Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2263
Authors Desconegut
Titles Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Text Type: Prosa, Receptes
Number of Witnesses 34
ID no. of Witness 1 cnum 12384
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 3v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Olj de Rayins de vols
text: Prin les Rayons dels euols fem oli amanera que fa olj de lor … o de qual que loch hon es prouat
ID no. of Witness 2 cnum 12394
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 9
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] A fer bel axarpot composst derbes
text: primerament tu auras les herbes aytantes com nja aya ops denegar les has i puys picarles as … com sera fret metest ho en a[ltre?] anpola
Note als ff. 9v-11v es transcriu seguint a una recepta en llatí una llista de plantes medicinals en llatí, al final de la qual hom troba al marge una anotació en català
ID no. of Witness 3 cnum 12404
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 24
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] vnguent contra tota dolor que sia de calor e es […]
text: R. oli r e uiolat … puys sia mes en .j. pot de […]
Note la recepta precedent i la que segueix a aquesta són en llatí (llevat d’un “es provat” amb què acaba la tercera recepta del foli. La part final d’aquest ungüent també en en llatí
ID no. of Witness 4 cnum 12386
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness ff. 3v-4
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Manera com se fa […]
text: sien fetes salades de pomenes [¿] del gros dun cas de colel … les treuras del perol pesa les en aquest bastiment de cases que auras fet
Note segueix a la recepta un dibuix representant el “bastiment” que s’hi esmenta
ID no. of Witness 5 cnum 12414
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 29v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] Aquest enguent es bo affoch de lanp e atot foch
text: R. litargirum… … e ffetne emplante a fetge
Note acaba amb una fórmula llatina. Segueixen diversos folis amb llistes de noms de plantes i en llatí
ID no. of Witness 6 cnum 12387
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 4r-v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ 4] Oly de volt sit fit. R … lo qual hom apela olj de volp
ID no. of Witness 7 cnum 12392
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 9
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Si uols fer bel axarop
text: pren la decoccio quina ques sia con lauras colada i lexala … pus clar uendra i sil fas en aquesta manera tu auras belaxarop
ID no. of Witness 8 cnum 12402
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 21v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] A ffer suc de codonys
text: Pren los codonys i traulos a manera … so fe com ho duras posatal foch
ID no. of Witness 9 cnum 12412
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 29
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] Manera com se fa molsa
text: sia presa aygua i mel aguals parts e sia bulit tot … aço es apelat al bafar
ID no. of Witness 10 cnum 12395
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness ff. 12-18v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Jncipit .A
text: Afica .i. farina dordy … [ 18v] … .i. fels flos mniconcosti [?]
colofó: finiti libro sit. Ste. saluatx sit ub. au xiliatrix
Note relació de plantes ordenada alfabèticament en llatí i català
ID no. of Witness 11 cnum 12405
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 24
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] Item lauamans es bon molt aquela malauçia qui ha nom poagra
text: prenets la erba demunt dita e bulit la … quel mal noy senta e es molt prouada cossa per molts e cossa [certa]
ID no. of Witness 12 cnum 12413
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 29
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] A febres continues
: R. lamjca del pa… … fiat Emplastum
Note text majorment escrit en llatí. Al verso es copien dues receptes més en llatí
ID no. of Witness 13 cnum 12385
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 3v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] A mal de membra
text: R. lescorxa de bogia … i aço hi val molt i es certa cosa i prouada per me [..] malj[?] ment
ID no. of Witness 14 cnum 12393
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 9
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Manera con podras fer coure .j. letouari
text: Primerament \uos/ pendrets lo such suc e puys aurets ous sies .j. lliure \de such/ auriets .i. del dous … i com ueuras que sera cuyt mic hy les poluores i tot ço que y […] metre ald[..]
ID no. of Witness 15 cnum 12403
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 21v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ 21v] S: ::ols ::r f:nbr: … d: j:s scrit
Note text xifrat substituïnt les vocals per “:”, així l’íncipit es llegiria “Si vols aver fenbra” i acaba “dejus scrit”. Segueixen unes lletres que tal vegada formen part del text. Als ff. 22-23v els textos copiats són en llatí, amb alguna nota en català, com la del f. 23v: “Item tot aço es ops…”, que comenta les propietats de la prescripció anterior
ID no. of Witness 16 cnum 12388
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 4v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 4v] Enpsalm a mal de xic [?]
text: R. piscis neualis … lexats lo sac axi tro que sia guarit e guarra ab deu
ID no. of Witness 17 cnum 12415
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 40v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ 40v] […]op marauelos a homens [..]aya Lo cap […]… … Fiat
Note text de mal llegir. Segueix un altre text en català molt deteriorat, que sembla començar: “Les […] que podets menjar. Jtem pols…”
ID no. of Witness 18 cnum 12397
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness 19
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 19] Si uols fer que fembres que entren dins .ia. casa se lueuen les faldes
text: En carta verge ablet de señora i posa la dita carta sobre lo portal … .g. an. uo. pro. dey. ff. x. qui. […].
Note difícil d’interpretar
ID no. of Witness 19 cnum 12407
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 25
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Gargarieme aquels quian postema al col
text: Prenets paloffes de casstanys … prouat es. ES prouat es
Note va precedida i seguida per textos en llatí
ID no. of Witness 20 cnum 12396
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 19
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 19] Si uol fer exir .i.a serp de qual que loch on sia
text: pren loromain … mantinent exira i es prouat [?]
ID no. of Witness 21 cnum 12406
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 24v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 24v] Aquests silles [?] son bones a confortar lo cap e a fer bona memoria que uenra hom coses en somnj que james no seran ujstes de uinaries an […] que sien
text: R. squinanci … quem volveris Sufumj[..?]
Note Només la rúbrica és en català. Segueix una recepta de “puluuras” en llatí
ID no. of Witness 22 cnum 12381
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Bona quis vulla minuar les mameles
? TEXTI: prin […] de bou fresch sino es fesch … demunt dites per .iij. dies
rubr.: Ahom que no por jaure ab fenbra
text II: begua suchs de […] [?] i vs deles fule e jauray
rubr.: Afenbra que perda lalet
text III: pren rel de falicis … e auran asats
rubr.: Siuols auer fenbra
text IV: fqiz [?] scu [?] e aquests caractes … s::n l:sc rochas
Note quatre receptes en català sobre malalties de les dones i una en llatí “ad menstrua prouocanda”. El darrer escrit en català té algunes vocals substituïdes per “:”
ID no. of Witness 23 cnum 12416
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 41r-v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ 41] […] Aquels de quens prenets […]… … diuerses viande a […] menjar
Note Donem l’explicit al f. 41r car el verso es troba en molt mal estat
ID no. of Witness 24 cnum 12383
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 2
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ 2] Si uols fer per cassa [?] que no ayes ruges en la cara … mercatorj ville aquelate
Note recepta escrita en tinta vermella, comença en català i continua en llatí; va seguida per una altra recepta en llatí copiada en vermell i blau (avui aquest degradat a color verd). El verso és en blanc i al f. 3 es transcriuen un unguentum i tres experimenta en llatí
ID no. of Witness 25 cnum 12389
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 4v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 4v] Contra tota puntura o nafra fresca … el [“e” ratllada?] ouela [“o” o “e”] sia pres [expl sia bolit en oli comu e sia posat sobre lo mal sanal tantost
ID no. of Witness 26 cnum 12400
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 21
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] Aquesta es la manera de fer foch gresch
text: R. sal petra pes de xxij. diners … de foch grech sclafidos
ID no. of Witness 27 cnum 12391
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 8v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] ffebra quartana
text: R. foliorum gotzeme saluja … puluirizentur built donats .iij. uagua de lo dit
Note text en llatí i català
ID no. of Witness 28 cnum 12401
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 21
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] poluora de confortar e de refrenar i afer blanques les dens
text: R. .3 unzes. cubebe […?] … fiat pulueris subtilisim
Note en català només la rúbrica, recepta en llatí. Segueixen tres prescripcions en llatí (un ensalm, un oli i un altre ensalm)
ID no. of Witness 29 cnum 12398
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 19
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 19] Si uols fer negu durmjr
text: En \la/ talua … comensa aperi oculos tuos
ID no. of Witness 30 cnum 12408
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 25v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 25v] oli de salar
text: R. sal … com a pedra
Note segueixen textos en llatí i un en castellà o aragonès als ff. 25v-26, las resta, fins al f. 27v són en llatí
ID no. of Witness 31 cnum 12409
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 28
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] A mal des quinançia so es a saber .j. mal que an el col i postema quels cuyden ofegar i no poden a aujdes per lit [¿]
text: R. iiij.or librarum comunjum … et fiat clister[ium]?
Note només la rúbrica en català; segueixen textos en llatí
ID no. of Witness 32 cnum 12410
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 28v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] A such de codoys
text: R. Los codonys & raulos amanera … com lo deuras posar al […]
ID no. of Witness 33 cnum 12382
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 1v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Manera en que se fa sucre violat emaula
text: prin sucre de pa encaula e mjt la coure e si fa aclarificar … e fas en aquesta maner sucre rosat en caula o en bacons. [?]
Note va precedida d’una recepta en llatí i seguida per altres dues en la mateixa llengua
ID no. of Witness 34 cnum 12411
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, Cx 53, lligall sense numerar (BITECA manid 2671)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]
Location in witness f. 28v
Title(s) Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] Febra quartana que sia de fredor
text: prenets de aquest Enguent y vntats lin … ben del such e guara prouat es
Note fa referència a l’aplicació de l’engüent descrit a la recepta anterior
Record Status Created 1991-06-29
Updated 2013-11-14