS tit.: [ 3] A2sso es la carta de les franquees de malorques per lo molt alt senyor en jacme, rey darago donada e atorgada en .iiij. cartes e en compte de .ij. capitols
índex: Deles possessions … [ 5v] … Carta de leuda que feu namalrich denarbona al rey de malorques en .xxxvj. cartes e en cxvij capitols
colofó: Hoc opus est scriptum nomen christi sit benedictum. Amen. Manus scriptoris careat grauitate doloris Amen
rubr.: [ 7] E2N nom del omnjpotent deu. Aquesta es la primera franquea que fo donada per lo molt alt senyor en Jacme per la gracia de deu rey Darago … als pobladors de Malorques ans que la yla fos del tot guanyada e conquesta per lo senyor rey predit
text: S6Apien tuyt que dauant presencia de nos .a. sa font batle de Malorques pel senyor en carros tenent les ueus en lo regne de malorques … [ 43v] … per nom de tots les sues gens demanant e reebent
datatio: E a aquesta present publica carta lo seu segel pendent posa fet es asso en la cambra reyal del castel de perpiya del senyor nostre rey damunt dit .ij. kalendas Junij. Anno dominj Mo. ccco. .iiij. presents testimonjs lo noble baro en .P. de fonolet … gauberti de gruxa
certificació: E mj lorens plasensa scriua publich notari creat per auctoritat del senyor rey dit nostre rey en totes ters ala senyoria sotsmeses qui ales dites coses fuy e per manament del dit senyor nostre rey. E del dir noble namalrich vescomte denarbona totes aquestes coses damunt dites escrisch e en aquesta publica form amjs ab ras e esmenat en la .xvija. linea suo ea cloy … e senyale ab mon publich e acustumat Sey ✠ nal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2869
Location in volume ff. 45-91v (fol. mod.)
ff. 45-46 + i-xlvv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3044
Jaume II, Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] C2omensen les franquees priujlegis e gracies per lo molt noble senyor jnfant en .jacme fil del molt alt senyor en jacme rey darago en la primera carta \e/ en lo primer capitol
índex: Que conferma les caualeries en una carta een .ij. capitols … [ 45v] … Carta delarmada en .xliij. e en .xliij. capitols
rubr.: [ 47] E2N nom del omnipotent deu amen. Aquestes son les franquees priujlegis e gracies donades e atorgades als habitadors del regne de malorques per lo molt alt noble senyor jnfant en jacme. fil del molt alt senyor en .Jacme. rey darago. Primerament que conferma totes franquees priuilegis donats per lo dit pare seu als habitadors de malorches
intr.: E4n nom de nostre senyor deus. Manjfesta cosa atots qui aquesta present carta ueuran Que nos Jnfant don .Jacme. fil del molt noble senyor en .Jacme. (…) e de Montpasler. Per nos e per tots los nostres ereus e successors ab aquesta present publica carta per tots temps ualedora. Atorgam … segons que en la carta deles dites franquees se conte
tit.: Que conferma totes les caualeries del dit regne de malorques axi com aqueles posseexen
text: E2Ncara atorgam loam e comfermam per tots temps auos e als uostres successors totes caualeries les quals auets aquj … [ 91] … en aquesta carta e posen lur segel penyan del offici dels jurats
datatio: E aquestes coses foren fetes aperpenya .Vj. kalendas junij. anno dominj. Mo. CCCo. xvjo.
testimonis: Ales quals coses foren presents testimonjs los nobles en .P. de fonollet … [ 91v] … dela dita armada e altres coses
certificació: Yo lorens plasensa escriua del damunt dit senyor rey nostre demanament del aquesta carta fiu escriure e cloy ab mon publich Sey [signum] nal
testimonis: Sey [signum] nal del .P. sa torra caualer … Jacme de manso
conf.: Sig [signum] num mey Jacme de marina notari publici … e eorum scripsi et meo signo solito signauj
Note els ff. 92-94v duen uns textos documentals datats 1375-1380
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 402
Location in volume ff. 95-116 (fol. mod.)
ff. xlix-lxx (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Assi comencen los usatges dela cort de barchelona con solien jutgar de primer
text: A4bans quels usatges fossen meses … [ 115] … Qin monge occiura .CCC. sol compona el colpable sia jutgat
colofó: E son esplegats los usatges de barchelona
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Note als ff. 115-116 Cronicó del Rey Robert en llatí. Al f. 116, anotació amb mà del s. XV sobre eclipsis en llatí: “Anno dominj Mo. ccco lxx viijo die mercuri xxviiijo mensis julij sol jn tenebris conuersus est (…)”; i sobre festes que celebren les victories de Ferran II sobre Granada [petites notes històriques]: “En lany M cccc lxxxx Lo jorn de sant sabestia que comtam xx del mes de janer se comensaren afer les aljmares en la Cjutat per la glorjosa victorja que lo Sor. Rey En ferrando rey de castella e de arago ha aguda dela Cjutat de granada e de tot lo regna lo quell ha acabat de conqujstar deu per sa marçe li do vjctorja”. Segueixen documents en llatí i català de mans posteriors
Record Status Created 1992-09-15
Updated 2016-05-13