Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2296
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call number B-48 | Antic No. 7 | Antic N. 50 | Antic 40
Title of volume Nº 7 | Lib De Articulis Fidei, Lingua Lemosina ( a la coberta anterior, al costat d'una signatura)
Copied 1615
1701 - 1800 (Base de dades Ramon Llull, probablement es tracta d'una errada)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 + 1-29 + 6 (fol. mod.)
ff.: 247-259 + 280-302 (fol. ant.)
Collation 136
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
31 línies (f. 5)
31 línies (f. 6)
34 línies (f. 20)
32 línies (f. 23v)
Size relligadura 315 × 230 mm (al pla anterior)
pàgina 315 × 225 mm (f. 5)
caixa 260 × 140 mm (f. 5)
Hand lletra del s. XVII (segons catàleg)
Watermark creu dins de llàgrima i lletres A D (f. 301) (no la trobem a Briquet, la més pròxima –però de lluny- seria 5704 datada l’any 1595 a Perpignan, Basanta Campos recull moltes de semblants, cap d'idèntica, però totes elles se situen entre 1595 i finals del primer terç del s. XVII)
Pictorial elements Caplletres: en negre, sense decoració
Rúbriques en lletra més gran, amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: plegat tabeliònic
Pautat: es veuen les línies verticals de la justificació
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Signatures: no en té
Reclams: a cada pàgina en posició horitzonal al marge inerior interior del recto i exterior del recto
Condition El foli de guarda anterior, en blanc, ha estat foliat com a 247 per la mateixa mà que folia fins el 280 a ploma; al final del volum hi ha sis folis en blanc foliats a llapis per una mà més moderna (ff. 297-302). Presenta un bon estat de conservació, tot i que té taques d’humitat i els marges gastats. Els ff. 199-246 formen ara part del ms. B 100.
Binding en pergamí, amb restes de cordills de pell per tancar el volum. Presenta taques d’humitat i brutícia. El foli de guarda anterior, en blanc, ha estat foliat com a 247 per la mateixa mà que folia fins el 280 a ploma. Sis folis més al final foliats a llapis per una mà més moderna.
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi Arm. 5 Nu. 45, 45a de l’inventari de 1688-1691 fet per Josep Hernández 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire 1946
Associated persons El va veure a Roma ca. 1688.91 i el registrà al seu inventari Josep Hernández (Lloc vinculat Roma 1688 - 1691)
Altres autentificat per Mateu Nebot, notari (L’autenticació és de “Mattheus Nebot, Regius, patrimonialis, et universalis Archivarius” (f. 29 v), que menciona els tres segells afegits)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Descrit per: Carrillo Rangel (2014), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2014), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Pomaro et al. (2010), “Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma”, Studia Lulliana 30-1
Descrit per: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 167-8
Tractat a: Santanach i Suñol (2000), “Perduts, amagats i retrobats. Història de dos manuscrits de la Doctrina pueril”, Els Marges 109 i 113 , n. n. 15 i n. 28
Descrit per: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 76
Note Algunes anotacions marginals i passatges subratllats referents a les proposicions condemnades per Nicolau Eimeric (vegeu DB Ramon Llull).

A la coberta es veuen restes de les signatures antigues que el volum tenia al convent de Roma: Arm. 5. Núm. 45 (segons el catàleg, es tracta de l’antiga signatura que el manuscrit tenia a Sant Isidor). Damunt d’aquesta, mig diluïda, es llegeix una altra signatura amb el títol de l’obra: “No. 7 | Lib. de Articulis fidei, Lingua Lemosina”. Per sota de la primera, una altra signatura, “N. 50 [?]” (que sembla que ha estat rentada). En la coberta de pergamí, en el marge inferior tocant el plegat, hom ha afegit a tinta un núm. “40”. Al damunt debia haver-hi una enganxina rodona amb una altra signatura que s’ha tret, queda la marca, més clara, d’haver estat aquí. La signatura actual B-48, es trova dins d’una etiqueta enganxada a la cantonada inferior externa del manuscrit.

Mateu Nebot, notari (1615-1616) afirma que el manuscrit és còpia d’un altre més antic “in archivo inferiori domus jurariae Universitatis Civitatis et Regni Maioricarum” f. 29. Segons el catàleg, en la seva autenticació, Mateu Ribot explica les paraules oblidades o esborrades que van ser afegides al text del copista amb els números de les línies afectades escrites al marge i subratllades. Però, d’acord amb el catàleg, també hi ha altres números als marges inexplicats.

El ms. consta a l’Index librorum, exemplarium, seu actorum in causa Lulli qui ex ordine Senatus Majoricensis (ut creditur, quanvis no constet per instrumentum autenticum) manent in Archivis, seu armariis Colegii sancti Isidori Romae conservat en el manuscrit 1143 de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca f. 43r on li correspon el núm. 45[a]. L’autor del catàleg fou Josep Hernández (ca. 1639-1714), qui redactaria l’inventari durant la seva estada a Roma com a postulador de la causa (1688-1691).

Els 30 primers folis van ser numerats novament 247-296 (foli 247 en blanc), amb un salt que va del 260-279, és a dir, la seqüència de la foliació és: 247-259, 280-296. Els 29 folis amb el text escrit tenen una foliació original 1-29 (el foli 1 correspon al 248 i el 29 al 296) escrita damunt de l’altra, ambdues en guarismes. D’acord amb el catàleg, aquest número 29 és mencionat per l’arxivista que donà una autenticació original al final, amb tres segells.

Seguint amb el catàleg, altres folis solts, que anteriorment estaven relligats amb el B48 i foliats 199-246, estan ara al manuscrit B100 que preserva un text diferent de Llull.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2481
Location in volume ff. 1-29 (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1659
Ramon Llull. Llibre dels articles de la fe
Language català
Date escrit 1296-06-23
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1r] Deus en virtut de ta gran aiuda e benedictio Co|mençam aquest tractat, en qui prouam, per rahons ne|cessaries, Los Articles de la fe catholica
text: Ans que prouem los Articles esser volem prouar Deus esser lo qual | consiram ell esser sobirana bondat, e sobiran be, sobirana granea | e sobiran gran, e en axi de eternitat … [ 29] … que aquells qui mes entenen deu, an menys demerit | pequen e mes pequen que aquells qui tant nol entenen | la qual cosa es impossible e contra les rahons de deu. | Operis huius compositi loci discriptio.
colofó: Fo fet aquest tractat enla Ciutat de Roma en lany | de nostro senor deu que hom contaua M. CC.xx.vj, e com | post en la vigilia de sant Johan Baptista e aquest trac|tat sia a deu comanat e enguarda de nostra dona e dels An|gels posat en axi com es fet en honor de deu sia ell mul|tiplicant aquest dictat en lo coratje dels homens en tant | que en axi com es vn deu sia vn Poble en vna vera fe | catholica e aço dura entro a la fi del setgle e apres la | fi vingam a la gloria de Deu Amen Amen
Associated Persons Notari: Mateu Nebot, notari
Note D’acord amb el catàleg, es tracta d’una transcipció o còpia tres vegades autenticada / segellada, com es pot comprovar al foli 29r-v. L’autenticació és de “Mattheus Nebot, Regius, patrimonialis, et universalis Archivarius” (f. 29v).

La tinta amb la qual es va escriure l’autenticació el notari és molt àcida i fa difícil de llegir el text del recto del foli 29, que conté el final del text lul·lià. A continuació, en aquest mateix verso, comença l’autenticació del notari que comença: “Exquiedam libro intitulado tractat dels Articles de la fe Catholica Raymundi lulli…” i acaba (en aquest mateix foli 29r) “Ego Matheus Nebot notarius publicus et militaris dominj nostri Regis Inuictissimj ac Catholicj Philippi tertij nunc ac Catholicj Philippi nunc” segueix al seguent full al darrere, text en llatí.


Record Status Created 1992-09-14
Updated 2018-03-24