Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2289
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number N 250 Sup. | Antic 543 (anotat a ploma i tatxat, a l’interior de la coberta anterior)
Title of volume De Amico et Amato Raymundj Lu[ll] ( al teixell a ploma)
Copied 1501 - 1600 (Perarnau)
1491 - 1600 (catàleg de la Biblioteca)
1491 ? - 1500 ? (Avenoza)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-148 + III
Collation [*]4 116 220 310 4-78 84 96 104 11-158 1618 176 182 194
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
34 línies (f. 5)
28 línies (f. 50)
Size relligadura 232 × 170 x 30 mm (pla anterior)
pàgina 217 × 154 mm (f. 4)
caixa 180 × 125 mm (f.4)
caixa 155 × 110 mm (f. 50)
Hand humanística diverses mans del s. XVI
Watermark mà amb guant i flor (a la part lul·liana) (semblant a Briquet 11249 (26 mm de separació entre els corondells))
Pictorial elements Caplletres: de tres unitats de pauta, en vermell (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Altres: sense cap altre decoració (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Other features Justificació: sense cap mena de pautat a la major part del volum
Justificació: pautat tabeliònic (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures
Reclams: sol haver un reclam al veso de cada foli, especialment als ff. 47-78
Condition Volum afectat per la corrosió de la tinta, que ha arribat a trencar el paper (per exemple, al foli 53 i 53 bis), taques d’humitat. Els marges dels folis estan bastant fets malbé o deteriorats. Són en blanc els folis de guardes preliminars, llevat del títol i taula descrits i els ff. 33r-36r, 41v-46v, 130r-132v, 142v-143v i els folis de guardes finals. Entre els folis actuals 133 i 134 hi ha talons corresponents a dotze folis tallats, que al menys en part estaven escrits per mà o mans del s. XVI. Volum amb foliació moderna a llapis, amb els folis de guarda numerats en romans i la resta del volum en guarismes. Aquesta foliació salta un foli entre el 53 i el 54 (es tracta del darrer foli del quadern 4 al que hem numerat com 53bis). A l’inici i al final del volum trobem dos bifolis de paper que fan funció de guardes, un dels quals fa funció de guarda fixa al començament i al final.
Binding Antiga, en pergamí tou, amb forats al marge dret d’haver dut cordills per lligar el volum; els plans es pleguen damunt del tall vertical per protegir-lo. Relligadura despresa, permet veure els 4 nervis de corda.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note Es tracta d'un volum factici format per quatre unitats codicològiques (seguim el catàleg online de l’Ambrosiana): http://ambrosiana.comperio.it/opac/search/lst?q=n+250+sup

La primera unitat ff. 1-78, conté obres de Llull. La segona unitat codicològica és un incunable (ff. 78-81 Petrus de Gui, Formalitates brevis, Sevilla, 1491), la tercera ocupa els ff. 82-87 i la quarta correspon als ff. 92-145 més les guardes finals.

El primer quadern és un quaternió, que inclou el foli que hem designat 0, seria el primer del quadern però està enganxat a la coberta anterior. Es tracta d’un plec on trobem, al foli numerat I, una etiqueta enganxada al centre de la pàgina amb l’actual signatura de la biblioteca, verso en blanc; al f. II, l’índex del volum, probablement de mà de Giuseppe Antonio Sassi (com especifica el catàleg online de la biblioteca), verso en blanc, així com també ho està el foli III.

El quadern 16 és un bifoli que té cosit a l’interior un quadern de 8 folis a dins i del qual només queden pocs folis perquè la resta van ser tallats, i avui dia només es veuen els. Al foli 122 es llegeix el títol llatí: “ARGVS, PANOPTES PASTOR | VIGILANTISSIMVS”. A banda del bifoli exterior que fa de carpeta, del de 16 folis interior només es conserven els folis 1 (el que feia de portada) i els 3 darrers del quadern, és a dir, els que serien els ff. 15, 16 i 17.

Al quadern final, com el quadern preliminar que fa de guardes, el foli IV es troba enganxat a la coberta posterior.

Notes en llatí als folis 36v i 91v i semblen proves de ploma, no pas notes, al f. 90r.
Internet http://ambrosiana.comperio.it/opac/search/lst?q=n+250+sup catàleg vist 2016-04-25

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12606
Location in volume ff. 39v-41r (39v-41r)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11400
Ramon Llull. Liber de Ave Maria (resum llatí i català)
Language llatí
Date escrit 1312-10
Incipits & explicits in MS text: [ 39v] Vide etiam alium tractatulum de Aue maria duplicem | vnam est expositio aue maria que habet in blanquerna| Magno [mots ratllats] et altera est que sequitur | Aue Maria bonitas filij dei que est magna in finite te saluta|uit ut acciperet ex tua natura … [ 41r] … quod cum ita | sit ergo tu dona aies membrança de so don est | dona per ço que aja prorat [? sic] aquel qui ta feta dona | et nos exaltemur in nobilitate tui dominij
Note només està en català la fórmula final transcrita
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2463
Location in volume ff. 47r-78r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11401
Ramon Llull. Liber contra Antichristum (resum llatí i català)
Language llatí
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47r] Incipit: Iste sunt rubrice sequentis tractatus compilati per Magistrum | Raymundum Lull. super [mot ratllat] aduentu antichristi
índex: Principiat deus qui en sobirana bellea uerificats ab perfectio los| actus de vostres excellents dignitats a vostra laor honrament | e honor comença lo vostre Servidor qui es home pobre peccador | aquest libres qui es contra antichrist … [ 47v] … oratione | Vita actiua
prol.: [ 48v] Id circo nos ponimus et probamus principia … [ 49r] … adducendo ad inconueniens se|cundam distinctionem contra primam
tit.: Vnitate dei
text: [i]1N deo sunt dignitates … [ 78r] … in qua erunt beati omnes | illi qui erunt et qui primum auxilium praebebunt, et deo valde | erunt grati.
colofó: Finitus est liber qui appellatur contra antichristum et qui ordi|natus est sub breuibus principijs et verbis ad dandum doctri|nam quomodo homo possit resistare anti
Note Inclou fragments en català:

[f. 57v] de sapien|tia filij et spiritus santi / e seguiras que nulla creatura no | [f. 58r] sabera segons ques coue ha granesa en si matexa ni en les al|tres criatures ques coue A esser creada per ço que deus sapia | Aquella granea / en sauiea e que aquella sauiea sapia gran | la sauiesa de deu e [sic] si matexa eles altres criatures. | e si deus no fos home nos [sic] sabera tant saui con ffa en | esser home [ratllat: fes] sine eo quod sequatur aliquod inconuenientes | contra magnitudinem quam habet en saber perfeccio / in boni|ficare magnificare e per en esser home e deu.

[rúbr. f. 64r] De Magnitudine charitatis
[inc. text] Actus charitatis est magnus in magnitudine habitus [f. 64v] fidei spei justitia prudentia fortitudinis emperantie et est con|verso [?] et istud est per concordantiam uirtutum / e ço per per que | actus caritatis sit maiorem concordantiam cum magnitudine | in charitate quia? in fide spte etc. so materia e Habits con | en lur granea de potencia e abit caritat pus que hauer | particularment les altres uirtuts per abits universalment e | comuna so lurs abits j. actum unit ab actu de caritat | e cor caritat particularment A son actu A la final in|tencio A la obra deles altres uirtuts lj son miga per lo | qual caritat se mou ala final intentio del començament | entro a la ffi per aço en caritat actu caritati A concor|dança ab maioritá eles altres uirtus se concorden ab me|noritat e aço relatiuament e aço matix [sic] sse convertex | en les altres uirtuts. Vnde cum hocita sit ergo secundum | regula et cordinationem supradictam charitatis poterit | homo tentare…

[f. 73r] en mig del text llatí, algunes paraules en català: … Justitia et misericor|dia dei on la volentat dels homens que dreçen habere | omnia per qui affictiones sit medium

[f. 77r] id.
… sapientia per|fectionis dei et est mot vergonyosa sedundum id quod | figura crucis representat depassioni nostri domini.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12607
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11054
Record Status Created 1992-09-12
Updated 2021-09-16